met di n „LAMORAAL VAN EGMONT" WINT MUZIEKCONCOURS EN BEKER! „MINNESPEL", TENTOONSTELLING IN DE KAPBERG TE EGMOND AAN DE HOEF, TOT 26 MEI KORT NIEUWS JONGERENKOOR IN OPRICHTING Rabobank RabobankQ Taxicentrale TERVOORT B. V. Tel. Egmond 3000 voor al uw bankzaken \de egmondeny Slijterij DE POMP Anders bekeken Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 14 MEI 1975 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1193 Advertentietarief: losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie De geweldige muzikale ontwikke ling die de muziekvereniging Lamo raal van Egmont de laatste jaren doormaakt, heeft afgelopen zaterdag tijdens het nationale muziekconcours te Zoetermeer haar voorlopig hoog tepunt gevonden. Het orkest kwam na zijn promotie van het vorig jaar uit in de "Superi eure" afdeling, de hoogste afdeling die de amateur-muziekbeoefening kent en moest daarin als verplicht werk spelen Introductie, Elegie en Capriccio van Meindert Boekei, ter wijl dirigent Frans Alleman als keuzewerk de Landelijke Suite van Boedijn had ingestudeerd. Het oordeel van de jury (Laro, Kokelaar en Bakker) over de 38 Eg- mondse musici was dermate gunstig, dat een royale eerste prijs met 299'/a punten werd toegekend. Daarmee behaalde Lamoraal niet alleen het hoogste aantal punten van het ge hele concours (er waren 14 deelne mende verenigingen), maar het mocht ook de daaraan verbonden beker in triomph naar de Egmonden meevoeren. Dat het overwinnings feest in café Beemsterboer tot in de kleinste uurtjes uitbundig is gevierd, laat zich begrijpen. Sinds jaar en dag is de naam Min verbonden met het dorp Bergen. De- familienaam kwam al in de 17e eeuw in het destijds door de Heren van Bergen bestuurde dorpje voor. Het was Klaas Ydeszn die samen met Lysbeth Adriaans de basis legde voor talryke nazaten. Telg na telg hield er een uitgebreid gezin op na dat echter vaak door armoede en zietke werd uitgedund. Een vermaarde 19e eeuwse stam vader van vele nog merendeels in Bergen woonachtige Minnen was Klaas Min. Foto's in het Bergens Museum tonen vader Klaas en zijn zeven zonen tijdens "het koppiestik doen" (schafttijd) bij maaiwerkzaam- heden in een weiland aan de Zuid laan in Bergen. Deze mannen hebben ook een groot gedeelte van de duinen met helm beplant. Tinus (1865-1947) was de jongste der zeven zonen en werd door zijn kordate, met wisecracks begeleide optreden "de burgemees ter" genoemd. Hij kreeg zelf negen zonen en twee dochters. Naast een onontkoombare wipneus vertonen de leden van deze "artistieke tak" en hun kinderen nagenoeg allemaal kreatieve gaven. Jaap (60), de (prof) schilder-glazenier, Simon, de schil der-beeldhouwer (72) en Ide, de schilder-schrijver zijn de bekendste. Van hun kinderen is ook minstens de helft kunstzinnig in de weer. Van deze jongere Minnen zijn de dich teres Neeltje Maria, de keramiste Helène en de schilder Marty bekend geworden. Helène Nieuwenburg-Min van de Kapberg in Egmond aan de Hoef brengt in deze maand in haar galerie werk van al deze kreativelingen. Zo'n twintig Minnen doen er aan mee met een dikke honderd, zeer uiteenlopende kunstwerken. Schilde rijen, tekeningen en gedichten, maar ook poppen, wandkleden, keramiek, gehakte boomstronken en zelfs met sigarebandjes beplakte voorwerpen. "Minnespel" duurt tot 26 mei. De Kapberg, Slotweg 17, Egmond aan de Hoef, is dagelijks open van 11 tot 5 uur (behalve op maandag). Wü VERNEMEN: DAT de VVV Egmond aan Zee ver zoekt (en dit is een rektifikatie) dat ALLE leden logies/ontbijt, ook degenen die zich voor de busreizen hadden aangemeld, de beschikbare kamers voor de Pinksterdagen op geven. DAT de Astmakollekte in de Eg- monden een bedrag van 2.056,78 heeft opgebracht. De organisatri ces van Egmond aan Zee, Egmond- Binnen en Egmond aan de Hoef danken alle goede gevers, koliek- trices en kollektanten. DAT in de week van 19 tot 24 mei een kollekte zal worden gehou den van „Sonnevanck" en „Zonne gloren" ter bestrijding van de tuberculose. Jaarlijks dienen zich pl.m. 2500 nieuwe gevallen aan, waaruit bijkt, dat deze ziekte nog lang niet bestreden is. Ook in het buitenland zijn beide instellingen in aktie en dat blijkt een bitter- harde noodzaak. Het plaatselijk komitee rekent dan ook vast op uw onmisbare steun. DAT de rommelmarkt te Egmond- Binnen zich weer aandient. In dit nummer van het Contact staat 'n advertentie, waarin verschillende adressen worden vermeld, alwaar men kan opgeven, wanneer er iets 4«oet worden wegehaald. Alles is ^^velkom, het fanfarekorps Eens gezindheid weet er munt uit te slaan, waarmee zij weer andere dingen kunnen doen. Houdt u er even rekening mee. DAT, toen wü van plan waren even een plaatje te maken bij het Vis sersmonument te Egmond aan Zee, omdat daar een een aantal tegels waren vernield, wij bemerkten dat Gemeentewerken alles al weer had hersteld. En dat is mooi, wanneer men bedenkt, dat er een groot aantal uren besteed moet worden aan herstelwerkzaamheden, omdat anderen vernielingen aanrichten. DAT enkele mensen van de r.k. kerk te Egmond aan Zee zich willen inzetten om te komen tot de op richting van een jongerenkoor. In lichtingen en opgaven bij G. Jas- pars, Voorstraat 68, tel. 2029 of bij A. Baltus, Wilhelminastraat 71, tel. 1979. Zie ook het stukje tekst op deze pagina hierover. DAT Sonja Minis op zaterdag 17 mei a.s. haav kunstgalerie, ge naamd „Galerie 10" aan de Prins Bernhardstraat 10 te Egmond aan Zee voor het publiek openstelt. Tijdens de eerste tentoonstelling, die van 17 mei tot 11 juni zal worden gehouden, worden werken tentoongesteld van E. Schipper- Schamm, naïeve kunst en Cornel Remy, schilderijen. Deze tentoon stelling is dagelijks geopend van 13.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur. DAT de VVV Egmond aan Zee voor nemens is aan het eind van deze maand de evenementenlijsten klaar te maken. Een dringend ver zoek wordt hierbij gedaan aan allen, die in welke vorm dan ook een evena&ent of aktiviteit or ganiseren,vóór 24 mei aan het kantoor door te geven, zodat het nog opgenomen kan worden. Enkele mensen van de r.k. kerk te Egmond aan Zee willen zich graag inzetten om tot de oprichting te ko men van een jongerenkoor. Het is de bedoeling om tenslotte met ei gentijdse, de jongeren en ook de ou deren aansprekende muziek en zang de kerkdiensten te begeleiden. Voor dit doel worden jongens en meisjes gevraagd, die zich graag in willen zetten om een koor te vormen en mee willen helpen om de ere dienst speciaal voor jongeren meer zeggingskracht te geven. Ook zij die een instrument bespelen zijn wel kom. Jongens en meisjes vanaf 15 jaar, met of zonder zangervaring, die graag met elkaar iets tot stand willen brengen waar zij zelf plezier in hebben en waar ook een ander wat aan heeft, kunnen zich opgeven bij G. Jaspars, Voorstraat 68, tele foon 2029 of bij A. Baltus, Wilhel minastraat 71, telefoon 1979. In een gezamenlijk gesprek zullen repetitietijden worden vastgesteld zodat ook met ieders mogelijkheden rekening zal worden gehouden. Men hoopt dat het enthousiasme bij de jongeren zo groot is, dat er een goede start gemaakt kan worden. DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 17, 18 en 19 mei: zr. van Stavoren, Kandelaar 22, Heiloo, tel. 072-31326. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informoor naar prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN .,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele Jaar door) Pomppleln 3 - Telefoon 1203 Wü bezorgen gratis 1 Vorige week ontvingen wij een afschrift van een brief die verstuurd was aan B en W en de raadsleden van Egmond- Binnen, handelend over een dakkapel, die al dan niet be antwoordend aan de eisen in de vergunning gesteld, gebouwd was door oud-wet houder W. J. Timan. De drie ondertekenaars, t.w. de heren P. J. Kuiper, N. J. Duinmeijer en P. C. J. Witte brood maken bezwaar tegen het uitzicht dat de dakkapel biedt op hun woningen, die op pl.m. 19 meter afstand lig gen. De brief vermeldt: "Een ieder kan zich wel indenken wat dit wil zeggen en de on vrijheid die er is ontstaan voor onze echtgenoten en dochters, die zich bespied weten in de slaapkamers." Wij hebben de passage nog eens gelezen en kunnen daar uit niet anders dan een dui delijke beschuldiging aan het adres van de heer Timan op maken. En dat is een kwalijke zaak. "Maar dat was niet onze be doeling", zegt de heer Kui per," maar de mogelijkheid van inkijken is groter gewor den." In wezen is er door het plaatsen van het dakkapel niets veranderd want de grote ramen aan de achterzijde van de huizen geven vrij uitzicht in eikaars slaapkamer en dat is daar geen uitzondering. De opzet van de brief heeft dus een andere achtergrond, al hoewel de heer Kuiper dat ten stelligste ontkent. Hij zegt: "Wij zijn allen gebaat met rust en vriendschap in onze buurt en als B en W er niets aan kan doen, dan leggen wij ons daarbij neer." Rust en vriendschap wordt niet/ bereikt met de inhoud van de gewraakte brief en ze ker niet, als die ook nog aan de pers wordt toegestuurd. "Daar keken wij zelf van op" zei hij, "daar wisten wij niets van". Wij vragen ons af, wie dat dan wel heeft gedaan. Het is gemakkelijk om iemand neer te halen, er zijn altijd wel lie den, die daarvan genieten. Men hoeft geen vrienden van elkaar te zijn en het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, maar een wrijving op zo'n manier op de spits drijven gaat ons te ver. Tot slot een tip (voor echt genoten en dochters): Er be staat een oud, beproefd en te vens oerdegelijke oudholland- se gewoonte, wanneer je niet gezien wil wordendoe de gordijnen dicht. G. Belleman HOOG WATER Woensdag 14 5.47—18.12 Donderdag 15 6.25—18.52 Vrijdag 16 7.0919.37 Zaterdag 17 7.58—20.31 Zondag 18 9.02—21.38 Maandag 19 10.10—22.50 Dinsdag 20 11.24—23.59 (dood-tij) Woensdag 21 12.33 —.20 Donderdag 22 1.04—13.37

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1