CALLANTSOOG Zaterdag 21 juli 1962 no. 6 Redactie Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON. Zeeweg 12 - Tel. 02248-323 Administratie en abonnementen B. J. VOS. p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248-338 Uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN Zn. - Schagerbrug - Tel. 02247-272 Callantsoog anno 1905 De feesten. Hoewel we nog steeds niet kunnen „gillen" over het „laaiende enthousiasme" van deel nemers en toeschouwers bij de georgani seerde feesten, komt toch langzamerhand een kleine verbetering in 't zicht. De strandspelen van vorige week dinsdag hadden een minimum aantal deelnemers met een maximum aantal prijzen, hetgeen door de jongens en meisjes wel gewaardeerd werd. De kinderen van 5-7 jaar moesten met een aardappel op een lepel lopen. Er was veel spanning onder de 8 meisjes, die aan dit evenement deelnamen en onder de 4 jon gens, die ook hun kunsten eens vertoonden. De prijzen waren voor: 1. Marianne Riet vink, 2. Christientje le Coultre, 3. Greetje van der Haar en bij de jongens werd Peter Hartog le en Arco Blaauboer 2e. Vervolgens was het de beurt van de 8-10 jarigen om hun krachten te proberen op het zaklopen. Bij de meisjes werd Josientje le Coultre !e, Mandy Brak 2e en Gina Plag- genburg 3e. Voor de jongens was er slechts een prijs, die gewonnen werd door Peter Stienstra. De jongens en meisjes van 11-13 konden eens laten zien wat zij waard waren met touwtrekken. Bij de meisjes was Joke Mooy de sterkste en bij de jongens zegevierden Wim Zeeman en Jan Rietvink. Woensdagavond werd het „Kleiduiven schie ten" enthousiast beoefend door schutters, o.a. uit Alkmaar, Petten, Wieringerwaard en niet te vergeten Callantsoog. Het aantal bezoekers was bij deze demonstratie „bepaald niet om over naar huis te schrijven", maar het moet gezegd worden dat degenen, die er waren, genoten hebben. Zij hebben van nabij kun nen zien, hoe het kleiduivenschieten in zijn werk gaat, wat inkomers, afgaanden en bijv. doubletten zijn. Tijdens een gezellig samen zijn in Hotel „Seinpost" werden de prijzen uitgereikt. De eerste prijs, die o.a. bestond uit een wisselbeker, was voor de heer P. Kuiper, die van de 225 punten, die te ver krijgen waren, er 205 voor zijn rekening nam. De overige prijzen waren voor de heren G. van Honschooten 2e, Callantsoog J. van Honschooten 3e, Callantsoog D. Kuiper K. Haytema K. Johannes J. van Ammers en J. Kuiper 4e, Petten 5e, Alkmaar 6e, *t Zand 7e, Julianadorp 8e. Petten De wisselbeker moet twee keer achtereen of drie keer in totaal gewonnen zijn, voor men deze beker als eigendom kan beschouwen. Vrijdagmiddag werd er onder minder gun stige weersomstandigheden kruiwagen-race op het strand gehouden. Het aantal deel nemers was in stijgende lijn en ook de toe schouwers toonden meer belangstelling. De jongens en meisjes waren verdeeld in twee groepen, n.1. een van kinderen tot en met 7 jaar en een van kinderen tot en met 10 jaar. Bij de kleineren was de eerste prijs voor Johanna Dinkla, die daarmee de eer van de familie hoog hield, de tweede prijs was voor het Duitse meisje Irene Scheufele en de derde voor Hans Seijfert. Anne Marijke Spijkerboer moest eerst verschillende keren overdoen, omdat zij niet begreep waar het om ging. Maar uiteindelijk was de eerste prijs toch voor haar 'bij de jongens en meis jes van 8-10 jaar. Tweede in die groep werd Cor Becker en de Duitse jongens Dieter Giessmann en Hans Gerhard Körber werden derde en vierde. De meeste deelnemers in deze week werden echter, tegen de verwachtingen in, bij het „tonknuppelen" van zaterdagavond gezien. Niet alleen was er een behoorlijk aantal toeschouwers, maar ook vele gasten namen het tegen de Callantsogers op in het „knup pelen". Deze avond vraagt naar meer. Bravo Het Zwanenwater. Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a f 1.— per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.-. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214. Callantsoog* Verschillende gasten hebben ons in de loop der jaren gevraagd wat de naam Callantsoog betekent. In het boek Noordhollandse Plaats namen van Dr. G. Karsten kunnen we het volgende lezen Callantsoog. Oude vormen Callinghe (1083); Callens alias Oech. circa 1513. Ten noorden van het vasteland van Holland lag in de vroege Middeleeuwen een eiland, dat kortweg 't Oech, het Oge, d.i. het eiland werd genoemd. Daarop lag het vis sersdorp Callinghe; Kalle is een Friese mans naam, Caliinge de daarvan gevormde ge slachtsnaam. Door Friese palatalisering werd Caliinge tot Callens. Zo ontstond de naam Callensoog, die in verschillende 17e eeuwse stukken voorkomt. De spelling met een t of een d in deze plaats naam is derhalve etymologisch onjuist (zie het art. Kallensoog van A. A. Beekman in N.G.N., VI, 30.) Tot de gemeente behoren de buurtschappenGroote Keeten en Ab- bestede. Keeten is wel het meervoud van van het gewone woord keet, in de betekenis van tijdelijk verblijf van werkkrachten, pol derjongens, of voor dirigerend personeel bij een droogmakerij, bij een brug- of een sluis bouw of wel van zoutketen. Wellicht bewaart het gehucht nog de herinnering aan zulke keten. Het eerste deel van Abbestede bevat de Friese mansnaam Abbe, die meer voorkomt. De «van Dam tot Dam race"* Evenals vorig jaar zal ook dit jaar de „van Dam tot Dam race" weer gehouden worden. Zoals U weet werd enkele jaren geleden een van (Amster)dam tot (Zaan)dam race georganiseerd, waaraan vele prominente fi guren uit Nederland deelnamen. Dit idee werd door de commissie voor het organiseren van feesten in Callantsoog voor ogen ge houden bij het organiseren van de „van Dam tot Dam race" in Callantsoog. Het principe is n.1. hetzelfde. Er wordt van de deelnemers verwacht, dat zij op zo origineel mogelijke manier van de ene dam naar de andere gaan. De snelheid speelt absoluut geen rol. Een jury van drie personen zal uitmaken wie voor de prijzen in aanmerking komen. Voor de volwassenen bestaat de hoofdprijs evenals vorig jaar, uit een verblijf van één week in een zomerhuisje in de Kerst- of Paas vakantie. Behalve deze prijs zijn er ook voor kinderen mooie prijzen beschikbaar. Nu het enthousiasme voor feesten in stijgende lijn is, rekenen we zeker op zeer veel deel nemers. Bent U daar ook bij Hebt U het ook aan Uw gasten medegedeeld Evenementen in de omgeving. Iedere donderdagWestfriese markt in Schagen. Iedere vrijdagKaasmarkt te Alkmaar met rondvaart. Dagelijks: Broek op Langedijk, gelegenheid voor rondvaarten door het eilanden-gebied. Vrijdags: Optreden Langedijker Klompen dansgroep. Gelegenheid om tijdens rondvaart bezoek te brengen aan de Orgelzaal, met orgelbespe ling van de heer C. Booy, gelegen in het rustieke polderlandschap van de Daalmeer te St. Pancras. Eaadt niet bij, de lUekdamtnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1