met de egmonden PRINS HENDRIK-STICHTING IN DE DELANGSTELLING Rabobanh RabobankQ Modestoffen- verkoop G. Oerlemans Taxicentrale TERV00RT B. V. Tel. Egmond 3000 voor al uw bankzaken de egmonden Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 22 MEI 1975 Telefoon 02206 - 1789 NUMMER 1194 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie Dit jaar bestaat de Prins Hendrik- Stichting te Egmond aan Zee 100 jaar. De voorboden van dit feest zijn nu reeds zichtbaar want door de zorg van de eigen technische dienst o.l.v. de heer J. Knevel' zijn op de voor gevel van het gebouw de beide jaar tallen 1975-1975 in licht weergege ven. Bovendien wordt de aandacht nog eens extra getrokken door het lichtspel, dat de heer Knevel door een even vernuftige als eenvoudige konstruktie elke avond weer laat werken, om de Egmonden en een ieder die dat waar wil nemen er van te doordringen, dat de Prins Hen drik-Stichting een eeuw lang onder dak heeft verschaft aan bejaarde zeelieden en de laatste jaren nu ook aan Egmonders. KERMIS Het is de direkteur, de heer F. Ziek, er alles aan gelegen, om voor die tijd de tuin voor het gebouw weer in goede staat te hebben. In dit blad heeft hij voorheen reeds verschillende keren gevraagd aan de ouders er op toe te zien, dat hun kinderen het terrein en de beplan ting niet beschadigen. Maar hij moest tenslotte ook kon- stateren, dat op de schrale onder grond nagenoeg niets wil groeien en dat zorgvuldig opgekweekte gewas sen het tenslotte toch af lieten we ten, ook zonder vernieling. Goede raad was duur. hier letterlijk en fi guurlijk. Want om deze tuin in goe de staat te krijgen, moeten er zeer veel kosten gemaakt worden. En voor de tuin is niet genoeg geld be schikbaar. Tot hij opeens een op het eerste gezicht gekke inval kreeg. Er moest een kermis komen op het terrein, dat nodig opgeknapt moest worden. Maar in tegenstelling tot wat hij altijd wilde, een mooie tuin, mede omringd door de zorgen van de om wonenden, zou hij hiermee een to tale verwaarlozing bereiken, die op z'n zachtst gezegd wel enkele voor- hoofdfronsingen ten gevolge zou hebben. Maar daar staat tegenover, dat met de kermis zoveel geld in het laatje kan stromen, dat van dat geld de tuin een grondige opknapbeurt kan krijgen. Er kan zelfs zwarte grond ingereden worden, zodat er een goede ondergrond is voor alles wat daarna wordt geplant en ge zaaid. Na veel berekeningen en be sprekingen leek het plan haalbaar, tenslotte liet zelfs het gemeentebe stuur een deel van de leges vallen, om daarmee een gebaar te maken naar de 100-jarige Prins Hendrik- Stichting, die landelijke bekendheid geniet, waardoor ook Egmond aan Zee in den lande een bekende klank heeft. De kermis komt er en wel van 7 tot 13 augustus, een volle week dus. Tijdens die dagen zal de tuin van de Prins Hendrik-Stichting dus een groot lunapark zijn in het kader van het 100-jarig bestaan en mede met het doel, de tuin een goed aanzien te geven. EVENEMENTEN Rond het 100-jarig bestaan vinden er nog andere evenementen plaats, waarvan wy hieronder een voorlo pige opsomming laten volgen: 3 juni: Concert van Lamoraal van Egmont in de grote zaal van de Prins Hendrik-Stichting; 6 juni: Opening van de tentoon stelling "Klokkestoelen en luidklok- ken" om 16.00 uur. Deze tentoonstel ling is openbaar. Bijdragen in een bus ten behoeve van de stichting tot ^■loehoud van deze klokken zijn te ^®allen tijde welkom. Openingstijden 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur; In juli: Diverse spuitbahvedstrij- I den in de tuin van de Stichting; 7-13 augustus: Kermis in de voor- ^Paiin; 17 augustus Drumbandconcours I Van Speyk, waarbij de drumbands komen inslaan op het voorterrein van de PHS (ongeveer 30 korpsen); 29 augustus: Concert van de Hoog ovenharmonie, aanvang 19.00 uur, bij mooi weer in de voortuin en open baar, bij slecht weer in de grote zaal en besloten; In september: Foto-tentoonstelling over de 100-jarige PHS, vrij entree; 7 oktober: Verjaardagsreceptie van de PHS genodigden; Rond d^^er jaardagsdatum: Grote feestavond voor de bewoners van de PHS;. sept.-jan. "76: In het scheepvaart museum te Rotterdam (Prins Hen- drikmusej^^ tentoonstelling over Z.K.H. Pr^FHendrik (de zeevaarder) en naamgever aan de PHS. MAANDAG A.S. zijn wij er weer van 1 tot 5 uur in Café 't Haasje Herenweg Egmond-Binnen Katoentjes al van 5 en 7 gulden per nieter Denim al vanat f 10,per meter. Modestoffen Egmond-Binnen WIJ VERNEMEN: DAT de gemeenteraad van Egmond- Binnen op donderdag 22 mei in een spoedvergadering bijeenkomt, aanvang 8 uur. Doel van deze ver gadering de bespreking van een voorstel tot bouw van een sport- akkommodatie in de dorpskern van Egmond-Binnen. Tevens is er 'n voorstel tot aankoop van grond en opstallen van de fa. Bak, hoek Herenweg en Albertsweg. DAT voor het jongerenkoor, dat men van plan is op te richten voor de r.k. kerk te Egmond aan Zee de eerste aanmeldingen binnen zijn. Men heeft ons gevraagd nogmaals aan het bericht, dat wij hiertoe vorige week opnamen te herinne ren. Zij die zingen willen of een instrument bespelen, kunnen zich opgeven bij de heer G. Jaspars, Voorstraat 68. DAT Thea Jonker van de Juliana- straat te Egmond aan Zee een te Den Haag afgelegd examen met sukses heeft afgerond, waardoor zij het diploma schoonheidsspecia liste in ontvangst mocht nemen. DAT de bejaardenreis van de ge meente Egmond-Binnen op 27 mei vanaf Egmond aan de Hoef en Rinnegom vèrtrekt om 08.00 uur en vanaf Egmond-Binnen om 08.15 uur. Men wordt verzocht van deze vertrektijden goede nota te nemen. DAT de VVV Egmond aan Zee op donderdag 29 mei haar voorjaars ledenvergadering houdt in het o.k. verenigingsgebouw aan de Julia- nastraat 5 te Egmond aan Zee, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze vergadering zal afscheid genomen worden van IJda Koeman, die de VVV meer dan 25 jaren heeft ge diend. Zij bereikt de pensioenge rechtigde leeftijd. Tijdens deze vergadering zal een voorstel wor den gedaan tot inning van een eenmalige bijdrage van 10,ter gedeeltelijke dekking van een be grotingstekort 74/75. Ook zal een voorstel worden gedaan tot wijzi ging van de kontributie- en bij- drage-regeling ingaande het ver enigingsjaar 75/76. Het begrotings tekort voor 74/75 zal door de extra bijdrage van 10,met 6500, verminderen, terwijl voor het res terende tekort ten bedrage van 8326,bij het gemeentebestuur een extra subsidie is aangevraagd. DAT de drumband van Eensgezind heid zondag j.1. heeft deelgenomen aan een concours te Schoorl. Het behaalde het hoogste aantal pun ten (206), waarmee deze drumband promoveert naar de 2e afdeling. Zondag a.s. wordt deelgenomen aan een bondsconcours in Hoorn. Onze gelukwensen voor de promo tie en voor a.s. zondag sukses In de volgende uitgave van dit blad hopen wij weer goede pres taties te kunnen vermelden van deze drumband. DAT in de gemeente Egmond-Bin nen een gidsje is verschenen met plattegrond van de gemeente. In het overigens goed verzorgde drukwerkje blijken onjuiste ver meldingen voor te komen, waar over op het gemeentehuis verschil lende telefoontjes binnenkomen, daar de uitvoering van het druk werk suggereert een gemeentelijke uitgave te zijn. Verzocht werd mee te delen, dat de uitgave niet ge meentelijk is, zodat men op het gemeentehuis daarover geen in lichtingen kan verstrekken. DAT de beplanting by het vissers monument te Egmond aan Zee als gooi- en smijtartikel is gebruikt, zodat de beplanting als verloren kan worden beschouwd. Gemeen tewerken vindt dat er weinig res pect uit blijkt voor de gesneuvelde verdronken Egmondse vissers. DAT een inwoner uit Egmond aan Zee 's nachts om 12 uur grote men sen betrapte, die de beplanting wegnamen uit het plantsoen bij 't herdenkingsmonument. DAT Gemeentewerken er slecht over te spreken is dat er nog steeds DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 25 en 26 mei: zr. Kroon, Godes- laan 53, Heiloo, tel. 072-30082. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer neer prijzen inwoners zijn, die denken dat op de grofvuilophaaldag alles wat men kwijt wil op straat gestort mag worden. Zelfs een pakje ge kleurde hagelslag lag los aan de weg, inplaats van het in een vuil niszak te doen. Het bespaart de reinigingsdienst veel werk, wan neer alles netjes gebundeld wordt of zo mogelijk in een plastic zak ter ophaling wordt aangeboden. DAT op de parkeerplaats, die op het terrein van het oude St. Ag- nes is aangelegd, binnen de aan gegeven vakken vrij geparkeerd mag worden. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele Jaar door) Pompplem S - Telefoon 1203 WU bezorgen gratis I DAT de Zonnebloem aandacht vraagt, ook in de Egmonden. Na de ramp met het passagiersschip "Prinses Irene" op 19 april op de Rijn in Keulen zijn ontelbare be moedigende reacties binnengeko men. Het werk, dat in ruim 25 jaar werd opgebouwd gaat door en daarom verzocht men ons mee te delen de aktie "Harten vijf" krachtig te steunen. Het gironum mer 11.55.555 t.n.v. Vakantiefonds Breda ontvangt gaarne uw giften terwijl de KRO op 26 mei, 31 mei, 6 en 7 juni via radio en tv uw speciale aandacht vraagt. DAT drie teams van de handbal vereniging Egmond '74 deelnamen aan het Berdos-Pinkstertournooi. Pup. I en adsp. I behaalden de eerste prijs en adsp. II de vierde prijs. Mede dankzij het goede weer was het een zeer geslaagde dag. DAT op zondag 25 mei om 19.30 uur in het o.k. verenigingsgebouw te Egmond aan Zee een surffilm wordt vertoond. De film handelt over het surfen op Bali, Hawai en Australië. Onder verenigingsnieuws iets meer vermeld. DAT het Rode Kruis een inzame- lingskampagne houdt in de periode van 26 mei - 7 juni. Een aanbe veling lijkt ons overbodig. Vervolg "Kort Nieuws" zie elders in dit blad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1