met de egmonden KORT NIEUWS RabobankO Taxicentrale TERV00RT B. V. Tel. Egmond 30C0 voor al uw bankzaken \de egmonden Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 11 JUNI 1975 Telefoon 02206- 1789 NUMMER 1197 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per mjn. Bij kontrakt belangrijke reduktie HET DORPSHUIS EGMOND-BINNEN WORDT BINNENKORT GEBOUWD De Stichting, die zich ten doel stel de. om in Egmond-Binnen 'n dorps huis tot stand te brengen, heeft een lange weg moeten gaan. Het leek een ongeplaveid pad, waarop veel voetangels en klemmen voorkwamen en het stichtingsbestuur van voor heen stond dan ook langdurig stil, sinds het in 1967 van de grond kwam en waarin toen namen voorkwamen van G. Tervoort en A. W. Apeldoorn. De weg leek onbegaanbaar en de enige die vol heeft gehouden maar het alleen ook niet kon, was P. A. Bakker, die men nu nog kan aan treffen in het stichtingsbestuur. Sa men met de tegenwoordige bestuurs leden, E. de Groote, voorzitter, W. Timan, penningmeester en J. C. A- peldoorn en J. Levering, probeert hij een dorpshuis voor Egmond-Binnen waar te maken. Dit bestuur is er van overtuigd, dat een dorpshuis voor Egmond- Binnen een bikkelharde noodzaak is. Van Timan zei raadslid J. Ykel tij dens een van de laatste raadsver gaderingen, dat hij een bouwgenie zou zijn, als het dorpshuis er zou komen, maar die uitlating begint erg dicht bij de verwezenlijking te ko men, want de subsidie van 645.000,- is nu officieel toegekend, deelde de voorzitter ons mee en de aanbeste ding is geschied. Bij deze subsidie komt een bedrag van 500.000,van de gemeente, gepland is 100.000,uit de bevol king en een lening van 300.000, Het stichtingsbestuur wacht met be langstelling op initiatieven van de bevolking, om de ton vol te krijgen. Eigen werkzaamheid, die in deze bijdrage ook in geld omgezet zou kunnen worden, gaat niet op, want het project komt mede van de grond omdat daarmee de werkgelegenheid wordt bevorderd. VERKEERDE VOORLICHTING? Het NKV heeft in voorgaande pu- blikaties haar misnoegen geuit over het feit. dat 'haar mening, gèbaséêrd óp de uitslag van een enguête, to taal terzijde wordt geschoven. Het NKV wil een school met sportakko- modatie en geen dorpshuis. Volgens de heer De Groote bestaat nu de misvatting, dat velen van me ning zijn, dat de school er niet komt omdat er een dorpshuis komt, maar dat is niet zo. Een dorpshuis en een school zijn twee op zichzelf staande projekten. Er is een nieuwe school nodig en die komt er dan ook. Maar door de stichting van het dorpshuis is het mogelijk dat het sportonder- richt in de sportzaal van het dorps huis kan plaatsvinden. Het is ook zo, dat het dorpshuis deze uren, die door het rijk betaald worden voor de exploitatie nodig heeft. Daarbij wordt het mogelijk, dat verschillende andere sporten, die anders niet kunnen worden beoefend door de veel grotere afmetingen van het sportcomplex wel plaats kunnen vinden. De heer De Groote vertelde, dat eind 1973 de begroting werd inge diend bij de gemeente, maar „die bleek later zoek te zijn". Begin 1974 stelde het gemeentebestuur voor een school met gymakkommodatie te bouwen op de punt, de driehoek waar het dorpshuis moet komen. Het stichtingsbestuur was daar niet voor. Toen kwamen de gemeen teraadsverkiezingen en in Egmond- Binnen werd Lijst 4 gelanceerd, die als haar belangrijkste programma punt, de realisering van een dorps huis voerde. In februari 1974 kwam het verzoek van de gemeente de hele punt te kopen. Dat bleek niet te realiseren, wel als er tennisbanen bij kwamen. Eind 1974 was er een bespreking met het gemeentebestuur, schoolbe stuur en stichtingsbestuur, waarin het gemeentebestuur verzocht, met het schoolbestuur samen te gaan werken ter realisering van een school met dorpshuis, of op de punt of aan het Luilaantje. Het schoolbestuur bleek erg tegen de punt gekant, hoewel de inspek- teur van het onderwijs, de heer Van Drunen een genuanceerder stand punt innam. De heer De Groote zegt, dat het stichtingsbestuur alle mede werking toezegde maar het school bestuur bleef bij zijn eisen. Pogingen van het stichtingsbe stuur om de gesprekken op gang te brengen liepen op niets uit tot in januari 1975 de kans op subsidie open lag en dat hield in dat er snel gehandeld diende te worden, wilde de kans niet verlopen. En op het ogenblik is het zover, dat de toe zegging binnen is. HET KONTAKT MET HET NKV LEEK GOED Voorzitter De Groote is wat ver baasd over het feit, dat het NKV nu boos is, zoals uit brieven en publi- katies bleek. Het NKV wilde een school met sportakkommodatie. Het was slecht te spreken over het feit, dat het schoolbestuur en het sticlgfl| tingsbestuur geen nadere initiatieve^P tot samenwerking hadden genomen. „Maar" zegt de heer De Groote, ...de medewerking vai^onze kant was .„In april hebben wij een gespre^ gehad met het NKV, waarin oijA gevraagd werd of wij nog bereilB waren mee te werken met het schoolbestuur". „Op dat moment was de subsidie al praktisch een feit en konden we niet meer terug", aldus de voorzitter. De heer De Groote zei, dat het een goed gesprek was in de beste verstandhouding en hij had veel respekt voor de bemiddelingsrol en de aktiviteiten, die het NKV, vooral in de figuur van de heer Abbo aan de dag had gelegd. „Dat er een school nodig is, daarvan zijn we ons bewust en die zal er ook komen, wij vragen ons alleen af, hoever de vorderingen zijn want daarvan ho ren wij niets", zegt de voorzitter van de Stichting Dorpshuis Egmond- Binnen, die blij is dat het projekt gerealiseerd kan worden, maar het betreurt, dat er enige minder aan gename verwikkelingen zijn, die vol gens hem gemakkelijk hadden kun nen worden voorkomen, wanneer de kontakten wat soepeler waren. ZEEVOGELS UIT DE PROBLEMEN Het werd een opvallende happe ning toen met medewerking van La moraal van Egmont zo'n 40 pupillen een folder in Egmond aan de Hoef gingen verspreiden. Het was een Zeevogelsfolder, waarin gevraagd werd om steun en beslist niet alleen om geld, het ging nop meer om men sen, die iets van hun vrye tjjd be schikbaar willen stellen voor de voetbalclub. Er werd gevraagd om jeugd- en seniorenleiders, vervoer op zaterdag en zondag, assistenten voor de kan tine, hulp voor de clubkrant "De Zeevogel", mensen die een bestuurs- funktie willen vervullen of gewoon lid willen worden of donateur. Voor slechts 10,— is men al donateur, waarvoor men gratis toegang tot het veld heeft en de clubkrant ont vangt. Er is natuurlijk geen bezwaar tegen een hogere bijdrage en dat werd dan ook veel gedaan, want zo kon Zeevogels er ook nog wat aan verdienen. Enkele dagen na de verspreiding van de folder ging een groep .be stuursleden, voetballers en mensen die veel met de vereniging op heb ben langs de huizen onderzoeken, hoeveel uitwerking hun noodkreet had gehad. GRANDIOZE REACTIE De bevolking van Egmond aan de Hoef reageerde on onverwachte wij ze. Het was voor de mensen die op pad gingen wel wat spannend maar toen de eerste resultaten uit de bus kwamen, kreeg men moed. Nog is de aktie niet helemaal afgelopen maar ondertussen is die al een groot succes. Er gaven zich op: 14 jeugd- en se niorenleiders, 15 mensen die voor vervoer willen zorgen, 22 assisten ten voor de kantine, 8 leden, ruim 100 donateurs, 2 bestuursfunktiona- rissen en dan nog hulp voor de club krant, mensen die obligaties kochten en als klap op de vuurpijl van reis bureau Noordzee trainingspakken voor een jeugdelftal. Er is sprake van een grandioze aanvulling van de Zeevogelssterkte. Iedereen is weer laaiend enthousiast, dankzij de spontane reactie van de inwoners van Egmond aan de Hoef. DANK U, DANK U WEL, WIJ KUNNEN WEER DOORGAAN! Aan allen die zich voor welke funktie dan ook hebben opgegeven, er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen terwijl de nieuwe donateurs in september om de ons toegezegde steun wordt gevraagd. Het dankbare Zeevogelsbestuur PI ETER DE VRIJ Zeevis bv Nieuwe HARING Hollandse Eisenhowerstraat 9 - Tel. 1095 TENTOONSTELLING KLOKKESTOELEN EN LUIDKLOKKEN IN DE PRINS HENDRIK-STICHTING Vanaf maandag 9 juni staat de Prins Hendrikstichting te Egmond aan Zee weer in de belangstelling, daar in de bovenhal een interessan te tentoonstelling is te bezichtigen, die handelt over de geschiedenis en het voorkomen van „klokkestoelen en luidklokken" in Nederland en verschillende andere landen. De hobbyist, kenner en verzame laar G. W. Tempelmans-Plat was tij dens de opening, verricht door wet houder E. M. Jaspars-Schoonebeek, zelf aanwezig, om tekst en uitleg te geven. Hij schreef ook een boekje over de historie en andere merk waardigheden van klokkestoelen en luidklokken, dat bij boekhandel Dekker aan het Pompplein verkrijg baar is. Tijdens de opening merkte wet houder Jaspars op, dat zij op dit ge bied „de klok wel eens had horen luiden maar niet wist waar de kle pel hing". De tentoonstelling geeft echter veel informatie over een on derwerp .waaraan tot nu toe mis schien tekort aandacht is geschon ken maar de moeite waard is eens nader te bestuderen. Pastoor Th. Horstman zal pogin gen in het werk stellen, ook db klok van de o.k. kerk, die achter in het kerkgebouw staat, naar de tentoon stelling over te brengen. Het ge beuren in de Prins Hendrikstichting staat in het teken van het 100-jarig bestaan van de stichting en men kan daar elke dag een bezoek brengen tussen 10.00 en 11.30 uur en 15.00 - 17.00 uur. Zaterdag en zondag ge sloten. Groepen kunnen ook op an dere tj^&i worden ontvangen, wel dan grS^ even een berichtje. BOUW GARAGES "HUIS TER DUIN" STILGELEGD Vrijdagmiddag is de bouw van de garages van het plan Huis ter Duin stopgezet, omdat bleek, dat de bouw- lijn van de heer Medik 41 cm te ver naar het noorden lag. Het gevolg is dat de toegang naar de garages in plaats van 4 meter nu 3,50 meter zou worden terwijl de garage van de heer Middelveld niet gebouwd zou kunnen worden wegens de te kleine ruimte. Een en ander blijkt in strijd met een raadsbesluit te zijn, waarin exacte afmetingen zijn gegeven. Tot nu toe is de bekisting van de be treffende garages aangebracht. Vol gens de secretaris van de bouwver eniging Huis ter Duin. de heer J. Beentjes beweert de heer Medik, dat hij toestemming heeft van B en W, maar dit zou in strijd zijn met het raadsbesluit. Voor zover bekend is er een extra raadsvergadering aangevraagd door de PvdA om een en ander nader on der de loupe te nemen. De normale raadsvergadering volgens rooster vindt plaats op maandag 16 juni, zodat het niet is uitgesloten, dat dit punt dan aan de orde komt. WIJ VERNEMEN: DAT de gemeenteraad van Egmond aan Zee op maandag 16 juni om 20.00 uur bijeenkomt. Op de agen da staat ook een voorstel tot uit trekking van een krediet voor de kostenbestrijding van de invoering onroerend-goed-belasting. Dit kre diet bedraagt 90.000,De hef fing geschiedt naar waarde van 't onroerend goed. Het is niet uitge sloten, dat er een extra raadsver gadering wordt ingelast i.v.m. moeilijkheden rond de bouw van garages in plan Huis ter Duin. (Zie elders in dit blad). DAT de Hervormde damesvereni ging haar jaarlijkse bazar houdt op dinsdag 17 juni van 20.00 tot 22.00 uur, woensdag 18 juni van 15.00-17.00 en van 20.00-22.00 uur en donderdag 19 juni om 20.00 u. verloting. Er zijn diverse attrak- ties, o.a. rad van avontuur, Plaats van handeling: "Het Gebouw" aan de Trompstraat naast de kerk. DAT de opbrengst van de fancy-fair in de St. Jozefschool te Egmond aan Zee tijdens het afgelopen weekend ruim 1100,heeft op gebracht. Het geld gaat naar de missie van pater Knibbeler in Brazilië, die daarmee veel goed werk^an doen. DAT c^»penbare kleuterschool te EgmoWi aan de Hoef aan de Slot- weg 46-48 tijdens een schoolfeest dat plaats vindt op woensdag (vandaag) zijn naam krijgt, waar mee het gebouw ook officieel is geopend. DAT op Ds B. Martèl een beroep is gedaan om in dienst te treden van het Medisch Centrum Alk maar, om samen met de aldaar werkzame r.k. pastores, de Pasto rale Dienst van de geïntegreerde ziekenhuizen te organiseren. Ds Martèl heeft enige tijd gekregen om zich te oriënteren en tot een beslissing te komen. DAT in het zwembad te Egmond aan Zee tijdens de vakantieperiode ook aan kinderen les wordt gege ven die in de Egmonden op va kantie zijn. Zie advertentie in dit blad. DAT het in het kader van het 25- jarig Adelbert-jubileum gehouden zaalvoetbaltournooi in de sport hal te Egmond aan Zee goed is geslaagd. De organisatie van Ab Boendermaker was uitstekend. Wij hopen volgende week uit de twee uitgebreide verslagen die ons te laat (maandagavond) bereikten 'n overzicht van dit tournooi te dis tilleren. FC Chris Baltus werd de Egmondse zaalvoetbalkampioen. DAT autobedrijf Chris Baltus bv te Egmond-Binnen een autoshow te vens orgelshow organiseert op 12, 13 en 14 juni a.s. Tijdens deze autoshow zullen orgelklanken te beluisteren zijn van de diverse or gels welke daar ten toon gesteld staan. Zie de adverentie in dit blad. DAT de Rode Kruiskollekte in de Egmonden een zeer groot sukses is geworden. De opbrengst in Eg mond aan Zee bedroeg 3139,85, in Egmond aan de Hoef 1488,55 en in Egmond-Binnen 781,94. De stickeraktie bracht nog eens 142,58 op, zodat er totaal een be drag van 5552,92 naar het Rode Kruis gaat. Dit betekent een toe name t.o.v. vorige jaar met bijna 100%. Namens het Rode Kruis allen hartelijk dank. DAT voor alle leden van de red dingsbrigade „De Robben" te Eg mond-Binnen op donderdag 12 juni (morgen) een E.H.B.O.-avond wordt gehouden door Jan Zwart van de E.R.B. De avond vindt plaats ten huize van de familie Wesselingh, Abdij laan 3, aanvang 7.30 uur. Aller opkomst dringend gewenst. DAT de biljartvereniging ,,'t Witte Huis" te Egmond aan Zee in de eerste door de K.N.B.B. georgani seerde landelijke competitie kam pioen van Nederland is geworden, door te Rotterdam met 5-2 te win nen. Egmond aan Zee werd verte genwoordigd door de heren Piet Dekker, André van Ham en Piet Vet. De kans is niet uitgesloten dat ,'t Witte Huis" aan het Euro pese kampioenschap mee kan doen. Door het sterke veld waarin de biljarters uitkwamen betekent het behalen van dit kampioenschap 'n geweldige prestatie. DAT drumband Lamoraal van Eg mont tijdens het concours te Wijk aan Zee met 184Vi p. een 2e prijs behaalde, 's Avonds werden de drummers met bloemen en muziek verwelkomd. Nog steeds bestaat 't uniformenprobleem, daarom nog even het banknummer bij de Ra bobank vermeld: 15510. VVV INT TIEN GULDEN De VW Egmond aan Zee vraagt in de komende dagen de speciale medewerking van haar leden, wan neer zij er toe overgaat, om de tien gulden te innen, waarvoor in de al gemene ledenvergadering spontaan het besluit werd genomen. Het bestuur had deze eenmalige bijdrage van de leden voorgesteld, om met dat geld gedeeltelijk uit de financiële moeilijkheden te komen. De leden hadden geen enkel bezwaar tegen het voorstel, dat dan ook met algemene stemmen werd aangeno men. Voor de inning zal een aparte nota worden aangeboden terwijl een begeleidend schrijven nog enige toe lichting zal geven. Het bestuur ver trouwt op een vlotte medewerking van de leden, zoals die tijdens de vergadering werd toegezegd. DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 14 en 15 juni: zr. Canisice. Hoge- weg 65, Limmen, tel. 02205-1224. GE ZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Mevr. Kuiper-Hooymans, Egmon- derstraatweg 68, Egmond a.d. Hoef, telefoon 02206-1537. Spreekuur da gelijks van maandag tjn. vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. TAXI TAXIBU8JES voor feestje* en clubs Informeer neer prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplem 3 - Telefoon 1203 Wij bezorgen gratie 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1