belleman b.v. .offset VERENIGINGS- NIEUWS handige hulp Boekhandel Dekker "CONTACT MET DE EGMONDEN" 12 FEBRUARI 1975 - NUMMER 1180 JEUGDKAPEL A.s. zondag 16 februari GEEN DIENST in Zwartendijk. Alle jeugd- kapelbezoekers wor_den verwacht in de jeugddienst 's avonds om 7 uur in de Herv. Kerk. "WAT IS DAT EIGENLIJK?" Onder dit motto wordt dit jaar een aantal jeugddiensten georgani seerd in Egmond aan Zee door de llerv. Gemeente - Ger. Kerk in samenwerking met Youth for Chrtet te Alkmaar. De eerste dienst zal worden ge houden op zondagavond 16 februari a.s om 7 uur in de Herv. Kerk. Onderwerp: „Wat is dat eigenlijk: Christelijke Slavernij?" De vorm van deze dienst zal afgestemd zijn op de jeugd van 15 - 25 jaar. De jongelui in deze leeftijd zullen éénmaal per soonlijk door een folder uitgenodigd worden. Medewerking aan deze eerste dienst wordt verleend door Haus Esbach (secretaris Youth for Christ, Alkmaar) en door Hans Breeveld, zanger-gitarist. Hans Breeveld werd op 17 nov. 1946 te Paramaribo ge boren. Toen hij geslaagd was op de kweekschool kwam hij naar Neder land en behaalde op de Pedag. Aca- demi te Utrecht de hoofdakte. Hij studeert nu politihologie aan de V.U. te Amsterdam. Hans Breeveld, zanger-gitarist Hans stamt uit een muzikale fa milie In Suriname werkte hij mee aan radio en t.v.-programma's In Nederland is pas een single van hem uitgekomen: "Wie gaat weg en wie blijft hier" en „Patat en Tamtam". Hans Breeveld heeft in verschillende plaatsen meegewerkt aan evange lisatie-jeugddiensten. Dus, jongelui, tot zondagavond 7 uur in de Herv. Kerk! Na afloop kunnen we een kopje koffie drinken en napraten. J eugddienst-Commissie VERVOLG "WIJ VERNEMEN" VAN PAGINA 1: mooie prijzen zijn te winnen, ter wijl er ook weer ene bloemschik- kursus komt, die gehouden wordt op de woensdagavonden 19 en 26 februari en 5, 12 en 19 maart in Het Rode Hert, aanvang 8 uur. Er komt ook een wedstrijd bloem schikken tegen de afdelingen van Bergen, Enkhuizen en Heiloo. Het lesgeld bedraagt voor leden en niet-leden resp. 10,en 15, voor de hele kursus, inklusief kof fie. Wilt u meedoén, dan graag aanmelden voor 17 februari Wil- helminastraat 18, tel. 2330. DAT het schaakteam van de Tromp- school te Egmond aan Zee, dat bestaat uit Esther Hamberg, Arjo de Waal, Wouter de Waal, Marco Baard en Arnold Stam schaak kampioen werd. tijdens de finales schoolschaken van het regio Ken- nemersland. De wedstrijden wer den gespeeld in de Hofdijkschool te Heiloo. Eind februari wordt er gespeeld tegen de winnaars van andere regio waarna het kampioen schap van Noord-Holland (kan) volgen. PUPILLENPROGRAMMMA ZEEVOGELS Programma zaterdag 15 februari: Zeevogels Al - Vrone Al 10.00 Go Ahead A2 - Zeevogels A2 12.00 Zeevogels BI - Vrone BI 10.00 Zeevogels B2 - Alcm. Victr. B4 11 Zeevogels Cl - AFC '34 Cl 11.00 FC Huiswaard C2 - Zeev. C2 10.00 EGMOND IA PUPILLENPROGRAMMMA Programma zaterdag 15 februari: Egmondia Al - Bergen Al 11.00 Bergen A2 - Egmondia A2 10.00 Alcm. Victr. A3 - Egmondia A3 10.00 Egmondia A4 - Berdos A4 10.00 Berdos BI - Egmondia BI 12.00 Foresters B3 - Egmondia B2 11.00 Kolpingb. C 1- Egmondia Cl 10.30 Egmondia C 2- Kolpingb. C2 10.00 Foresters C3 - Egmondia C3 10.00 SCHIETVERENIGING "DE VRIJHEID" Uitslag schiefavond maandag j.1.: N. Roozen 99, A. de Boer 99, H. Groot 98, W. Dorresteijn 97, J. Koo- men 97, J. de Waard 97, G. Klever laan 97, J. Hof 96, C. Hof 96, P. Wesselingh 96. Totaal 972 punten. CARNAVAL IN DE EGMONDEN. In nagenoeg alle openbare gele genheden in de Egmonden is carna val gevierd. Wanneer men denkt dat alleen het zuiden het kan, dan slaat men wel gloeiend de plank mis. De uitbundigheid in de Egmonden was hier en daar niet te overtreffen en op het moment dat wjj dit schrijven, zjjn de feesten nog niet aabter de rug. Naar buitenuit traden de kinder optochten, die in Egmond aan de Hoef en Egmond aan Zee plaats vonden. In beide dorpen werden die opgeluisterd door resp. Lamoraal v. Egmont en drumband Van Speyk, terwijl in Egmond aan Zee Prins Cees I met zijn complete raad van elf fantastisch heeft meegewerkt. Alle hulde komt hier toe aan de carnavalsvereniging ,,'t Alf Elfie", die aan de ondernemersvereniging Eendracht aUg^nedewerking gaf om dit kinderfem/te doen slagen. Op het Pompplein werd aan 14 deelne- menden prijzen uitgereikt en terwijl de vrolijke carnavalsmuziek over het plein schetterde, werden oliebollen en versnapt^^ jen uitgedeeld. De beide muziekcorpsen waren in Zaterdagavond omstreeks 9 uur werd de reddingsboot „Ubbo" van Egmond aan Zee gelanceerd, daar de twee sportvissers Cor Mooij en Mar cel Overmeijer, die 's middags met hun bootje zee hadden gekozen, niet tijdig waren binnen gekomen. De zoekaktie werd met sukses bekroond want omstreeks half twaalf keerde de „Ubbo" terug met de twee man nen aan boord en het bootje op sleeptouw. MOTORPECH Het tweetal was 's middags nog niet lang op zee, toen de koppeling van de motor het begaf. Het weer was goed en zij besloten voor anker te gaan. Er waren echter geen col lega-vissers in de buurt zodat zij niet konden waarschuwen. Tenslotte monden zij ook de roeiriemen niet gebruiken, daar de dollen overboord Igevallen bleken te zijn, aldus Cor, !die 's avonds om half twaalf op het strand verslag deed van zijn bele venissen. Het werd inmiddels snel donker en daarbij wat mistig. Gelukkig bleef het weer rustig maar het was zeer koud. In de loop van de avond sloeg mevrouw Mooij alarm bij het plaatselijk redcflngsstation, waarna de boot om 9 uur zee koos. Inmid dels werd in het noordwesten een klein lichtje waargenomen, waarnaar koers gezet werd. Het was echter zoeken naar een speld in een hooi berg. Vanaf de vuurtoren werd de red- dingsaktie gevolgd door de heer J. de Jong, die uiteindelijk na positie bepaling van de „Ubbo" adviseerde om vanaf dat punt recht op de kust aan te houden, daar hij iets dacht waargenomen te hebben. Niet lang daarna kreeg de „Ubbo" de verlo- carnavalstenue gestoken, wat aan de optocht een bijzondere noot gaf. In Egmnd-Binnen werd een kindercar navalsbal gegeven terwijl ook de kleuterscholen een groots feest hiel den. In het bejaardencentrum Hee- gemunde versierde het ritmisch blaasorkest van Eensgezindheid een prachtig feest, dat de bewoners nog lang zal heugen terwijl dit zelfde orkest het feest maakte van de car navalsvereniging ,,'t Alf Elfie". Ook in Egmond aan de Hoef wer den de kinderen getrakteerd in de zaal van 't Rode Hert, terwijl er een kindervoorstelling werd. gegeven. Hogtepunt van de carnavalsviering was wel het bezoek van Prins Cees I met zijn raad van elf aan het St. Elisabethziekenhuis te Alkmaar, waar de aldaar verblijvende vier Egmondse inwoners, t.w. de dames Groot, De Boer en Foeken en de heer J. Blok werden bedacht terwijl de overige patiënten op de diverse zalen meteen in de vreugde deel den wat ook daar was rekening mee gehouden. Op de foto een seêne uit een der kinderoptochten. ren mannen in de schijnwerpers, waarna de redding spoedig een feit was. Het zicht was niet best door de laaghangende nevel. Het is dan ook niet zeker of de waargenomen licht jes van hun bootje kwamen maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, aan gezien de nevel licht was en zeer laag hing. De beide mannen hebben zakdoeken en kledingstukken in benzine gedrenkt en in brand ge stoken, terwijl ook een vismand je er aan moest geloven. Volgens de heer de Jong wordt het hoog tijd, dat elke visser die zee kiest ver plicht is, vuurpijlen bij zich te heb ben. In geval van nood zal het zoe ken veel eenvoudiger zijn. Op de foto de reddingsboot, die dicht onder de kust kwam om de motordrïver Sjaak de Waard aan boord te nemen. Gevraagd: voor onderhoud strandwagens Eventueel ter overname Inlichtingen: Voorstraat 141 Egmond aan Zee NEEM NOU hij drukt ook SNEL IN Uitstekende, haarscherpe afdrukken in elke gewenste hoeveelheid JhJk - teken - schrijf het zelf, plak er een plaatje bij, maak het zoals u wilt en wij nemen het zo over. Het bespaart veel kosten en dat is voor u, uw zaak en uw vereniging belangrijk. Natuurlijk, wij kunnen al die werkzaamheden van u overnemen. Als het moet schrijven wij ook uw teksten. U kunt bij ons alle kanten uit. U hoeft nergens mee te zitten, want wij adviseren graag. Het is al jarenlang DRUKKERIJ BELLEMAN (al bijna 50 jaar) Telefoon 1201 en 1789 DRUKWERK IN ALLE KLEUREN COR MOOIJ EN MARCEL OVERMEIJER DOOR "UBBO" UIT ZEE GEHAALD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 3