CALLANTSOOG Zaterdag 11 augustus 1962 no. 9 Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - ISAKSSON. Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen: B. J. VOS. p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248-338 Uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN Zn. Schagerbrug - Tel. 02247-272 De feesten» In de week van 28 juli tot 4 augustus zijn de feesten nu niet bepaald overweldigend geweest. Met de opzet van de agenda had den we met de wisselweek, eerst 28 juli en daarna nog zeer veel veranderingen op 1 augustus, al rekening gehouden. De kinderspelen van dinsdag 31 juli waren een succes, zij het na vele hindernissen. We hadden die middag „kruiwagenrace" op het programma staan. De kinderen van 10 tot 13 jaar waren als eersten aan de beurt. Er waren ongeveer evenveel Hollandse kin deren als buitenlandse. Halverwege de wed strijd bleek het water zo hard te wassen, dat de kleinere jongens en meisjes tot hun middel in zee liepen. De wedstrijd werd daarom even onderbroken en de feestcommissie toog zelf het water in om de poorten te verplaatsen. Het gebruikelijke „natte pak" ontliepen ze vanzelfsprekend niet. Ja, en deze onderbreking was niet de enige. Tegen het einde van de strijd tussen de 10- en 13-jarigen moest opnieuw gepauzeerd worden. De vloed was plotseling zo hoog geworden, dat een geheel ander circuit uit gezet diende te worden. Dank zij de hulp van enige jongens kwam dat zonder verdere moeilijkheden tot stand. De uitslag kon spoe dig daarna bekend gemaakt worden. Ie werd Marjet Dumig, 2e lekje de Schip per, 3e Peter Buhner en 4e Eckart Schwartz. De 6- tot 9-jarigen kwamen direct hierna aan de beurt. Omdat het water die middag heel hoog stond, besloot men de kleineren hun race niet in het water, maar op het droge te laten houden. Tot vlak voor het einde ging alles goed, maar toen werden we weer door het water verjaagd. Het terrein moest daarom opnieuw verlegd worden en dank zij de hulp van de zijde van de gasten, was ook dat weer spoedig in orde. De uit slag bij de 6- tot 9-jarigen was: le Rolf Meyer Zwickenradt, 2e Ietje Andree, 3e Amke van Dolder en 4e de 6-jarige Rolf Schubert, die tot het einde toe dapper mee deed. Woensdag 1 augustus werd er onverwachts een wijnfeest gehouden in hotel „de Wijde Bliek". Het was zo'n enorm succes, dat vele gasten woensdag j.1. weer een dergelijk feest zouden willen hebben. Helaas zijn de recrea tieve mogelijkheden in Callantsoog te gering om iedere week een dergelijk feest te orga niseren. De heer Vos van hotel „de Wijde Bliek" heeft ons echter toegezegd woensdag 15 augustus a.s. een tweede wijnfeest te houden. Wij zijn overtuigd, dat ook dat tot een succes zal worden. Donderdag 2 augustus zou er een Vlieger feest gehouden worden. Het weer was de afgelopen weken bijzondermooi, zo ook op donderdag 2 augustus, zelfs in die mate, dat het Vliegerfeest afgelast werd tot een dag, waarop er wat meer wind zou zijn, (en dat in Callantsoog, dat hadden de gasten vorig jaar toch ook niet durven dromen of kunnen denken. Zaterdag 4 augustus werd er Tonknuppelen georganiseerd. Door een misverstand onzer zijds was het wel wat laat voor het festijn een aanvang kon nemen. Wij hopen dat de „knuppelaars" evengoed een prettige avond gehad hebben. Prospektus of gids. In dit artikel willen we ons speciaal richten tot de eigenaars van zomerhuizen, zomer- bungalows, kampeerhuizen, gemeubileerde woningen, hotels en pensions, kampeerter- reinen en de eigenaars van ieder ander onderkomen, dat voor het ontvangen van gasten geschikt is. Hoewel we nog volop in de zomerdrukte zitten, zijn er nu reeds meerdere personen, die een zomeronderkomen voor 1963 zoe ken. De gids van dit jaar is praktisch uit gereikt. Er zullen dus voor 1963 nieuwe folders gemaakt dienen te worden. Wij verzoeken allen, die enig belang bij de verhuur aan gasten hebben, op te willen geven hoeveel bungalows enz. zij te ver huren hebben, of het te verhuren pand een geheel vrij huis is, ofwel een vrij gedeelte in een huis, aan hoeveel personen het pand verhuurd kan worden, of de woning een naam heeft, of er mogelijkheden zijn voor parkeren van auto's, vaste wastafel, douche, bad enz. Met andere woorden, wij zouden gaarne van U ontvangen een tekst voor het te ver huren pand met volledige inlichtingen over het perceel, de ligging er van en waar het aangevraagd kan worden. Als U allen even medewerkt, zullen de toekomstige gasten U hoogst dankbaar zijn. Concours Hippique. De trouwe lezer van de Badbode zal het ons hopelijk niet kwalijk nemen, als wij in dit artikel niet over Callantsoog schrijven, geen aandacht wijden aan een wandeling in de omgeving of een excursie door het Zwa- nenwater. Ook willen we niet stilstaan bij een of ander touristisch gebeuren, maar dit keer willen we U eens in het bijzonder wijzen op het te houden Concours Hippique in Schagerbrug op zaterdag 18 augustus a.s. Dit Concours wordt gehouden ter gelegen heid van het 35-jarig bestaan van de Lan delijke Ruitervereniging „Westfriesland". Aan dit grote gebeuren wordt medewer king verleend door ruiters uit de beste stal len van Nederland. Er zal een grootse pa rade gehouden worden, er is een spring concours en bovendien een demonstratie van ponyruiters. Ook zullen er nog vele attrac- tie's zijn. De datum kan voor niemand een bezwaar zijn om dit feest mee te maken. De aanvangstijd is gesteld op 1 uur n.m. Wij zijn ervan overtuigd dat vele paarden sportliefhebbers deze kans niet voorbij laten gaan. De leden-verhuurders en ook de ove rige abonnée's verzoeken wij bovenstaand bericht ook aan hun gasten of bekenden te willen mededelen. Het is ons n.1. gebleken dat, toen hier in Callantsoog een Concours gehouden werd, vele gasten in de veronder stelling waren, dat het bedoelde evenement slechts voor insiders gehouden werd. Wij hoorden nadien, dat er zeer veel gasten waren, zowel onder de Hollanders als onder de buitenlanders, die een dergelijk Concours gaarne hadden meegemaakt als ze de be doeling geweten hadden. U zult Uw gasten er zeer zeker een groot plezier mee doen, hen daarom van dit ge beuren op de hoogte te stellen. Bovendien kunnen ze gemakkelijk in Schagerbrug ko men, ook als zij slechts op een fiets als vervoermiddel zijn aangewezen. Maar zelfs wanneer ze helemaal geen vervoermiddel hebben, is een wandeling naar Schagerbrug beslist geen prestatie in verhouding met de Vierdaagse of de Strand-zesdaagse. En Callantsogers, gaat er zelf ook eens heen. Sinds betrekkelijk korte tijd is ons dorp ook een Rij-Vereniging rijk. Wij zijn voorlopig nog niet toe aan de viering van een 7e lustrum, maar een le is er voor men het weet. En het is altijd prettig als men een evenement, wat dan ook, met een beetje ervaring kan aanpakken. Callantsogers en gasten, houdt zaterdag 18 augustus vrij en gaat naar Schagerbrug. U zult er zeer zeker geen spijt van hebben. Het Zwanenwater» Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a fl.— per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.-. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214. Raadt niet hij, de btleddatninen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1