met de eg monden KORT NIEUWS Fa. Oerlemans Taxicentrale TERV00RT B. V. Tel. Egmond 30Q0 Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 16 APRIL 1975 Telefoon 02206- 1789 NUMMER 1189 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie WIJ VERNEMEN: DAT de botcnvereniging De Werf te Egmond aan Zee in een alge mene ledenvergadering de veilig heidsvoorschriften nader onder de loupe heeft genomen. Het is nu ook noodzakelijk, dat elke boot eigenaar een zaklamp aan boord heeft, om daarmee eventueel nood seinen te kunnen geven. De ver eniging kampt met ruimtegebrek, temeer daar het beschikbare stuk je op het strand van de heer Kockx komt te vervallen. DAT het Nederlands Astmafonds in de Egmonden een kollekté houdt van 28 april t.m. 4 mei. Wij ver wijzen in dit verband naar het extra persbericht in dit Contact. DAT de kerkdienst van de hervorm de gemeente te Egmond aan de Hoef a.s. zonda- 20 april niet ge houden wordt in de Slotkapel^ maar in de hervormde kerk te Egmond-Binnen (Abdijlaan), aan vang 10.00 uur. N NIEUW VOORJAAR 'N NIEUW STOFJE Maandag a.s. zijn we er al weer met onze MODESTOFFEN van 1-5 uur in café 't Haasje, Herenweg te Egmond-Binnen. modestoffen Egmond-Binnen HOOG WATER Woensdag 16 6.41—19.04 Donderdag 17 7.20—19.46 Vrijdag 18 8.05—20.41 Zaterdag 19 9.11—21.52 Zondag 20 10.25—23.16 Maandag 21 11.59—12.20 (doodtij) Dinsdag 22 0.42—13.14 Woensdag 23 1.45—14.09 Donderdag 24 2.34—14.55 DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 19 en 20 april: zr. Duineveld, Sa men weid 16, Egmond-Binnen, tele foon 02206-3159. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. DAT wethouder W. J. Timan, lyst 4 (V.d. Ende) van Egmond-Binnen zijn funktie met ingang van 18 april ter beschikking stelt. De heer Timan schrijft in zijn brief, dat hij het besluit heeft genomen"na am pele overweging en lange aarze ling". Hij meent verder, dat een vruchtbare samenwerking binnen dit huidige college niet meer mo gelijk is, zoals de heer Timan in zijn brief stelt. Het was geen ge heim, dat er binnen het college sprake was van moeilijkheden, die hoewel wij daarop niet eerder zijn ingegaan, zich nu uiten in het ont slag van wethouder Timan. Tij dens de raadsvergadering van donderdag 17 april, die 's avonds om 8 uur begint, zal hij zijn be sluit nader toelichten. DAT in bovengenoemde raadsver gadering ook besloten zal worden over het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitbreiding van de r.k. basisschool te Egmond aan de Hoef. Het be drag van de uitbreidingskosten wordt geraamd op 547.240, Ook over een aanvraag van de Stichting Kreativiteitscentrum te Egmond-Binnen zal de raad een i besluit nemen. De stichting vraagt om een garantstelling voor een aan te gane lening van 8.600, die in 10 jaar afgelost zou worden. Het gemeentebestuur vindt deze termijn te lang en stelt vijf jaar voor, terwijl het bedrag van de leninp voor niet hoger dan 7300 wordt gegarandeerd DAT mevrouw Boterman van mid- getgolfbaan De Kolle toestemming heeft gekregen haar theehuis voorlopig tot 1 september te laten staan, zoals tijdens een B en W- vergadering is besloten. Tijdens deze vergadering waren de frak- tievoorzitters van de VVD, CDA en Gemeentebelangen aanwezig om de uit die gelederen komende wethouders nader te kunnen ad viseren. De PvdA neemt het B en W nu kwalijk, dat zij niet bij dat beraad uitgenodigd was. In een in dit Contact ingezonden schrij ven spreekt de PvdA haar mis noegen daarover uit. Desgevraagd deelde de toen als loco-burgemeester fungerende wethouder mevr. E. M. Jaspars- Schoonebeek mee, dat er een aan vraag was^binnengekomen van de WD en Gemeentebelangen voor een extra raadsvergadering, waar om deze frakties bij dit beraad werden betrokken. "Het standpunt van de PvdA was bekend maar als wij van te voren geweten had den, dat de PvdA zich gepasseerd zou voelen, dan was er geen en kel bezwaar geweest dat zij bij het gesprek werd betrokken," al dus wethouder Jaspars. DAT de Egmondse sierluinenvereni- ging op woensdag 30 april een excursie houdt naar de Keuken hof te Lisse. Voor deze excursie verwacht men zeer veel belang stelling, daar iedereen op die dag vrij is. Voor Egmond kan men zich opgeven bij G. Stam, Wilhel- minastraat 18 te Egmond aan Zee, telefoon 2330. DAT de hoofdleidster van de open bare kleuterschool "Kleuterduin" haar taak wegens omstandigheden zal beëindigen. De ouderkommissie van "Kleuterduin" deelt ons mede, dat er op dinsdag 22 april a.s. om 15.15 uur gelegenheid zal zijn, per soonlijk afscheid van mevrouw Leijen te nemen. Tevens zal uit een door de ouders bijeengebracht bedrag een kado worden aange boden, als dank voor haar enorme inzet en het voortreffelijk werk, dat zij in het belang van vele kleuters heeft gedaan. Men leze ook de advertentie in dit blad. DAT de voetbalvereniging Egmondia een klaverjasdrive organiseert in De Meerpaal op 25 april t.b.v. de verbouw van de kantine. DAT op vrijdag 2 mei een jaarver gadering wordt gehouden in het dorpshuis van de bouw- en hout bond NKV. De vergadering wordt kort gehouden, maar het gezellig heidselement zal de boventoon voeren met o.a. kienen, etc. DAT de kollekte van Herwonnen Levenskracht te Egmond-Binnen 436,heeft opgebracht. DAT het Katholieke Vrouwengilde te Egmond aan de Hoef op zon dag 20 april a.s. een handwerk- tentoonstelling organiseert. De openingstijden zijn 's middags van 2 tot 5 uur en 's avonds van 7 tot 9 uur. Er zijn verschillende attrak- ties. Zie ook het stukje in het "Verenigingsnleuws". DAT de kollekte voor de Hartstich ting in Egmond-Binnen en Eg mond aan de Hoef 1796,10 heeft opgebracht. Hartelijk dank aan de kollektanten. DAT in de Kapberg te Egmond aan de Hoef gedurende het weekend een kreativiteitstentoonstelling werd gehouden van werkstukken, die alle door kinderen werden I vervaardigd. De voorzitter van de stichting Jeugdbelangen, de heer J. Sengers opende de uitstelling, die vooral zaterdag veel belang stelling trok. Voor de kinderen was het leuk dat hun ouders in- teresse toonden voor hun werk, dat bestond uit boetseer werk, papiermachéfiguren, moza- ik, tekeningen, schilderwerk enz. DAT het Chinees-Indisch restaurant Soerabaja aan de Zuiderstraat te Egmond aan Zee is verkocht aan vier Chinezen, die allen uit het restaurantvak komen. Drie van hen zijn koks. Voor Hemelvaarts dag is het bedrijf weer geopend. ROME 1975 HEILIG JAAR EXCLUSIEVE RABOBANK REIS Vertrek: 16 mei 1975 Prys 535,p.p. Wij vertellen u er graag meer over. KOMT U EVEN LANGS RABOBANK DE EGMONDEN TAXI TAXIBUSJES voor leestjes en clubs Informeer naar prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telefoon 1203 Wy bezorgen gratis l "OUD EGMOND" MOET BLIJVEN De Belangengroep Saneringsge- bied Oud Egmond heeft een enquete gehouden onder allen die recht streeks of zijdeling met het voort bestaan van Oud Egmond hebben te maken. In totaal zyn er 175 be woners van panden, liggend in het saneringsgebied, geënqueteerd. De uitslag van deze enquete is in een lijvig rapport samengevat, dat na enige bestudering laat zien, dat de meerderheid voor renovatie is. Het onderzoek werd gehouden naar aanleiding van het in eerste instantie uitgesloten worden om zit ting te krijgen in de door de ge meenteraad ingestelde sanerings kommissie. Om toch de nodige in vloed te kunnen uitoefenen, besloot men het onderzoek te houden, zodat de saneringskommissie een leiddraad in handen kon worden gegeven, waarlangs gewerkt zou kunnen wor den terwijl dan tegelijkertijd met de wensen van de bewoners rekening wordt gehouden. Het begeleidend schrijven van de Belangengroep besluit dan ook met de wens, dat de Saneringskommissie rekening zal houden met die ver langens, ook al zijn ze niet helemaal in overeenstemming met de mening van de instanties. De bewoners vin den, dat wanneer er geen rekening mee wordt gehouden, dat hen hun demokratische rechten ontnomen wordt. GEMEENTEVVONINGEN HET SLECHTST Het onderzoek heeft uitgewezen, dat gemeentewoningen in de slecht ste staat v /keren. De woningen van een huisjih^ komen op de tweede plaats, s^jr de Belangengroep. De eigen woningen zijn het beste, al hoewel er hier ook een aantal ver beterd moeten worden. Acht procent van de saneringsgebiedbewoners wil in een nieuwbouwpand, welk per centage j^schien kan stijgen, als er eeng^Biswoningen beschikbaar komen. De gemeentelijke renovatiekom missie heeft een nieuw kwaliteits onderzoek beloofd, maar, vindt de Belangengroep, daaraan zal een dis- kussie vooraf moeten gaan. De mees te bewoners willen meewerken aan de renovatie. De meeste tegenstem mers kwamen uit de eigenwoning- y SUKSES WORDT BEKROOND MET REIS "Wegens uitmuntende verkoop- prestaties" zoals in het betreffende telegram staat vermeld, hebben de heer en mevrouw Baltus van het au- tobedrüf "Kennemerland" aan de Wilhelminastraat 71-73 te Egmond aan Zee een tiendaagse reis naar Marokko aangeboden gekregen, die volledig is verzorgd. Voripe week kreeg het autobedrijf "Kennemerland" bezoek van de di- rekteur Chrysler Nederland, de heer J. P. M. Poitou, die met zijn gevolg ter plaatse een kijkje kwam nemen. Enkele dagen «Jaarna bereikte de heer en mevrouw Baltus het betref fende telegram. In Nederland zijn 600 Chrysler-Simca-dealers, waar van er 60 een prijs konden winnen, die was uitgeloofd voor het behalen van de beste verkoopcijfers over het eerste kwartaal 1975. Een van die bedrijven is het autobedrijf "Kenne merland". Gefeliciteerd STICHTING JEUGDBELANGEN EGMOND AAN DE HOEF Woensdag 23 april a.s. houdt de Stichting Jeugdbelangen kontakt- avond voor alle medewerkers(sters). Eenieder die belangstelling heeft voor het jeugdwerk is deze avond van harte welkom. Aanvang 8 uur in de zijzaal van het Rode Hert. Heeft u-wel belangstelling doch bent u deze avond verhinderd of wenst u nadere inlichtingen, neemt u dan kontakt op met: mevr. Hildebrand, Pr. Irenelaan 32, tel. 2425 of mevr. Halmans Pr. Bernhardlaan 37, tel. 3028 of mevr. Noteboom, Pr. Ma- rijkelaan 2, tel. 2387. bezitters, welke woningen meestal al opgeknapt waren. Het merendeel wil ook blijven wonen in de woning zoals die is, volgens de enquete 95,4% .Wel wer den er veel suggesties tot verbete ring gedaan, welke wensen over het algemeen uit de gemeentewoningen kwamen o.a. de slaapgelegenheid, aanrecht/keuken, muren/gevel, voe gen/verbeteren, kozijnen, badvoor- ziening, wc, grotere ramen, verrot ting/lekkage verhelpen, schuur ver beteren, tuin, pannen en dak, ver groting woonkamer, cv en uitbrei ding in het algemeen. Ook over de woonomgeving waren er verschil lende wensen, terwijl de geluidshin der ook een belangrijke klachten- bron was. Over het algemeen waren de ge breken van de betreffende woningen bekend. Het in slechte staat verke ren van de gemeentewoningen en andere eigendommen komt voor een deel voort uit de omstandigheid, dat genoemde .woningen oo de nomi natie stonden om te verdwijnen. Mo menteel echter is de zienswijze over het al dan niet voortbestaan van Oud Egmond, mede onder invloed van de aktiviteiten uit deze om geving, gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn er nieuwe studies aangekondigd. Het onderzoek dat door de bewoners is gehouden en waarvan het rapport nu voor ons ligt, wijst zondermeer op de objek- tieve opstelling van de mensen, die zich voor dit onderzoek hebben in gezet. Het stuk is geen technisch rapport maar het is een gedegen werkstuk, waarin vele wensen en klachten naar voren komen, die een beeld geven van de huidige situatie. Het is een serieuze studie, die in vrye tijd is gemaakt. Het getuigt van enthousiasme en hoe de hele zaak ook zal worden bekeken, de opstelling van de Belangengroep Oud Egmond zal voor de toekomst zeker van invloed kunnen zyn op de ontwikkeling en vormgeving van dit oude stuk Egmond. waarover het laatste woord nog niet is gesproken. ROEMENEN IN DE PRINS HENDRIK STICHTING Op donderdag 24 april om 14.30 uur zal een Roemeens muziekgezel schap, welk momenteel elke dag op treedt in café-restaurant Altenburg, een muziek-evenement houden in de Prins Hendrik Stichting. Dit optre den is bestemd voor de inwoners van de Stichting, voor de bejaarden- soos en de leden van de bejaarden- bond. Het muziekgezelschap speelt fol kloristische muziek uit hun eigen land op tal van instrumten, o.a. de taragot, cimbaal, panfluit, enz. ACHT KOLLEKTANTEN GEVRAAGD Van elke 10 Nederlanders heeft er één astma of een andere verwante aandoening van de luchtwegen. Sa men heten die aandoeningen CARA. By mannen boven de 40 is dat zelfs 1 op elke drie. Dertien procent van de invaliditeit in Nederland is het gevolg van CARA en 20% van het totale ziekteverzuim per jaar komt voor rekening van CARA. CARA is de derde doodsoorzaak in ons land. Om deze volksziekte effektief te kunnen bestrijden, houdt het Neder lands Astma Fonds onder andere ieder jaar een landelijke kollekte. Dat is nodig, omdat die kollekte nog steeds de voornaamste bron van in komsten is voor het Nederlands Ast ma Fonds. En als u dan bedenkt, dat één miljoen -Iden voor 1.300.000 patiënten nog geen 80 ct. per patiënt betekent, dan begrijpt u, dat er heel veel nodig is. De kollekte is dus van levensbe lang voor de 1.300.000 Nederlanders, die, in meer of minder ernstige ma te, lijden aan CARA. Maar die kol lekte is alleen mogeljjk, als er kol lektanten zyn. Daarom doet het Nederlands Ast ma Fonds een beroep op u. Als u het met ons eens bent, dat de kol lekte een bittere noodzaak is voor de CARA-bestrijding, meldt u dan als kollektant bij onderstaande da mes. De kollekte .wordt gehouden van 28 april t.m. 4 mei. Help ons Wilt u meer weten, dan kunt u zich in verbinding stellen met onze plaat selijke vertegenwoordiger mevr. G. Weeda, Pr. Beatrixlaan 37, tel. 3143 voor Egmond aan de HoéT. Er zyn acht kollektanten nodig en mocht u willen helpen, dan kunt u zich opgeven by mevrouw Weeda of bjj mevrouw G. van den Braber, Pr. Beatrixlaan 31, tel. 3081.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1