donderdag 11 december 1986 Uitgave: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Bad Callantsoog, Jewelweg 8 - Postbus 10 - 1759 ZG Callantsoog - Tel. 02248-1541 Red.: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER-ISAKSSON, Prévinaireweg 4A Tel. 02248-1323 Druk: PLUKKER, SCHAGEN Telefoon 02240-13034 De "Visserman" Geloof, hoop en liefde Een mens vraagt zich wel eens af, hoe het moge lijk is dat er geen einde komt aan alle ellende in de wereld. Men hoeft maar de krant op te slaan, radio of televisie aan te zetten en men wordt over spoeld door narigheid, hongersnood, natuurram pen, rebellie, opstand, oorlogsdreiging enz. De agressie is niet alleen in de wereld ver van ons, maar ook rondom ons te bespeuren. De grond vesten, de principes, de verworven zekerheden worden soms met één slag de bodem in geboord. De christelijke religie spreekt over "het einde der tijden" is nabij, de antichrist komt. De parapsy chologen menen dat het "Aquarius tijdperk" zijn intrede doet, hetgeen volgens die groepering niet zonder strijd gepaard gaat. Hoe het ook zij, de geestelijke waarden in het le ven nemen schrikbarend af. De kerken stromen leeg en dat is niet alleen te wijten aan het volk der gelovigen. De verdeeldheid is groter dan ooit on der de geestelijkheid, speciaal op het gebied van het geloof, de moraal en de politiek. De zo groot se oecumenische gedachte heeft niet geleid tot een eenheid. In de Kerstnacht wordt er wel gezongen "Komt allen te samen" en tijdens de nachtmis staat men stil bij "de Heilige Maria en Jozef, het Kindeke Jezus en God de Vader" en klinkt het Kyriëleis, het "Heer, erbarm U" door de kerk, maar daar na Men vervalt weer in het oude levenspatroon. De meeste westerse volkeren geloven nog wel enigs zins in God. Maar als die God volgens de bijbel Almachtig is en een God van Liefde dan had Hij toch veel, zelfs alles wat ellende brengt, kunnen verhinderen, sterfgeval, verdriet, narigheid, werkloosheid, echtscheiding, alcohol en drugs verslaving en ga maar door. Men wil wel in een God geloven, maar dan moet Hij wel doen wat wij van Hem verlangen. Het boek "Als 't kwaad goede mensen treft" be schrijft de strijd, de verbittering, de woede die een vader doormaakt, nadat hij gehoord heeft dat zijn kind jong zal sterven. De vader vraagt zich af waarom dat leed juist hem moest treffen. Hij vindt in z'n hart dat hij beter verdiend had. Door de moeite die hij heeft om zijn verdriet te verwerken krijgt hij problemen om te geloven in Gods goedheid. Ziekte en dood zijn geen zaken die ons door God aangedaan worden. Het ligt in het leven besloten dat de mens geboren wordt en moet sterven, de periode daartussen kan voor de één van korte, voor de ander van lange duur zijn. De laatste tijd komen veel uit het Amerikaans vertaalde boeken over onderwerpen als positief denken en hande len op de Nederlandse markt. Het merkwaardige van die uitgaven is, dat praktisch in ieder hoofd stuk naar bijbelteksten verwezen wordt. Onlangs stond in een der dagbladen een artikel over Wayne Dwyer, een Amerikaan die veel van dit soort bestsellers op de markt brengt. Zijn laat ste boek: "Prettige Feestdagen" geeft een manier aan om door naar de positieve kant van het leven te zien, ook de feestdagen voor eenzamen tot een blij gebeuren zullen behoren. Tegen het eind van het jaar moeten veel mensen een geestelijke de pressie doormaken, welke ook nog dikwijls tot li chamelijke klachten leidt. Die mensen denken te veel aan alles van vroeger, hoe mooi het toen was. Natuurlijk zullen mensen die het verlies dragen van één van hun familieleden, man of vrouw, va der of moeder, kind, broer of zuster de komende Kerstmis en Oudejaar niet als een van de vro lijkste feesten zien. Maar het leven gaat verder. Er zijn mensen die dat niet kunnen accepteren. Zij koesteren hun problemen, verdriet, ziekte als een grote schat, maar vergeten dat zij daardoor zichzelf afsluiten. Men moet niet terug zien, maar vooruit kijken. Men kan er niets aan veranderen. Het enige dat veranderd kan worden ben jezelf. Een oud Chinees verhaal gaat over een vrouw, die haar enige zoon verloren heeft. Zij gaat naar een "Heilige Man" en smeekt hem door zijn tover kracht te gebruiken haar zoon weer tot leven te brengen. De man, de tovenaar, antwoordt haar: "Haal voor mij een mosterdzaad uit een huis waar het verdriet nooit binnen ging". Met andere woorden, lijden moeten we op z'n tijd allemaal. Als er één volk op aarde gedurende de gehele geschiedenis geleden heeft, is dat wel het volk der Joden. Toch zongen zij in balling schap: "Zolang nog de stenen van d'aloude Tempel muur Door de boet'ling wordt betreden in 't nabije stervensuur, Zolang zal die hoop niet sterven, die ons volk houdt opgericht Om het land weer te beërven, waar Jeruzaleim ligt" Het geloof bleef, ondanks al het verdriet. Er is een verhaal in Finland, misschien uit nood geboren. Het speelt zich af in de jaren '39-'40, toen de Russen met grote overmacht het kleine Finland de oorlog verklaard hadden. De Russi sche divisies hadden een Fins leger omsingeld. Er was voor de zich dapper verzettende Finnen geen ontsnappen mogelijk. De Finnen hadden om hulp gebeden. Midden in de nacht zagen zij een groot wit licht, een engel, die met uitgestrekte vleugels boven het kamp hing. De Russen hadden, hoewel op geringe afstand de door hen omsingelde Fin nen niet kunnen vinden. Veel mensen zullen denken een aardige annecdo- te, maar zo vreemd is het niet. Als men bedenkt dat mensen die een bijna verstikkingsdood, een bijna verdrinkingsdood, mensen die klinisch dood verklaard zijn of een zware operatie onder gaan hebben ook spreken van een wit licht, waar door zij beschermd en geholpen werden, om weer terug te keren naar het leven op aarde. Als men God ziet als St. Nicolaas, die alles geeft, kan men geen wonder verwachten. Als men niet gelooft in engelen, kan men niet beschermd wor den, iets wat men denkt dat er niet is, kan geen hulp bieden. De gehele geschiedenis, ook die in de bijbel spreekt over de verschijning van engelen, o.a. bij de geboorte van het Kindeke Jezus in een stal in de landstreek Betlehem. In die omgeving waren herders, die in de nacht in het veld de wacht hiel den bij hun kudde. Opeens stond er een engel bij hen, waardoor ze verbijsterd van schrik waren. Het werd overal licht en de engelen zongen: "Ere zij God", "Gloria in Excelsis Deo". De herders gingen op het licht af en vonden Maria en Jozef en hun Kind. Zij knielden voor het Kindeke neer. De zoon van God was geboren. Ook de Wijzen uit het Oosten, die in de sterren gezien hadden, dat in Betlehem een Koningskind geboren zou worden, kwamen. Zij brachten Maria, wierook, mirrhe en goud ter ere van de geboorte van Gods zoon, Jezus genaamd. Anderen die van de zang der engelen hoorden en over het Godskind, wil den geen koning in een stal. Zij sloten hun hart. Zo vergaat het ons, mensenkinderen heden ten dage nog. Wij sluiten ons hart, we geven graag God of een ander de schuld van ons verdriet. We willen niet accepteren, niet geloven, niet hopen en niet de echte liefde geven. Toch vieren we ieder jaar sinds het begin van on ze jaartelling het kerstfeest. Het feest dat Jezus geboren werd in de kerstnacht. Ieder jaar op nieuw zullen de engelen verschijnen voor herders en Wijzen, voor het gelovige en ongelovige volk, voor de geestelijken en de geleerden, voor allen die willen geloven, hopen en in liefde willen le ven. Moge geloof, hoop en liefde met Kerstmis en in de toekomst tot een betere wereld leiden voor alle mensen van Goeden Willen. Gezegend Kerstmis. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer dat alle mensen lachten, en onbekommerd, onbezorgd de nieuwe dag verwachtten. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat veten bleven rusten, en dat mijn buurman, vol berouw, zijn vrouw weer teder kuste. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat alle journalisten, de waarheid schreven in hun krant, en niet meer dan ze wisten. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat op de drukste straten, de auto 's stopten voor een kind, om het veilig door te laten. Ik heb vannacht gedroomd, o Heer, dat alle mensen lachten, maar toen ik wakker werd, sprak Gij: dat komtnog even wachten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1986 | | pagina 1