CALLANTSOOG Zaterdag 25 augustus 1962 no. 11 Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON. Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen: B. J. VOS, p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248-338 Llitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN 6 Zn. Schagerbrug - Tel. 02247-272 Callantsoog, zoals wij het leerden kennen. De feesten* De kinderen, die in de week van 11 tot 18 augustus op een strandfeestje gehoopt had den. zijn zeer zeker teleurgesteld. Dinsdag 14 augustus was het mooi weer. Helaas waren wij toen verhinderd om kinderspelen te houden. Ja en daarna waren de weergoden niet meer met ons. Woensdag en donderdag was het bepaald geen weer om een hele middag aan het strand door te brengen. Vrijdag zouden we de gehele dag iets voor kinderen en 's avonds voor volwassenen organiseren. De plannen waren goed, maar helaas het plensde. We stel den ons daarom in verbinding met de film operateur om een leuke kinderfilmmiddag te houden. Ook dat kon niet doorgaan, omdat men op dat moment niet over een aardige film beschikte. Er volgden nog meerdere teleurstellingen, want ook een goochelaar kon geen acte de présence geven. We besloten daarom te wach ten tot 's middags 1 uur. Misschien zou het toch nog droog worden, zodat we een puzzle- wandeltocht zouden houden. Maar ook toen kwam de regen „in bakken uit de lucht", zodat van alle plannen, die wij hadden, geen enkele uitgevoerd kon worden. Zo ziet men dat er van uitstel wel eens af stel kan komen. Voor de volwassenen was er dinsdagavond een Operette-avond in het Recreatiegebouw in ,,De Garnekuul". De Koor- en Orkest- Vereninging „Octavia" uit Anna Paulowna had zich geheel belangeloos beschikbaar ge steld om een avond voor de gasten, Callants- ogers en andere belangstellenden te verzor gen. De entreeprijs, ter bestrijding van enkele kosten, was zo laag mogelijk gehouden. Helaas schitterde het publiek door afwezig heid. De enkelen, ongeveer 100 man, die er waren, hebben zeer genoten. Er was zeer veel variatie in het programma en het ge halte was van dien aard, dat wij hopen deze vereniging volgend jaar nogmaals in ons mid den te mogen hebben. Woensdag organiseerde de heer J. M. Vos in Hotel de Wijde Bliek een tweede „Wijn feest". De stemming was zeer goed en hoe wel het niet overvol was, had ook dit Wijn feest zeker niet over belangstelling te klagen. Het zou een goed idee zijn als de plaatselijke hotelhouders om beurten iedere week zich de moeite zouden willen geven een feest voor de gasten te organiseren. Nu Callants oog ten enemale niet over voldoende zaal ruimte beschikt, moet het toch mogelijk zijn op ander wijze de gasten een prettige avond te bezorgen. Vrijdagavond half acht: Touwtrekken voor volwassenen. Ja, en nu is het zo sneu voor de kleinere kinderen, dat het „Touwtrekken" voor de volwassenen vrijdagavond wel door gang kon vinden. Het was wel geen hemels mooi weer, maar het was droog en niet eens zo erg koud. Het aantal toeschouwers was behoorlijk en ook aan deelname ontbrak het niet. Al moet het wel gezegd worden, dat de 4ames dit keer het grootste aandeel had den De strijd was zeer spannend. Vooral op het laatst, (eerste en tweede prijs) toen de .ongens Dinkla tegen elkander uitkwamen. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op, maar uiteindelijk bleek het uithoudingsvermogen van de groep Dj. Dinkla iets groter, zodat deze met zijn twee helpers de eerste prijs in de wacht sleepte. De tweede prijs was voor de groep de Waard en de derde voor de Duitse groep Grote. Bij de dames was het wederom de groep van Mej. van Vuuren, die de eerste prijs verwierf. De groepen van de dames be stonden uit twee personen. De tweede prijs was voor de groep Dinkla en de derde voor de groep Coopmans. De prijsuitreiking vond plaats in Strand paviljoen Vos. waar men tot kort voor middernacht de touwtrekkers en de toe schouwers een gezellige avond aanbood, Per huis-aan-huis-circulaire werd bekend ge maakt, dat zondag een liederenavond ge houden zou worden in de kerk van Callants oog. De bas-bariton, de heer R. Sutey, heeft hier enkele zeer mooie liederen gezongen. De organiste was mej. U. Quaas. Er waren heel wat toehoorders, die allen opgetogen huiswaarts gingen. We hopen een dergelijke zangdienst nog eens te kunnen herhalen. Ook vanaf deze plaats zeggen we de heer Sutey dank voor hetgeen hij naar voren ge bracht heeft. Het Zuiderzee-museum te Enkhuizen. Met enige schroom schrijven wij hier over een museum. We zijn er van overtuigd dat men, om een museum goed in te richten, tijd en geld nodig heeft. Maar we weten ook, dat het inrichten van een museum niet door enkele personen geschieden kan, maar dat de gehele burgerij van een plaats haar medewerking dient te geven, om het geheel te doen slagen. Hier in Callantsoog zijn we al enige jaren doende om, (zij het op bescheiden schaal), een geschikt pand voor een museum te vin den. Helaas kunnen we in onze pogingen nog geen enkel succes boeken. Nu weten we heel goed, dat de mogelijkheden in een dorp op geen enkele wijze met die van een stad te evenaren zijn. Toch zouden wij meer enthousiast zijn als wij boven dit artikel hadden kunnen schrijven „Het Museum van Callantsoog". Nu moeten we U, om U iets van de vroe gere voorwerpen, die op de zee betrekking hebben, te laten zien, meenemen naar Enk huizen. Het plaatsje zelf is bijzonder mooi om door te wandelen. Vooral voor buiten landers is dit een uniek Oud-hollands stadje, dat vroeger aan de Zuiderzee als vissers haven zeer veel bekendheid genoot. Het Zuiderzee-museum, dat hier gevestigd is, kan men zich moeilijk ergens anders denken. Dit gebouw herbergt naast voor werpen die op de zeevaart betrekking heb ben, zoals ankers, schepen, netten, binnen kamers en kleding, ook prachtige schilde rijen. Bovendien is er een expositiezaal, waar dit jaar een grote tentoonstelling gehouden wordt met als titel „Scheepssier". Er wordt een ruime plaats gegeven aan boegbeelden, mastplanken, roerkoppen, roerleeuwen en o.a. vlaggestokken. Een bezoek aan dit museum in Enkhuizen is zeker de moeite waard en zal U ongetwij feld de zucht doen slaken„was zo iets ook maar in Callantsoog". Van de redactie Even als vorig jaar zal ook nu het laatste nummer van de Badbode met een inlegvel verschijnen. We menen er goed aan te doen de verenigingen, clubs en dergelijke in de gelegenheid te stellen via dit blad de leden mededeling te doen van de data waarop de diverse verenigingen na de zomervakantie weer beginnen zullen. De adverteerders, die voor de maand sep tember een andere advertentie in de Badbode willen plaatsen, verzoeken wij om hun opgave voor maandag 27 augustus a.s. aan ons adres te bezorgen. Het Zwanenwater. Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a fl.per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1