met de egmonden KORT NIEUWS INGEZONDEN TE KOOP 499,- 998,- RabobankO Kennèmerland bv jawtsiÊR Tijdelijk koelkast ivas- machine Fa.deGraaff Electra Taxicentrale TERV00RT B. V. Egmond Tel. 3000 voor al uw bankzaken de egmonden Slijterij DE POMP Autobedrijf Wilheiminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact 13 AUGUSTUS 1975 NUMMER 1206 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee Telefoon 02206 - 1789 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per m m Bij kontrakt belangrijke reduktie BELCANTO-CONCERT TROK ZEER VEEL AANDACHT Wanneer een concert, gegeven tij dens een zeer warme zomeravond in een volle Adelbertuskerk te Eg- mond-Binnen van het begin tot het einde de aanwezigen vermag te boe ien, dan moeten de artiesten van goed komaf zijn. De muziekvereniging Eensgezind heid was dan ook niet over een nacht ijs gegaan tijdens de voorbe reidende werkzaamheden en zij bood d?ze keer weer een programma, waarin o.a. solistische optreden van Caroline van Hemert, Marco Bakker, Patricia Madden, Robert Bruins en de cconcertpianist Hans Broekman viel te beluisteren. Wanneer daarbij ook het Amster dams operakoor optreedt en de mu ziekvereniging Eensgezindheid zelf, dan hebben wij hier met een aantal voorwaarden te doen, die stuk voor stuk borg staan voor een concert avond van hoog gehalte. Het leek alsof de optredenen niet in het minst door de warmte werden gehinderd. De overgave waarmee de verschillende muziekwerken ten uitvoer werden gebracht, deed de drukkende atmosfeer naar de ach tergrond verdwijnen. Maar na het herhaaldelijk opklin kende ovationele applaus wiste me nigeen zich de zweetdruppels van 't voorhoofd. Ondanks de hoge tempe raturen was hier sprake van muzi kaal genot van de eerste orde, dat schijnbaar moeiteloos ten toon werd gespreid terwijl de directie van Eensgezindheid, Frans Alleman en van het Amsterdams Operakoor Jo- chem Slothouwer in correct zwart costuum, ogenschijnlijk geen warmte voelend hun mensen tot toppresta ties wisten te leiden. Het is moeilijk te zeggen in welk optreden de muzikanten uitblonken maar toen na de excellente piano solo van Hans Broekman, waarbij hij de ontroerende en blij makende klanken van Chopins's treurmars ten gehore gebracht - het mag pa radoxaal zijn maar zo werd door de aanwezigen ervaren - en het Adieu forës uit Jeanne d'Arc, prachtig verklankt door Caroline van Hemert Toen na deze prachtige werken La Bohème werd uitgevoerd, toen leek een hoogtepunt te zijn aangebroken van dit conccert. De sopraan Patricia Madden en de tenor Robert Bruins vermochten hier in door hun zingend spel "of speelse zang, hoe u het ook zal hebben er varen, tot een hoogtepunt te komen, dat zijn climax vond aan het eind, een hoogtepunt dat zich voortzette in de ovationele hulde van de hon derden toehoorders. Caroline van Hemert en Marco Bak ker, hun namen zijn reeds borg voor topprestaties droegen dit concert op de vleugels van de mees terwerken van Bizet, Tsaikowski, Verdi en Mascagni, terwijl het in strumentaal optreden van Eensge zindheid onder gedegen leiding van Frans Alleman in het grote geheel voor muziek zorgde, waarvan ieder een met volle teugen genoot. In de reeks van belcantoconcerten, die „Eengezindheid" gedurende de laatste jaren heeft gegeven, was dit gebeuren er weer een van de eerste orde. Een dankbare Eensgezindheidvoor zitter Gerrit Tervoort vertolke zijn waardering namens de aanwezigen me een bloemenhulde. "Jo^BÊÊ '~T "i;v V»- jjjp i - -1 t jLi--M'—"r ECHTPAAR KIERS - RIDDER VIJFTIG JAAR GETROUWD Aan de zonovergoten Zeeweg te Eg mond aan Zee, op huisnummer 19, troffen wij de heer en mevr. Kiers, heerlijk genietend van de koele schaduw, die hen op hun straatje voor hun woning werd geboden. Zo vierden zij in alle rust hun 50 jarig huwelijksfeest. Op het tafeltje, tussen de glaasjes fris en de koele pilsjes lag een sta peltje post, felicitaties, die er op duidden, dat het een bijzondere dag was. "Ik heb er nog altijd geen spijt van" zegt mevrouw Kiers met een lachend gezicht. En inderdaad staat de tevredenheid op hun gezicht te lezen. Zij kunnen ook spreken van een goedegezond- heid, ondanks dat beiden vorig jaar een zware operatie moesten onder gaan. "Het werd mij afgeraden" zegt me vrouw Kiers, enwel op het motief: "Je denkt toch niet het eeuwig leven te hebben?" Nee, dat vond zij niet, "dat hoop ik later te krijgen maar laten we er nu nog van maken wat er van te ma ken is." Ze is nog altijd blij dat het gebeurd is, ze voelt zich weer goed. Het echtpaar Kiers woont al 28 jaar in Egmond aan Zee, waarvan 10 jaar aan de Zeeweg. De heer Kiers werk te als chefkok in de Prins Hendrik stichting tot zijn pensionering. De Ned. Herv. Kerk ter plaatse kon hem al heel gauw vinden en het ge volg was dat hij 13 jaar de funktie van diaken bekleedde en 4 jaar ou derling. Ook voor het bejaarden werk in Eg mond aan Zee heeft het echtpaar Kiers zich verdiensten vergaard en hoewel zij momenteel rusten, wil dat niet zeggen, dat zij al die activitei ten hebben afgeschoven. "Je moet wat om handen hebben" vinden zij en zo is het ook. Mevrouw Kiers zegt: "We hebben de jeugd achter ons maar ook weer voor ons" want zij genieten dagelijks van de kleuters van Torenduin. Zij leven een blij leven en wij wensen hen toe, dat dit nog lang zo zal blijven. Onze felicitaties. WIJ VERNEMEN: dat in Egmond-Binnen een kinder koor wordt opgericht dat onge veer 1 keer per maan een eucha ristieviering zal gaan verzorgen in de Adelbertuskerk. Hiervoor kun nen zich kinderen opgeven die in de 3e en 4e klas van de lagere school zitten, op de volgende a- dressen: Mevr. H. Schuit, Visweg 4, tel. 3269; mevr. H. Mooij, Vis weg 6, telefoon 2321 of mevr. R. Baltus, Herenweg 29, tel. 1129; dat er van 10 augustus tot 10 sep tember in het Noordhollands Duinres. bramen mogen worden geplukt uitgezonderd zijn de zee- reep. de infiltratiegebieden en de afgerasterde gedeelten. Bezoekers dienen uiteraard van een toegangs kaart te zijn voorzien. Door de aanhoudende droogte staan de bramen er niet zo florisant bij. Er wordt een matige oogst verwacht; Vorige week reed er een polittieauto door onze straat, die vol stond met fout geparkeerde auto's. Ik moest denken aan het indertijd van ge meentewege per circulaire aan de in woners gedane verzoek mede te hel pen een normaal verkeer te bevor deren door op foutief parkeren te wijzen; maar de politieauto reed rustig verder. Geprobeerd aan het verzoek te voldoen werd mij behal ve vele handtastelijkheden, ook vaak toegevoegd: "waar bemoei je je mee de politie zegt er niks van". Ook in onze straat is éénrichtings verkeer en ook wij hebben een g&s ^.'e stoeprand. Maar niemand stoort zich er aan. Waar niet geparkeerd mag worden, zet men auto's gedeel telijk op.het trottoir. Wie zouden toch die verkeersdes- kundigen zijn die verkeersborden en |die gele stoepranden hebben uitge- Placht? Ruim 9 maanden van het jaar zijn die overbodig en in het seizoen heeft het mogelijk zin, maar dan laat de politie overtredingen rustig toe. O ja, te weinig politiepersoneel. Maar waarom maakt men dan ver ordeningen als men tot de naleving daarvan niet kan toekomen? En laten we maar niets zeggen over die nieuwe verkeersborden, waarop door het Contact met de Egmonden d.d. 6 aug. 1.1. de aandacht werd ge vestigd. De hele situatie is een ge slaagde poging onze gemeente op kosten te jagen en het GEZAG be lachelijk te maken. H. PELGRIM Pr. Bernhardstraat 8 Telefoon 1476 Egmond aan Zee, 7 augustus 1975 LAMORAAL VAN EGMONT Zondag 31 augustus koffieconcert Er wordt een reis voorbereid naar Schaesberg Zuid-Limburg. De ver eniging heeft een uitnodiging ont vangen om het zilveren jubileum van Pastoor Alleman muzikaal op te luisteren. Een en ander gaat plaats vinden op 6 en 7 september a.s. Op 11 en 12 oktober zal er voor en in het Dorpshuis een najaarskermis worden gehouden t.b.v. de unifor men. VISCLUB DE EGMONDEN Zondagmorgen werd de tweede kar perwedstrijd van dit seizoen gevist. Het was goed weer en de 16 aan wezigen hadden er echt zin in. Maar desondanks werden er maar 3 kar pers '-evangen. Dat viel tegen. De uitslag: 1 A. Ligthart; 2 J. Peet oom en 3 P. Hink. Heren, wilt u er rekening mee hou den dat we waarschijnlijk op 24 au gustus de witviswedstrijd tegen de leden van "Bij nacht en ontij" vis sen? Hier meer over in het volgen de nummer van het Contact. De secretaris S. Hopman HOOG WATER Woensdag 13 aug. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 14 aug. 15 aug. 16 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aup. 21 aug. 7.56 20.24 8.50 21.21 9.58 22.33 11.16 23.55 (doodtij) 12.42 13.20 1.20 14.04 2.23 14.52 3.07 15.32 3.42 16.07 brommer Honda en een herensport- fiets, 5 versn. Zagwijn, Pr. Hendrik straat 8, Egmond aan Zee EERSTE BEWONERS IN STERFLAT Maandag 11 augustus stond een ver huiswagen van de firma Gul te Eg mond aan Zee voor het sterflatge bouw aan de Boulevard, om daar het huisraad af te leveren van me vrouw J. Jansen-Raves, die als eer ste bewoonster een der comparti menten van het tien verdiepingen hoge gebouw betrok. Haar man verblijft momenteel in een ziekenhuis, maar ze bleek over goede hulp te beschikken terwijl Cees Verduin ondertussen de ramen onderhanden nam. Mevrouw Jansen vertelde van de terrasflat aan de Kennedyboulevard naar de sterflat verhuisd te zijn om gezondheidsredenen van haar man, daar deze flat gemakkelijker toe gankelijk was. Het reeds voor de afbouw veel ver guisde en bij sommigen ook waar dering oo^»nde gebouw biedt van grote hoci^ een panoramisch uit zicht over het dorp, het strand en de zee, welk uitzicht wel de bewoners maar niet de doorsnee Egmonder beschoren is. Beheerder is de heer N. E. van Ger- ven, afkondig uit Krommenie, die ons verte^B dat er momenteel 75 procent vam de 120 flats waren ver kocht. Gedurende de komende we ken zullen de verkochte flats wor den betrokken. Op onze foto mevrouw Jansen met haar hulp en Cees Verduin, die voor de foto even van het uitzicht over het dorp stonden te genieten. ZOMERAVONDCONCERT IN DE OUD-KATHOLIEKE KERK TE EGMOND AAN ZEE op vr\jdagavond 15 augustus, 8.15 u. Orgelconcert met zang, hieraan wer ken mee Caroline van Hemert, alt. Zeer bekend als alt zangeres voor radio en televisie; Bernhard Bartelink, orgel. Organist van de grote- of St. Bavo Kerk te Haarlem. Bernhard Bartelink werd geboren in 1929 .te Enschede. Hij behaalde in 1954 de Prix d'Excellence voor orgel aan het Amsterdams Conservatori um ;Zijn leraren voor orgel en im provisatie waren Albert de Klerk en Anthon van der Horst. Bovendien volgde hij voor improvisatie lessen van Cor Kee, voor interpretatie van Gaston Litaize, voor compositie van Léon Orthel. In 1961 werd hij winnaar van het internationaal improvisatie-concours te Haarlem. Hij gaf concerten in binnen— en buitenland. Van ver schillende zijden ontving hij compo sitie-opdrachten, onder andere van het ministerie van C.R.M. en van de gemeente Amsterdam. Bernhard Bartelink is momenteel als leraar voor orgel verbonden aan het Instituut voor Katholieke kerk muziek in Utrecht en aan he Con servatorium "Muzieklyceum" te Am sterdam. Hij is tevens organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. Hoewel zijn programma's de orgel literatuur van alle periodes bestrij ken, is hij in Nederland vooral be kend doorzijn Bach-vertolkingen. Hij was de eerste Nederlandseorga nist, die integrale uitvoeringen gaf op orgel van het Wohitemperirte Clavier (beide delen) en van de "Kunst de Fuge". Donderdagavond speelt hij werken van Bach, Handel, Bartelink en Franck. Linda dubbeldeurs- van f 798,— tijdeiyk Zanker combinatie van f 1.498,tydelyk Duinstraat 2, Egmond a. Zee Telefoon 1093 TAXI TAXIBUSJES voor (ooitjes en clubs Informeer neer prijzen TSJQNGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplem I - Telefoon lf03 WH bexorgen gratie I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1