CALLANTSOOG Zaterdag 14 juli 1962 no. 5 Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON. Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen B. J. VOS, p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 022*18-338 Uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN 6 Zn. - Schagerbrug - Tel. 02247-272 Vakantie-stemming. We schreven al eerder een artikel over vakan tiespreiding, over schoolvakanties in binnen- en buitenland, over het houden van vakantie. Wij zijn het er allen over eens, dat ieder een tegenwoordig één week of langer vakan tie heeft en daarom willen we het hier uit sluitend hebben over de „Vakantie stemming" Er zijn mensen, die steeds in vakantie stem ming verkeren. Zij laten zich door niets of niemand beinvloeden, zij houden vakantie, vinden het heerlijk om aan zee te zijn. Zij komen direct in actie, als er één of ander evenement „op touw' gezet wordt, zij orga niseren desnoods zelf de festiviteiten. Bij minder zonnig weer trekken ze er op uit om de omgeving te verkennen. Zij kunnen zich niet indenken, dat er anderen zijn, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat rond lopen met zure gezichten, omdat er geen zon is. Vakantie houden, denken zij, is toch niet afhankelijk van het wel of niet schijnen van de zon. Als dit natuurverschijn sel een rol moet spelen in het slagen van de vakantie, dan is men in Nederland niet op zijn plaats, dan is het gewenst dat men de vakantie opneemt in de wintermaanden en een reis naar Argentinië, Brazilië of Austra lië gaat maken. In die landen kan men bij na 100 zeker zijn dat er zon is. Wij persoonlijk worden altijd wat kregelig als men spreekt over een mislukte vakantie, omdat het weer zo slecht was. Nog krege- liger worden wij, als de dagbladen hele ar tikelen wijden aan die arme vakantieganger, die zo uit zijn humeur is, omdat het maar geen zomer wil worden. En die arme ver huurders, die het ook te pakken krijgen van al dat slechte weer. Het is vreemd, als men in Callantsoog de verhuurders spreekt, dan vinden ze het jammer voor hun gasten, dat ze niet bruin verbrand naar huis gaan, maar klachten hebben ze niet. Het weer vinden ze een interessant natuur verschijnsel, maar het slagen van een vakantie is alleen afhankelijk van diegenen die vakan tie houden. En voor diegenen die zichzelf niet vermaken kunnen, worden nog vele evenementen georganiseerd. Men kan er naar hartelust aan deelnemen, het is om zo te zeggen voor elk wat wils. Bepaal Uw vakantie stemming voor U de tocht naar Uw vakantie-oord aanvaardt, reken op alle mogelijke weersomstandigheden en geniet met volle teugen van de vrijheid, die U in Uw vakantieweken heeft. C.R.B. Paal 13. Het bestuur van de Callantsoger Redding- brigade „Paal 13" maakt haar leden en andere belangstellenden attent op het AVRO- televisieprogiamma „Flits" van vrijdagavond 13 juli om 9,05 uur. De aandacht zal in dat programma gevraagd worden voor de gevaren van de zee voor baders en zwemmers. Aan de tot standko- ming van dit onderdeel werken leden van verschillende kustbrigades mede. Het bestuur van bovengenoemde vereniging meende er goed aan te doen U en Uw va kantiegasten op dit „Flits'-programma te wijzen. Waarschuwing. Wij hebben al meerdere keren geschreven, dat de strandexploitanten, zowel te Groote Keeten als te Callantsoog, er de aandacht op vestigen, dat het baden in de nabijheid van de dammen zeer gevaarlijk is. Voor de gasten delen we nogmaals mede, dat alleen daar, waar de vlag gehesen is, onder toezicht van een badmeester gebaad wordt. Bovendien zijn tussen verschillende dammen kurklijnen aangebracht. Blijft U tussen deze „lijnen Ga niet te ver in zee. Neem ook geen voorbeeld aan de waag hals die in Callantsoog komt om te laten zien dat hij zwemmen kan. Houdt U steeds voor ogen, ook al kunt U nog zo goed zwemmen, dat het om en nabij de dammen gevaarlijk is en blijft. Voor U, maar ook voor Uw medebroeder of zuster, die aan U de helpende hand zou moeten bieden als U door Uw waaghalzerij in gevaar zou komen te verkeren. Het Zwanenwater. Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a f 1— per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.-. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214. Baadt niet bij, de. it^e^dananen Kunt U ook zo auto-rallyen. Sommige personen komen direct in actie, zodra zij de woorden auto-puzzletocht of auto-rally horen. Zij weten er alles van, hebben aan hun auto grote bermlampen gemonteerd, klokken en wat er nog meer aan te pas mag komen. Iedere tocht, hoe simpel ook, maken ze mee om routine te krijgen voor de grote rally van Monte Cgrlo. Bovendien weten zij over hun ervaringen zo interessant te vertellen, dat zelfs de simpelste zielen onder de bekoring komen van het auto-puzzlen. Die „simpele zielen" komen dan met kloppend hart en parels op het voorhoofd aan de start en zijn zo nerveus, dat zij de eenvoudigste zaken over het hoofd zien. Anderen nemen hun gehele gezin mede om toch maar iets van de tocht te maken. De ene tocht wordt zuiver opgezet als rally, de andere heeft alle mogelijke puzzles om het de nieuwbakken autobestuurder en zijn passagiers zo „aangenaam" mogelijk te maken. Zo gebeurde het eens dat in een naburige stad een auto-puzzletocht voor vakantiegangers georganiseerd was. Aanvankelijk leverde de tocht geen moeilijk heden op, maar bij een bepaald punt moest gebruik gemaakt worden van het plaatselijke dagblad. Goede raad was duur, hoe moesten die problemen worden opgelost. Waar men het ook vroeg, nergens kon men die bepaalde krant krijgen. Men besloot daarom de tocht niet verder te rijden en ergens een kopje koffie te drinken. De gehele familie werd dus voor een restaurant afgezet, waar de eigenaar aan de leestafel zat. Voor men er op bedacht was, had een der jongste passagiers het netelige vraagstuk „courant" met de volgende woorden opge lost: „Mijnheer, heeft U ook de krant van vandaag en een schaar en paperclips? De passagier zette direct de schaar in de krant, knipte de advertentie s die de richting van de verdere tocht aangaven er uit en in een mum van tijd zat, de gehele familie weer in de auto. zonder maar aan het kopje koffie genipt te hebben. Door al het oponthoud was natuurlijk tijd verloren gegaan, maar dank zij de voortvarende passagier werd toch nog een prijsje behaald. Tot troost willen we de onervaren rijders wel mededelen dat de tocht die door de V.V.V. georganiseerd is, dergelijke moeilijk heden niet geeft. Daarom kunnen we iedere autorijder of -rijdster met een gerust gewe ten een zeer prettige tocht toewensen. Grote auto-puzzletocht. Het feestcomité van de V.V.V. heeft be sloten een auto-puzzletocht te houden op woensdag 18 juli a.s. De route gaat evenals andere jaren, door de minder bekende, maar mooie gedeelten van Callantsoog. Het be looft wederom een interessante tocht te worden, die ongeveer een uur in beslag zal nemen. De eerste deelnemer zal precies 7 uur starten. In verband met de invallende dui sternis zullen circa 60 auto's aan de tocht kunnen deelnemen. Vanaf maandag 16 juli zijn inschrijf-formulieren verkrijgbaar Op het V.V.V.-kantoor. Aanmelding kan tot woens dagavond uiterlijk 6 uur plaats vinden. Het inschrijfgeld bedraagt f 1.50 per équipe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1