CALLANTSOOG Zaterdag 28 juli 1962 no. 7 Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON. Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen: B. J. VOS, p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 022-18-338 Uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN Zn. - Schagerbrug - Tel. 02247-272 De Bazar* Van een gast, de heer Padt, ontvingen we een artikel over de bazar, georganiseerd door de Ned. Herv. Vrouwenvereniging. Omdat dit artikel juist de indruk weergeelt, die ook wij ieder jaar tijdens de bazardagen opdoen, willen wij volstaan met U slechts enkele prijswinnaars mede te delen. De eerste prijs van de grote verloting was voor mevrouw van Berkum, de eerste prijs van de kleine voor G. Rosenboom. De ka bouter, die ieders hart gestolen heeft, kreeg mevrouw Koger met de naam Piggelmee, de pop, die Amerikaans verkocht werd, was voor mevrouw van Hoorn, het vloerkleed werd gewonnen door F. v. d. Beek, de schaatsen door mevrouw Schreuder, de kaas door mevrouw Buis. Mevrouw Eriks kreeg vele jaloerse blikken, toen men vernam dat zij de gelukkige bezitster van het wandkleed was geworden. Verder laten we gaarne de heer Padt aan het woord. Bazarimpressies van een badgast. Ik heb, evenmin als vorig jaar, een prijs gewonnen. De heer Kees van Eek mag dan zoveel aan het „rad van avontuur" draaien als hij wil, met een doos taartjes ben ik ook dit jaar niet thuisgekomen. De fraaie kabou terpop had natuurlijk een andere naam dan ik had gedroomd. Het mooie tafellaken viel natuurlijk op een ander nummer dan die welke ik had. En tóch heb ik, evenals vorig jaar, weer veel pleizier gehad van de bazar van de Ned. Herv. Vrouwenclub, ook dit maal gehouden in de fraai aangeklede brand weerkazerne. Waarom heb ik dan toch weer pleizier ge had? Om de gemoedelijke, gezellige sfeer die daar heerste. Voor een niet-dorpeling is het een vreugde, de ongedwongenheid van dit alles als buitenstaander te bekijken. Hoe daar iedereen meewerkt om het geheel te doen slagen, om zoveel mogelijk geld uit de zakken te kloppen voor de gezinszorg. Dat nu in het nieuwe Bejaardentehuis de bewoners kunnen genieten van een televisie toestel, is te danken aan alle werk, dat de vrouwen van de Hervormde Vrouwenclub voor de vorige bazar hebben verzet. En ook ditmaal zal het geld wel weer een goede bestemming vinden. Als U er niet geweest bent, hebt U wat gemist; en dat verzuim moet U volgend jaar beslist herstellen! Is het niet hartverwarmend om een meisje de grabbelton te zien bedienen bij een Her vormde bazar, met een kruisje op de borst? En vindt U het niet fijn dat de hele deco ratie gratis verzorgd werd door een ook al R.K.-zakenman En een burgemeester, die de moeite neemt om alle, zegge alle, prijzen zelf uit te reiken, ook al vindt hij het moei lijk om onderscheid te maken tussen panne lappen en onderzetters? En Kees van Eek (mag ik wel zeggen) als een standwerker op het Amstelveld uren achtereen maar propaganda maken voor het „rad van avon tuur? En een huisvrouw, die haast tot na de sluiting bezig is dubbeltjes te verzamelen bij het laten raden naar de naam van de „kabouterpop"? En te midden van die roe zige menigte zijn anderen rustig bezig om de financiële resultaten te bepalen door lange rijen guldens, kwartjes, dubbeltjes en centen neer te leggen. En als de drukte van het badseizoen voorbij is, gaan al die vrouwen weer opnieuw samen aan het werk, aan het breien en naaien, om volgend jaar juli een nog grotere voorraad nuttige en fraaie handwerken klaar te heb ben ter verkoop en ter verloting. Neen, U mag als Amsterdammer, of wat dan ook, misschien wat grootsteeds neer zien op „al dat dorpse gedoe", als U wat dieper kijkt, zult U een zekere heimwee opmerken naar wat in een klein dorp als Callantsoog nog altijd aanwezig iseen saamhorigheidsgevoel, dat zich o.a. uit in de bazar van de Hervormde Vrouwenclub (die U dan ook het volgend jaar beslist moet gaan bezoeken Het Zwanenwater. Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a f 1.per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.-. Kaarten verkrijgbaar bii de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214. De feesten in Callantsoog. In de week van 14 juli tot 21 juli werden er in Callantsoog weer verschillende feesten georganiseerd. Dinsdag 17 juli moesten zand hopen gemaakt worden. De deelname was bijzonder goed en ook aan belangstelling ontbrak het niet, zodat we weer een echt ouderwets strandfeest hadden, 's Morgens om ongeveer half elf konden de jongelui al beginnen, maar ook de vaders of moeders mochten aan het festijn deelnemen. Er was zeer veel animo en we zagen hele bergen verrijzen, 's Middags werd het feest na een rustpauze van 2 uren voortgezet. Om onge veer kwart over drie werden de vlaggen door de heer Vos op de zandhopen geplaatst en toen maar afwachten welke vlag het volhield. De troostprijs was al gauw be kend, die was voor de familie van 't Veen, (de vlag was het eerste omgevallen). De vloed kwam ontzaggelijk hard opzetten en menig nat pak werd gehaald. Dit keer bleven de laatste vlaggen juist vrijwel naast elkaar staan. De 5e prijs was voor de fam. Beeuwkes, de 4e voor Jan Boontjes en zijn vriend, de 3e voor de fam. van Duikende vlaggen van de twee overgeblevenen gingen vrijwel gelijktijdig strijken, zodat we de eer ste en tweede prijs toekenden aan de fam. Rijpkema en Seyffert (v.v.) De autopuzzletocht had ook dit jaar bijzon der veel aftrek. Ruim 45 deelnemers reden de tocht uit. Men was zeer enthousiast en ook nu werden we weer gevraagd nog een tocht in dit seizoen te organiseren. Mocht dit doorgang kunnen vinden, dan zult U via dit blad en bij de gebouwen van V.V.V. en E.H.B.O. hiervan op de hoogte gesteld worden. Door omstandigheden hebben wij geen opgave gekregen van de prijswinnaars. We weten dat de eerste prijs voor de fam. Gier was, de tweede voor de fam. Slot en de derde voor de fam. G. Zeeman. Deze laatste is Callantsoger, de overigen zijn gas ten. Onder de verdere prijswinnaars zijn zowel namen van Callantsogers als van gas ten. Na de bekendmaking van de uitslag werd nog een taart verloot onder allen die de tocht gereden hadden en de controleurs. Diegenen, die geen prijs gewonnen hadden kregen een zakdoekje als aandenken aan de autopuzzletocht van 18 juli. De finish en prijs uitreiking vond plaats in Hotel ,,de Wijde Bliekwaar de puzzelaars, ondanks de warm te, enkele zeer prettige uren doorbrachten. Vrijdagavond, 20 juli, vond het seizoen nummer „touwtrekken" voor volwassenen plaats. Aanvankelijk was het moeilijk wat mensen bij elkaar te krijgen, maar toen men eenmaal wist, waar het om ging, werd ook dit een enorm succes. Bij de heren waren 10 groepen van 3 personen en bij de dames 8 groepen van 2 personen. Scheidsrechter was de ons allen bekende heer A. Mooi. die de touwtjes goed in handen hield. De prijzen waren, na een vermoeiende strijd, voor de heer Boeder en twee Duitse jon gens, die eerste werden, tweede de heer Scheufele (die juist uit Frankfurt terugge keerd was) met Neumann en T. Oskam, derde de groep Dinkla, Thijssen en de Wit. Bij de dames kwam de Duitse Fraulein Franz aan de start, die letterlijk kwam, zag en overwon, alsof ze er totaal geen moeite mee had. (Partner was R. van Vuuren). De tweede prijs was voor de dames Ramaker. In het strandpaviljoen Vos werden de prij zen, die door de strandexploitant beschik baar gesteld waren, uitgereikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1