met de egmonden PLAN LANDELIJK GEBIED IS WEER UITGANGSPUNT SNACKBAR LEO V.D. MOLEN GEOPEND KORT NIEUWS N.H. KERK TE EGMOND AAN ZEE WORDT ONDERHANDEN GENOMEN Rabobank RabobankS Kennemerland bv Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 voor al uw bankzaken de egmonden Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee NUMMER 1199 Telefoon 02206- 1789 25 JUNI 1975 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ei per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie Wie had gedacht dat er in de raad van Egmond-Binnen een juichstem ming zou heersen, nu het huidige college het Plan Landelijk Gebied wenste te onderschrijven als een ge degen uitgangspunt voor het toe komstig beleid, kwam bedrogen uit. Zoals bekend, werd het plan, nog juits voor, het scheiden van de markt door de oude raad op 28 augustus 1974 aangenomen om tijdens de eer ste vergadering van de nieuwe raad middels een motie van tafel geveegd te worden. Het nieuwe college moest en wilde het trouwens zelf ook nog wel eens nader bestuderen. Het plan is nu weer aangenomen met Bakker en Timan tegen. Zij konden moeilijk anders ,ook het enfant terrible Ti- man niet, die - nog steeds wethou der - ook meewerkte aan de ver werping in september 1974. Bob van der Ende was er niet, anders waren er drie tegen. MEVROUW AMERIKA: "EGMOND-BINNEN. POLITIEK JERUSALEM". Nee, mevrouw Amerika was het helemaal niet eens met B en W, wel met het voorstel, zoals later bleek maar voor haar zat er genoeg aanleiding in, om nog eens uitge breid te zeggen, hoe ze over het stelletje dacht. „De ene wethouder brengt niets mee, alleen maar lucht." Zij bedoelde Th. Groot. „De ander heeft maar één steunpuntje in de raad" (C. L. Verstegen Mevr. Tabernal). Zij noemde de motie van voorheen een slag-in-de-lucht-motie, die niets heeft uitgehaald. Er is geen wijzi ging CTekomen in het bestemmings plan dus er is niets ingetrokken. B en W had volgens haar met de simpele mededeling kunnen volstaan dat het een goed plan was. Als het dan toch een politieke stunt was, dan had zij meteen al enkele com binaties klaar liggen voor een nieuw college, de enige combinatie, die on mogelijk was bleek de PvdA met de WD, maar dat was een voorstel van Jan Hopman en dat bracht een beetje luchtiger stemming. Jan Ykel zei met "klimmende verbazing" te hebben geluisterd en vond dat zij "eeh was mistieke toe komst schilderde" en op dat gebied voelde hii zich slecht thuis. Hij wilde wel kwijt, dat als het plan nu nog werd afgewezen, alles van voren af aan moest beginnen, want op dat moment leek het, dat de PvdA tegen zou zijn. Maar middels een stemverklaring na de schorsing, die in de raads vergadering mode begint te worden, gaf zij toch duidelijk te kennen voor het plan te zijn, maar niet voor de manier waarop, ofschoon zij eerst, nog zei, dat als het plan aangeno men werd, dat de gemeente onbe stuurbaar zou zijn terwijl de heer Ykel door zijn vertrek "ons in de grootste verwarring achterlaat". Wethouder Verstegen verklaarde nog, dat de motie van toen geen af wijzing betekende, het nieuwe col lege wilde het plan slechts bestude ren. Hij vond dat mevrouw Amerika de integriteit van het college in twijfel trok. "U hebt gepoogd twee dracht te zaaien, ik kan u geri^^~ stellen, dat lukt u niet". Maar tenslotte wenste de PvdA. zich toch met haar twee stemmee achter het voorstel te scharen, zodat het Plan Landelijk Gebied voor de Twee keer een nieuw begin was het voor Leo en Truus van der Mo len, want alvorens hun nieuwe zaak 's avonds om 7 uur door burgemees ter Bakker werd geopend, schonk Truus 's middags om 4 uur het leven aan een pracht van een dochter. Be schuiten met muisjes waren dan ook de feestelijke hapjes bij de opening van deze prachtige zaak, die door het bouwbedrijf Tervoort b.v. in re- kordtijd tot een degelijk bouwwerk gewrocht, daar aan de Abdijlaan een sierstuk staat te zijn. Het interieur is bijzonder smaak vol ingericht en we nemen zonder meer aan. dat deze zaak het doet. Het sanitair was van de fa. Druiven, de verwarming van H. Wesselingh, electra van W. Apeldoorn en de stof fering van (de andere) W. Apeldoorn. Architect van dit mooie gebouw is Piet Ruiter. gemeente Egmond-Binnen weer uit gangspunt is geworden. IS DE WINKEL UITVERKOCHT OF IS ER NOG WAT OVER? Burgemeester Bakker zei die woorden in zijn toespraak tot de heer Ykel, doelend op de woorden van het scheidende raadslid, door hem uitgesproken aan het begin van de raadsperiode, toen met de motie "alles in de hoek van de winkel werd gevaagd". De voorzitter sprak zijn bijzondere waardering uit voor het werk van de heer Ykel in het belang van de gemeente. Hij felici teerde hem met het weer in gebruik nemen van het plan, waarvoor hij zich bijzonder ingezet had. Er bleek nog wat over van de oude winkel,* zodat hij de heer Ykel een enveloppe kon overhandigen. Alle fraktievoorzitters sloten zich aan bij de waarderende woorden van de voorzitter, ook mevrouw Amerika, die vond dat er een bij zondere frisse wind door de gemeen te begon te waaien, toen de heer Ykel zich op het politiek gemeente pad begaf. Zijn eigen fraktie zal in de tuin te Wassenaar voor Egmondse tulpen zorgen. De heer Ykel tenslotte zei, weg .te gaan met gemengde gevoe lens maar met grote dankbaarheid, dat hij deze periode in zijn leven mee heeft mogen maken. WIJ VERNEMEN: DAT in de openbare raadsvergade ring van de gemeente Egmond- Binnen op 23 juni j.1. de geloofs brieven zijn onderzocht van de heer C. Belleman. Hij zal opvolger worden van de heer J. Ykel, die onlangs is vertrokken naar Was senaar. DAT de VVV Egmond aan Zee haar leden vraagt om kamers voor lo gies - ontbijt. DAT vanaf zaterdag 28 juni 's mor gens 10 uur elke zaterdag tot 2 augustus de ophaaldienst voor de rommelmarkt te Egmond-Binnen langs zal komen om de „spullen" op te halen in het dorp Egmond- Binnen. Een geluidswagen zal rondgaan om de inwoners van het dorp er op te attenderen. Voor eventuele inlichtingen kunt u bel len Aad Baltus, 2168; Jan Baltus, 2168; G. Tervoort, 1929 of andere bestuursleden van „Eensgezind heid". De inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef kunnen bovenstaande nummers bellen en de ophaaldienst komt ook bij u langs. DAT er onder de kust van Egmond aan Zee veel paling wordt ge vangen. Klaas Jonker had het ge luk een grote zeepaling aan de haak te slaan, iedereen stond er van te kijken. Na terugkomst had hij de paling in een plastic zak op het strand gelegd en zich even verwijderd om andere materialen te brengen. Drie wandelende da mes vonden de zak met de paling en een van hen constateerde: „O, hij leeft no"", en voordat Klaas Jonker het kon voorkomen, depo neerde zij hem in zee. Weg paling. Klaas is er nog niet helemaal overheen. DAT Jan Apeldoorn, ondercomman dant van de brandweer Egmond- Binnen geslaagd is voor het theo retische gedeelte van het examen „onderbrandmeester". De oplei ding is o-< beroepsniveau en be tekent een grote prestatie, temeer daar hij hoge cijfers wist te be halen voor de vakken scheikunde, natuurkunde, electrotechniek en mechanica. De heer Apeldoorn volgde de opleiding van de Noord hollandse provinciale brandweer- bond. Piet Tambach van hetzelfde korps slaagde als hoofd-brand- wacht. DAT a.s. donderdag in samenwer king met de VW Egmond a. Zee de toerclub Le Champion een avond-duinentocht organiseert o- ver 25 km. Vertrek vanuit restau rant van de Sporthal, aanvang tus sen 18.30 en 19.30 uur. Inschrijf geld tot 14 jaar 1,50; 14 jaar en ouder 2, DAT de heer Hans Hof te Egmond aan Zee geslaagd is voor het exa men proces technologie. Dit exa men werd gehouden te Arnhem. De restauratie, (of reparatie, zoals het Rijk het officieel wil uitdruk ken) van de Nederlands Hervormde kerk te Egmond aan Zee zal op maandag 30 juni aangepakt worden. Stond het er eind 1974 niet zo roos kleurig voor ondanks de geweldige aktie, die eind augustus onder de gehele bevolking van Egmond aan Zee werd gehouden om het aan- vangskapitaal van 40.000,b|jeen te krygen, dankzij de werkverrui mingsmaatregelen van de regering is er nu geld beschikbaar gekomen om het werk vrijwel onmiddellijk aan te pakken. Het kerkbestuur denkt met grote dankba^beid aan de aktie van vo- rig j£^®'terug, waarbij de gehele bevolk^r. van Egmond aan Zee spontaan bijdroeg. Het werk zal worden uitgevoerd door de fa. Holleman te Santpoort, die al^Jaagste uit de bus kwam. Mede-®l:hijvers waren de Egmond se aannemersbedrijven Engel Zwart, de fa. Blaauboer en de fa. Schuit. Officieel opdrachtgever is het ge meentebestuur voor het totale pro ject, ofschoon alleen de toren ge meente-eigendom is, maar het Direc toraat Generaal van de Arbeids voorziening district Midden Neder land, gevestigd te Arnhem, waaron der ook Noord-Holland is ingedeeld achtte het beter, dat het werk als een project met een opdrachtgever onderhanden werd genomen. Archi tect is Ir Keesman. DOOR ZOUT EN ZAND UITGESTRAALDE MUREN Het voegwerk, vooral van de west en zuidmuur moet worden uitge hakt, daar het voor een groot deel door zand en zout is uitgestraald en aangevreten. Het gevolg is, dat door het binnendringende vocht de pleis terlaag aan de binnenzijde wordt losgedrukt, zodat die ook voor een groot deel vernieuwd moet worden. Over het vervangen van de hou ten lambrizering is men het nog niet helemaal eens. Gescheurde muren worden gerepareerd en gedeeltelijk vervangen in zoveel mogelijk de oude staat van het gebouw. De fa. Holleman heeft op dit gebied veel ervaring. Alle pannen gaan er af zodat op 't daaronder liggende hout dakleer aangebracht kan worden. De toren wordt van nieuwe leien voorzien. Na de bouwvakvakantie beginnen de werkzaamheden aan het interi eur, zodat de kerkdiensten dan el ders, in dit geval in de Gereformeer de kerk worden gehouden, wat voor de leden van de N.H. kerk niet zo vreemd is, aangezien er reeds een samenwerkingverband bestaat. Het werk aan het oude, uit 1746 daterende kerkje zal, zoals het zich nu laat aanzien, pijn. 15 weken du ren, maar dat is met herstelwerk zaamheden moeilijk vooruit vast te stellen. Ondertussen gaan de akties voor de kerk, o.a. op de wekelijkse braderie van Egmond aan Zee ge woon door. Daar kan men repro ducties kopen van de kerk en vele andere zaken, die met het herstel van de kerk te maken hebben. DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 28 en 29 juni: zr. de Klerk, He renweg 45a, Egmond-Binnen, tele foon 02206-1444. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Wilhelminastraat 14, telef. 02206- 1671, Egmond aan Zee. Spreekuur dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. PI ETER DE VRIJ Zeevis bv Nieuwe HARING Hollandse Eisenhowerstraat 9 - Tel. 1095 HOOG WATER Woensdag 25 4.54—17.22 (springtij) Donderdag 26 5.35—18.00 Vrijdag 27 6.12—18.36 Zaterdag 28 6.50—19.11 Zonda^ 29 7.24—19.46 Maandag 30 8.02—20.26 Dinsdag 1 8.50—21.15 Woensdag 3 9.41—22.09 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele Jaar door) Pompplem 2 - Telefoon 1201 W|j bezorgen grattn I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1