met de egmonden Bouw dorpshuis begonnen INGEZONDEN KORT NIEUWS 499,- 998,- RabobankS temerland bv jUlKXHiS; \s j,"l Tijdelijk koelkast was- machine Fa.deGraaff Electra Taxicentrale TERV00RT B. V. Egmond Tel. 3000 voor al uw bankzaken x^de egmondeny Slijterij DE POMP Autobedrijf linastraat. 71-73 mi f%nZee:02206-1979 SS wil l' 'Ml l' I l'l "ÏM contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 2® AUGUSTUS 1975 Telefoon 02206 - 1789 Advertentietarief NUMMER 1207 losse plaatsingen: 22 ct. per gun. Bij kontrakt belangrijke reduktie Maandagmorgen waren wij getui gen van de eerste grondverplaatsin gen in verband met de bouw van 't dorpshuis te Egmond-Binnen, dat zoals bekend zal verrijzen op de punt, gelegen tussen de omleidings- weg en de Herenweg aan de noord kant van het dorp. Het bouwwerk zal gerealiseerd wor den door het bouwbedrijf Gebr. A- peldoorn en de planning is dat het in 165 werkdagen klaar is. Dat zal wan neer de weersomstandigheden gun stig blijven in april 1975 zijn. Het uitzetten is gebeurd en momen teel zijn de grondwerkzaamheden al a.an de gang, waarna de funderin gen zullen worden aangebracht. Door het beschikbaar komen van 'n crediet in het kader van de werk verruiming is de bouw bespoedigd. Op de foto staat Jan Apeldoorn, die als medelid van het stichtingsbe stuur reeds tien jaar voor de tot standkoming heeft geijverd, naar de grondwerkzaamheden te kijken. RED OUD EGMOND 1 Mede namens een groot aantal vrienden en kennissen uit Utrecht en Limburg, allen vaste bezoekers van Egmond aan Zee, deze oproep: Laat de Raad en alle belangheb benden zich met spoed herstellen van de vergissing om ook nog maar één oud huis in Egmond tegen de grond te gooien, zoals de 3e Ooster- berg. Hoe men de Van Speijkstraat, Bergstraat en vele andere plekjes verwaarloosd is werkelijk onbegrij- lijk. Wat heeft het voor nut om de o.k. kerk en vuurtoren te behouden als ze op den duur in een wijk staan die geen enkel verschil maakt met Nieuw-Enschede, Nieuw-Utrecht, of welke stijlloze 'moderne' woonwijk in Nederland dan ook Oud Egmond is mooi. De kleine huizen en smallestraatjes maken een mens (die er oog voor heeft) rustig en stemmen tot na denken. Verschillende typen zijn zeldzaam, zoals de lange, smalle vissershuisjes in de Bergstraat en de (o schande!) te slopen 3e Oosterberg, enz. enz. Maar misschien is het nog niet te laat. Nog staan ze er De bewoners zijn nog met allemaal weg. Sommigen "zijn bereid zelf mee te werken. Er zijn in Egmond diver se goede voorbeelden hoe het kan, met goede wil, vakmanschap en een beetje steun. Als u, die dit leest, kunt instemmen met deze gedachtengang, doe dan wat u denkt, wat goed, nodig en mogelijk is. Schrijf een brief, verzamel handte keningen, voer aktie, maak 'n fonds of stichting, maar doe iets. Laten wij als gasten van Egmond hulp bieden aan de behoeders van een lief, en dierbaar stukje Holland, dat onze moeite méér dan waard is. Doe het nu! Snelle hulp is goede hulp. NICO HUISMAN Geleenstraat 15, Heerlen Noot van de redaktie: Als Egmonders zelf niet beseffen in welk uniek stukje Holland zij wonen dan worden zij door dit schrijven er ondubbelzinnig mee geconfronteerd. Er zijn in Egmond aan Zee sterke activiteiten voor het behoud van een oud en levensecht dorp, dat een sfeer heeft, zoals zelden wordt aangetrof fen. De heer Huisman vroeg zich af, wel ke houding een gemeenteraad van Egmond aan Zee hierin inneemt. Ook vroeg hij zich af, of er in de raad wellicht veel mensen zaten, die van origine geen Egmonders waren, of dat de wel - van - origine - Eg- monder geen invloed had, waardoor belangrijke waarden, beslist noodza kelijk voor een leefbaar en weldadig leefklimaat verloren gin gen. Spanningen en zenuwtoestanden, veroorzaakt door koude, nuchtere en 1 stijlloze flat- en blokkenbouw liggen met talloze voorbeelden voor het Het is opvallend, dat men van bui ten de dingen duidelijker waarneemt dan wij zelf. Gelukkig zijn we nog geen Zand voort of Scheveningen. En we hebben ook nog het geluk, die miskleunen te voorkomen. OLOF BALTUS DOET VAN ZICH SPREKEN Hélène Min, bekend van de galerie De Kapberg te Egmond aan de Hoef speelde reeds lang met de gedachte om 'n opening van een tentoonstel ling eens anders te laten verlopen dan met de nodige speeches en het gebruikelijke drankje. Toen zij daar over praatte met Olof Baltus, een jonge Egmonder, die steeds meer be kendheid krijgt door zijn zeer aparte opvatting van kunst, toen kreeg het idee meteen meer werkelijkheid. En zo kon het gebeuren, dat een ten toonstelling werd geopend met een verhaal van Olof Baltus, dat hij liet spelen door poppen, waarbij o.a. voorkwamen Magere Hein, Pierlala, de houtworm en de mot. Jaap Min schilderde de koppen en Olof ver zorgde een aantal tekeningen en het geheel werd een apart gebeuren, waarbij het publiek sterk werd be trokken. En daar ging het allemaal om. Men had er bijzonder veel waar dering voor. Olof zal nog wel meer van zich doen spreken. Hij woont in Egmonds dreven maar werkt en ver blijft ook wel in Groningen. WIJ VERNEMEN: dat de gemeenteraad van Egmond aan Zee op maandag 25 augustus bijeenkomt, 's avonds om 8 uur. Op het programma staat de invoe ring van de toeristenbelasting, die zoals bekend door de raad voor dit lopende jaar niet werd aan vaard. De invoering van de belas ting wordt nu voor 1975 van kracht en zal bij aanslag worden opgelegd over 60 dagen volle be zetting. Of dit in de praktijk haal baar is, zal moeten blijken, daar enkele gevallen daargelaten de ge middelde bezetting in de logies/ont bijtsector belangrijk lager is; dat Crescendo, het gemengd koor van Egmond-Binnen weer met de repetities begint, nu de vakantie periode voorbij is. Het koor heeft echter dringend versterking nodig, zodat hierbij dames en heren wor den opgeroepen zich op te geven op Dom Huybenlaan 6 of 23. Te vens kan men zich melden op de repetities op de donderdagavon-. den om 8 uur in de kerk; dat in de Kapberg aan de Slotweg te Egmond aan de Hoef een ex positie wordt gehouden van schil derijen van Robert Brouwer, broodkastjes van Coby de Grauw, keramiek van Ellen de Groot, a- quarellen van Paulus Kamp, pop penspel van Olof Baltus en plas tieken van Kornelis Kaay. Te be zichtigen tot 7 september, dins dags tot en met zondags van 14 tot 17 uur. dat het clubblad van St. Adelbert te Egmond-Binnen in een knal rood jasje is gestoken op het for maat A4. De kleur rood en zwart (druk) zijn de bekende Adelbert- kleuren. Het drukwerk werd uit gevoerd door drukkerij Belleman terwijl verschillende enthousiaste redaktieleden onder aanvoering van W. Duinmeijer er voor willen zorgen, dat het blad om de 14 da gen verschijnt. Dat daarvoor een massa werk in vrije tijd verzet moet worden, ligt voor de hand; dat tijdens de algemene ledenver gadering van voetbalvereniging Egmondia de heer R. Spit is ge huldigd, daar hij gedurende 12 jaar de functie van penningmees ter had vervuld. Bij zijn uittreden uit het bestuur kreeg hij de boe kenserie van de oorlogshistoricus dr. L. de Jong aangeboden terwijl hij tevens tot erelid van de vere niging werd benoemd. Het pen ningmeesterschap is overgenomen door de heer P. M. Stam; dat vrijdag 22 augustus de laatste kustmarkt, waaraan ook de Eg- mondse kunstschilder Bob Denne- boom deelneemt, zal plaatvinden te Bergpn. U kunt daar werken ontmogien van 20 kunstenaars uit de r^flb. U kunt uw kinderen meenemen, die deel kunnen ne men aan een grote „Paint-inn". Dat houdt in, fijn schilderen op grote vellen papier. (Vanaf 3 uur 's middags; dat deze week en de volgende week in de drie Egmonden de collecte van Kon. Wilhelminafonds (kan kerbestrijding) zal plaats vinden; dat de toneelgroep "Spiegel" te Eg mond-Binnen voor het a.s. seizoen leden (heren) oproept. Inlichtingen kan men verkrijgen bij Tiny Ter voort, Boonakkersteeg 9 of tele fonisch 02205 1777; KOOR IN OPRICHTING VOOR JONGENS EN MEISJES Op dit plaatje, tussen schoolbanken en schoolborden en met op de voor grond de uitmonstering van een drumstel, zitten enkele enthousiaste mensen. Zij zitten nijver te oefenen met achter de piano Ab Blaauboer, aan de drums ontwaart men de rij kelijke haardos van Jaap Gouda en achteraan zit Gerard Wittebrood met trompet, Aad Baltus met bugel, Piet Gaarthuis op de sax en verscholen achter de grote bas Nico Duinmeijer. Deze mensen zijn bij elkaar gaan zit ten om een combo te vormen voor de begeleiding van een kerkelijk koor voor jongeren. Het idee kwam eigenlijk voort uit de r.k. kerk en de hier genoemden rijn er bijzonder enthousiast voor om met hun instrumenten een aantal jongeren in hun zang te begeleiden wanneer het gaat om iets anders dan alleen wereldse muziek en tekst. Zij besloten met hun muzikaal ver snuft de handen ineen te sl^an en "aangezien het uieteindelijk om één gezamenlijk doel gaat, willen zij in Egmond aan Zee een jongerenkoor van de grond brengen, dat zal kun nen optreden in alle Egmondse ker ken, zodat de jeugd er zelf voor ij vert, dat jongeren meer belangstel ling voor de kerk in het algemeen krijgen. Het koor moet een volkomen eigen gezicht krijgen, het gaat niet alleen om beatmuziek, het gaat om de jon geren, maar ook voor de oudere die luistert naar aansprekende muziek. De eerste oefeningen waren veelbe lovend, maar het koor wil graag veel meer leden hebben. Jongelui, jongens, meisjes, met ho ge en, lage stemmen vanaf pl.m. 14 jaar, zij allen kunnen zich opgeven om in een gezellig koor iets goeds en voor eenieder verstaanbare mu ziek te brengen, waarmee rij spe- lender- en zingenderwijs aan de toe hoorder wat meegeven. Gaarne opgaven bij G. Jaspars aan de Voorstraat 68, tel. 1929 of bij Aad Baltus. Wilhelminastraat 71, tele foon 1979. GOED GEORGANISEERD VAN SPEYK FESTIVAL Het schitterende weer was mede de oorzaak van 'n zeer geslaagd drum bandfestival waarvan de organisatie in handen v. drumband Van Speyk. Het was de twaalfde maal dat een dergelijk muzikaal gebeuren in Eg mond aan Zee plaats vond. Dat de drumband door ervaring veel organisatietalent heeft verkre gen bleek uit dit zeer gladjes ver lopen festival. Ook volgend jaar zal het Van Speyk drumbandfestival niet op de evene- mentenlijsten ontbreken. HOOG WATER 20 Woensdag Donderd. Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Dondexri. augustus 3.09 augustus 3.42 augustus 4.16 augustus 4.49 augustus 5.20 augustus 5.50 augustus 6.21 augustus 6.53 augustus 7.28 15.22 16.07 16.40 17,12 17.42 18.11 18.41 1913 19:5.0 Bioscoop "De Vergulde Valk": Donderdag en vrijdag: De Berlijnse maagdenroof; zaterdag en zondag Wild Angels. LAMORAAL VAN EGMONT Wij gaan voorbereidingen treffen om de laatste stoot te geven om te ko men tot aanschaf van nieuwe uni-# formen. De enveloppenaktie heeft 't grootste gedeelte binnengebracht, n.1. f 8.685,36. Het resterende bedrag van pl.m. f 9.000,trachten we via grote krachtsinspanning bijeen te verzamelen. Een complete najaarskermis in en om het Dorpshuis op het Hanswijk. Kermisexploitant Cor Braak heeft zijn volle medewei-king al toege zegd en verzekerde ons te komen met zijn geheel vernieuwde draai en zweefmolen. Meer evenementen volgen nog. U hoort er meer over. Volgende week meer nieuws. S.W. P.S. Zojuist ontvingen wij een be drag van f 500,van de onderne mersvereniging Eendracht uit Eg mond aan Zee. Een bijzonder sym pathiek gebaar, waarvoor wij deze vereniging hartelijk dank zeggen. (S.W. Linde dubbeldeurs 228 Itr, van f 798,tijdelijk Zanker combinatie van f 1.498,tijdelijk Duinstraat 2, Egmond a. Zee Telefoon 1093 TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen TGJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE"I KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplem 3 - Telefoon 1203 WU bezorgen gratis I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1