mei die egmonden Rafcobaik RabobankS voor al uw bankzaken V^de egmonden Slijterij DE POMP Taxicentrale TERV00RT B. V. Tel. Egmond 3000 Het tweede gebruik W makelaardij van steeg QjJ jus 0 e«3J Het tweede gebruik, in Egmond contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatwag 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond a d. Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 2 JANUARI 1975 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1174 Advertentietarief Losse plaatsingen: 22 Gt. per m.m. Bij contract belangrijke reduktle "DE 13e FEE" IN EGMOND AAN DE HOEF Er is grote aktivitei in het Dorps huis te Egmond a.d. Hoef, waar de jeugdoperettegroep "De Hanswijker- tjes" hard werkt aan de première van een nieuwe operette "De 13e Fee". Op zaterdag 11 januari a.s. wordt dit nieuwe werk op de planken ge bracht en op zondag 12 januari volgt dan nog een voorstelling. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Meer dan 50 kinderen zullen dit groots opgezette sprookje uitvoeren en ook nu werden door de dames Rem, Verwayen, Bras en Aelbers een groot aantal prachtige kostuums ge maakt. Dirigent A. Aelbers heeft maandenlang met de jonge zangers en zangeressen gerepeteerd en de verwachting is dat het publiek zich geweldig zal amuseren. Aan de enscenering is veel aan dacht geschonken, er komen fraaie dekors en de dankzij de gemeentelij ke subsidie aangeschafte toneelver lichting wordt voor het eerst ge bruikt. Er worden dansen Uitgevoerd die door mevr. Bruin zijn ingestu deerd en de begeleiding is ook deze keer in de bekwame handen van W. Noteboom. Kaarten a 3,50 (kin deren 2,zijn vooraf te bestellen bij het Dorpshuis. OUD-PAPIER-AKTIE ST. ADALBERTUSSCHOOL EGMOND-BINNEN Omdat ons vrij veel gevraagd werd naar het resultaat van de inzameling op 7 december 1974, deel ik alle be langstellenden mede, dat we naar schatting 4'/a ton verzamelden. Har telijk dank voor het bewaren van het oude papier. Door tijdgebrek konden we de Herenweg t.m. Rinne- gom niet meer afwerken. Maar op zaterdag 11 januari 1975 zullen we met deze wijk beginnen en daarna komen we weer langs in de andere wijken. Trouwe "spaarders", bij voorbaat dank. Namens oudervereniging en onderwijzend personeel: P. C. M. Berdee WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 4 en 5 januari: zr. Kruiswijk, Lie- venshof 36, Alkmaar, tel. 072-25989. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN .,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wjj bezorgen gratis TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en ciubs Informeer naar prijzen Hoe hoger de cijfers achter de "19" oplopen, (woensdagmorgen) kwam er weer een cijfer bij), des te meer grijpen we terug naar de tijd dat zelfs de "19" nog achttien was. De dingen waar opoe of grootmoe (zo u gewend bent) mee huishield, zijn nu onbetaalbaar d.w.z. niet in geldelijke waarde om te zetten. Het "peteroliestelletje", waar eens de gare biet op sudderde, staat nu als museumstuk op een in 't oog vallend plekje in onze huis kamers, met daarin 'n probeersel van huisvlijt: geënte cactussen. Het tweede gebruik. Zo luidt ook de titel van het kerstnummer van het "Drukkers weekblad", dat ons een dezer don kere dagen werd bezorgd. Van ti telpagina t.e.m. de colofon wordt men geconfronteerd met attributen uit de tijd, dat geluk nog heel ge woon was, geplaatst, of liever, ge bruikt in deze, in onze tijd. Een closetpot, welker bril menig bil gesteund heeft voor de meest normale behoefte, is nu 'n mini- tuin Ach ja Een klomp, waar voeten in gestoken hebben die een afstand afgelegd hebben, waar wij niet aan durven denken, hangt nu aan de voorgevel met^b daarin geraniums Een knielbankje, dat eens stond in de kerk, waarop nog duidelijk de naam prijkt van de gelovige als "dit is mijn knielbankje, afblijven" a houdt nu de vingerplant iets van de vloer En dan die nacht spiegel van opa, die doet het zo goed in ons moderner, naar negen tientoen hunkerend interieur 'n Goed gegeven, "het tweede ge bruik". Al bladend en genietend van al die sfeermakers van die £oeie ouwe tijd, word je toch aan het denken gezet. Het tweede gebruik. Egmond aan Zee 1975 In de Bergstraat, waar eens ludieke woongenotjes stonden, (die best opgeknapt konden worden) staan nu auto's, aanhangwagens en meer van dergelijke toekomstelementen. "Het Vinkennest" maakte plaats voor een onooglijk pleintje met 'n P.E.N.-hok Waar op het Waaigat "Egmond" plaats vond, verreist nu een woon- flat. Waar nu een strakke flat staat, (Dorus Rijkers Plein), vertoefde eens een boerderijtje als uit een sprookje. Waar toen een speeldal was, omringt door duinen, staan nu rij aan rij, blok na blok, woon- gelegenheden. Natuurlijk, vele gezinnen zijn in de loop der jaren geholpen aan leefbare woonruimten en dat is zonder enige twijfel toe te juichen. We leven in een welvaartsstaat. Het oude moet wijken voor het nieuwe, het tweede gebruik. En straks, straks zullen er auto's staan waar eens huize "St. Agnes" mede het dorpsbeeld bepaalde. Het twee de gebruik. Laten we zuinig zijn op onze "eerste gebruiken" Er is al zoveel verloren gegaan in ons dorp je aan de zee. De zee, nu is'tie d'r nog,, straks. staat ie. vol met woon plannen Het tweede gebruik. "1975" laat ik inlijsten, voor aan de muur, het tweede gebruik. Jaap Eeltink BÖr kerviemerstraatweg 334 takerkelaan hetloo.»el30815 De kerstuitgave van het "Druk kersweekblad" is nu al een be roemd en kostbaar boekwerk. Dat een van onze medewerkers na en kele uren daarin bladeren enthou siast werd en bovengeplaatst stuk schreef, is tekenend voor de waar de van "het tweede gebruik". Het is gewoon jammer, dat te weinig mensen dit uitstekend boek werk in handen krijgen. Het zou o.a. wenselijk zijn dat ook gemeen tebesturen de kans hadden, dit "tweede gebruik" in te kijken, om daardoor misschien nog meer door drongen te raken van de waarde van het oude, zodat er ook andere dan alleen economische motieven een rol gaan spelen. Wanneer wij de verzekering zou den krijgen, dat het boekwerk niet zomaar A7.ij gelegd zal worden, willen wl^ns best doen, nog twee exemplaren te bemachtigen. Tegen kostprijs willen wij ook andere ge gadigden 'gaarne van dienst zijn. Wij wachten berichten af. Rec^^ie "Contact met de Egmonden" K.V.G.-NIEUYVS Opgelet dames De Sociaal Eco nomische Voorlichtingsdienst (SEV) van de LTB begint het jaar van de vrouw door een studiedag te orga niseren voor de Kring Alkmaar. Het onderwerp is: "Familie en erfrecht". Inleiding door mevr. Karsten, Mr. in de rechten. Er is gelegenheid tot vragen stellen. De studiedag wordt gehouden op donderdag 23 januari 1975, 's mor gens van 9.15 tot 12.00 in de zaal van het Landbouwhuis, Helderseweg te Alkmaar. De kosten bedragen vijf gulden per persoon (inkl. 2x koffie) U kunt zich opgeven tot 5 januari 1975 aan het adres Herenweg 184, telefoon 1390. TOP TEAMS BILJART IN "HET WITTE HUIS" Zaterdag jJ. vond in "Het Witte Huis" te Egmond aan Zee de eerste wedstrijd plaats van de biljartkom petitie om het kampioenschap van Nederland. Deze wedstrijd tegen Amsterdam werd een groot sukses voor de biljarters van "Het Witte Huis", Piet Vet, Piet Dekker en An- dré van Ham. De voorzitter, de heer A. Kager, die Amsterdam welkom heette, gaf de belangstellenden een inzicht in de kosten, die topbiljarters zich moeten getroosten, om tot werkelijke prestaties te komen, waarbij het aankomt op techniek en zelfbeheer sing. De eerste partij tussen Piet Vet en Toon Mol kwam -traag op gang. Deze kaderpartij dreigde voor Piet Vet, die de opdracht had voor 400 ca ramboles, een verlies op te leveren, want de rustig spelende Toon Mol, die voor 300 caramboles stond, streefde hem rustig voorbij. Piet Vet kwam niet verder dan kleine series en het stille groen van het biljart laken vermocht op hem niet die rust uit te werken, die dit- spel nu een maal vraagt. Bepaald desastreus zag het er voor hem uit, toen Toon Mol in de tiende beurt 69 punten uit de ballen tikte en de stand toen 172-70 was in het nadeel van Vet. De elfde beurt van Vet was de moeite van het opstaan niet waard, 1 punt, maar ook Mol maakte er maar drie. Hier na leek het alsof Piet Vet het "k cheval" van de scheidsrechter let terlijk ging nemen, zijn spel werd beheerster, zijn series groter en met enkele korte onderbrekingen begon hij zijn achterstand in te lopen om tenslotte in de 17e beurt 119 caram boles op het groene veld neer te leggen. Op dat moment was hij met totaal 363 punten nog 37 treffers van het einddoel verwijderd. Toon Mol moest er met zijn 232 punten nog 68, maar hij kwam niet verder dan 12. Piet Vet was nog lang niet uitgestoten toen hij er hierna nog 37 maakte waarmee hij glansrijk overwinnaar werd. De partij bandstoten was duidelijk voor de specialist Piet Dekker. Hij nam het op tegen de hoofdklasse- driebandenspeler A. Klaassen. Klaassen caramboleerde er rustig op los maar het uitgekookte spel van Piet Dekker was goed voor veel ho gere series, o.a. drie maal boven de twintig. In 38 beuren eindigde deze partij met 200-84 in het voordeel van Piet Dekker. De libre-party was overtuigend voor André van Ham, die tegen Ge- rard Klinkert tot een fenominale prestatie kwam, door in de derde beurt 337 caramboles op het groene Witte Huis-laken te toveren. Beide spelers hielden het spel nu open, want het is een bekend gege ven, dat een weggegeven goede po sitie doorslaggeven d kan zijn. En zo'n positie kreeg André van Ham van Klinkert en hij maakte het spel dan ook prompt uit. Stand 500-49. De uitslag luidt: "Het Witte Huis" - Amsterdam 70. ANDERS BEKEKEN B en W van Egmond aan Zee heeft zichzelf in de vingers gesneden. Had het de woorden, die burge meester /Bakker in zijn Nieuwjaarsrede van vorig jaar uitsprak, waargemaakt dan hadden er zeer waar schijnlijk niet zoveel moei lijkheden geweest, om de begroting dekkend te krij gen. Hij zei toen: "Inspraak is goed waar het gaat om het meedenken over verschillende problemen, die de gemeenschap raken". En dat waren veel beloven de woorden. Maar nu het er bij de uitvoering van de toeris tenbelasting op aankwam, om de VW als vertegen woordigend lichaam van een grote belangengroep in de gesprekken te betrekken om mee te kunnen denken en daardoor tijdig op de hoogte te zijn, nu kwam er van die woorden hele maal niets terecht. De VW was niet tegen toeristenbelasting en had zich zeker achter het voor stel gezet, omdat het rede lijk is, dat een gast iets moet betalen voor al de extra voorzieningen die er getroffen moeten worden. Maar de invoering op korte termijn, zonder eerder offi cieel van de plannen op de hoogte gebracht te worden, dat bracht de moeilijkhe den en dat heeft zeker en kele stemmen gescheeld. Het is bijzonder jammer, dat een gemeentebestuur zich dat niet voor kan stel len. Nog moeilijker is het om het ruiterlijk toe te ge ven. Het samenspel kan zo goed zijn, maar dan moet de ene partij niet voorop stellen dat hij meer is dan de ander, dan ontbreekt el ke basis tot een gezond ge sprek. We moeten het im mers samen doen Misschien gaat burge meester Bakker in zijn komende Nieuwjaarsrede weer zeggen dat inspraak goed is en meedenken ook. Het zou dan goed zijn, dat hij en zijn wethouders zich die woorden nog zullen herinneren als het er op aankomt. GELUKKIG 1975 G. Belleman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1