met de egmonden «KORT NIEUWS INGEZONDEN Rabobank RabobankS Kennemerland bv Fa. Oerlemans Taxicentrale TERVOORT B. V. Egmond Tel. 3000 voor al uw bankzaken \de egmondeny J Slijterij DE POMP Autobedrijf Withelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 30 AUGUSTUS 1975 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee Telefoon 02206- 1789 Advertentietarief NUMMER 1208 losse plaatsingen: 22 ct. per nun. Bij kontrakt belangrijke reduktie ANNIE EELTINK, 40 JAAR IN LEVENSMIDDELEN Als het zomerseizoen van 1975 achter de rug is en we tellen alweer de negende september, over 2 weken dus, dan wordt in Egmond aan Zee het veertig jarig jubileum gevierd van Annie Eeltink in levensmidde len. Vroeger heette dat in koloniale en grutterswaren, z(j is nog de echte kruidenier van het winkeltje op de hoek, het winkeltje, waar nog een ander levensmiddel verkrijgbaar is en dat is het gezellig praatje van elke dag, de kleine levensbehoefte, die in vele zaken onder invloed van modernisering en verkilling is ver dwenen maar node wordt gemist. Zo niet bij Annie Eeltink, het le- vènsmiddelenbedrijfje, dat nog maar ter nauwernood de tijd is ontgroeid van de houten bakken met de schep en de papieren puntzakken. En daarmee wordt niets ten nadele van deze winkel gezegd, integendeel, dit is een van die unieke zaakjes, waar de klant nog persoonlijk wordt ge holpen zoals hij of zij het altijd heeft gewild. Veertig jaar Annie Eeltink, zij stamt nog uit de tijd, toen een half pond rijst 6 cent kostte, er was ook duurdere van 16 cent een heel pond. Nu is dat 1.57 hebben wij ons laten vertellen. Toen zij het winkeltje overnam van haar schoonmoeder, in 1935, werd er zeer veel opgeschre ven terwijl de klant bedankt werd voor de gunst. "Veel van dat geld moet ik nog vangen" zegt ze peinzend. En terwijl we zo even over vroeger zitten te praten en de winkelbel onophou delijk gaat (maar dochter Ans vangt de klanten wel even op) moet ze vlug even kijken of de aardappelen niet overkoken want er moet gege ten worden om ook weer op tijd open te zijn. Samen met dochter Ans maakt ze lange dagen maar zij heeft er plezier in. Die dagen zijn 's avonds meestal nog niet pm want er zal altijd nog wat geregeld moeten wor den, "maar ik ben er gelukkig mee" zegt ze. Binnenkort moet ze er echter mee stoppen want de 3e Oosterberg gaat verdwijnen en op het puntje daar van, or> de Julianastraat 10 is haar zaak gevestigd. Ondanks haar leef tijd spijt haar dat, maar ze weet de realiteit te aanvaarden. In haar le ven heeft zij veel zorgen gekend maar deze zorg ziet zij meer vanuit een andere kant: de buurt vindt het helemaal niet leuk dat haar winkel gaat verdwijnen. Ook de zieken on der haar klanten zullen dan waar schijnlijk die kleine maar hartelijke attentie moeten missen want als zij het even wist, gingen daar wat eit jes heen om aan te sterken. Het zij zo, maar het veertig jarig jubileum komt en dat zal gevierd worden op dinsdag 9 september in restaurant „De Klok". Wij zijn er zeker van dat velen haar komen fe liciteren. KEUKENCENTRUM "DE BARK" OPENDE HAAR DEUREN De timmermanswerkplaats op de hoek van de Marinestraat/Burg. Ey- maplein van bouwbedrijf Baard is tot keukencentrum "De Bark" om gebouwd. Geruime tjjd is er aan het oude pand gewerkt en wat er onder de werkzaamheden vandaan geko men is, mag gezien worden. En daar van hebben ondertussen reeds velen gebruik gemaakt. De helder groene letters op de voorgevel laten reeds duidelijk le zen, dat daarachter keukens te zien zijn en eenmaal binnen zal men kun nen zien, dat er op dat gebied veel meer te koop is dan alleen maar een paar keukenkastjes en een aanrecht. De keuken gaat weer terug naar 't gebruik van vroeger, dit onmisbaar huiselijk onderdeel wordt weer veel meer bij het gezellig wonen betrok ken, terwijl alle moderne snufjes van nu daarbij worden aangewend. Het modernste materiaal en het eerlijke eikenhout strijden hier om de gunst van de koper en prachtige tegels laten zien dat gele, blauwe of witte wandbekledingen al lang niet meer het alleenrecht hebben. U moet het eens gaan bekijken, het is een pracht. PAALZITTEN EGMOND-BINNEN Uitslag "Wie tipt de winnaar": Daar er twee winnaars waren, heeft het comité in plaats van drie vier prijzen beschikbaar gesteld. De volgende winnaars kunnen hun prijs afhalen bij de heer C. Steeman, Es doornlaan 10 te Egmond-Binnen. De le prijs, een horloge, ging naar H. Liefting, Peperstraat 6, paal 25 dins dag 16.15 uur; de 2e prijs, .transistor, A. Merkuur, Limmerweg, paal 13 dinsdag 10.00 uur; de 3e prijs, krat pils, mevr. Zwart, Dom Huybenlaan 1, dinsdag 18.00 uur; de 4e prijs, krat pils, T. Dekker, Kerkplein 16, paal 13 dinsdag 23.00 uur. Zondag 31 10.07—22.44 Maandag 1 11.30—23.52 Dinsdag (dood-tij) 2 12.5413.20 Woensdag 3 1.26—14.02 Donderdag 4 2.23—14.52 HOOG WATER Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 27 28 29 30 6.53—19.13 7.28—19.50 8.09—20.33 8.59—21.29 RAAD EGMOND AAN ZEE WIL VERNIETIGING BESTEMMINGSPLAN KENNEDY-BOULEVARD Egmond aan Zee wil geen verdere hoogbouw meer. Maandagavond heeft de raad twee moties aange nomen, die door de heer J. Oud na mens de vier frakties werden inge diend en waarin grote bezwaren werden gemaakt tegen de meet- en peilvoorschriften en tegen de bouw hoogte tot 16 meter, die maximaal 13 meter moet zijn, terwijl de vol gende motie het raadsbesluit van 25-1-73 ter vernietiging voordroeg, waarin de verdere bouwplannen werden geregeld in de le herzening bestemmingsplan Kennedy-Boule- vard. Alvorens het zover was, vonden er enkele felle discussies plaats. De schriftelijke antwoorden van het college op een tiental door Oud ge stelde vragen over het gewraakte plan werden onbevredigend ge noemd. Hoewel de data over allerlei besluiten juist waren, was men het duidelijk niet eens met het beleid, met als gevolg de twee moties. Het college was het met deze gang van zaken niet eens en wenste eerst de inhoud van de moties te bestu deren, daar het niet over de schrif telijke inhoud beschikte. De gesprek ken werden tenslotte moeilijk te vol gen, daar emoties zelfs hier en daar niet onderdrukt konden worden. De voorzitter waarschuwde voor de schadelijké (financiële) gevolgen; de wethouders Gravemaker en Jas- pars wilden meer tijd voor nadere bestudering terwijl wethouder Dam- stra zich van de dicussie onthield. H. den Boer vond dat de gemeente Egmond aan Zee geen enkele ver plichting op zich nam door het be stemmingsplan te verwerpen terwijl Oud zei, dat als er een schadeclaim kwam, het aan de raad was die te honoreren. B. Franke gooide er nog een schepje bovenop, daar hij van mening was, dat er reeds grond aan Teerenstra was verkocht, nog ver voor het oude plan van 1962 was goedgekeurd. Dat was in 1957 zei hij. Met de stemmen van de wethou ders mevr. Jaspars en W. Gravema ker tegen werden de beide moties tenslotte aangenomen, waarmee de raad terugkeert naar de uitgangs punten van 1962, waarop sindsdien verschillende wijzigingen zijn aan gebracht, die een beleid van het ver leden vorm gaven, dat door deze raad nu duidelijk wordt afgekeurd. N OTULEN PERIKELEN De heer Franke wenste ter defi nitieve afdoening van een notule- ringsfout van de raadsvergadering van 30-12-74 nog eens duidelijk te stellen, dat de notulen een duidelijke afspiegeling dienen te zijn van een vergadering Op het voorstel van de toen in stemming gebrachte te ver hogen belasting door de heer Den Boer stemde wethouder Jaspars voor i.p.v. tegen. Hij had herhaaldelijk aangedrongen op aanpassing van die notulen maar hij vond dat mevrouw Jaspars daaraan niet had meege werkt en dat kon hij niet waarde ren. LOGEERBELASTING Het besluit is gevallen tot invoe ring van de logeerbelasting per 1 januari 1976. Maar aangezien 1975 financieel meeviel, zei de heer Fran ke, en de verhoogde belastingen werden aangenomen omdat voor dit jaar de logeerbelasting was afge ketst, vond hij dat belastingen nu wel weer wat konden worden aan gepast. Maar zijn motie daartoe werd niet aangenomen. Wethouder Damstra zei, dat er geld nodig was o.a. voor de uitvoering van enige kapitaalswerken in de sfeer van Openbare Werken. Mevrouw Zwart pleitte voor een onderzoek naar baarmoederkanker, die volgens recente berichten meer in de kuststreek voorkomt terwijl zij er de aandacht op vestigde dat Eg mond aan Zee in 1977 1000 jaar be staat. De heer Den Boer stelde voor in de zomer de Voorstraat af te slui ten om grote verkeersgevaren te voorkomen. De parkeermeters zag hij dan in de belendende straten op gesteld. De WV krijgt 3500,— meer subsidie terwijl ook de biblio theek 5000,kreeg. Een veronderstelling van de heer Luitjes, dat de „De Ruyterschool" leerlingen zou hebben geronseld, werd door wethouder Jaspars naar het land der fabelen verwezen. Het hoofd, de heer Wiegers wilde met de kinderen en hun ouders kennis maken lang na de datum van aan melding. WIJ VERNEMEN: ook dit jaar de volleybalver eniging Relax weer haar fancy- ■"ïair gaat houden en wel op 13 en 14 september a.s. in en om "Het Rode Hert". De voorbereidingen zijn in volle gang en zaterdag 30 augustus komen de leden ook bij u aan de deur om lege flessen en/of oude televisies op te halen. Ook dit jaar wordt er weer ge tracht er een geslaagd geheel van te maken. De vereniging rekent op u DAT te Egmond-Binnen een kreati- viteitskursus van start zal gaan, waarin men zich kan uitleven in verschillenden kursussen. (Zie de advertentie in dit blad). DAT hedenavond de huldiging van de twee Egmondzeeër paalzitters plaats vindt in de Meerpaal. DAT hedenavond de laatste brade rie van dit seizoen zal worden ge houden terwijl drumband V. Speyk waarschijnlijk versterkt met het trompetterkorps Heiloo voor een feestelijke afsluiting zal zorgen. KOFFIECONCERT "LAMORAAL VAN EGMONT" Op zondag 31 augustus zal Lamo raal van Egmont op het dorpshuis plein te Egmond aan de Hoef in zijn serie zomerevenementen een koffieconcert gaan verzorgen. Dit concert dat door zijn onge dwongen en toch muzikale sfeer steeds meer belangstelling geniet, zal ook dit jaar weer het muziek - minnend publiek vergasten op een vooral gezellige ochtend. Het pro gramma vermeldt een speciaal op treden van de drumband o.l.v. Rita Belleman. Vervolgens zal het inmiddels uit 44 leden bestaande fanfare-orkest o.a. ten gehore brengen: The Bohe- miangirl (ouverture) W. Balthe; Die Czardas Fürstin (operette selektie) E. Kalman; Josua (Charal dixy) Kan Roccard; Servus Wien (Weense pot pourri) M. Dostal; Langstreet Dixy van Lex Abel en verschillende an dere lichte en populaire werken. De leiding is in handen van Frans Allee man. Er wordt koffie geschonken en allerlei andere dranken zijn ver krijgbaar. Het dorpshuisplein zal worden omgebouwd tot een terras terwijl de dranken geserveerd wor den door enkele charmante dames van de drumband. Lamoraal van Eg mont wenst u hierbij veel genoegen. Zie voor de rookwedstrijd de publi- katie in dit blad. Zaterdag 11 en zondag 12 oktober zal een grote najaarskermis in en om het dorpshuis te Egmond aan de Hoef worden georganiseerd. Egmond aan Zee, 20 aug. 1975 Als geregeld badgast las ik van daag in het Contact het ingezonden stukje „Re^'ilud Egmond". Vorig jaar vernam^k al plannen tot op richting van een vereniging Oud Eg mond en vond ik dit een uitstekend initiatief, om juist dat te bewaren wat in Egmond bepalend is voor de sfeer van een oud vissersdorp. Laat dat niet ve- ^en gaan! Een deel van mijn voorvaderen heeft hier geleefd en gewerkt. Het zal duidelijk zijn dat dit gegeven mijn sympathie voor datgene wat uit die tijd over is ten zeerste versterkt. Als inwoner van Hilversum kan ik bovendien goed beoordelen wat het wil zeggen als de vernieuwingsdrang de gemeentebestuurderen naar het hoofd stijgt. Ook in Hilversum is het hart gesloopt, terwijl dit nog niet eens de grote historische waarde heeft zoals de kern van Egmond aan Zee. Waak voor beton! Beton is grijs, maar een veel lelijker grijs dan het grijze verleden. Stop dus onmiddel lijk met afbreken. Ing. P. J. de Jager Gijsbrecht van Amstelstraat 21 Hilversum VOLLEYBALVER. RELAX TRAINING: De trainingsindeling en tijd op de donderdagavond blijft ongewijzigd. Voor de vrijdagavond echter is met ingang van a.s. vrij dag de indeling als volgt: 18.00-19.00 uur heren 3 jongens; 19.00-20.00 uur dames 2 dames 3; 20.00-21.30 uur dames 1 selektie; 21.30-23.00 uur heren 1 heren 2. Op vrijdag 12 september is er geen training in verband met de voorbe reidingen bij het Rode Hert voor de fancy-fair. Komt u dus niet naar het dorpshuis maar naar het Rode Hert, want daar kunnen we dan wel wat hulp gebruiken. Eenieder die op za terdag 30 augustus wil helpen met het ophalen van lege flessen en oude televisies, vragen wij om 9.30 uur aanwezig te zijn bij Alie en Renno thuis (Pr. Irenelaan 22, Egmond a.d. Hoef). Hoe meer zielen hoe meer vreugd gaat ook hier op, want dan zijn we des te eerder allemaal weer klaar. NIEUWE NAJAARSSTOFFEN A.s. maandag weer van 1-5 uur in café 't Haasje, Heren weg, Egmond-Binnen. VERKOOP MODESTOFFEN geheel nieuwe naiaars- kollektie J modestoffen Egmond-Binnen TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen T6J0NGE WAT WAS HET GEZELLIG IN „T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplfcin 3 - Telefoon 1203 Wij bezorgen gratia

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1