met de eg monden KORT NIEUWS STICHTING BOERDERIJ EN VAKANTIEHOEVE KOCHT BOERDERIJ IN SLOTKAPEL Rabobank RabobankS Kennemerland bv Taxicentrale TERVOORT B. V. Tel. Egmond 30Q0 Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 voor a! uw bankzaken de egmondeny Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 2 JULI 1975 Telefoon 02206- 1789 NUMMER 1200 losse plaatsingen: 22 cï. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie Daar waren ze dan de, de sterren van de beeldbuis. Drie dagen lang zijn er opnamen gemaakt op het strand om een uitzending van ruim een uur mogelijk te maken. We kun- ons nu voorstellen waarom een tv- programma zoveel geld kost, maar daarentegen heeft het Egmond geen kwaad gedaan; het was een gewel dige reklame. Menig dorpsgenoot zal zich zater dagavond j.1. op de tv gezien heb ben. Wij kunnen ons dat in de fa miliekring zo voorstellen: „Kijk mam, daar zit ik". „Ja, ja, roepen de anderen in koor". „Kijk, daar heb je Carlo". Misschien hebben we wel meer gekeken naar de mensen die we kenden, dan naar de artiesten. Zo'n tv-programma komt op het scherm heel anders over dan dat je het in werkelijkheid ziet. Vader Abraham zal heel wat schelpjes op geraapt hebben voor het naar de zin was van de regisseur. Johnnie Jordaan en Willie Alberti zijn zes of zeven keer in de zevende hemel der liefde geweest. Op het scherm doen ze dat maar één keer. André van Duin heeft heel wat keren „We zullen doorgaan" gezon gen en dat lijkt ons ook het beste. WIJ VERNEMEN: DAT elke zaterdagmorgen in het dorp Egmond-Binnen de spullen voor de rommelmarkt worden op gehaald. Deze markt zal plaats vinden op zaterdag 2 augustus. Nadere mededelingen volgen. DAT de programma's van het "Bel canto" concert ter verkoop klaar liggen. Zie de oranje raambiljet ten. Dit concert vindt plaats op donderdag 7 augustus in de St. Adalbertuskerk te Egmond-Bin nen. De organisatie is in handen van muziekvereniging Eensgezind heid te Egmond-Binnen. De pro gramma's zijn verkrijgbaar bij alle VW's, bij reisbureau Noordzee te Egmond aan Zee, kapper Sentveld te Egmond-Binnen en bij kapper Twisk te Egmond aan de Hoef. DAT de ballonoptocht van drum band Van Speyk en de Neder- landsche Middenstandsbank als geslaagd mag worden beschouwd. Tijdens de bouwvakvakantie zal er nogmaals een ballonoptocht worden georganiseerd. Vervolg "Kort Nieuws" zie elders in dit blad TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen De boerderij en landerijen die ge legen zijn aan de Hoeverweg 7 te Egmond aan de Hoef zijn verkocht. Deze boerderij heeft enkele jaren leeg gestaan en is onlangs door bo vengenoemde stichting gekocht van de gemeente Egmond-Binnen. Na 'n ingrijpende verbouwing zal dit de woning en het werk worden van 15 licht geestelijk gehandicapte mannen en vrouwen, in de leeftijd van 18 - 35 jaar. Konkreet houdt deze voorziening in: - een boerderij die aan 2 groepen van pl.m. 8 bewoners(sters) 'n woon ruimte biedt; - landerijen, geschikt voor veeteelt en tuinbouw; - een stal voor diverse boerderij werkzaamheden of ambacht, zoals kaasmaken; - een kas t.b.v. het kweken van ka merplanten. De licht geestelijk gehandicapten ziin eigenlijk een wat vergeten groep mensen. Ze horen niet in inrichtin gen thuis, maar kunnen zich ook niet helemaal zelfstandig redden in de samenleving. Juist zij hebben be hoefte aan een gevoel van zelfstan digheid. Als ieder ander willen zij graag in een soort gezinsverband leven. Een eigen kamer; huisgenoten met wie je samenwoont. Een huis dat van henzelf is. Een vorm van begeleiding zal echter wel noodza kelijk blijven. Dit geldt zowel voor het wonen als voor het werken. Het buiten werken en het omgaan met dieren en planten is voor veel geestelijk gehandicapten werk, dat ze met plezier doen. De aktiviteiten van het werk dienen zinvol voor henzelf te zijn en enthousiasme bij hen op te wekken. Het produkt van hun arbeid zou henzelf moeten toe komen. Mede daarom is gekozen om de bewoners zoveel mogelijk zelf hun arbeid te laten kiezen. Ze kun nen kiezen uit het verzorgen van vee (koeien, paarden, schapen, kip pen) en kasbouw (kamerplanten en groenten) en tuinbouw (groenten en fruit). Natuurlijk eist een juiste bedrijfs voering, dat alles op zijn tijd en op de goede manier uitgevoerd wordt, maar binnen dit gegeven zijn er voor de bewoners/werknemers nog voldoende mogelijkheden om in overleg met elkaar en de begeleiders de arbeid te verdelen. Om ervoor zorg te dragen dat de arbeid zinvol en voor de bewoners boeiend is, zul len zij mede geselekteerd worden op grond van de mate waarin zij zich tot het boerenbedrijf aangetrokken voelen. Het ligt in de bedoeling dat dit werk als buitenobjekt deskundig be geleid wordt door het Werkvoorzie ningschap Nrd.-Kennemerland. Het woongedeelte wordt gesubsidieerd door het ministerie van C.R.M. Om de zwarkzinnige niet te isoleren van zijn niet-gehandicapte medemens, is het de bedoeling dat zij gestimuleerd worden aktief aan het verenigings leven deel te nemen; zelf boodschap pen te doen, etc. Belangstellenden of aanmeldingen kunnen schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen met het sekretari- aat van de Stichting, Pr. Irenelaan 131 in Egmond aan de Hoef, telefoon 02206-3346. Op vrijdag 27 juni j.1. opende bur gemeester Bakker een ten toonstelling ^^r de Egmonden van vroeger, nu en in de toekomst. „Het is een unieke plaats, dit Godshuis, waarover zoveel geschiedenis is ge schreven". „Wie naar Egmond komt, wordt er o^^erliefd en dat gaat biet meer <^Pr. „Het is daarom goed om de mensen ook op deze manier met de Egmonden kennis te laten maken". De tentoonstelling is georgani seerd door de Stichting Culturele Belangen Egmond, waarbij zij veel medewerkine heeft gekregen van pater Hof, de heer Rombag uit Alk maar en de fotograaf Gé v. Beek. De tentoonstelling toont Egmond in al zijn facetten. Wij vonden het leuk dat ook „Het Contact met de Egmonden" een plaatsje op deze tentoonstelling heeft verkregen. Het betreft hier het 25e nummer van de le jaargang uit 1933. Ook toen bestond de rubriek: „WIJ VERNEMEN". De openingsavond werd opgeluis terd door spel op 'n clavigorth door Hugo v. Veen. Tevens gaf de heer Meeuwsen met zijn welluidende basstem enkele liederen uit de 17e eeuw ten beste. De tentoonstelling duurt tot 24 augustus. Wij kunnen u aanraden er heen te gaan. GIKïMfRi DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 5 en 6 juli: zr. de Wit, Godeslaan 53, Heiloo, tel. 072-30082. GE ZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Wilhelminastraat 14, telef. 02206- 1671, Egmond aan Zee. Spreekuur dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. PIETER DE VRIJ Zeevis bv Nieuwe HARING Hollandse Eisenhowerstraat 9 - Tel. 1095 HOOG WATER Woensdag 2 9.41—22.09 Donderdag 3 10.40—23.10 (dood-tij) Vrijdag 4 11.48—12.20 Zaterdag 5 0.22—13.00 Zondag 6 1.24—13.57 Maandag 7 2.16—14.44 Dinsdag 8 3.00—15.28 Woensda® 9 3.43—16.13 Donderdag 10 4.27—16.59 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN .,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplem 3 - Telefoon 1303 wy bezorgen gratis I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1