met de egmonden Rabobank RabobankQ Kort Nieuws voor al uw bankzaken de egmonden Slijterij DE POMP Taxicentrale TERV00RT B. V. Tel. Egmond 3000 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond a d. Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 12 FEBRUARI 1975 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1180 Advertentietarief Losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij contract belangrijke reduktie BRANDWEER EGMOND AAN ZEE HEEFT GEBREK AAN GOED MATERIAAL! Tijdens de jaarvergadering van de brandweer van Egmond aan Zee kwamen diverse wensen naar voren, die aan het corps niet alleen een meer volwaardig aanzien moeten ge ven, maar meer nog bittere nood zaak zyn. Een brandweercorps is al lang al 'de tijd ontgroeid, dat het alleen maar een gezelligheidsvereni ging was, die niet zo serieus geno men moest worden. Het is misschien moeilijk om van een vroegere image los te komen, die de dorpsbrandweer van weleer alom in den lande de twijfelachtige eer had te genieten: de spuitgasten, die als er brand was in paniek raakten. Die tijd is over, een brandweer corps van nu is een hechte organi satie met een ijzeren discipline. Van de manschappen wordt veel vereist en van hen wordt verlangd, dat zij met de huidige moderne technische installaties tot in onderdelen weten om te gaan. Daartoe moeten zij de nodige examens afleggen en de eisen hierbij zijn niet gering. En dat is een vanzelfsprekende zaak, wanneer men bedenkt dat door een geringe fout ongelukken gebeuren met catastro fale gevolgen. Het ligt dan ook voor de hand, dat een corps over goed materiaal moet beschikken, om haar taak naar behoren uit te kunnen voeren. Het voorkomen van ernstige ge volgen moet direct al in de kiem worden aangepakt en dat kan het beste door de brandpreventie, voor zorgen treffen en eisen stellen dus aan hen, die de leiding hebben over grote gebouwen, waarin veel mensen verblijven. Wanneer dat van meet af aan al niet goed wordt aange pakt, dan schiet een goede brand weerorganisatie ter plaatse zijn doel al van te voren mis. Om alles waar te maken, zijn goe de samenwerkingsverbanden met corpsen in de omgeving onontbeer lijk, vooral in een klein gebied zoals Egmond, waarin door de toeristi sche aard veel hoge gebouwen voor komen mt daarin mensen-concentra ties van meer dan normale omvang. Er kunnen zich dan ook gevallen voordoen, waarvoor je als klein corps machteloos staat maar met meerderen sterk. Elke gedachte daartegen, wellicht gevoed door vroegere sentimenten, zijn daarom dan ook onverantwoord, want er kan een mensenleven van afhangen. Misschien zijn we er wat dieper op in gegaan maar het waren de achter- grondgedachten op de jaarvergade ring van de brandweer van Egmond aan Zee, waarbij ook burgemeester Bakker aanwezig was. Hier werd ook ondermeer gesproken over het aanschaffen van een nieuwe hoge- druk-brandweerauto, omdat de hui dige veel te wensen overlaat. Vorig jaar moest de brandweer o.a. 29 keer uitrukken waarvan twee keer voor loos alarm. In al die ge vallen is gebleken, dat een goede hogedrukspluit onontbeerlijk is want dor snel optreden werd erger voor komen. Maar men moet zeker kun nen zijn van het materiaal waarmee men moet werken. Dat is naast de preventie voorwaarde nr. 1. Op deze vergadering werd tevens bekend gemaakt dat de heren E. Wittebrood, C. Zeilemaker, P. F. de Vries en H. Wesselingh het diploma perslucht hadden behaald. Het was een mistige wintermid dag op vrijdag de 7e februari j.1. toen burgemeester Bakker en zyn twee oud-collega's, de heren P. L. Zwart en P. Verschuur hun laatste steentje by droegen aan de verwe zenlijking van het bouwplan "Huis ter Duin". Tydens de formatie van dit college van B en W zyn de voor bereidende werkzaamheden gepas seerd en tenslotte tot een goed einde gebracht, zodat de bouw kon starten. Het was van de vereniging, die de gegadigden voor dit plan hebben ge vormd dan ook een goede gedachte, om de symbolische eerste steenleg ging door dit driemanschap te laten geschieden. Voorzitter Jan Dekker ging even in op de ontwikkeling van dit bouw plan en dankte het oude college na mens de adspirantenbewoners voor de medewerking, die zij hadden on dervonden. Hij zei o.a.: "Het is bewe zen dat de mogelijkheid bestaat voor Egmonders een eigen woning te kopen in onze gemeente, zonder dat de mooie ligging van ons dorp een stempel drukt op de prijs en het bijkomende voordeel is, dat de zo noodzakelijke doorstroming in ons dorp wordt bevorderd". Ht is namenlij k zo, dat de woning bouwvereniging na het betrekken van deze woningen de beschikking krijgt over 9 flats en 2 eengezins woningen. Hulde had de heer Dek ker voor de inspraak, die de kopers hadden, daar zij in gezamenlijk over leg het type woning, de indeling en de aannemer hadden mogen kiezen. Hij hoopte dat het toekomstige plan Sportlaan op dezelfde manier verwe zenlijkt zou kunnen worden. Op de foto ziet u de drie heren nij ver met de stenen worstelen, die ge metseld werden in de noodgevel van het blok, dat staat aan de Pr. Bea- trixstraat. Na afloop kwamen de ge nodigden bijeen in een der bouwke ten voor het nuttigen van een fees telijk glaasje, waarbij nagenoeg alle OUD-COLLEGE DROEG LETTERLIJK EN FIGUURLIJK HAAR STEENTJE BIJ. WIJ VERNEMEN: DAT de gemeenteraad van Egm.- Binnen op donderdag 13 februari om 20.00 uur vergadert op het ge meentehuis. In deze vergadering zal de raad worden voorgesteld de gronden in de Noordlob voor lopig te verhuren danwel te blij ven verhuren aan de huidige huurders, die daar hun zomerhui zen e.d. hebben Wel zal de voor waarde worden gesteld, dat de huurders de terreinen moeten ont ruimen zodra daartoe de behoefte ontstaat. Zoals bekend was de vo rige verhuurder/eigenaar Jhr. Six van Wimmenum. DAT bovengenoemde gronden me de eigendom zijn van Egmond aan Zee en dat het dan ook voor de hand ligt, dat een dergelijk besluit ook op 24 februari, wanneer de raad van Egmond aan Zee bijeen komt, genomen zal worden. Voor lopig perpectief dus voor de zo merhuisbewoners in het betrokken gebied. Voor de kampeervereniging "Ons Buiten" zou het ook hoopvol zijn, ware het niet dat de situatie hier even anders ligt, daar dit ge- .deelte in het plan Sportlaan valt, een bouwplan dat niet' zo lang op zich zal laten wachten als de be bouwing van de Noordlob, als die er komt. ^voners aanwezig waren, behalve mevrouw Bovenkerk, die in het zie kenhuis was opgenomen. Zij werd bij deze gelegenheid op een bijzondere wijze bedacht. HOOG WATER Woensdag 12 4.59—17.06 Donderdag 13 5.28—17.35 (springtij) Vrijdag 14 5.58—18.04 Zaterdag 15 6.27—18.36 Zondag 16 6.58—19.10 Maandag 17 7.34—19.49 Dinsdag 18 8.13—20.31 Woensdag 19 8.55—21.23 Donderdag 20 9.55—22.34 WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 15 en 16 februari: zr. de Wit, Go- deslaan 53, Heiloo, tel. 072-30082. DAT met het oog op de voornemens van beide gemeentebesturen tot voorlopig verhuur aan de zomer huisbewoners er enig perspectief zou kunnen dagen voor manege Dekker, die zoals bekend aanzeg ging heeft gekregen voor 1 maart af te breken en voor mevrouw Boterman, die voor 1 april haar theehuis moet verwijderen, hoewel de zaak hier anders ligt, daar beide objecten vallen onder de wet Ruimtelijke Ordening, een wet waarover zelfs een gemeentebe stuur weinig heeft te zeggen. Hier kwam de haast van voorheen om trent plan Noord nog bij maar daarin is vooral sinds de bestuurs wisselingen stagnatie ontstaan ter wijl de meningen over plan Noord lang niet eensgezind zijn. Er zal voorlopig dus nog geen steen ge legd worden, temeer daar er nog geen enkel definitief plan bestaat. Daaruit redenerend is er dus al leszins reden, om alvast een klein stukje van dat plan definitief te maken en de bestaande objecten in te passen. Het ligt dan wel voor de hand, dat o.a. de heer Dekker van zijn manege een definitieve vestiging zal moeten maken met doeltreffende bebouwing. Een stukje landelijkheid, aangepast aan het natuurgebied rondom zal nie mand in de weg zitten, integen deel. En komt de rest van plan Noord er nooit, dan zijn er in ieder geval een midgetgolfbaan en een manege, waaraan velen ple zier beleven. DAT tydens de raadsvergadering van donderdagavond in Egmond aan de 1 aUtf een proef genomen zal wordêf^met een nieuwe ge luidsinstallatie, waardoor de ver- gader>nf^pol$ te vojgen is beneden in het gemeentehuis in de teken kamer van Gemeentewerken. Daartoe Z>e^n de raadsleden een microfoon voor zich op tafel krij gen. Deze maatregel is mede ge nomen om belangstellenden, voor zover zij geen plaats meer kunnen krijgen op de publieke tribune, toch in de gelegenheid te stellen de gesprekken te volgen. Het zal dan wel noodzakelijk zijn, om eerst de naam van de spreker bekend te maken, alvorens hij iets gaat zeggen. Een gesloten tv-circuit zou op den duur ook daarvoor uit komst kunnen bieden. DAT de incasseerdec van het Wit- Gele Kruis binnenkort bij de leden langs komt, terwijl het bestuur haar leden verzoekt al vast de niet gestegen contributie van 23, gereed te houden. De openings tijden van het magazijn aan het Hanswijk zijn dinsdag van 16.00- 16.30 uur en vrijdag van 19.00-19.30 uur. Het bestuur verzoekt met een en ander rekening te houden. Men leze ook de advertentie in dit blad. DAT in de kapel van O. L. Vr. ter Nood weer de bekende lijdensme ditaties worden gehouden. Voor allen die daarvoor belangstelling hebben delen wij mee, dat zij plaats vinden elke dinsdag vanaf 18 februari t.m. 25 maart 's avonds om 8 uur. De medidaties worden gehouden door pastoor W. Chr. Westerhoven. DAT het reisbureau „De Magneet" in samenwerking met reisbureau "Noordzee" op vrijdag 14 februari een Magneet-filmavond organi seert in "De Vergulde Valk". Het is een zeer modern programma, waarin het neusje van de zalm op film- en diagebied, o.a. een multi-diashow waarvoor 7 projec toren worden ingeschakeld, wordt aangewend. Er zullen ook een aan tal aantrekkelijke vakantiereizen te winnen zijn. Reisbureau Noord zee van Piet Kareis geeft u alle inlichtingen, terwijl de adverten ties hierover ook het nodige ver tellen. DAT Eensgezindheid te Egmond- Binnen begin augustus weer haar rommelmarkt houdt. Dat is niet zo ver meer als u denkt, want voor die tijd, in de schoonmaaktijd, welke epidemie hier en daar al weer de kop opsteekt, moet' er al weer gewerkt worden om die markt te laten slagen. Als u de advertentie in dit nummer leest, dan vindt u verschillende telefoon nummers, wag,rvan de eigenaars bereid zijn, om de spullen even bij u weg te halen DAT Eensgezindheid van Egmond- Binnen zaterdag a.s. haar jaarlijk se donateursconcert houdt in zaal Swart, aanvang 8 uur. Houdt u die tijd goed in het oog want men wil op tijd "Beginnen. Het pogram- ma is bijzonder attractief. Het jeugdorkest zal het programma openen onder leiding van G. Ike, terwijl de drumband o.l.v. Els Mi- zee-Sentveld haar kunnen toont. Het grote orkest o.l.v. Frans Alle man speelt een populair program ma, terwijl ook het ritmisch or kest optreedt, dat zich steeds spe cialiseert in modern-populair en carnavalsmuziek. Het is een pro gramma om van te genieten en na afloop verzorgt het Duo Kruiswijk de dansmuziek. DAT Prins Cees I met zyn raad van elf de kleuterschool Kleuterduin en de Trompschool heeft bezocht. De raad van elf vormde de jury van de wedstrijd om de mooiste costuums, die door de kinderen tijdens het met volle borst zingen van de bekende carnavalshits met veel enthousiasme werden ge showd. DAT de siertuinenvereniging weer veel plannen heeft voor dit jaar. Er komen weer tuinwedstrijden, ook voor bloembakken, waarbij VERVOLG "KORT NIEUWS" zie elders in dit blad GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 82206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag tan. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele Jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wij bezorgen gratis TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1