met de egmonden INGEZONDEN Rabobank RabobankS Taxicentrale TERVOORT B. V. Tel. Egmond 3000 Slijterij DE POMP modestoffen- verkoop Fa. Oerlemans voor al uw bankzaken \de egmonden Kort Nieuws contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond a d. Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee NUMMER 1182 Telefoon 02206 - 1789 26 FEBRUARI 1975 Advertentietarief Losse plaatsingen: 22 st. per m.m. BIJ contract belangrijke reduktie TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wjj bezorgen gratis op maartdag a.s. van 1-5 uur Schitterende nieuwe voorjaarscollectie in Café 't Haasje Herenweg Egmond-Binnen Egmond-Binnen modestoffen O GOD, DAAR MOEST IK MAAR NOOIT AAN BEGINNEN TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! Je kunt wel zeggen dat mevrouw Catharien van Beek uit Egmond aan de Hoef het weven met de paplepel ingegoten kreeg. Haar moeder is na melijk een bekend weefster. "We zaten vroeger altijd tussen de draden en de wol en dan dacht ik vaak: o god, daar moest ik maar nooit aan beginnen. Maar na lang durig verzet gaf ik toe en m'n moe der gaf me toen les". De resultaten van die lessen, hangen, liggen en staan nu in het gezellig ingerichte huis aan de Julianaweg. Terwijl de grote zwarte haan des huizes wantrouwig de vreemde be zoekster bekijkt, laat mevr. v. Beek het artistieke, door haar vader ge maakte spinnewiel en het weefge touw zien. Op de vraag of ze niet eens zou willen exposeren antwoordt mevr. v. Beek: "Voorlopig nog niet, ik vind het leuker om nog een tijdje zo door te gaan". Laten we hopen, dat u gauw van gedachten veran derd, mevr. van Beek. Sabelle Een speelse wand in de Peuter speelzaal te Egmond aan de Hoef Het peuterspeelwerk is op spelen in gesteld en op het kind, dat niet zonder spel kan. De wanden zijn daarop uitermate goed aangepast. Het zijn de speelse kreaties van Ire ne Wagenaar en Kees Broersen, die zich de denkwereld van het kind eigen maakten en toen aan het werk gingen. Zij toverden met verf en penseel een geheel eigen wereldje voor de spelende kleuter in het voor malige Maxis-atelier te Egmond aan de Hoef en de kinderen voelen er zich mede daardoor helemaal thuis. EgraÉ^'1 aan Zee, 19 febr. 1975 Een deze^dagen ontvingen wij een brief van de VVV Egmond aan Zee, waarin^ ons werd meegedeeld-, dat het önmógëlijk p-eworden was om' in de zomer van 1975 evenementen te or ganiseren.^Doordat op de begroting de uitgav^»iet gedekt werden door de inkom^Hn, moest met name de afdeling evenementen "het loodje leggen", aldus deze brief. Wij betreuren dit ten zeerste, daar de VVV vrijwel de enige organisatie in Egmond aan Zee is, die onze drumband 's zomers kan laten op treden tegen betaling. Deze inkom sten zullen we nu moeten missen. Daar wij van mening zijn, dat de gasten, maar vooral de inwoners van Egmond aan Zee, recht hebben op evenementen, hebben wij besloten zelf de handen uit de mouwen te steken en dus van onze drumband uit de gebruikelijke zomerevenene- menten te gaan organiseren. Wij hopen, dat wij hiermee de leemte, die nu ontstaan is door in krimping van de subsidie van de VW kunnen vullen, zodat de gas ten en inwoners van Egmond aan Zee toch met plezier kunnen terug denken aan de evenementen van zomer 1975. Het bestuur van drumband "Van Speyk" HOOG WATER Woensdag 26 4.07—16.20 Donderdag 27 7.44—17.01 Vrijdag 28 5.28—17.45 (springtij) Zaterdag 1 6.12—18.30 Zondag 2 6.57—19.18 Maandag 3 7.44—20.07 Dinsdag 4 8.32—20.59 Woensdag 5 9.27—22.04 Donderdag 6 10.40—23.30 WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 1 en 2 maart: zr. de Klerk, Heren weg 45a, Egmond-Binnen. Telefoon 02206-1444. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. DORUS SWART 50 JAAR EN KEES WEIJERS 25 JAAR ZINGEND DOOR HET LEVEN LAMORAAL VAN EGMONT Een mens die zingt en dat niet voor zijn beroep doet, is tien tegen één een gelukkig mens, ondanks dat ook hein de normale zorgen des le vens niet bespaard zullen worden. In Egmond-Binnen, een muzikaal dorp bij uitstek, werden zondag j.1. twee van die mensen gehuldigd, die een groot deel van hun leven zing end doorbrachten, niet voor zichzelf maar wel met de instelling, er het grootste plezier in te vinden, om door hun normale menselijke gaven de eredienst in hun parochiekerk van Sint Adelbert op te luisteren en daar alles voor over te hebben. Het zijn Dorus Swart die 50 jaar en Kees Weijers, die dat 25 jaar hebben gedaan en nog steeds rustig doorgaan. Dorus Swart heeft van die periode de grootste tijd achter het orgel doorgebracht terwijl Kees Weijers met zijn tenorgeluid zijn on misbare partij in het koor uitgalmde tot stichting van hen, die het kerk gebouw bezoeken. Het was dan ook niet verwonder lijk, dat beide heren in het zonnetje werden gezet, niet alleen tijdens de eredienst maar ook daarna tijdens de koffietafel en de receptie in café Swart, alwaar zij verschillende ka- do's in ontvangt mochten nemen en vele felicitatiehanden drukten, waar mee hun verdiensten werden bena drukt, die zij gedurende al die ja ren hadden vergaard. Pastoor Wijte beschreef ook, hoe Dorus Swart vele leerlingen had opgeleid en bena drukte de plichtsbetrachting van Kees Weijers, terwijl beide heren nooit versaagden om de wekelijkse repetities bij te wonen, ook niet in de tijd, toen de kerk nog op Rinne- gom stond, wanneer er sneeuw en ijs getrotseerd moesten worden, om er toch maar te zijn. Op de foto ziet u de beide jubi larissen voor hun parochiekerk, het koor waarvan zij alle wederwaardig heden kennen en waarvoor zij hun best doen het met hun inbreng in stand te houden. Op zondag 2 maart zal Lamoraal van Egmont de hoogmis van 10 uur gaan opluisteren in de r.k. kerk van Egmond aan Zee. Evenals voorgaan de jaren heeft Lamoraal een serie kerkconcerten te verzorgen waarvan die in Egmond aan Zee de eerste zal zijn. Op maandag 17 febr. is tij dens een gekombineerde vergadering waarbij bestuur en ijveraars van de vereniging waren vertegenwoordigd, een kommissie in het leven geroepen die zich tot doel heeft gesteld Lamo raal in een nieuw uniform te steken. Onder voorzittersschap van good old Jaap Belleman zullen een aantal ak- ties worden ondernomen om de be nodigde gelden bijeen te brengen. De noodzaak om tot aanschaf van nieuwe uniformen te komen begint steeds urgenter te worden. Op de eerste plaats is het bestaande uni form reeds 10 jaar oud en begint slijtage-verschijnselen te vertonen. Op de tweede plaats is de expansie van Lamoraal op dit moment van dien aard, dat het aantal mensen die (vervolg pagina 5). WIJ VERNEMEN: DAT de kleurenfoto's van het carna val van de Oud-Kath. Mannenver- eniging "Sint Jan" bekeken en be steld 5,00 per stuk en bij vooruit betaling) kunnen worden op de donderdagavonden 27 februari en 6 maart van 19.45 tot 20.15 uur in het O.K. Verenigingsgebouw. Zij, die beslist op beide avonden verhin derd zijn, kunnen deze foto's ook komen bekijken en bestellen bij pastoor C. P. van den Berg thuis (Torensduin 14). DAT de oudervereniging van de St. Adelbertusschool te Egmond-Bin nen de tweede ouderavond orga niseert op donderdag 27 februari in café 't Haasje, aanvang 20.15 u. Het onderwerp zal zijn: "De gods dienstige vorming op onze school in deze tijd". De gespreksleider zal zijn broeder Gerontius. Ook past- toor Wijte zal op deze avond aan wezig zijn om aandacht te beste den aan de voorbereiding voor de de le h. Communie. Ook op deze avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uw suggesties zijn van harte welkom. DAT op zaterdag 8 maart de groep Catapult zal optreden in het Rode Hert te Egmond aan de Hoef van 20.30 tot 23.30 uur. De groep zal tijdens dit optreden o.a. hun vol ledig single- en LP-repertoire ten gehore brengen. DAT de opbrengst van de kollekte voor de Groesbeekse tehuizen te Egmond aan Zee het mooie bedrag van 1073,50 opbracht. Alle mede werkers wordt vanaf deze plaats hartelijk dank gebracht. DAT als het de firma Bakker met de sloop van het oude Agnesge- bouw een beetje meezit, nog deze week het gehele gebouw plat ligt. Dat wil niet zeggen dat dan alles al opgeruimd is. Er is nog een gigantische hoeveelheid materiaal af te voeren maar er wordt met veel energie en met groot materi eel gewerkt. Op het terrein zijn nog vele bouwmaterialen tegen kosten ver beneden de nieuwprijs te verkrijgen, waarvoor wij ver wijzen naar de advertentie in dit blad. DAT er plannen bestaan voor op richting van een jeugdkoor voor de Slotkapel te Egmond a.d. Hoef. Het koor zal bestaan uit jongens meisjes in de leeftijdsgroep tussen 13 en 17 jaar. Het is de bedoeling dat dit koor zingt tijdens feestelij ke plechtigheden, o.a. met Kerst mis, Pasen en andere feesten. Alle jongens en meisjes, die hier iets voor voelen, kunnen aan het koor deelnemen. Er worden o.a. Gos pelsongs en rytmische muziek in gestudeerd. De repetities vinden elke vrijdag plaats van 19.45 tot 20.15 uur .Zij die hiervoor belang stelling hebben, kunnen kontakt opnemen met de heer Hikke, Slot- weg 9, tel. 1383 te Egmond aan de Hoef. DAT onder het motto "Kinderen geven aan mensen in nood" een hartverwarmende aktie gestalte heeft gekregen in de "Moeder Godskerk" te Heiloo. Toen drom men kinderen zich naar voren spoedden om hun dubbeltje of kwartje in de daartoe bestemde bus te doen, maakte de parochie herder bekend, dat er een dank betuiging was binnen gekomen van de Egmondzeeër Reddingsbri gade (ERB), waaraan een bedrag van 100,was overgemaakt. Voor de aanwezige Egmonders leefde de aktie des te sterker. •DAT het NKV afd. Egmond-Binnen I op vrijdag 28 februari een bijeen komst houdt in café Kool, aan vang 8 uur. 't Is een feestelijke bijeenkomst want als de agenda afgewerkt is, zal er een bekend duo optreden, terwijl allen die zijn aangesloten bij een vakorganisatie #met hun dames worden uitgeno digd. DAT de verenigingen uit Egmond- Binnen verzocht worden de te or ganiseren evenementen door te ge ven aan de heer P. v.d. Reep, lid V.V.V., Peperstraat 17, dit in ver band met de te organiseren VW- evenenementen en de vermelding daarvan in de T.J.-krant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1