met de egmonden KORT NIEUWS RabobankS Kennemerland bv Taxicentrale TERVOORT B. V. Egmond Tel. 3000 voor al uw bankzaken de egmonden Slijterii DE POMP ook öansLes in eqmonö aan zee öansschooL moöeRn Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 I contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 3 SEPTEMBER 1975 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1209 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per man. Bij kontrakt belangrijke reduktie ZOMERSEIZOEN 1975 (BIJNA) VOORBIJ De zomer van 1975 heeft alle be weringen, dat we nooit meer die mooie, lange en warme zomers van vroeger zouden beleven, radicaal ge logenstraft. We hebben een lange en warme zomer achter de rug, mis schien wel warmer dan ooit tevoren. Het is dus nog wél mogelijk en er is wat het weer betreft dan ook geen vuiltje aan de lucht. Hoewel het zomerseizoen 1975 zich aanvankelijk niet zo rooskleurig voordeed waar het de verhuur be treft, is duidelijk gebleken, dat het weer een belangrijke invloed uitoe fent. De besprekingen vooruit wa ren voor het hoogseizoen, de periode van half juli tot de derde week van augustus, gunstig terwijl de bezet ting in de sector logies met ontbijt sterk te wensen overliet. De werkelijkheid is, dat men over het algemeen een zeer goede bezet ting heeft gekregen, waaraan het mooie weer belangrijk heeft meege werkt. Vele gasten, die niet van te voren hadden besproken, kwamen naar de kust en konden aanvankelijk aan een onderkomen worden gehol pen, totdat ook deze akkommodatie vol was. De pieken, vooral rond de weekends brachten voor de VW vele zorgen met zich mee en ten slotte moest men nee verkopen. Dankzij de medewerking van de leden, die onmiddellijk een vrij ge komen akkommodatie opgaven, kon in de meeste gevallen een oplossing worden gebracht. Voor de VW was deze zomer dan ook "druk, warm en lang" zoals het werd uitgedrukt, ter wijl des temeer is gebleken, dat het weer de belangrijkste faktor is voor een goed dan wel minder goed sei zoen. DRUK, WARM EN LANG Inderdaad, deze zomer was druk, warm en lang. Dat gold voor allen, die moesten werken, of het warm was of niet, en dat kwam wel heel sterk tot uiting in de bedrijven, die veel seizoendrukte te verwerken kregen. Was het voor de klanten al moeilijk, wanneer er wat langer dan WIJ VERNEMEN: DAT de trekking van de verloting t.b.v. het uniformenfonds van drumband Van Speyk plaats vindt a.s. vrijdagavond om 10 uur in restaurant "Speeltuin De Egmon den". DAT het VVV-kantoor te Egmond a. Zee met ingang van 1 sept. elke dag gepoend is van 10.00-12.30 en van 13.30-17.00 u. Afhankelijk van de drukte is het kantoor het ko mende weekend ook geopend en wel op zaterdag van 10.10 tot 17.00 u. en op zondag van 11.10-15.00 u. DAT vrijdagmiddag a.s. om half 2 de eerste sleutels van het plan "Huis ter Duin" aan de nieuwe be woners overhandigd zullen worden. Voor hen gaat dan een dierbare wens tot het bezit..van een eigen woning op dat moment in vervul ling, alhoewel er zoals bekend wel enige strijd omheen is geleverd. DAT volgende week dinsdag de 9e september - wij herinneren er nog maar even aan - het 40-jarig ju bileum wordt gevierd van Annie Eeltink in levensmiddelen, waar toe 'op die middag in 'De Klok' te Egmond aan Zee een receptie zal worden gegeven. DAT Lamoraal van Egmont zondag morgen een koffieconcert gaf op het Dorpshuisplein te Egmond a.d. Hoef. Het was prachtig weer en 't terras dat op het plein was inge richt, werd door veel belangstel lenden bezet. Ondertussen maakte Lamoraal nog van de gelegenheid gebruik een aantal loten aan de man te brengen voor het unifor menfonds en dat bracht nog aardig geld in het laatje, terwijl de po pulaire muziek voor een prima stemming zorgde. DAT de zondagsschool "Voor ieder kind" te Egmond aan Zee op zon dag 7 september de deuren van de Trompschool weer wijd open zet ter verwelkoming van de kinderen vanaf 5 jaar. Het begint om 10 u. DAT er enige verwarring heerst rond de redaktie van de motie over de hoogbouwplannen (Bestemmings plan Kennedyboulevard), zoals die werd ingediend door de 4 raads- frakties van Egmond aan Zee. In de motie staat, dat het betreffende raadsbesluit van 25-1-73 "vernie tigd moet worden". Dit kan een raad niet doen, een raad kan wel een besluit intrekken, werd ons van de zijde van B en W meege deeld. Maar volgens onze beschei den mening staat er niet, dat de raad het besluit „vernietigd", maar dat het vernietigd moet worden door de Kroon waar het plan ligt. Het klinkt in dat geval wat cru, een „verzoek" tot vernietiging had beter geweest. De motie is in te genstelling tot andere berichten wel doorgezonden en niet in de la v. de burgemeester blijven liggen. DAT in de eerstvolgende raadsver gadering van Egmond aan Zee in de maand september het plan Noordlob ter tafel zal komen. De stukken die behandeld worden zijn dezelfde als die op tafel komen in de raad van Egmond-Binnen, daar het een gezamenlijke ontwikke ling betreft. Of ook het plan Buma weer aktueel zal worden, is ons niet bekend. Ook de plannen voor het terrein van het oude St. Agnes gebouw zullen binnenkort worden besproken. Zoals bekend hebben de diverse frakties daarover een stu die gemaakt of in bewerking.^ DAT de Egmondz. Reddings Bri^ke op zaterdag 13 sept. haar tradSw- nele kampvuur zal houden op het strand ter afscheid van het seizoen 1975. Alles wat aan 'brandbaar af val zich op het strand bevindt zal daarvoor worden verzameld. DRUMBAND VAN SPEYK LEEFT OP Hoewel het verenigingsleven tij dens de zomermaanden praktisch stil ligt, is het voor drumband Van Speyk juist een tijd van aktief bezig zijn. Zo kon men getuige zijn van ballonoptochten, wandelpuzzeltoch- ten, drumband festival, een grote verloting (trekking 5 september in de Speeltuin) en enkele optredens. Drumband Van Speyk sluit dit zo- mer-seizoen af door deel te nemen aan het bondsconcours te Hoogwoud op zondag 7 sentember. Ofschoon er tijdens de zomermaanden diverse concoursen op verschillende plaatsen in de omtrek gehouden werden, is het pas nu mogelijk een dergelijke vaardigheidsproef af te leggen. De drumband heeft namelijk een waar dieptepunt gehad. Maar nu schijnt de nieuwe instrukteur de wind er weer onder te hebben, er zijn enkele nieuwe leden bijgekomen en het nieuwe bestuur zit, gezien de zomer- evenementen, niet stil. Daar komt nog bij dat deze en thousiastelingen het voor elkaar boksten, het uniform voor een groot gedeelte te vernieuwen. Voor het ko mende seizoen staan nu nog nieuwe jasjes op de begroting. Dat daar nog veel geld voor nodig is, staat buiten kijf, maar welke vereniging heeft geen geldgebrek. Het geld moet er komen en het zal er ook wel komen. Wat het bestuur echter slapeloze nachten bezorgt, is het ledenbestand van de drumband. Er moeten leden bijkomen, wil de Vereniging gezond blijven draaiên gewoonlijk gewacht moest worden, voor het personeel in de diverse za ken was de inspanning des te groter, om voorkomend te blijven, daar dat nu eenmaal wordt verlangd. Dat de een daar beter in slaagt dan de ander, is duidelijk en dat gaf dan voor de dagelijkse leiding van het bedrijf weer problemen, voor de leiding, die het ook warm had. En dat wordt door sommigen slecht be grepen. En wanneer door interne moeilijkheden ook nog een slapeloze nacht het gevolg is, dan is de vol gende dag een kleine irritatie vol doende voor een onbeheerste ont luchting van de gemoederen. Het voeren van een bedrijf wordt dan nog moeilijker dan het al is en in die dagen zal menigeen de ver zuchting slaken: "Waar doe ik het eigenlijk voor". Als daar bovenop de belasting zijn deel komt eisen en niet te vergeten alle sociale lasten moeten worden afgedragen, dan wordt er op een zakenman dikwijls een zware wissel getrokken, want dan bliikt het eerste gewin soms kattegespin geweest te zijn. Maar laten we er vlug aan toe voegen, dat het voor de meesten een goed seizoen is geweest, om te voor komen dat men zou zeggen: „och arm, nu hebben ze hard gewerkt en nog niets verdiend, 't zal wel maar laat ze maar lor-en". In de verschillende bedrijven was het warme weer soms aanleiding tot agressiviteit onder de klanten, die ondanks dat zij op vakantie wa ren niet voldoende geduld op konden brengen. Dan was het voor het zich inspannende personeel soms een verademing, dat anderen zich met hen solidair verklaarden. Dat maak te een hele lange en warme dag weer goed. Voor leiding en personeel is dit seizoen zwaar geweest en voor sommigen is de gezondheid er niet op vooruit gegaan. Dat is een der grote nadelen van een seizoenbedrijf. Maar de vakantie staat voor de deur en wij hopen, da*: men in die ove rigens korte tijd weer de nodige energie op doet om door .te gaan. (vooral muzikaal gezien). In het ver leden van "Van Speyk" is gebleken dat het mogelijk moet zijn, zelfs in Egmond aan Zee. De drumband begon met maar liefst honderd leden. Misschien werd dit grote aantal bereikt omdat een drumband in Egmond aan Zee een nieuw verschijnsel was. „Tijdens de eerste schreden van de drumband kgn je over de koppen van de en thousiaste Egmonders lopen. Waar zijn ze gebleven. En zo kun je door gaan". aldus het bestuur „maar te rugblikken heeft in dit geval weinig zin, we moeten doorgaan". Daarom vraagt drumband Van Speyk nogmaals: „Jongens en meis jes in Egmond aan Zee, wordt lid van onze vereniging. Laat zien dat een dergelijke vereniging ook in Eg mond aan Zee kan bestaan". Wat Van Sepyk nodig heeft zijn bazuin blazers, jachthoornblazers en tam boers. Ook is het plan er om aan de drumbnd een majorettepeleton toe te voegen. Hiervoor kunnen meisjes vanaf 15 jaar zich opgeven. Mocht dit lukken en waarom niet, dan wordt voor dit peleton aparte kledij ontworpen. Hopenlijk marcheert er dan in het voorjaar weer een grootse drumband door Egmonds straten, een drum band waar de derper trots op kan zijn. V.V.V. EGMOND-BINNEN UITSLAG BALLONWEDSTRIJD Eerste prijs no. 757 12,50; tweede prijs no. 234 7,50; derde prijs no. 832 5,vierde prijs no. 881 5, DIT HUIS GAAT WEG Nog in september zal met de af braak van het theehuis van mevrouw Boterman worden begonnen. Het mooie gebouw aan de oostkant van de midgetgolfbaan heeft er dan ruim vijf jaar gestaan. Het moet verdwij nen, omdat de wettelijke termijn, waarvoor toestemming werd verkre gen, is verstreken. De tijdelijke toestemming berustte op het feit, dat de grond waarop het huis staat onderdeel is van het plan Noordlob. Hoewel er nog niet eens sprake is van een plan, wordt er over de toekomstige bebouwing van dit duingebied zeer verschillend ge dacht. Of het ooit in de nabije toe komst bebouwd zal worden, is sterk te bezien, daar rond het futuristische plan "Buma" een doodse stilte heerst. Maar het theehuis van mervouw Bo terman moet weg. Als het breek ijzer er in gezet wordt, zal mevrouw Boterman zelf afwezig zijn. "Dat kan ik niet aanzien" zegt ze. De midget golfbaan kan voorlopig blijven. PARITTEN BESLOTEN MEWCHINEES DINER Met een bezoek aan het Chinees- Indisch restaurant "Sea Palace" aan de Zuiderstraat te Egmond aan Zee, is het paalzitfestijn te Egmond-Bin nen besloten. Het diner werd de or ganisatie aangeboden door de eige naar van "De Meerpaal", J. Mooij. Hiertoe had hij allen uitgenodigd, die dit evenement in Egmond-Bin nen waar hadden gemaakt terwijl tevens de twee paalzitters uit Eg mond aan Zee, Adfi Bosman en Bert Kolk, elk een reis aangeboden kre gen naar Mallorca. Met waren twee minitrips, geschonken door Jan Mooij, maar Piet Kareis van reisbu reau "Noordzee" maakte er twee reizen van voor de duur van een week. Op de foto de beide paalzitters en Jan Mooij, met in hun midden een aantal herinneringen aan het festijn. HOOG WATER Donderdag 4 2.23—14.52 Vrijdag 5 3.10—15.38 Zaterdag 6 3.54—16.20 Zondag 7 4.35—17.02 Maandag 8 5.18—17.46 (springtij) Dinsdag 9 6.05—18.29 Woensdag 10 7.00—19.15 Donderdag 11 7.38—20.02 HAASNOOT Schoenhandel b.v. Egmond aan Zee TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplem 3 - Telefoon 1203 W(j bezorgen gratis Medio september starten wij met clubles voor jongeren, gehuwden en gevorderden in café- rest. "Speeltuin De Egmonden", Sportlaan te Egm. a. Zee. Inschrijving dagelijks aan de zaal. Inlichtingen: tel. 072-19155 b.g.g. 072-23665 NEDERLANDSE BOND VAN WNSIERAREN Lid Ned. Bond van Dansleraren - Erkend door Min. C.R.M. (R-23F>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1