CALLANTSOOG RedactieMevr. C. H. KLOOSTERBOER - ISAKSSON, Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen: B. J. VOS, p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248- 338 Uitgave: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN 6 Zn. - Schagerbrug - Tel. 02249-272 Zaterdag 23 juni 1962 no. 2 Schatgraven. Ja, het eerste strandfeestje is ook weer voorb". Het was jammer, dat we pas een uur voor het feest hoorden, dat de kinderen van de O.L.-school die middag ook vrij hadden. We konden (oen de ring niet meer in tweeën splitsen. Maar voor de grotere jon gens en meisjes komt er ook wel weer eens schatgraven. En nu het schatgraven zelf. Donderdagmid dag 14 juni, stonden heel veel kinderen tot 10 jaar te wachten op het sein van een van de heren van de commissie om te mogen beginnen. Na het welbekende een, twee, drie, was het een ware invasie. We hadden handen te kort om alle gevonden biervilt jes en flesjes in ontvangst te nemen en de namen van de gelukkige schatgravers te noteren. Er waren verschillende kinderen, die steeds maar weer met flesjes of carton- netjes kwamen. René Vos en Janneke Meu- lenbelt spanden wel de kroonzij lieten 6 keer hun naam noteren. In de flesjes (24 stuks) waren kaarten verborgen met de let ters van het alfabet. De bierviltjes, eveneens 24, gaven recht op een ijsje, op de kaartjes waren diverse prijzen te winnen. Het neemt te veel ruimte de namen van alle gelukkigen te noemen. We willen volstaan met die van de winnaars van hoofdprijzen. De letter A, die gevonden werd door Janneke Meulen- belt, gaf recht op de eerste prijs, letter E leverde een tweede prijs op en werd ge vonden door Sonja van Leer, de letter Y, derde prijs, was voor de kleine Kees Koek, de letter M, die recht gaf op een ijsbombe, werd door twee kinderen gevonden, d w z. de een had het flesje en verloor in zijn enthousiasme het kaartje, dat door een ander gevonden werd. We hebben deze prijs daarom maar gedeeld, zodat en Lenie Mi- chielse en Claus Meyer Schwickenrath beiden met een halve ijsbombe naar huis konden gaan. De vierde prijs, letter Z, werd ge vonden door Peter Boury en de laatste ge lukkige voor de grotere prijzen was René Vos, die een tablet chocolade kreeg op letter R. De kinderen die niets gevonden hadden, moch ten allen een troostprijsje in de vorm van een klein rolletje snoepjes in ontvangst nemen. Het was een prettige middag en we danken de dame en de heren vakantiegangers, die zich als commissie verdienstelijk maakten. Hec V.V.V.-bosje. Van een oude Callantsoger ontvingen we een ingezonden stuk over verleden, heden en toekomst? van het V.V.V.-bosje. In 1924 (aldus schrijver) kreeg de V.V.V. voor het planten van een bosje, een stuk heinollen gebied, groot 1 ha. in erfpacht van het Polderbestuur tegen f 2.50 p. jaar. Op 2 maart 1925 werd een „plantdag" ge houden. Door 80 schoolkinderen werd aan die planting deelgenomen. Burgemeester Koster plantte de eerste 5 bomen, vervol gens kwamen de wethouders van die dagen, de heren Kruisveld en Sleutel, c-aama was het de jeugd, die de rest van de planting verrichtte. Deze plantdag werd dus 37 jaar geleden gehouden en van de jeugd van toen, spelen nu de kinderen in ons V.V.V.-bosje. Als men er een kijkje gaat nemen, zal men blij zijn, dat enkele personen zich indertijd voor wat bebossing beijverden. Gedurende jaren hebben deze personen met tegenwer king te kampen gehad, omdat men van mening was, dat er in Callantsoog geen boom kon groeien. Maar nu kan een ieder zich er van over tuigen, dat niet alleen de bomen gegroeid zijn, maar dat het bosje, door de luwte die het geeft, een ideaal speelterrein is voor de Callantsoger kinderen en voor gasten, die er menig rustig uurtje doorbrengen. Wij hopen, dat dit V.V.V.-bos nog jaren zal blijven bestaan en dat de plannen om een weg door het bosje te maken geen door gang zullen vinden. Het zou niet alleen jammer zijn, omdat door die weg, een ge deelte van het bosje gemist moet worden, maar wij oude Callantsogers zijn bang dat van het V.V.V.-bosje, door die weg bloot gesteld aan de westenwind, binnen enkele jaren niets meer over zal zijn. Het Zwanenwater. Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a fl.per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214. Nieuws van de C R.B. Paal 13. De nog jonge Callantsoger Reddingbrigade Paal 13 is versterkt met een reddingboot, compleet met buitenboordmotor. In alle stilte, doch met groot enthousiasme van enkelen, is de oranje gekleurde polyester vlet, vrijdag 8 juni te water gelaten en heeft zijn daarop volgende maiden-trip met goed gevolg vol bracht. Eerste pinksterdag werd de boot nogmaals in zee gebracht en bij de behoorlijke branding, die toen heerste, op de motor door de bran ding naar buiten gevaren: de bewondering van de wal ging uit naar de prestatie van de 51 2 P K. motor en boot. Zaterdag 16 juni j.1. werd de eerste oefe ning onder toezicht van een instructeur ge houden. Het ligt in de bedoeling uit de leden van de brigade een bemanning te trainen, die Z'ch speciaal met de bedi ning van de boot zal bezig houden. Zowel de actieve leden (dus boven 18 jaar) als de jeugdleden, (het weer was niet zo gunstig) kregen theorie in het hanteren van de roeispanen en in de wijze waarop een drenkeling het best vast gehouden kon worden. Er zijn zeer zeker onder de Callantsogers nog velen, die ambitie hebben voor een verdere zwemtraining. U kunt U opgeven als lid bij de secretaris, K. Bakker, Stuyve- zandeweg 25 of bij de voorzitter, N. Smit, Strandpaviljoen. Recreatieve telling. Zondag 17 juni was het dan eindelijk zo ver, de recreatieve telling, die reeds gedu rende twee jaar aangekondigd was, kon eindelijk doorgang vinden. De diverse op gangen naar het strand waren alle bezet door twee personen, een voor de telling en een voor de enquête. Het weer werkte bijzonder mee en er waren dan ook heel wat personen, die in de gemeente Callants oog, dus ook in Groote Keeten en bij de Callantsogervaart naar het strand gingen. Het aantal bezoekers aan het strand bedroeg 8872 personen, er gingen van Callantsoog richting Groote Keeten 786 auto's, 429 mo toren (waaronder brommers en scooters) en 108 fietsen. In Callantsoog, vanuit de rich ting Groote Keeten, kwamen 930 auto's, 485 motoren en 95 fietsen. Uit vragen bleek dat vele personen hier meer dan een dag verbleven. Een van de enquêtrices ving lelijk bot, toen zij een visser aanhield om vragen op hem af te vuren. „Mijnheer, mogen we even een ge sprek met U voeren? Hoe bent U hier gekomen „Te voet". „Waar komt U vandaan?" „Ik woon op het Dorpsplein". Wie van de twee zich genomen voelde, weten we niet, de visser die niet herkend werd, of de dame die er in tippelde. Het bleek dat men zelfs uit de omgeving van Amsterdam per brommer naar Callants oog reed om hier een dagje te vissen, maar ook dat men per auto uit Duitsland kwam om een dagje aan het strand te vertoeven. We hopen in een uitvoeriger artikel nog eens nader op deze enquête terug te komen. aadt niet f>ij de strekdammen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1