met de egmonden aiandersson Rabobank^ RabebankS Har ry Amerika ziet het helemaal zitten "Ubbo" moest uit op 25-jarig huwelijksfeest van de schipper ■bMSII TAXI ZWART TELEFOON 2222 SCHOUTEN ZN. UW TAXI VOOR DE EGMONDEN! BEL 3000! voor al uw bankzaken w makelaardij van steeg H Heren bollenkwekers Depot LTB modestoffen Fa. Oerlemans Slijterij DE POMP siBiiiiiesas Taxi tel. 1900 Renault de egmonden contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond a d. Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 18 SEPTEMBER 1974 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1159 Advertentietarief Losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij contract belangrijke reduktie Midden tussen de groene weilan den in de Egmondermeer woont Harry Amerika met zjjn vrouw Nan- nie en hun beide kinderen Walter en Monique. Sinds vorige week maken beiden deel uit van een raad, Nan- nie al veel langer, want zij is een bekende verschijning in de raad van de gemeente Egmond-Binnen. Harry heeft sinds vorige week het voorzit terschap op zich genomen van de Raad van Arbeid te Alkmaar. In-zich hebben deze objekten niets met elkaar te maken, ofschoon zij in de praktijk toch verschillende raakvlakken opleveren, want het is mogelijk om met inzet van alle krachten een belangrijk stuk sociaal werk te verrichten, van welke kant dan ook bekeken. Maar het gaat over Harry, het mannelijk deel van het echtpaar Amerika, dat ogenschijnlijk ver van de bewoonde wereld een terugge trokken leven schijnt te leiden, maar in werkelijkheid midden in de ge meenschap staat. Harry zegt zelf, dat juist de omgeving waarin hij woont mede bepalend is voor een goede uitoefening van de dagelijkse werk zaamheden, want niets is beter voor een mens dan tot rust komen in een omgeving, waar alleen de natuur hoofdzaak is. Dat is het dan ook op dat groene plekje in de Egmondermeei-, waar het gezin Amerika zes jaar geleden is neergestreken. "Onbegrijpelijk" zegt Harry Amerika, "dat het ande ren niet is opgevallen toen het huis hier 6 jaar geleden te koop stond". En dat was al geruime tijd, "wij la zen het in de Volkskrant, we gingen er op af en op de avond van dezelfde dag, hadden wij het gekocht en wij zijn er nog steeds gelukkig mee." "Mensen wat een rust, het gras groeit vanzelf, er komen zelfs ap pelen aan de bomen en ik doe er niets aan, ik re^el zelf de stand van het water in de sloot, ik heb hier ruimte en frisse lucht en al raast er een storm over de polder, dan is hier altijd ook nog een windstil plekje te vinden." Inderdaad, want rondom de grote tuin achter het huis staat een dichte haag van bomen die daar wel moe ten groeien, want de bodem is daar alleen maar vruchtbaar. Nogmaals, het gaat over Harry Amerika, want we dwalen weer af, maar het plekje waar zij wonen biologeert ons, van daar. VAN NVV NAAR RAAD VAN ARBEID Gedurende zijn tijd bij het NW verzorgde hij de public relations. Het was zijn taak, om alles wat leeft in het NVV of alles wat daarmee samenhangt, op een zo duidelijk mo gelijke manier bekendheid te geven. Hij moest dus met alle omstandig heden op de hoogte zijn, orienteerde zich omtrent de dingen die belang rijk waren voor het NVV en die naar buitenuit gedragen moesten worden. Hij woonde daarom ontelbare ver gaderingen bij en was tenslotte door zijn alomtegenwoordigheid zo in de gehele materie thuis geraakt, dat hij steeds meer als vraagbak ging fun geren. Harry Amerika wist het wel. Kwam hij thuis, dan zette het werk zich voort, door ten eerste geen nieuwsdienst van radio of tv te mis sen, want het zou kunnen zijn, dat er, terwijl hij thuis was, ergens in den lande wel iets aan het handje zou kunnen zijn, waaraan hij de no dige aandacht moest wijden. Hij was eigenlijk nooit-klaar, kon nooit zeggen, wanneer hij thuis zou zijn en ook niet waar hij overdag zou vertoeven. Het was een onrustig leven. Toen dan ook bekend werd, dat de Raad van Arbeid te Alkmaar een nieuwe voorzitter zou krijgen, zag hij daarin aanleiding, om zijn leven wat meer regelmaat te geven en ook wat dichter bij huis te kunnen wer ken. In dit werk, de uitvoering van de sociale wetgeving in Nederland, o.a. de Kinderbijslagwet, pensioe nen enz., hoopt hij een wat gunsti ger klimaat te kunnen vinden ook voor zijn pri vél even. Hij weet zich gesteund door een Ötaf van deskundigen en hij weet hok, dat deze funktie veel meer kan omvatten dan de afgebakende vorm van thans. Harry Amerika zegt nu al, dat het hem nu misschien mo gelijk wordt, ook andere sociale ak- tiviteiten te ondersteunen en het zit ter dus in, dat hij zijn nieuwe funk- ;ie, hoewel hij in principe dezelfde ^Tijn wil volgen van zijn voorganger, zal uitbouwen, omdat hij een ruste loze geest heeft die moet werken aan het welzijn van eenieder. Hij heeft vertrouwen in de toekomst en hoont er zijn steentje aan te mogen bij dragen. We wensen hem veel sukses. j| 111 (k ii "Burgemeester, mag ik je effe on derbreken" zei Kees Zwart tijdens de receptie van het echtpaar Visser, dat haar 25-jarig huwelijksfeest vierde in "De Vergulde Valk" op vrijdag de 13e september. Men keek nogal verstoord, niet de burgemees ter, die wel wat gewend is, maar Kees voegde er aan toe: "De boot moet uit". Wat een grap, maar moest dat nou op dit moment, het was slecht gekozen. Maar Kees bleef ernstig alhoewel hij dat niet kan zonder altijd wel er gens een lach tussen de plooien van zijn gezicht door te laten schemeren. Hij kijkt nu eenmaal zo en dan dreig je niet gauw serieus genomen te worden genomen. "Jullie geloven me niet maar het is waar, de boot moet onmiddellijk uit" vervolgde hij. Het was menens en de in de rij wachtende bemanningsleden, klaar om de schipper en zijn vrouw te feliciteren, haastten zich naar het boothuis, gevolgd door de burge meester, terwijl het op de receptie aanwezige bestuur van de KNZHRM op de vraqg van de schipper/brui degom "Joi, wat moet ik nou" be sloot, dat de reserveschipper Toon Zwart het zaakje wel zou klaren. "^lËP kennemerstraatweg 334 t.akerkelaanheiloo.tel.30815 Hoewel het Hendrik Visser wel niet lekker zat, kon hij blijven, om de overige receptiegasten de gele genheid te geven, hem de hand te drukken. Het weer was tenslotte rustig, dus daarom was hij niet no dig, maar zijn hoofd was er niet he lemaal meer bij, dat zat op zee bij zijn bemanning op de "Ubbo". Er bleek een Engels jacht in moeilijkheden, dat op de hoogte van Schoorl noodseinen had gegeven. Het werd snel gevonden en bij aan komst bleek, dat een kotter reeds een der opvarenden, die totaal uitge- r>ut was, had overgenomen. Dit was door middel van een "dinghy" ge beurd, daar de kotter door de hoge zeegang niet langszij kon komen. De reddingsboot zette zowel op de kotter als op het jacht bemannings leden af, om eventueel eerste hulp te verlenen. Het jacht bleek mast en zeilen kwijt te zijn. De twee overige bemanningsleden van 't jacht wens ten aan boord te blijver^ toen de "Ubbo" het jacht op sleeptouw nam, richting IJmuiden. Op de hoogte van Egmond-Binnen kwam men de reddingsboot "Johan- na Louise" uit IJmuiden tegen, die het jacht overnam. En dat kwam goed uit, want tenslotte ging het feest van de schipper op de wal door en wilde men daar toch nog op tijd aanwezig zijn, dan moest er opge schoten worden. Nadat de boot weer was opgebor gen na beëindiging van deze onder kommanrjéj^an Toon Zwart sukses- volle trij^Kapte de bemanning om ongeveer half elf weer de feestzaal binnen, alwaar het feest van de schipper en zijp vrouw tot het twee de sukses van deze avond werd ge holpen, want ook daarin is de be manning het reddingsstation Egmond <^FvZee goed thuis. HOOG WATER Woensdag 18 5.04—17.29 (springtij) Donderdag 19 5.48—18.10 Vrijdag 20 6.30—18.52 Zaterdag 21 7.15—19.33 Zondag 22 7.56—20.17 Maandag 23 8.50—21.19 Dinsdag 24 9.56—22.32 Woensdag 25 11.20—23.59 (doodtij) Donderdag 26 12.51 —.20 WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 21 en 22 september: zr. Canisia, Hogeweg 65, Limmen. Telef. 02205- 1224. Gewasbeschermings middelen tijdelijk af te halen bij: J. BURGER 't Oude Huis maandag t/m vrijdag tussen 7 8 uur 's avonds Zaterdags van 9-11 uur 's morgens Maandag a.s. zijn wij er weer met een uitgebreide NAJAARSCOLLECTIE o.a. berdukt ribfluweel en -velours, denins en mouselines. Van 1-5 uur in café-rest. 'T HAASJE Herenweg Egmond-Binnen modestoffen Egmond-Binnen BLGEMSIERKUNST Heiloo, Stationsweg 111, telefoon 022000 - 31340 Voor het fijnere bloem werk en een kas vol exotische planten I TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 W|j bezorgen gratis SAUNA SOLARIUM gezondheidsbron en U wordt bruin MASSAGE Wilhelminastraat 54 Egmond aan Zee - Tel. 2282 Taxicentrale Tervoort" b.v. r50 HUIS KOPEN Ég kwestie van bekijkBn- vraag onze GRATIS a FOTO-INFORMATIE makelaardij in onroerende goederen assurantiekantoor stationsweg 33 alkmaar telefoon 072 10657 GARAGE John Zagwijn Egmond aan Zee, tel. 1900 Pr. Hendrikstraat 8-10 GEZINSVERZORGING DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraat 68, Egmond aan de Hoef, telefoon 02206-1537.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1974 | | pagina 1