met de egmonden Rabobank RabobankS Lido geopend onder veel belangstelling Taxicentrale TERVOORT B. V. Tel. Egmond 3000 Slijterij DE POMP voor al uw bankzaken de egmonden Kort Nieuws contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond a d. Hoef Burg. Eymapleln 2a Egmond aan Zee 26 MAART 1975 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1186 Advertentietarief Losse plaatsingen: 22 ot. per m.m Bij contract belangrijke reduktie TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen KWALITEIT EN SERVICE (het gehele Jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wtf bezorgen gratis I WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 29, 30 en 31 Maart: A. Kroon, Go- deslaan 53, Heiloo, tel. 072-30082. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! WIJ VERNEMEN: DAT de VVV-leden van Egmond a. Zee, die kamers opgegeven heb ben voor het Paasweekend en an dere data, gewezen wordt op een mededeling van de V.V.V.,' die pen advertentie in dit nummer wordt gedaan. Voor een goede >gang van zaken is het nuttig daarvan goede nota te nemen; DAT de muziekvereniging Eensge zindheid te Egmond-Binnen in het weekend van 5 en 6 april een mu ziekgezelschap uit Seeheim (Dld.) ontvangt. De gasten worden op zaterdagtussen 9 en 10 uur aan de Vennewatersweg verwacht, ter wijl er 's middags een bezoek wordt gebracht aan de Keukenhof, 's Avonds is er een gezellige avond in 't Haasje waarbij de gasten een optreden zullen verzorgen en ook de tamboers van Eensgezindheid. Zondagmorgen 6 april om 11 uur verzorgt Eensgezindheid een kof fieconcert in zaal Swart. DAT het concert van het Noordhol lands Kamerkoor o.l.v. Klaas Ven- neker, dat op 21 maart plaatsvond, bijzonder goed geslaagd is. De Slotkapel, in welke romantische omgeving het concert ten gehore werd gebracht, was geheel gevuld met belangstellenden, die het boei end optreden van koor en solisten goed wisten te waarderen. ,Een woord van dank aan de organisa toren, die dit kultureel gebeuren in Egmond aan de Hoef mede ge stalte gaven, is hier zeker op zijn plaats. DAT de "Vezostars" op 19 april op veler verzoek nog een laatste grote kienavond houdt in c.t. De Klok. Doordat de animo voor deze avon den steeds bijzonder groot is, zij het geraden dat u zich zo snel mo gelijk opgeeft. U moet dit meema ken om te weten wat een echt ge zellige avond-uit is. Ziet de ad vertentie in dit blad. DAT ons van de zyde van de Ge meente Egmond-Binnen werd ver Vorige week donderdag werd het Lido te Egmond aan Zee door bur gemeester Bakker officieel geopend. Hij sprak de wens uit, dat het de heer en mevrouw Van Kimmenaede goed zou gaan met hun nieuwe on derneming. Namens de ondernemersvereniging Eendracht zei de heer Gravemaker er verheugd over te zijn, dat dit punt weer nieuw leven was ingeblazen, de badplaats werd verhoogd, terwijl de heer G. A. Belleman de geluk wensen uitsprak namens de V.V.V. Egmond aan Zee. De heer G. Gravemaker, voorzitter van "De Eendracht", overhandigt de familie Van Kimmenaede het tradi tionele kado van deze ondernemers vereniging. DAT aan de Pr. Bernhardstraat 10 te Egmond aan Zee een galerie wordt geopend door mevrouw Mi- nis uit Amsterdam, momenteel woonachtig te Egmond aan Zee. Het is de bedoeling dat vooral jonge, opkomende kunstenaars een kans krijgen daar hun werk te to nen. De plaatselijke architekt A. Schönig heeft het pand onderhan den om het voor het doel geschikt te maken. Het ligt in de bedoeling op 1 mei te starten. DAT het autobedrijf Kennemerland van de heer Baltus te Egmond aan Zee op vrijdag, zaterdag en maan dag (Paasweekeinde) een grote autoshow houdt waarvoor het be- 1 drijf momenteel geheel wordt aanr gekleed. Tijdens deze sho\y brengt het bedrijf de gehele Simca-Chrys- ler-Matra-Sunbeam-stal terwijl de show ook voor meegebrachte kin-1 deren aantrekkelijk wordt ge- maak't, terwijl vader en moeder over hun keuze praten. Men leze de advertentie in dit blad over nieuwe en gebruikte auto's. DAT de kaartverkoop voor de uit voeringen van het kluchtspel "De Koppelaarster", welke door toneel vereniging De Flierefluiters op donderdag 3, vrijdag 4, donderdag 10 en vrijdag 11 april zal worden opgevoerd in de zaal van De Ver gulde Valk, reeds in volle gang is. Verkoopadressen dierenspeciaal zaak C. van Pel, Watertorenweg 29, tel. 1365; Rabobank, Voorstraat L tel. 1785; kapsalon René Klein- f veld, Pr. Bernhardlaan 12, telef. 1651; F. Plantinga, Trompstraat 9, tele|. ^2352 en op de ?uitvoerinj;s- avonden aan de zaal. DAT te Egmond aan Zee de parkeer- meters weer in werking worden gesteld. Er* zal nauwlettend op worden toegezien. Een en ander is om een goede doorstroming van het parkeren te bevorderen. DAT de Ned. Hartstichting onder het motto: "GEEF LEEF" haar kollekte houdt van 31 maart t.m. 6 april. Voor deze kollekte worden kollektanten/trices ge vraagd. Aanmelden bij mevrouw Franssen, Nieuwe Egmonderstraat- weg 4, tel. 3177 te Egmond aan de Hoef. "Ik vind het een ontspannende be zigheid en ik vind het heerlijk om te doen", zegt mevrouw Groen. "Nu wil ik nog zo graag een drieluik van Kerst-Pasen-Pinksteren bordu ren, ik moet alleen nog een goed voorbeeld hebben!" "Wie kan mevr. Groen daaran helpen? Sabelle Woensdag 26 Donderdag 27 Vrijdag 28 Zaterdag 29 Zondag 30 Maandag 31 Dinsdag 1 Woensdag 2 Donderdag 3 2.57—15.16 3.41—16.00 4.23—16.41 5.05—17.22 (springtij) 5.45—18.08 6.30—18.54 7.16—19.43 8.04—20.33 8.58—21.35 zocht mee te delen, dat de duinen in de noordlob, die nu eigendom zijn van de gemeente, toegankelijk zijn op kaarten, die nu afgegeven zijn t.b.v. de duinen van jhr. Six. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de VW te Egmond aan de Hoef en bij de heer G. v.d. Pol, Zuider straat 27 te Egmond aan Zee. De controle hierop wordt voortgezet door de heer De Waard. DAT de brandweerkorpsen van Eg mond-Binnen en Egmond aan Zee er op wijzen, dat een door een taxi-centrale verspreide telefoon sticker verwarring kan stichten waar het de duidelijke weergave van de alarmnummers betreft. Om misverstanden te voorkomen, treft u in dit nummer van het Contact een advertentie aan mte de juiste vermelding. v Voor oude dingen heeft mevrouw Groen uit de Troelstraweg een spe ciale voorliefde. Dus ook voor het oude Egmond. En dat blijkt duidelijk uit het prachtige borduurwerk, dat in de huiskamer hangt. Met veel geduld en hulp van haar man en zoon Gerard, wist mevrouw Groen een gedeelte van de- vooroor logse Vinken- en Musschenbuurt en een stukje van de Bergstraat levens echt op het borduurgaas te krijgen. Er zitten dan ook heel wat uurtjes nachtwerk in. "Toen Karin, m'n jongste dochter' geboren was, moest ik om de drie uur opstaan" vertelt mevrouw Groen, "dus bleef ik maar gewoon wakker om te handwerken"-. En na een half jaar hing het kunst werk kingelijst aan de wand. Menig ofjl Egmonder zal zich bij het zien hiervan weer in vroeger tijden wanen. 's Avonds na 7 uur neemt mevr. Groen ^^d vrijaf, zodat ze zich helemaallPiV.iaar hobby kan verlie zen. De rest van de familie neemt dan de huishoudelijke karweitjes waar. Ook tijdens haar verblijf in het ziekenhuis wist ze vele patiën ten en het verplegend personeel te verbazen over haar vaardigheid met naald en draad. HOOG WATER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1