met de egmonden KORT NIEUWS fiabohank RabobankQ Taxicentrale TERVOORT B. V. Tel. Egmond 3000 voor al uw bankzaken V^de egmondeny Slijteri| DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 23 APRIL 1975 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1190 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie WIJ VERNEMEN: DAT de 'warme-bakkerswinkel' van de fa. P. v.d. Schinkel aan de Voorstraat te Egmond aan Zee een grote uitbreiding ondergaat. Zater dag 26 april a.s. zal dit 75 jaar bestaande bedrijf weer open zijn en wel door de heren G. en J. v.d. Schinkel, de \toorgangers van de huidige exploitant, de heer Bertus Bas. DAT aan de oud-katholieke kerk de bliksembeveiliging wordt aange past aan de huidige eisen, zodat de afleiding nu tot 18 meter in de grond reikt en de omwonenden bij bliksem zich veilig kunnen weten. Deze veiligheid kost wel zo'n 4000 gulden. DAT de oud-katholieke jnannenver- eniging Sint Jan op donderdag 24 april de laatste bijeenkomst houdt onder de titel: „Een avondje Pa rijs". De avond zal geheel in de Franse sfeer worden gehouden; de vulling van de avqnd moet een verrassing blijven, maar het be looft wel wat te worden. Toegang voor leden en donateurs met hun dames of heren. DAT het in de bedoeling lag deze week het Contact met meer pa gina's te laten verschijnen, maar de redaktie moest om technische redenen daar van afzien, waardoor enkele berichten iets bekort en andere niet opgenomen konden worden. DAT de zangvereniging Soli Deo Gloria te Egmond aan de Hoef za terdag a.s. een Duits koor ont vangt. Zondagmorgen om 9.30 uur zingt het Duitse koor tijdens de kerkdienst in de r.k. kerk waarna beide koren zullen optreden. Daar na zullen bussen klaar staan voor een pleziertocht. Dinsdag 29 april feestelijke ontmoetingsavond in 't dorpshuis. DAT de Page-boy, die vorige week vermist werd dodr de ^brandweer; man Bertus Tromp, terecht is. Me vrouw Buis te Egmond a. d. Hoef vond het toestelletje in de berm van de weg terwijl zij niet wist wat zij had gevonden, totdat de vermissing in het Corttact werd vermeld. Het ding had zelf de aandacht kunnen trekken, omdat er singnalen werden uitgezonden, maar de batterijen waren leeg. DAT de in Egmond aan Zee gehou den Simavi-kollekte 1861.59 heeft opgebracht. Het komitee dankt al len die aan dit prachtige resultaat hebben meegewerkt. DAT de tentoonstelling van 13 april van het Vrouwengilde te Egmond- Binnen bijzonder goed is geslaagd. Men vraagt of de heer Constands zich in verbinding wil stellen met mevr. Bakker, Fazantenlaan 9, tel. 2226. daar hij een prijs heeft ge wonnen en zijn adres onbekend is. DAT de Stichting Creativiteitscen trum te Egmond-Binnen zondag 27 HOOG WATER Woensdag 23 1.45—14.09 Donderdag 24 2.34—14.55 Vrijdag 25 3.14—15.39 Zaterdag 26 4.01—16.24 Zondag 27 4.44—17.08 Maandag 28 5.26—17.51 (springtij) Dinsdag 29 6.09—18.36 Woensdag 30 6.53—19.21 Donderdag 1 7^41—20.10 DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 26 en 27 april: zr. de Wit, Godes- laan 53, Heiloo, tel. 072-30082. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m, vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen april in 't Joebgebouw haar werk stukken toont van leerlingen en docenten. De gehele dag geopend. DAT de door de gemeenteraad van Egmond aan Zee benoemde Reno vatiekommissie op vrijdag 25 april om 8 uur een vergadering houdt in het o.k. verenigingsgebouw. Voor iedere wijk wordt een aparte bijeenkomst gehouden met verte genwoordigers van die wijk. Over de gevolgde procedure is de Be langengroep Oud Egmond het niet helemaal eens, zoals uit een cir culaire blijkt, daar zij over al de te nemen stappen geinformeerd wil worden, zo ook over het plannen van deze bijeenkomsten. DAT de Maatschappij v. Tuinbouw en Plantkunde een dezer dagen haar eerste bollenkeuring zal hou den. Alle inlichtingen bij P. Punt, Boulevard Ir. de Vassy 5, telefoon 2241. DAT er donderdag 24 april in Eg mond aan Zee een besloten infor matie-avond plaats vindt voor de raadsleden. Er zal een uiteenzet ting worden gegeven over de bouwplannen, bestaande, omstre den, te aktiveren plannen enz. "In dit verband is het opvallend, dat het beloofde agenda-punt "bouw plan Kennedyboulevard", dat in de raadsvergadering van maandag 28 april zou worden behandeld, niet op de agenda voorkomt", zo werd van de zijde van de WD meegedeeld. EGMONDSE MUZIEKVERENIGINGEN GEVEN ERE-CONCERT IN HEILOO De muziekverenigingen „Eensge- zinheid" en „Lamoraal van Egmont" zullen op zondag 27 april a.s. om 8 uur een ere-concert geven te Heiloo ter gelegenheid van het 50-jarig be staan van het Jleilooër-orkest „Cae- cialia". „Lamoraal" zal onder meer uitvoeren de Landelijke Suite van Boedijn, welk werk zij ook zal spe len tijdens het concours te Zoeter- meer op 10 mei BA „Eensgezindheid" speelt o.a. Pro- metheus Ontboeid dat zij ook op het concours te Zaandam in november j.l.-met sekses heeft uitgevoerd. Béi de verenigingen zullen musiceren o.l.v. dirigent Frans Alleman. Aan het concert zal ook worden mee gewerkt door de fanfare „Eensge zindheid" te Heiloo en door het ju bilerende „Caecilia". Het concert vindt plaats in zaal Hommes, aan de Kennemerstraatweg (tegenover de Willibrordusstichting). INGEZONDEN Vele bewoners van "Torenduin" hebben gebruik gemaakt van de vriendelijke uitnodiging van de to neelvereniging "De Flierefluiters", om de opvoering van het blijspel "De Koppelaarster" bij te wonen. We hebben genoten van de wonder lijke situaties, die de spelers voor ons hebben doen leven. Een boeiend geheel. Van het begin tot het einde zagen we ons verplaatst in de sfeer en het gebeuren van een tijd die 150 jaar geleden is. Vooral ook de kle ding droeg daar veel toe bij. Dat het dagelijks leven ook toen niet zo nuttig was als sommigen het ons willen doen voorkomen, hebben de spelers ons door hun prachtige uit voering wel heel duidelijk laten zien. Voor ons allen was het een bij zonder genotvolle avond, Namens al le bewoners van „Torenduin" hier voor dan ook onze hartelijke dank, ook voor de keurige verzorging van het vervoer. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele Jaar door) Pomppleln 3 - Telefoon 1203 \vy bezorgen gratis 1 GEEN WETHOUDER TIMAN MEER WIE NU? Egmond-Binnen kan het van buur man Egmond aan Zee afkijken, hoe wethouderscrises worden opgelost, het enige verschil is, dat de om standigheden anders zyn. Wethou der Timan zag de samenwerking in het College van B en W helemaal niet meer zitten en ging heen, maar niet eerder dan nadat hy een aantal beschuldigingen had geuit speciaal aan het adres van wethouder Th. Groot. Het kwam er kortweg op neer, dat wethouder Groot manipuleerde in gemeentelijke zaken voor eigen belang danwel voor enkele onderne mers. Er zou o.a. aan het Luilaantje een stuk grond moeten worden aan gekocht door een stroman van en kele ondernemers, daarop zouden enkele gebouwen moeten komen met agrarische bestemming, om dat be drijf daarna weer snel te beëindi gen en de gebouwen zouden worden aangekocht door de betreffende on dernemers. Op kosten van de gemeente zou voor 200.000,het oude zuive ringsgemaal aan de Mosselaan wor den gesloopt, om plaats te maken voor o.a. Th. Groot bv. Ook zou Groot aandelen hebben in de aan- nemerskombinatie Noordzee, die zich als serieuze kandidaat voor de Noordlob ziet en hij bleek ook grond te bezitten, dat viel onder de wij- zigingsgevoegdheid ex artikel 11 WRO van B en W in het plan Lan delijk Gebied. Nog meer beschuldigingen sprak de heer Timan uit, die later door de heer Groot alle werden weerlegd met tenslotte de opmerking, dat de houding van de heer Timan wellicht te verklaren was uit de houding van Openbare Werken, die hem er op had gewezen, dat zijn dakkapel niet volgens de vergunning werd uitge voerd. Wethouder Groot ontkende "manipulaties in welke vorm dan ook" terwijl alle gesprekken in aan wezigheid of van de burgemeester of van een ambtenaar waren ge voerd. Wethouder Verstegen zag de moei lijkheden in het strikt persoonlijke vlak en betreurde het, dat de heer Timan de vertrouwelijkheid van B en W geschonden had. Na een op verzoek van de heer J. Ykel gehou den schorsing, zei deze geëmotio neerd te zijn. „Het College zit bijna 9 maanden maar wat heeft het ge baard?" „Nog geen voldragen kind" zei de voorzitter. Door Ykel naar de mening van Lijst 4 gevraagd, waaruit Timan voortkomt, zei de heer B. v.d. Ende, dat zij geen nieuwe wethouder kon den leveren. Zij zouden een andere voor hen aanvaardbare figuur zeker steunen. De heer Ykel sprak ook namens de fraktie van de PvdA. Hij pleitte voor open overleg en vroeg zich af, of dit College nog gesteupd moest worden. Binnen 14 dagen zal er een vergadering ter verkiezing van een nieuwe wethouder worden uitge schreven. CONCERT IN DE O.K. KERK TE EGMOND AAN ZEE Op zondag 27 april a.s. zal om 14.30 uur (half drie) in de oud-kath. kerk een concert worden gegeven door Co Groenewoud, orgel, Corry Mooy- Stroet, sopraan en onze oud-dorps- lote Hanneke Visser, alt. «degenen die zich de vorige uit voering herinneren (Sabat Mater v. Pergolesi), zullen ongetwijfeld weer graag naar de oud-kath. kerk komen op deze zondagmiddag. Drie van de vier orgelsoli zijn komposities van V*han Seb. Bach. Voor sopraan-alt ;"i orgel staan 3 werken op het pro gramma van Heinrich Schütz. Ook worden werken van Antonio Vivaldi gespeeld en gezongen. Het voorlaat ste nummer van het programma vermeldt: "Che ciascun per te so spirit en Gia la notte s'avvicina" v. Johann Chr. Bach, terwijl het con cert wordt besloten met de Toccata van Georg Mushei, een orgelsolo. Het is een rijk programma en wij hopen, dat velen hieraan een goede zondagmiddag zullen beleven. EEN NEOMIST. Onder dit woord, dat we niet zo vaak horen gebruiken, wordt ver staan: een priester, die na zijn wij ding tot priester voor de eerste maal voorgaat in viering van de maaltijd des Heren, kort gezegd: zijn eerste mis opdraagt. In' de oud-katholieke parochie van Alkmaar is de pastorale zorg voor de gelovigen sinds geruime tijd toe vertrouwd geweest aan diaken J. Spans. Deze zal nu op zaterdag 26 april a.s. 's morgens te half elf de priesterwijding ontvangen van de bisschop van Haarlem, mgr. Van Kleef. Zondag 27 april zal priester Spaans zijn eerste mis opdragen in de oud- katholieke kerk van Egmond aan Zee, omdat de ruimte voor de be langstellenden in Alkmaar te klein is. Deze misviering, de hoogmis, be gint om half elf (10.30) 's morgens. Na de misviering zal er in het oud katholiek verenigingsgebouw gele genheid zijn de neomist geluk te wensen. Vervolg elders in dit blad KONINGINNEDAG 1975 EGMOND-BINNEN Programma: 09.30 uur: start optocht vanaf het schoolplein aan de Herenweg; 10.15 uur: aankomst op het voétbal- veld, openingswoord en loslaten van de ballonen; 10.30 uur: aanvang der spelen; 12.45 uur: middagpauze; 13.30 uur: hervatting der spelen; 16.20 uur: einde der spelen; 16.30 u.j ronde van Egmond-Binnen t.e.m. 15 jaar en tevens voor meisjes; 16.45 u.: ronde van Egmond-Binnen senioren; 17.00 uur: uitreiking der prijzen. Ballonkaarten voor alle kinderen afhalen a.s. maandag 28 april tussen 7 en 8 uur 's avonds in het JOEB- gebouw. Kinderen die niet in Egm.- Binnen op school zijn, kunnen zich dan tevens opgeven voor de spelen. Het Oranjekomitee hoopt op mooi weer en een grote deelname aan de spelen die, naar ze hoopt, weer zeer sportief en plezierig zullen ver lopen. BEVRIJDINGSDAG 1975 EGMOND-BINNEN Programma: 9.30 uur: optocht met praalwagens en versierde fietsen en karren, start Herenw nabij St. Adelbertusschool, finish op en nabij Kerkplein; 14.00 uur: kinder voor de kinderen van kleute p|rfen en lagere scholen t.e.m. 4e klas in de zaal ,,'t Haasje" van de heer P. Kool: 13.30 uur: aan vang puzzc-ltochi voor 5e- en 6e-klas- sers, start vanaf het Kerkplein; 13.30 uur: aanvang»der spelen voor alle ouderen te M jaar op Kerkplein; 17.00 uui .einde der spelen. Alle kinderen die op deze dag met een versierde fiets of kar komen en/ of zelf versierd zijn, krijgen hiervoor een extra attraktie. Voor de spelen op het Kerkplein verwacht 't Oran jekomitee grote deelname, 's Avonds is er nog als besluit een gezellig bevrijdingsbal bij 't Haasje. HET 5 MEI-FEEST VOOR ALLE 65+ IN EGMOND-BINNEN EN EGMOND AAN DE HOEF Dezer dagen zullen alle 65+ via hun organisaties een uitnodiging en programma ontvangen voor het feest "30 JAAR BEVRIJDINGSDAG", dat op 5 mei 's morgens in café Swart te Egmond-Binnen wordt gevierd. Het is de bedoeling, dat niemand vergeten wordt er. de organisatoren verzoeken alle 65-plussers die niet lid zijn van een bejaardenbond of vereniging, zich in verbinding te stellen met een van onderstaande adressen Egmond-Binnen: P. de Boer, Huis- weid 3, tel. 2782; Egmond a.d. Hoef: G. Rem, Herenweg 212, tel. 1380 of Th. de Vré, Schoolstraat 3, tel. 1551. Om iedereen zonder moeite naar en van de zaal te vervoeren, rijden s morgens speciale bussen vanaf het raadhuisplein te Egmond a. de Hoef. Dit vervoer is ook gratis ORANJEFEESTEN KONINGINNEDAG EGMOND AAN ZEE Programma kleuters: 09.00 \uur: intocht drumband J. C. J. van Speyk; 09.30 uur: versierde ballonoptocht voor de kleuters vanaf Pompplein, voorafgegaan door de drumband; 10.00 uur: aankomst op tocht in de tuin van de Prins Hen drik-Stichting, ballonnen ophalen; 10.15 uur: vertrek kleuters naar Ver enigingsgebouw voorafgegaan (door de drumband; 10.30 uur: poppen kastvoorstelling; 11.30 uur: einde van de voorstelling. Programma basisscholen en kinder tehuizen: 09.00-11.30 uur: handbaltournooi od het Egmondia-terrein, meisjes; 09.30-12.30 uur: kinderspelen op het Egmondiaterrein: wasophangen voor jongens klas 1, vlaggetjessteken voor meisjes klas 1, ballopen jongens klas 2, belluiden meisjs klas 2, planklo pen jongens klas 3, zaklopen meis jes klas 3, verkleedrace jongens klas 4, skippybalrace meisjes klas 4, bor denloop meisjes klas 5, paalvechten jongens klas 5, langzaamfietsen jon gens klas 6, stapelrace meisjes kl. 6. 13.00-15.30 uur: voetbaltournooi op Egmondia-terrein. jongens; 15.30- 16.10: traditionele voetbalwedstrijd Het "Contact met de Egmonden" verschijnt volgende week i.v.m- Koninginnedag (woensdag 30 april) op DONDERDAG 1 MEI. Het "Contact met de Egmonden" verschijnt over 2 weken i.v.m. Bevrijdingsdag (maandag 5 mei) en Hemelvaartsdag (donderdag 8 mei) op WOENSDAG 7 MEI. Voor deze uitgave moeten adver tenties en tekst (ook verenigings- nieuws) op vrijdag 2 mei 's mid dags vóór 5 uur in ons bezit zijn. Redaktie. onderwijzersteam tegen sterrenteam scholen; 16.30-17.45 uur: wielerwed strijden met handicap bij de sport hal. Alle kinderen zullen op deze feest dag worden onthaald op feestelijke traktaties. De inwoners worden ver zocht de vlag uit te steken. HERDENKING 4 MEI 1975 19.00 uur: oecumenische herden kingsdienst in de o.k. kerk; 19.40 u.: Stille omgang m.m.v. drumband, verzamelen voor het gemeentehuis; 20.00 uur: herdenking gevallenen door 2 minuten stil te zijn, daarna kranslegging. BEVRIJDINGSDAG 5 MEI 1975 09.00 uur: oecumenische dankdienst in de r.k. kerk; 10.30 uur: rondgang drumband. Eenieder wordt juist op deze dag vrij gelaten om dat te doen wat gedurende 5 donkere jaren niet mogelijk was: genieten van de vrij heid waar u ook wiltOok nu wordt u verzocht uitbundig te vlaggen. Op deze dag is het vrij zwemmen voor de gehele bevolking in zwem bad Egmond wegens het eerste lus trum van sporthal Egmond. Tijden: vanaf 08.30 tot 15.00 uur bevolking; vanaf 15.00 tot 17.00 uur kinderte huizen. Om een goed overzicht op het bad te houden, worden per uur niet meer dan 120 personen toegela ten. BEKENMAKING EVENEMENTEN VOOR DE JEUGD DOOR STICHTING JEUGDBELANGEN EGMOND AAN DE HOEF VOOR KONINGINNEDAG EN BEVRIJDINGSDAG Vooruitlopend op de officiële be kendmaking van het algemene feest programma wil de Stichting Jeugd- belangen nu reeds de evenementen voor Koninginnedag en Bevrijdings dag, die speciaal voor de jeugd ge organiseerd zyn, bekendmaken. De jeugd kan zich dan al vast verheu gen op de komende gebeurtenissen. 30 APRIL KONINGINNEDAG: om 10.00 uur begin van de buiten spelen (ook als het niet zo erg mooi weer is) op het Bernhardplein dat waarschijnlijk voor deze gelegenheid in orde wordt gemaakt en de Bern- hardlaan. Hiervoor zal tussen 10.00 en 12.00 uur de Bernhardlaan wor den afgesloten voor alle verkeer en de omwonenden worden vriendelijk verzocht hun auto's gedurende deze uren niet in de parkeerhavens te stallen; vanaf 8 uur 's morgens zal er drif tig worden gewerkt aan het uitzet ten van de spellen (volgens schema) en wie zich daartoe geroepen voelt: alle hulp is hartelijk welkom. Om 14.00 uur is er in Het Rode Hert een filmmiddag (voor wie er iets over wil weten: Toby Tyler!). 5 MEI, BEVRIJDINGSDAG: 10.00 - 12.00 uur in het Dorpshuis optreden van het gezelschap John Rebo, dat voor veel vrolijkheid zal zorgen. 14.00 - 15.30 uur eveneens in het Dorpshuis: jeugdconcert door La moraal van Egmont met toelichting. Aan het eind van deze uitvoering krijgt elk kind een lampion mee, want 's avonds om 19.00 uur is er een lampionoptocht door Plan Slot I (uit veiligheidsoverwegingen blij ven wij deze keer in Slot I). Begin- en eindpunt St. Jozefschool aan de Pr. Marijkelaan. Zijn er onverhoopt nog kinderen die geen lampion heb ben: vanaf 18.30 uur kunnen er nog lampions gehaald worden aan bo vengenoemde school. Denk er wél aan om zelf een kaarsje of waxine lichtje mee te nemen, want dit wor den niet door de Stichting Jeugdbe- langen verstrekt. En wat alle eve nementen van beide dagen betreft: alles is gratis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1