met de egmonden Rabobank RabobankQ Kort Nieuws Nieuwe voorjaarsstoffen Fa. Oerlemans voor al uw bankzaken ^de egmonden Slijterij DE POMP Taxicentrale TERVOORT B. V. Tel. Egmond 3000 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond a d. Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 29 JANUARI 1975 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1178 Advertentietarief Losse plaatsingen: 22 ot. per m.m. Bij contract belangrijke reduktie TWEE KLEUTERSCHOLEN WORDEN UITGEBREID. PEUTERSPEELZALEN VOORLOPIG UIT DE ZORGEN Onder voorzitterschap van wethou der C. Verstegen besloot de onder- wijskommissie van Egmond-Binnen zowel de openbare als de bijzondere kleuterschool uit te breiden. In ok tober van het vorig jaar overwoog B en W reeds de uitbreiding van de openbare kleuterschool. In december kwam het verzoek binnen van de bijzondere kleuter school, om eveneens tot uitbreiding te mogen overgaan, daar het leer lingenaanbod dit rechtvaardigde. De kommissie boog zich tijdens de bij eenkomst over drie mogelijkheden: a. alleen de openbare school uitbrei den; b. alleen de bijzondere school uitbreiden; c. beide scholen uitbrei den. Het leerlingental laat nu uitbrei ding van beide scholen toe, hoewel de verwachtingen voor de toekomst zeer krap bemeten moeten worden, i.v.m. de te verwachten terugloop. De heer J. Hopman vindt het eer lijk om in de gesprekken voorop te stellen, dat beide scholen uitgebreid worden. Hierover bestond geen me ningsverschil, hoewel het vrijwel ze ker is, dat een vierde leidster voor het bijzonder kleuteronderwijs voor 1976 niet kan worden aangesteld. De heer Van Els stelde er vanuit te gaan, dat de uitbreidingen defini tief zijn, afgezien van de toekomst. In de begroting voor 1975 is voor lopig uitbreiding van een kleuter school opgenomen, daar het verzoek van het bijzonder onderwijs op het moment van de opstelling daarvan nog niet binnen was. De heer De Boer zei, dat hoewel het uitgebreide cijfermateriaal, dat als handleiding van de besprekingen diende up to date was, waarover men dan ook algemeen waardering uitsprak, dat het belang van het kind Vvorop st^nd en als d*. cijfers dan nu ook laten zien, dat uitbreiding verantwoord is, dan moet dat dan ook geschieden. Namens de hoofden van de scho len zei de heer Van de Berg, dat ook van die zijde daarover positief werd gedacht, terwijl mevrouw Ta- bernal de uitbreiding van de open bare kleuterschool niet als een gunst zag maar als een recht. Wethouder Verstegen signaleerde met voldoe ning de algemene instemming van de onderwijskommissie, dat beide scholen uitgebreid dienden te wor den en als zodanig zal het voorstel in B en W komen en vandaar aan de raad worden gedaan. PEUTERSPEELZALEN KRIJGEN 9.000,— De heren Th. de Vré en R. v.d. Looij belichtten hierna het peuter- speelzaalwerk in de Egmonden. De heer De Vré zei, dat men met de heer J. de Waard, die het pand He renweg 193 in eigendom heeft ver kregen, overeenstemming had weten te bereiken over onderdak. De heer R. v.d. Looij zei, dat men er in Egmond-Binnen in was ge slaagd, een houtbouw op de kop te tikken, alhoewel hij wilde benadruk ken, dat het hier wel een tijdelijk onderkomen betrof. Voor beide ge vallen trekt de gemeente Egmond- Binnen 1.500,aansluitkosten uit met de bemerking, dat dit minder is, wanneer blijkt dat de kosten la ger zijn. De heer Van Els was het hier niet helemaal mee eens, daar er veel in zelfwerkzaamheid wordt gedaan, zo dat zij die zich daar voor inspannen tenslotte als beloning een lagere uit kering als resultaat zagen. En dat standpunt vond iedereen juist, dus de volle 1.500,zullen wel op ta fel komen. Voorts is er 6.000,uitgetrok ken, voor elke speelzaal de helft. Dat willen de beide stichtingen zo hebben, hoewel de gemeente had voorgesteld, dat het bedrag naar rato van het aantal peuters zou worden verdeeld. Voor Egmond aan de Hoef is dat aantal pl.m. 70, voor Egmond- Binnen 17. De heren De Vré en Van de Looij vinden de subsidie van 6.000,wel wat krap, daar het be grotingstekort in Egmond-Binnen 20.000,en in Egmond aan de Hoef 25.000,bedraagt. Wethouder Verstegen zei, dat er voor de eerste keer een exploitatie subsidie werd gegeven en dat een en ander nog niet bij de wet was gere geld. Het peuterspeelwerk is parti- kulier initiatief. De heer De Boer had hulde voor het initiatief, maar maakte enkele kritische aantekene- ningen. Hij was van mening, dat het peu terspeelwerk zich meer richtte op enerzijds moeilijke kinderen en an derzijds keek hij naar de moe ders Hij kon zich er niet hele maal mee verenigen en was dan ook tegen de subsidie, alhoewel hij daar tegenover een gedachte uitte, om tot meer centralisering van dit werk in de Egmonden te komen. De heer De Vré gaf hierna een uiteenzetting van het werk terwijl de heer Van de Looij zei, het bedroe vend te vinden, dat er over he^^ doel ervan nog gediskussieerd moes^F worden. Wethouder Verstegen ze\_ dat hij daar maar niet te zwaar aan' moest tillen. De heer Van Els zag, vooral na de uiteenzetting van de heer De Vré, redenen aanwezig-om de hoogte van de subsidie nader te bezien, terwijl hij graag een nadere beleidslijn van B en W over heen 1 speelwerk zag. De kommissie verklaarde zich vóór de uitkering van subsidie terwijl de hoogte daarvan later nog een ge spreksonderwerp zal zijn, daar deze bijeenkomst voor verschillenden meer duidelijkheid had gegeven over het nut van dit werk. WIJ VERNEMEN: DAT op zondag 9 februari, 's mid dags om half drie het traditionele kindercarnaval zal worden gehou den in Egmond aan Zee. Het is de bedoeling dat er die middag een bijzonder gekke optocht door de straten trekt, waaraan alle kinde ren van Egmond aan Zee mogen deelnemen. Iedereen mag mee doen, er wordt geen inschrijfgeld gevraagd terwijl er mooie prijzen zijn te winnen. Op het Pompplein zullen de traditionele oliebollen weer aanwezig zijn. Prins Cees I met zijn volledige raad van elf zal het feest begeleiden en opvro lijken terwijl hij waarschijnlijk ook nog onderscheidingen uit zal rei ken. Drumband Van Speyk is tra ditioneel aanwezig voor de muzi kale begeleiding terwijl de muzi kanten allen carnavalesk zijn uit gedost. Het is nog tien dagen en in die tijd kan er door groepen, paren en enkelingen nog heel waf worden gedaan, om zo goed mo gelijk voor de dag te komen. Doe je best. De organisatie is traditio neel in handen van de onderne mersvereniging Eendracht. Zij die een handje willen helpen, o.a. bij het uitreiken van de oliebollen, zijn van harte welkom. DAT de uitgestelde bazar van "Ons Genoegen" Torenduin te Egmond aan Zee wordt gehouden op 2, 4 en 5 februari. Daarvoor verwijzen wij naar de advertentie, die in dit nummer is opgenomen. DAT ten gevolge van de sterke wind een grote hoeveelheid zand vanaf het strand en de duinen in de straten .van Egmond aan Zee is gewaaid. Hiér en daar ligt het zand zo hoog, dat er zich prachtige natuurlijke zandbakken hebben gevormd, die op kinderen de no dige aantrekkingskracht uitoefe nen. Tijdens het mooie weer van afgelopen zondag waren kinderen in het zand aan het spelen terwijl de auto's er voorzichtig omheen reden, ook al om vastlopen te voorkomen. Voor gemeentewerken ligt er weer veel werk te verzet ten. DAT het gasbuizennet in Egmond aan Zee wordt vernieuwd. Overal wordt de straat opengebroken om de PVC-pijpen daar in te leggen. De oude gietijzeren buizen laat men over het algemeen zitten. De ze zijn op de lassen lek geworden door het krimpen daarvan als ge volg van het droge aardgas. Het stadsgas was natter, waardoor de lassen in de ijzeren pijpen dicht bleven. Door het l.ekken is er gas in de bodem gekomen, waardoor hier en daar bomen en andere be planting zijn afgestorven. Ook dit zal als alles goed dicht is, tot het verleden gaan behoren. DAT het slopersbedrijf fa. Bakker te Alkmaar/Amsterdam begonnen is met de sloop van het oude St. Agnesgebouw aan de Voorstraat te Egmond aan Zee. Eerst zal zo veel mogelijk het binnengedeelte worden weggehaald, waarna met grover geschut gewerkt gaat wor den. Ook het muurtje aan de Voor straatkant gaat er uit. Het is de bedoeling dat het terrein per 1 april schoon wordt opgeleverd. Voorlopig zal aan de voorzijde parkeergelegenheid komen, wordt „Vorige week was 't een jonkie, maar ik weet een oudje", vertelde een tipgever ons. En dat „oudje" is Piet vd. Pol. Hij woont in "Huize Agnes", kamer 115, en wordt met Pinksteren 84 jaar. Al 12 jaar lang maakt hij kleden en dat doet hij zó mooi, dat de zus ters er jaloers op worden! Zijn oud ste dochter Jans bracht hem eigen lijk op het idee. Op een dag zat zij aan „zo'n ding te pikken", waarop haar vader zei: „dat kan ik ook". Zo gezegd, zo gedaan. Dochter Jans had er niet veel vertouwen in. „Ze had verwacht dat ik na twee dagen de hele rotzooi in een hoek zou gooien, maar je ziet het, ik ben pikken heengegaan", aldus Piet v.d. Pol. In het begin maakte hij kus sens en bedkleedjes, maar later ook lopers en vloerkleden. Verkopen doet hij zijn kleden niet. Hij geeft ze ge woon weg. „Ik maak er een voor mensen die het me vragen, maar ze moeten wel zelf voor de wol en het patroon zorgen", zegt hij. En zijn handwerkprodukten mogen er zijn. Ze zijn beslist de moeite waard! S.B. HET BEKENDE RESTAURANT LIDO, dat u op dit plaatje ziet, is overgenomen door de heer A. van Kimmenaede, die geen onbekende is in het hotel/restaurantwezen, daar hij een soortgelijk bedrijf heeft in Canada. Momenteel is men druk doende het interieur op te knappen, tewijl er nog verschillende plannen in petto zijn. Het is de bedoeling, dat het bedrijf voor Pasen zijn deuren opent. althans daartoe verhard, terwijl de achter het gebouw liggende tuin in stand gehouden wordt. Onder tussen bleek, dat het meeste waardevolle reeds uit het gebouw was verdwenen. DAT d^few Egmond aan Zee haar leden frzoekt zo spoedig mogelijk de kamerstrookjes voor de voor seizoen- en hoogseizoenbusreizen in te leveren, zodat een oversicht gemaakt kan worden van de be schikbare kamers i.v.m. de binnen komer^ aanvragen. Tevens wor den c f-den, die meedraaien in de wintel ar rangementen verzocht hun zomerhuis voor de paasdagen be schikbaar te stellen. Opgaven hiertoe kunnen eveneens op het bureau worden gedaan bij mejuf frouw Van Delft. DAT er op zaterdagavond 8 febru ari een grote carnavalskienavond wordt gehouden in De Klok, die door Prins Carnaval geleid wordt. Een uitstekend avondje uit voor hen die niet zo van carnaval hou den maar wel graag mee willen doen. U kunt ook verkleed komen en daarmee zijn prijzen te winnen. Na afloop is er gezellig samen zijn. De kosten voor inschrijving zijn slechts 2,en dat kan in De Klok of bij de Vezo (niet tele fonisch). De eerste ronde is gra tis Men leze ook de advertentie. DAT de St. Adalbertusschool te Eg mond-Binnen helaas verplicht is te stoppen met de oud-papier- aktie, omdat de handelaren niet meer afnemen. DAT voor de bejaardenbond in het Rode Hert op vrijdag 31 januari een klaverjasdrive wordt gehou den. DAT het lage zonnetje, het frisse zeebriesje en de glasheldere lucht een verblijf aan het strand op zon dagmiddag j.1. zeer aangenaam maakten. Duizenden wandelaars waren dan ook naar zee getrokken en er kon welhaast van seizoen- drukte worden gesproken, met dit verschil dat iedereen er warmpjes ingepakt bij liep. De hoge water stand liet minder wandelruimte over en noordelijk van Egmond aan Zee was het af en toe nood zakelijk, dat men zijn toevlucht op de duinen zocht om de voeten droog te houden. Het droeg in ie der geval bij tot de attraktie van een bijzonder gezonde wandeling in de zilte zeelucht. DAT donderdagmiddag 30 januari, 's middags om 3 uur, in de kapel van het nieuwe "Huize Agnes" een eucharistieviering zal plaats vin den bij gelegenheid van de ope ning van het gebouw. Na de dienst zal de openingsplechtigheid wor den verricht door mevrouw J. Rui- gewaard-Bak. DAT er nog al eens op postduiven wordt geschoten. En dat zijn kost bare vogels die voor de duiven- liefhebbers veel^ betekenis hebben. Ons werd verzocht aan de schut ters te vragen hiermede te stop pen, daar er dikwijls dieren met schotwonden on het hok terug keren. VERVOLG "KORT NIEUWS" zie elders in dit blad Zo mooi zag u ze nooit. Komt u even gezellig langs op maandag a.s. van 1-5 uur in Café 't Haasje Herenweg Egmond-Binnen Egmond-Binnen modestoffen WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 1-2 februari: zr. Canisia, Hogeweg 65, Limmen, tel. 02205-1224. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wy bezorgen gratis TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1