KORT NIEUWS lakeèaikS voor ai uw bankzaken de egmonden Slijferij Di POMP Taxicentrale TERVOORT B. V. Tel. Egmond 3000 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 -1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 9 APRIL 1975 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1188 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie WIJ VERNEMEN: DAT de jaarlijkse reis van de be jaarden van Egmond aan Zee voor dit jaar vastgesteld is op donder dag 15 mei. Er zal een bezoek aan de Flevohof en omgeving worden gebracht. Om aan het nodige geld te komen zullen de komitee-leden de intekenlijsten weer ter hand nemen om deur aan deur de bij drage te noteren. DAT de gemengde Zangvereniging te Egmond aan de Hoef, dit is het dames- en herenkoor van de r.lc. kerk, zich graag' uitgebreid ziet met een aantal nieuwe leden. Voor elke partij, bas, tenor, sopraan en alt kunnen krachten gebruikt worden. Elke donderdagavond vindt er een repetitie plaats in het dorpshuis, alwaar u elke dag de dirigent van het koor, de heer A. Aelbers kunt ontmoeten voor na dere inlichtingen. DAT de ondernemersvereniging Eendracht te Egmond aan Zee woensdagavond haar algemene le- denvergaderirig houdt in restau rant Lido. Tijdens deze vergade ring zal ook de braderie voor het komende seizoen worden doorge nomen. DAT Lamoraal van Egmont op don derdag 10 april, 's avonds een en- veloppenaktie zal starten ten bate van de nieuwe uniformen. Tijdens die avond worden de enveloppen met begeleidend schrijven thuisbe zorgd waarna ze zaterdagmorgen vanaf 9 uur 's morgens weer wor den opgehaald. Daarbij wordt de muzikale begeleiding verzorgd door Lamoraal natuurlijk. DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 12 en 13 april: zr. Canisia, Hoge- weg 65. Limmen. Tel 02205-1224. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wjj bezorgen gratis I TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen DAT het Vrouwengilde van Egm.- Binnen op zondag 13 april haar jaarlijkse tentoonstelling houdt. Deze tentoonstelling wordt gehou den in het JOEB-gebouw en is ge opend van 15.00 tot 19.00 uur Een ieder is van harte welkom en er zijn attrakties voor jong en oud. Voor de loten werden verkeerde data doorgegeven. Daarop staat: "tentoonstelling 14 april en ver loting 15 april". Dit moet zijn: 13 en 14 april., DAT de botenvereniging "De Werf" te Egmond aan Zee op donderdag 10 april haar voor jaarvergadering houdt. En als aanvulling op de uitnodiging zij hier vermeld, dat de vergadering wordt gehouden in café-restaurant De Klok, aanvang 20.00 uur. DAT de v.v. Egmondia op vrjjdag 11 april een grote klaverjasdrive or ganiseert in "Het Witte "Huis", van de heer Foeken. Er zijn prachtige prijzen. De baten zijn voor de verbouw van de Egmondiakantine. Men leze de advertentie. DAT in dit nummer een speciaal artikel staat opgenomen van de Simavi, waarvoor de kollekte wordt gehouden van 14 april tot 20 april. Even wordt tussen de dagelijkse beslommeringen door, uw aan-» dacht gevraagd en het is de moeite waard die daaraan te" besteden. DAT de o.k. vereniging VVB te Eg mond aan Zee in een andere vorm gaat funktioneren. De leeftijdgrens van de leden zal o.a. worden ver legd naar 45 jaar, zodat het niet alleen een jeugdvereniging is, maar ook een vereniging voor ou deren. Er is een voorlopig bestuur samengesteld. Het ligt in de be doeling om leden en oudleden tot een leeftijd van 45 jaar in de nieuwe opzet bijeen te brengen. Op donderdag 11 april zal tijdens een speciale bijeenkomst in het o. k. gebouw een en ander worden be sproken. DAT melk- en zuivelhandel G. Wjj- ker aan de Julianastraat te Eg mond aan Zee de zaken beëindigt. De heer Wijker bezorgt deze week voor het laatst aan huis en houdt de twee daarop volgende weken uitverkoop. Men leze de adverten tie in dit blad. In het pand zal een antiekzaak worden gevestigd. DAT mejuffrouw E. Roos, Koekoeks- bloemweg 215 te Zaandam vorige week ernstig werd gedupeerd, toen uit haar aan de Boulevard te Egmond a. Zee geparkeerd staande auto allerlei papieren, waaronder aktes, diploma's, plakboeken e.d. werden ontvreemd. Zij is bereid om de portokosten te betalen, als de "eerlijke" dief haar die papie ren toestuurt. DAT op 11, 12 en 13 april het par keerterrein aan de Egmonderstraat- weg te Egmond aan de Hoef vrij moet zijn van auto's in verband met de plaatsing van een circus tent, waarin gedurende het ko mende weekeinde voorstellingen zullen paats vinden. DAT op zaterdag en zondag 12 en 13 april een tenoonstelling van eigen vervaardigde werkstukken zal worden gehouden in De Kapberg te Egmond aan de Hoef. Voor ver dere bijzonderheden verwijzen wij naar het in dit blad geplaatste artikel. DAT de uitslag van de door het NKV te Egmond-Binnen gehouden enquête vermeldt, dat 87% van de bevolking van Egmond-Binnen voor de bouw van een r.k. lagere school is, 9% voor de bouw van een dorpshuis en 4% geen mening had. De bevolking wil ook een sportzaal aan de school verbinden, want 86% verklaarde zich daar voor, terwijl 88% de school graag ziet op de huidige plaats van de oude school of in de onmiddellijke nabijheid. Tevens wil men, dat het College van B en W zich ak- tief opstelt om de plaats voor de nieuwe school te verwerven. Op vallend is, dat het enthousiasme voor een dorpshuis niet zo grpot blijkt als werd verondersteld. Daar tegenover staat, dat de vier ge stelde vragen na de eerste vragen alleen betrekking hadden op de plaats van de school en of er een sportzaal bij moet. DAT Egmond-Binnen tjjdens het af gelopen weekend een muziekgezel schap uit Seeheim op bezoek had. Het maakt deel uit van de vrij willige brandweer van Seeheim. Eensgezindheid hield zondagmor gen een koffieconcert, dat zich in grote belangstelling mocht' ver heugen. De avond daarvoor vond in café 't Haasje een feestavond 'plaats, waar het tambourkorps van Eensgezindheid optrad, het mu ziekgezelschap uit Seeheim en de rest van de avond werd deskun dig versierd door de Kinkeluters, die tot twee uur 's nachts de gang er in wisten te houden. De diri gent Heinz Ross van Seeheim was bijzonder enthousiast over de spontane ontvangst door de Egm.- Binner-bevolking. PASTOOR ADRIANUS STOLK 25 JAAR ZIELEHERDER Op zondag 13 april zal pastoor Adrianus Stolk van de r.k. parochie te Egmond aan Zee het feit her denken. dat htf 25 jaar geleden tot priester werd gewijd. „Ik kan het op het ogenblik niet eens bewijzen", zegt hy, „want alle dokumenten die daarop betrekking hebben zijn tij dens de onlusten in Belgisch Kongo verloren gegaan". En achter die woorden gaat een grote tragiek schuil, die de mens Stolk voor zijn leven heeft gete kend, een tragiek echter, die ondanks alles bij hem de bereidheid om voor het welzijn van de ander klaar te staan, niet heeft geknakt. Zijn werk in de Egmondse parochie die door haar verbondenheid met de zee iets anders is dan de doorsnee parochie in den lande, heeft hoe klein ook, zijn aparte zorgen. Deze priester heeft ze op zijn manier be naderd, door velen begrepen, door vele anderen niet. Het vergaat hem zoals velen van zijn kollega's, name lijk het waarmaken van een vroeger gegeven opdracht die zwaarder ging was, had hij zich in korte tijd de taal, het Lingala, eigen gemaakt en gaf daarin tenslotte les. Hij heeft in Kongo pl.m. 15 kleine scholen ge sticht en trok met een vrachtautootje door de busch met wat rijst en droog brood bij zich voor leeftocht. „Ik ben echt zo'n held niet", zegt hij, „maar het ging". In Elisabetha was hij hoofd van een lagere school met 1000 leerlingen waarvan er 400 intern waren. De zorgen waren niet van de lucht. Een mens moet een aparte instel ling hebben, om allerlei ontberingen te kunnen verdragen en vrijwillig have en goed daarvoor in de steek te laten. Zo'n mens is pastoor Stolk. Hij maakt zijn priesterleven waar, hij is voortgegaan op de weg, die voor hem is uitgestippeld, hij aan vaardt zijn opdracht als een grote vanzelfsprekendheid. Hij heeft zijn priesterlijke roeping voortgezet, na 1967 in Vlaai-dingen om tenslotte via Tilburg naar Egmond te vertrekken, waar hij in 1970 zijn opdracht voort zette en nu drie jaar als pastoor werkzaam is. wegen naarmate de jaren verstreken en de levensstijl veranderde. Het priesterleven van Adrianus Stolk kenmerkt zich echter door één grote beproeving, waarvan hij de bijzonderheden spaarzaam loslaat onder druk van onze vragen. Zijn missie-opdracht in Kongo heeft hij niet kunnen volbrengen door de po litieke troebelen, die in de zestiger jaren onder Loemoemba losbarstten. Hij en velen van zijn konfraters werden gevangen genomen, velen werden doodgemarteld, anderen waaronder ook hij, brachten het er levend af, alleen zijn kapotgeslagen hand herinnert nog aan die afschu welijke periode. Een uiterlijke herin nering, die niets zegt, vindt hij zelf. Hij had het geluk, dat hij door de Belgische parachutisten werd be vrijd, vele anderen zijn nooit terug gekeerd. Op 24 november 1964 her kreeg hij zijn vrijheid weer, na on geveer een jaar met tussenpozen in gijzeling te hebben doorgebracht. Nadat hij enige tijd als kapelaan in Eindhoven had gewerkt, ging hij in januari 1967 weer naar Kongo om in augustus weer terug te keren. Voor die tijd, toen alles nog rustig Vijftien jaar van zijn priesterleven bracht hij in Afrika door en tien jaar in zijn vaderland. Hij ziet het priesterzijn als een teken: „Juist in deze tijd", zegt hij „om te laten zien dat er meer is in dit leven". Pastoor Adrianus Stolk ziet terug op een bewogen priesterleven, waar in hij nu een feestelijke mijlpaal mag bereiken, zijn 25-jarig jubileum, dat zijn parochie zondag 13 april a.s. met hem viert. Om 10.30 uur is er een plechtige hoogmis terwijl er 's middags gelegenheid is van 14.30 tot 16.00 uur om hem geluk te wensen in het paviljoen van het kindertehuis „Jozef". Voor hem zal het feest zijn als velen van die ge legenheid gebruik maken. Voor hen die hun feestgave nog willen overmaken, laat het komitee weten, dat het rekeningnummer is 3157.07.755 bij de Rabobank t.n.v. jubilaris pastoor Stolk. Het gironum mer van de bank is STICHTING JEUGDBELANGEN EGMOND AAN DE HOEF Tentoonstelling in De Kapberg. Zoals u wellicht weet, organiseert Stichting Jeugdbelangen vanaf acht januari j.1. elke woensdag een hob by-middag onder deskundige lei ding van Hélène Nieuwenburg en Ellen v.d. Plas en met behulp van diverse moeders. Het resultaat van deze middagen kunt u komen bewonderen in De Kapberg, waar alles wat er tot nu toe gemaakt is, te zien zal zijn. De opening van deze entoonstelling is a.s. zaterdag 12 april om 14.00 uur. Ieder die belangstelling heeft, nodi gen we hartelijk uit een kijkje te komen nemen. l^Iet is echt de moeite waard. Openingstijden: zaterdag 12 april van 2-5 uur en zondag 13 april van 11-5 uur. GRAAG EVEN UW AANDACHT VOOR SIMAVI, DAT DIT JAAR 50 JAAR BESTAAT! Dit jubileum wordt op bescheiden w^jze gevierd, geheel zoals het b(j SIMAVI past. Uitbundigheid is er niet bij, wèl dankbaarheid voor wat SIMAVI mede door uw hulp in een halve eeuw heeft kunnen doen. SIMAVI heeft 'n halve eeuw lang het broze en zwakke beschermd, spe ciaal de gebrokenheid van de door ziekte krachteloos geworden mens. En er is nog ontstellend veel gebro ken en kwijnend leven, vooral in de arme tropenlanden. Miljoenen gul dens zijn nodig om ons werk goed en deskundig te kunnen doen. Zoveel geld heeft SIMAVI echter niet. Maar wat we hebben wordt gericht en deskundig besteed. SIMAVI geeft via veilige kanalen de geschonken medische goederen zelf in deskundige medische handen in de tropen, in nauwe samenwer king met andere instanties, die op enigerlei wjjze de medische nood daar lenigen. SIMAVI helpt ongeacht geloof, kleur of ras mits maar deskundig medisch personeel aanwezig is en juist de arme patiënt geholpen wordt. De medische nood in tropen landen wordt nog verergerd door honger, armoede, onkunde, onwe tendheid, onhygiënische toestanden, verkeerde gewoonten en opvattingen. In dit gouden jubileumjaar wordt de SIMAVI-kollekte van 14 tot 20 april gehouden. Ontvangt' u de kol- lektant hartelijk en geef met gulle hand, opdat SIMAVI in staat is veel meer te doen. U kunt uw bjjdrage ook storten op postrekening 300100 ten name van SIMAVI, Haarlem. Hartelijk dank, het SIMAVI-komitee TONEELVERENIGING "SPIEGEL" MET "DAG SLIPPERDAG" fcr werden heel wat slippertjes ten tonele gebracht tijdens de uitvoering van de toneelgroep „Spiegel" de goedgevulde zaal van café Swart op zaterdag j.1. te Egmond-Binnen. De veelal jonge spelers en speelsters brachten een genoeglijke klucht, waar eenieder van heeft genoten. De hachelijke situaties welke In het verhaal voorkwamen brachten zij op komische wijze op de planken. De „slippers" welke de mannelijke linie het meest troffen, werden nóg meer aangewakkerd in het café van Annie, waar Aletta (heerlijk gespeeld door Jeanne Koopman) de bekla genswaardige manen wel even onder haar hoede nam. Het toneelstuk speelde zich af op moderne wijze 'tussen de gordijnen' en door één gordijn te schuiven tussen de taferelen was het café zichtbaar. De toneelver. „Spiegel" bezorgt u een heerlijke avond welke men zeker niet mag missen op za terdag 12 april in de zaal van café Swart. HOOG WATER Woensdag 9 14.55 Donderdag 10 15.29 Vrijdag 11 15.56 Zaterdag 12 16.28 Zondag 13 16.59 Maandag 14 17.31 Dinsdag 15 18.07 CHRISTEN VROUWENBOND Op dinsdagavond 15 april om acht uur is er weer een bijeenkomst in de Ger. Kerk. De spreker van deze a- vond is de heer J. Molenaar uit Hei- loo. Onderwerp: "Christen in Hon garije". De familie Molenaar komt regelmatig in Hongarije en wel in het uiterste oosten van het land. Zij hebben daar nauwe kontakten met de Kerk. De Kerk daar kan zich niet in volledige vrijheid ontwikke len. Het zal een leerzame avond worden. Tot ziens op 15 april. Het bestuur B.V. HET WITTE HUIS Topteam kompetitie op dinsdag 15 april in café Het Witte Huis. Egmond aan Ze speelt dan tegen Wildervank. De aanvang is 19.00 uur. Afgelopen zaterdag speelde Egmond in Krasna- polskie te Amsterdam, waar een 5-2 overwinning wercLtïglxaald. Egmond staat op de eerste plaats in deze top-team kompetitie. SCHIETVER. DE VRIJHEID Top 10: W. Dorresteijn 99; J. Ko men 99; A. de Boer 98; A. Hooger- vorst 98; J. Hof 98; A. Kamink 97; J. Duin 97; N. Roozen 96; C. de Goe de 96; C. Hof 95. Totaal 973 punten. Uitslag schietwedstrijd tegen Lim men: Egmond 950 p., Limmen 958 p.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1