met de egmonden Rabobank RabobankQ voor al uw bankzaken de egmonden Slijterij DE POMP Taxicentrale TERV00RT B. V. Tel. Egmond 3000 Relaxen met Marina H 19 FEBRUARI 1975 NUMMER 1181 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond a d. Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee Telefoon 02206 - 1789 Advertentietarief Losse plaatsingen: 22 Gt. per m.m. BIJ contract belangrijke reduktie contact "EENSGEZINDHEID" HULDIGDE ELF LEDEN TIJDENS DONATEURSCONCERT. Het was een byzonder jeoncerty dat "Eensgezindheid" zaterdagavond ten gehore bracht en dat niet alleen om de muziek. Natuurlijk, muziek is alles voor deze vereniging maar als het er op aan komt, weet men de verenigingsband nog hoger te schat ten. Dat "Eensgezindheid" als het ware een grote familieband vormt, bleek uit de huldiging van elf leden die meer dan 25 jaar deel van het korps uitmaken terwijl twee van hen zelfs gedurende 60 jaren hun partij mee- blazen. En dat waren de heren Th. Swart en Ant. Klaver, die door de voorzitter van de KNMF in Noord- Holland, de heer Th. Schreuder ex tra in het zonnetje werden gezet. Zij ontvingen een onderscheiding met bijbehorende oorkonde. Ook in de hulde deelden de heren Th. Duinmeijer, J. Baltus, Th. Zent- veld, C. Verhoogt, Nico Duinmeijer, A. Lute, D. Lute, A. Admiraal en Joh. Baltus, die allen, 25 jaar lid zijn. De heer Schreuder zei ervan over tuigd te zijn, dat niet alleen de tech nische prestaties van het corps de oorzaak zijn van het zich reeds ver schillende jaren handhaven in de hoogste regionen, maar dat vooral de saamhorigheid in een vereniging een belangrijke peiler is, waarop dat succes rust. Alle jubilarissen deelden hierna in een bloemenhulde van het bestuur terwijl voorzitter G. Tervoort zijn mensen hartelijk feliciteerde. De heer Tervoort had de hele avond reden om enthousiast te zijn, want dankzij de donateurs, die hij finan ciers noemde, is het mogelijk, dat "Eensgezindheid" binnenkort in een nieuw costuum zal concerteren ter wijl de bestaande uitrusting voor het werk langs de weg blijft ge handhaafd. ROMANTISCHE CARNAVALSMUZIEK De heer F. Alleman zei aan het begin van het programma, dat de muziek in de sfeer van het al weer een week achter de rug liggende carnaval stond. Inderdaad was het een programma van dans- en ballet muziek, lichtvoetig en romantisch, tot in de perfectie uitgevoerd. "Eensgezindheid" overtrof in ver schillende onderdelen zichzelf en hoewel het gehele programma aan trekkelijk was, bereikte het gezel schap met hel laatste nummer "In stant Concert", een parodie op de klassieke muziek van de meest uit eenlopende herkomst, zijn hoogte punt. Een ovatie was het gevolg en het orkest kon er niet onderuit, om het nummer nog eens ten gehore te brengen. Ook de tuba-solo van Cock van der Molen in "The Cavalier" bracht vele handen enthousiast op elkaar. Tijdens deze avond trad ook het jeugdorkest op o.l.v. G. Ike en de drumband o.l.v. Els Mizee-Sentveld. Het programma werd besloten door het Rithmisch Orkest, waarna het Duo Kruiswijk de vele aanwezigen nog geruime tijd bezig hield. Op de foto de leden die zaterdag avond tijdens het donateprsconcert gehuldigd werden. EEN VOLLE ENTHOUSIASTE KERK De jeugddienst in de Ned. Herv. Kerk zondagavond jJ. was vol, toen de gitarist en evangelist Hans Es- bach op voortreffelijke wyze de jeugd aansprak met woord en mu ziek. Nadat Hans Esbach had voor gesteld rjÊ^\ te gaan praten met hem of haar^0e naast je zat, leek de kerk een grote familie, die enthou siast was tydens deze dienst, waar van het gegeven steeds meer aan sloeg. Zangei^itarist Hans Breeveld zong v^Bhillende negro-spirituals, o.a. „I got a robe", „Go down Moses", „He's got the whole world in his hand" e.a. Zijn optreden kreeg van de jeugdige bezoekers zeer veel blijval. In zijn preek, die tot onderwerp had "Christelijke slavernij" ging Hans Esbach in op de opofferings gezindheid, o.a. het menselijk egois me en de ontevredenheid. „Niet ikke, ikke, laat de rest maar stikken", zei hij „terwijl wij niet moeten kijken naar anderen die meer hebben, we moeten eerder dankbaar zijn voor wat we wél van God hebben ge kregen". Na afloop bleven velen koffie drinken terwijl er veel en gezellig over deze dienst werd nagepraat. De volgende jeugddienst wordt op zon dag 16 maart gehouden, die door aanplakbiljetten en via de kranten zal worden bekend gemaakt. E.H.B.O.-KURSUS Op de onlangs gestarte kursus E.H.B.O. kunnen nog enige deelne mers worden geplaatst. De aanvang van de kursus is op dinsdagavond 19.30 uur in het Wijkgebouw aan de Wilhelminastraat te Egmond a. Zee. OM MEE TE NEMEN Op het adres Jacob Scholplantsoen 6 te Egmond aan Zee is voor ge- interesseerden te verkrijgen een komplete jaargang van "Het Con tact". CHRISTEN VROUWENBOND VOERT TONEELSTUK OP Op dinsdag 25 februari a.s. jaar vergadering om 20.00 uur in de Ger. Kerk. Na de huishoudelijke zaken (o.a. jaar- en financieel verslag) wordt door een aantal leden het to neelstuk "Lorre" opgevoerd. Er is ■ook een verloting t.b.v. de kas. Alle dames krijgen deze week het gesten cilde programma met alle medede lingen thuisbezorgd. Tot ziens op de jaarvergadering. Het bestuur K.V.G. EGMOND AAN DE HOEF Op maandag 24 februari zal mevr. Van Beek een demonstratie geven over wreven. Zij zal ons laten zien, dat men met vele materialen tot leuke kreatieve prestaties kunt ko men. Wij verwachten veel belang stelling. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De avond wordt ge houden in het Rode Hert en begint om 19.45 uur. Het bestuur HOOG WATER Woensdag 19 8.58—21.23 Donderdag 20 9.54—22.34 Vrijdag 21 11.10—24.00 (doodtij) Zaterdag 22 12.40 —.20 Zondag 23 1.26—13.54 Maandag 24 2.29—14.49 Dinsdag 25 3.22—15.38 Woensdag 26 4.07—16.20 Donderdag 27 4.27—17.01 WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 22 en 23 februari: zr. Duyneveld, Samenweid 16, Egmond-Binnen, tel. 02206-3159. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wy bezorgen gratis TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen zie pagina 2 EGMOND-BINNEN BESTUDEERT HET GEMEEN TELIJK HUISHOUDBOEK Dikke groene ringbanden lagen er tydens de laatste raadsvergadering op tafel. De inhoud was het cyfer- matig leven van Egmond-Binnen in 1975. De raad gaat in twee speciale vergaderingen, die na wat menings verschil over het tijdstip waarop, uiteindelijk op 12 en 13 maart wer den vastgesteld, daarover nog het een en ander zeggen, nadat de be grotingscommissie, in dit geval ook weer de hele raad, de cijfertjes na der heeft bestudeerd. Met dank aan het college van B en W is het mogelijk reeds een klein overzichtje te geven, daar de aan biedingsbrief in deze enig inzicht geeft in het grote geheel. De begro ting omvat een ambitieus program ma en na alle normale uitgaven blijft er een post onvoorzien van 157.108,81, die enige mogelijkheden geeft'. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan verbetering/vernieuwing/en uit breiding van de straatverlichting; aankoop nieuwe brandweerauto; aanleg park rond de slotruine; bouw nieuwe 10-klassige r.k. lagere school te Egmond-Binnen; uitbreiding r.k. lagere school te Egmond a. d. Hoef; aankoop en uitbreiding brandblus- en reddingsmiddelen; realisering van de plannen van de stichting Dorps huis te Egmond-Binnen; uitbreiding van de op. kleuterschool te Egmond aan de Hoef; en nog enkele voor zieningen, die het gemeentelijke las- tenpakket verzwaren. Maar het is allemaal mogelijk vol gens de aanbiedingsbrief, want er blijft na aftrek van al de financiële lasten die bovenstaande voorzienin gen per jaar met zich meebrengen nog een kleine 2000,over, alhoe wel dit overschotje tekort is. Van daar dat er een overigens geringe belastingverhoging wordt voorge steld. die de post onvoorzien met zo'n 38.000,omhoog voert, zodat er 40.000,overblijft en dat geeft een veiliger gevoel. AD EN MARIAN DE WIT TROKKEN HUN "VERGULDE VALK" EEN NIEUW JASJE AAN. Ad en Marian, een jong en ambi tieus stel, zijn beiden tegen de wand opgevlogen van de zaal, die al sinds mensenheugenis dezelfde naam draagt als de taveerne aan de Voor straat: "De Vergulde Valk". De grote zaalruimte vraagt voortdurend on derhoud en dat is geen kleinigheid. En toch moet hel, want stel je voor dat in het centrum van Egmond aan Zee zo'n ruimte als de zaal van "De Vergulde Valk" ontbreekt, het zou er niet best uitzien. En dat zien Ad en Marian de Wit maar al te goed maar om daar dan ook zomaar kapitalen aan te beste den, nee, dat kan nu ook weer niet, want al heeft zo'n zaal voor een dorpsgemeenschap een onmisbare en dus belangrijke funktie, zij zijn bei den helemaal en alleen verantwoor delijk en zij ontvangen geen halve cent subsidie. Wil je desondanks de zaak in stand houden, dan mag goede raad duur zijn maar een totale renovatie^ is nog kostbaarder. Wat dan te doenïf "We gaan het zelf opknappen" be sloten zij, we halen alleen de men- sen er bij die we nodig hebben en zo gebeurde het, dat schilder Ab Stam het hoge plafond van een don kergroene kleur voorzag, timmerman^ Kees Blaauboer een lichtkoof rond om timmerde terwijl electriciën Huib^ Konijn de wandverlichting aan bracht en een lichtmarkering rond de zitplaatsen achter in de zaal con strueerde, zodat men tijdens een voorstelling toch kan zien waar men loopt. En ondertussen lieten Marian en Ad grote balen Panama-jute aan rukken. die zij eigenhandig tegen de id c ie^^ w on \b i n- 1 an -J 1 d-A< iih^^ r wanden drapeerden en langza merhand kwam er een geheel ande re zaal te voorschijn. Het kostte veel inspanning, vele avond- en nacht uren gingen er mee heen maar het resultaat mag er zijn. De oude zaal daterend uit 1905 staat er weer keu rig bij. En als je dan nog even achter de schermen kijkt, op het toneel in dit geval, dan ontdek je dat hier allerlei inrichtingen zijn, die toneel gezelschappen e.d. alle mogelijkhe den verschaffen. Dan is er de niet aflatende service van het jonge stel Ad en Marian om het de mensen die daar moeten wer ken, naar de zin te maken. Daar we- i ten o.a. de Flierefluiters over mee te praten. En wanneer u komt praten over zaalhuur, dan komt u tot de ontdekking dat hier alles mogelijk is. Daar kan geen gesubsidieerd dorpshuis tegenop. "De Vergulde Valk" vervult in de dorpsgemeen schap van Egmond aan Zee een be langrijke funktie en het leek ons goed daar eens extra aandacht aan te besteden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1