Uitgave: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Bad Callantsoog, Jewelweg 8 - Postbus 10 - 1759 ZG Callantsoog - Tel. 02248-1541 Red.: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER-ISAKSSON, Prévinaireweg 29 - Tel. 02248-1323 Druk: PLUKKER, SCHAGEN Telefoon 02240-13034 Mensen van goede wil te stellen het gaat immers om miljoenen mensen, die nog moeten leven met de vrijheid om te gaan, die zich bewust moeten worden welke mogelijk heden het leven hen en hun medemens nog kan bieden. Geef ze de ruimte om over bepaalde za ken anders, verschillend, te mogen denken, juist in deze dagen van het Licht, in de hoop op een vreedzame toekomst. Bepaalde Christelijke groeperingen in de samen leving beschouwen de gebeurtenissen van de laatste maanden als het einde der tijd, andere ge lovigen menen dat het duizendjarig vrederijk aan breekt. In de Talmud, de Koran en de Bijbel wordt over een grote verandering geschreven. Astrologen spreken van de overgang van het Pis- cestijdperk naar het Aquariustijdperk, d.w.z. dat een langdurige periode van grote rampen, oorlo gen, verdriet en smart plaats maakt voor een pe riode van vrede, vreugde, geestelijke verruiming en internationale verbroedering. In Amerika komen steeds meer stromingen, die waarde hechten aan het positief denken, berus tend op Bijbelteksten. Deze mensen zeggen dat zelfs een geloof zo klein als een mosterdzaadje de problemen zal oplossen. Er wordt zelfs beweerd dat iemand zo'n zaadje nodig had om zijn geloof in praktijk te brengen. Hij verpakte dat zaadje in een plastic bolletje. Iedere keer als er iets mis ging, pakte hij het bolletje en stelde dat door het geloof alles weer goed zou komen, zoals anderen de gebedsmolen, de rozenkrans of het kruis han teren. Zo eenvoudig is het echter niet, nu niet en vroeger ook niet. Het is absoluut niet zo, dat din gen die onmogelijk zijn, door het geloof in God, een Hogere Macht, weer in orde komen, of door het lezen in een der Heilige Boeken opgelost wor den. Ieder mens heeft behoefte aan warmte, liefde vooral in de dagen rond Kerstmis. Het persoonlij ke verdriet, de ziekte, de lege plaats, het ouder worden, het alleen zijn, de zorg om kinderen drukken een stempel op het feest van het Licht. Zij, die zich openstellen voor de moeilijkheden van anderen, voelen het eigen verdriet misschien iets verminderen en kunnen dan met Kerstmis zingen: "Vrede op aarde, in mensen een welbeha gen". Kerstmis is één van de weinige christelijke feesten dat nog gevierd wordt. Een bezoek aan een Volkskerstzang, Nachtmis of een kerkbezoek op eerste kerstdag behoren tot de feestelijke gebeur tenissen. Er wordt gezongen van "Eer zij God", "Stille Nacht" het is alles eenzaamhorigheid. Voor enkele uren worden de noden van de volke ren, het leed en de pijn van de medemens verge ten. Het is immers Kerstmis voor iedereen, behal ve.... voor allen die geen dak boven het hoofd hebben, de eenzamen, de verstotenen. Laat met Kerstmis de wensen, gezegende kerstda gen, veel heil en zegen, geen holle frasen zijn, maar laat de ware betekenis van die wensen tot uitdrukking komen door de helpende hand te bie den ook aan hen die moeten leven met de vrijheid om te gaan. Laat het in vrede en vrijheid leven ook zijn voor allen die men op zijn weg tegen komt, een welkom met open deur, maar ook met open hart, in geloof, hoop en liefde. Welkom krijgt dan een diepere betekenis, een ruimte, hoe verschillend men van opvatting moge zijn. Als men de geschiedenis geloven mag, dan heerste ook aan het begin van onze jaartelling een chaoti sche toestand onder de volkeren. Het Joodse volk moest de overheersing van Kei zer Augustus dulden. Velen werden van huis en haard verdreven. Ook Jozef en Maria ondervon den dat, toen zij uit hun woonplaats moesten ver trekken naar Betlehem. Jozef, de man van Maria, was een afstammeling van Koning David. Velen eeuwen eerder was reeds door de profeet Jesaja voorspeld: "Er zal een groot licht verschijnen, een Kind zal geboren worden van het geslacht Davids in de stad van David". Maria was zwanger en de reis naar Betle hem was moeilijk. Van heinde en verre waren mensen naar Betlehem gekomen. De stad, de ho tels, de huizen hadden geen kamers meer vrij. In een stal konden ze onderdak vinden. Daar werd hun eerste kind geboren, Jezus genaamd. Na de uitputtende reis, na alle doorgestane pijn, kwam de blijdschap over de geboorte van hun Kind. In die stal, smerig en koud, met slechts wa ter en stro, werd het plotseling heel licht en er werd gezongen: "Eer zij God, vrede op aarde". Het waren de Engelen Gods, die de geboorte luister bijzetten. Herders, die de stal goed ken den, hadden ook het licht gezien en van de enge len vernamen zij het grote nieuws van de geboorte van een Goddelijk Kind. Het waren slechts een voudige jongens, maar zij geloofden wat hen ver teld werd. Ieder jaar vieren de Christenen de geboorte van het Kindeke Jezus. Ieder jaar opnieuw zijn cr mensen die net als de herders het geloof in dit Kind kunnen overdragen op anderen. Niemand zal kunnen ontkennen dat we in een zeer turbulente tijd leven. Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met overstromingen, stormvloeden, aardbevingen, vliegtuigrampen, binnenlandse ongeregeldheden in meerdere lan den, het vluchtelingen-probleem, opnieuw hon gersnood in Noord-Afrika. Een litanie van ellen de. Voeg daarbij het milieuprobleem, de crimina liteit, de zwervende daklozen, de alcohol-, drugs- en gokverslaving, de aidsgevallen, dan vraagt men zich af of er nog iets goeds is. Of er nog hoop is, dat er een einde komt aan alle ellende, of er nog enige reden is om Kerstmis te vieren. Wie zo'n vijfentwintig jaar geleden de brochure "En Rosa stond niet op" las, de reden van Mar tin Luther King "I had a dream" hoorde, haalde de schouders op. In Amerika viel er tussen blan ken en negers niets te regelen. Nu in 1989 is er wel een kleurling gouverneur geworden en een burge meester. In Zuid-Afrika is de apartheid een groot probleem. Maar toch, de opvolger van Botha heeft onlangs de stranden voor een gezamenlijk bezoek van blanken en zwarten vrijgegeven. En wat te denken, om dichter bij huis te blijven, over de ontwikkelingen in Oost-Europa, de Unie van Socialistische Sovjet Republieken? Na een aarzelend begin tussen de grootmachten U.S.A. en de U.S.S.R vond in het begin van december een gesprek plaats tussen de heren Bush en Gor- batsjov. Dat was niet het enige. De Balten willen een meer partijenstelsel. De Polen kregen, na ja renlange acties van Walesa en zijn politieke vrien den, de vrijheid. Hongarije en Tsjechoslowakije hebben sinds kort vrij grensverkeer, de "Muur" in Berlijn is afgebroken. In de weken na de vrije doortocht van Oost naar West keken de inwoners van de D.D.R. hun ogen uit naar de voor hen vele exclusieve artikelen. Toch kan men zich niet onttrekken aan de ge dachte "Was nun kleiner Mann". De Westerse volken, Hollanders niet uitgezonderd, bemoeien zich nu al met de status van Oost-Duitsland. Het is vreemd dat totaal niet om hun mening ge vraagd wordt. Niemand denkt er aan dat na de roes van de vrijheid misschien een periode van "lm Westen nichts Neues" voor de bevolking van de D.D.R. zou kunnen komen. Men wil zich maar al te graag met andermans zaken bemoeien. De omwenteling die zich mondiaal schijnt te ont wikkelen stelt ons West-Europeanen voor vraag tekens, hoeveel te meer zullen Oost-Europeanen, nu de vrijheid lokt, zich verwonderen. Maar geef ze dan de tijd om orde op eigen zaken Moge wijsheid, geloof, hoop en liefde tijdens de kerstdagen en er na u een steun zijn om de vrede te vinden en moge dit leiden tot een betere wereld voor alle mensen "van goede wil". Gezegende Kerstdagen, GEEN PLAATS O, kindje klein, o, kindje teer, Je daalde uit de hemel neer om hier te brengen troost en licht, maar alle deuren bleven dicht. O, kindje klein, o, kindje teer, voor jou was nergens 'n plaatsje meer: geen huis, geen herberg, niemendal, wat overbleef was slechts een stal. O, kindje klein, o, kindje teer, al ben je ook onze Lieve Heer, het is vandaag nog net als toen, we hebben niets met jou van doen. O, kindje klein, o, kindje teer, Vergeef ons onze zonden, Heer! Vervul ons met Uw liefde-geest, dan wordt het straks eerst waarlijk Feest. Uit dichterlijke overpeinzingen van een dorpsdominee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1989 | | pagina 1