Nieuwe amusementshall in Egmond aan Zee Eén jaar hotel-cafè-rest. Beemsterboer VERENIGINGS- NIEUWS Contact met devEgmonden 26 maart 1975 PEUTERSPEELZAAL TE EGMOND-BINNEN Het houten gebouwtje op deze fo to staat te Egmond-Binnen aan de Visweg en daarin spelen onder des kundige leiding de kleine hummel tjes van Egmond-Binnen, die net nog niet groot genoeg zijn om- naar de kleuterschool te gaan. Het be stuur van de peuterspeelzaal is bij zonder blij met dit gebouwtje, dat beschikbaar werd gesteld door de heer Th. Apeldoorn van het aanne mersbedrijf. Vele ouders hebben geholpen het gebouwtje vorm te geven, zij die haast nooit een hamer in de handen houden ontpopten zich als timmer lui onder leiding van een professio nele kracht en het plaatselijk lood- gietersbedrijf van Harry Wesselingh verzorgde gratis het sanitair en de gasaanleg. Artistieke moeders schil derden het interieur tot een omge ving waarin een kind zich lekker voelt en dat kan je ook het beste aan moeders overlaten. Kortom, het gebouwtje is het resultaat van ver schillende enthousiaste mensen, die beseffen dat je iets tot stand kan brengen, als je er wat voor voelt en dat is het geval in Egmond-Binnen. (Onderstaand artikel is overgenomen uit het Mededelingenblad van de o.k. kerk). VAREN EN VISSEN OMDAT ZIJ KUNNEN LEVEN Er komen steeds meer mensen, die er voor hun plezier een boot(je) op na gaan houden. De tentoonstelling voor de watersporters, de HISWA in Amsterdam, is door duizenden be zocht, cje ene boot nog al niet mooi er en luxueuzer dan de andere. Onze voorouders (en dat is nog niet zo lang geleden) hadden hun schepen en bootjes hard nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij moesten varen en vissen om te kunnen leven; wij varen en vissen alleen maar voor ons plezier. Het zou daarom misschien" een goede ge dachte zijn om met elkaar als vis sersplaatsen langs de Nederlandse kust, waar de visserij steeds minder beroepsmensen telt, tenminste als kerken van die plaatsen (en waarom zouden de kerken van de vissers plaatsen rond het IJselmeer niet meedoen? de blik eens te richten op de Kaap-Verdische eilanden, waar evenalaÉfi de SAHEL-landen al ja ren lai^Jben enorme droogte heerst, een eilandengroep, die tot nog toe grotendeels buiten elke hulpverle ning is gevallen. Op 5 juil van dit jaar wordt deze eilandengroep on afhankelijk na jarenlang Portugese kolonio^^zijn geweest. De n^P$?n op deze eilanden zul len zich in hun zelfstandig bestaan van dagelijks voedsel moeten voor zien. Eén van de mogelijkheden daartoe is het opbouv/en van een eigen vissersvloot. Als wij nu, die varen en vissen voor ons plezier, onze aandacht eens richten op de mensen, die moeten varen en vissen om een zeer bescheiden dagelijks be staan op te bouwen? Laten allen van Rottum tot Cadzand en allen rond het IJselmeer de handen ineen slaan om de Kaap-Verdianen zo niet een vloot, dan toch een schip te ge ven, een schip: teken van leven, van bestaan, van behoud en van ontwikkeling. De NOVIB zal van 12 tot 18 mei zijn voorjaarsaktie houden: inwo ners van de kustplaatsen: "Slaat de handen ineen" EEN SCHIP VOOR KAAP VERDI Als kustplaats moeten wij in deze aktie vooraan gaan. Laat ook ande ren varen en vissen, opdat zij kun nen leven lampjes gemarkeerd pad. Beginnend met de Paasdagen wordt de hall opengesteld, zodat gasten en inwo ners zich daar met flipperkasten en andere automaten kunnen vermaken. KOLLEKTE REUMAFONDS EGMOND AAN ZEE De kollekte van het Reumafonds te Egmond aan Zee heeft 1.153,12 opgbracht. Alle gevers, geefsters, medewerkers en medewerksters hartelijk dank Joop Blok, de huidige eigenaar van bar "Old Inn" aan de Voorstraat te Egmond aan Zee heeft een amuse mentshall ingericht met super mo- darne elektronische speelautomaten. Daartoe is achter de bar een gezel lige ruimte ingericht en die is te bereiken langs een door kleurrijke Op 1 april is het precies een jaar geleden, dat Gerard en Lies Beem sterboer het bedrijf van de heer Brouwers te Egmond aan de Hoef overnamen. Hoewel bewust van een heel begin hebben zij met alle ijver die zij in konden zetten het bedrijf een nieuwe impuls gegeven en het gevolg is dat velen het kunnen vin den. Gerard en Lies Beemsterboer zijn bijzonder tevreden met de resulta ten. Zij werken met plezier, evenals hun hulp Tanny de Raadt, die vanaf het begin hun rechterhand is. Het feit dat zij het bedrijf een jaar ex ploiteren gaan zij vieren op Tweede Paasdag, wanneer een gezellige a- vond zal plaats vinden met het duo Jacqueline Luiken, waarvoor wordt verwezen naar de adverentie in dit Contact. ST. ADELBERT Programma zaterdag 29 maart: damesjeugd: St. Adelbert - Petten 10.30 junioren: 148: Alkm.b. B4 - Adelbert B2 2.00 232: Kolpingb. C4 - Adelbert C3 3.00 Programma maandag 31 maart: 195: Meervogels 7 - Adelbertö 2.30 199: Adelbert 6 - Hugoboys 6 12.00 204: Adelbert 7 - Alcmaria V. 8 2.30 dames: 581: W. Frisia 1 - Adelbert 1 10.00 583: Adelbert 2- DVC 2 12.00 Weekenddienst: zaterdag N. Lute, G. Melker, B. v.d. Molen (9.30 uur), zondag B. v.d. Molen, D. v.d. Molen en P. Dekker (10.15 uur). Schoon maakdienst: dinsdag C. Apeldoorn, J. Gaarthuis, Joke Melker en Mary Duinmeijer. EHBO: zaterdag mevr. Hopman, maandag mevr. Bommer. DE E.R.B. KIENDE Zowel zaterdagmiddag voor de jeugd als zaterdagavond voor de oudere leden en donateurs, hield de E.R.B. haar traditionele Paaskien. 'sMid- dgs hebben de organisatoren van de kienmiddag vaak nog meer genoten dan de kinderen zelf. Ook de kien- avond voor ouderen is weer uitge groeid tot een bijzonder gezellige avond. Tot het welslagen van de avond hebben niet alleen de leden, maar ook de eigenaar en personeel van De Klok bijgedragen. Tot slot was er weer een enorme verloting. MEISJESVOETBAL ZEEVOGELS De K.N.V.B. afd. Noord-Holland heeft een proefkompetitie voor het meisjesvoetbal georganiseerd. Zee vogels is in groep A ingedeeld met AFC '34, St. Adelbert, DESS, DVC en Petten. Het programma luidt: zaterdag 29 maart: AFC - Zeevogels woensdag 2 april: Zeev. - Adelbert zaterdag 5 april: DESS - Zeevogels Woensdag 9 april: Petten - Zeevog. Woensdag 16 april: Zeevogels - DVC Zaterdag 19 april return 29 maart; woensdag 23 april return 2 april; zaterdag 26 april return 5 april; woensdag 30 april return 9 april; zaterdag 3 mei return 12 april; woensdag 7 mei return 16 april. VOLLEYBALVER. "RELAX" Uitslagen: heren Relax 1 - Rapide 1 32 meisjes Relax Schoorl 22 Programma: woensdag 26 maart veilingh. Alkm. 20.15: heren Relax 2 - EMM 1 dinsdag 1 april sporthal'Egmond: 19.15: dames Time-Out 4 -Relax 2 woensdag 2 april veilingh. Alkmaar: 20.15: heren Schoorl 2 - Relax 2 19.15: heren Effect 4 - Relax 2 19.15: herenjeugd Rood-W. - Relax woensdag 2 april sporth. Warmenh.: 19.15: meisjes DWV A - Relax BRIDGECLUB DE EGMONDEN Uitslagen clubdrive 18 maart j.1.: A (gemiddeld 42): 1 Gebr. Tromp 48'/z 2 Nienhuis Siewertsen 48 3 Nieuwenhuizen Horio 44 Vs 4 Heddes Liefting 41 Vs 5 v.d. Molen Vermeeren 41 6 Gouda Zwaan 40 Vs 7 Scholte N. Bakkr 36 Gebr. Huiberts 36 B (gemiddeld 24): 1 Koper Hopman 33 2 Goedel Verbrugge 28'/s 3 de Goede W. Dekker 23 4 Bakker Liefting 22 Vs 5 C. Jak P. Wittebrood 22 6 Peereboom Gorse 2lVs 7 Familie Groot 17 Vs C (gemiddeld 25): 1 dames de Jager Hoogland 30'/z 2 familie de Reus 30 3 dames Wittebrood-Huiberts 29 4 dames Hopman - v.d. Molen 22'/s 5 dames v. Eisen - Vermeeren 19Vz 6 familie Abbing 18'/s 5 April open drive in het Rode Hert

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 5