met de egmonden KORT NIEUWS öansschool moöeRn Kennemerland bv Taxicentrale TERVOORT B. V. Egmond Tei. 30^0 Bstotafe voor al uw bankzaken £afe*aek® de egmonden Slijterij DE POMP ook öAnsles in eqmonö Aan zee Autobedrijf gjj Wilhelminastraat 71-73 jpj Egmond aan Zee 02206-1979 SumlAM contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee Telefoon 02206 - 1789 10 SEPTEMBER 1 NUMMER 1210 975 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie "HUIS TER DUIN" GAAT LEVEN Een groot formaat sleutel was het tastbaar symbool van de verwezen lijking van het omstreden bouwplan Huis ter Duin. Met de overhandiging van die sleutel werd officieel een periode afgesloten van voor- en te genwerking. van enthousiasme en pessimisme, van zorgen en blijd schap. van strijd, aanvankelijk ver lies en tenslotte overwinning rondom de realisering van dit bouwplan. De bouwer, de heer H. Baard gaf de sleutel aan Gerda en Frans v.d. Haagen, waarna zij met de echte sleutel de deur van hun huis moch ten openen. De andere bewoners waren er allen bij, want mede voor hen brak er een tijdperk aan, waar op zii allen hadden gehoopt, maar dikwijls aan hadden getwijfeld. Mevrouw Baard kwam met plan ten aandragen, die aan alle bewoners zullen worden uitgereikt. Aannemer Baard zwaaide veel lof toe aan het bouwbedrijf Voss, dat voor hem het méeste werk had verzet. De voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren "Huis ter Duin", de heer Jan Dekker zei, dat met de realisering van het project door de heer Baard een grote prestatie was geléverd. "Er was een aantal huizen gebouwd voor een leuke prijs, waar van men aanvankelijk dacht dai^k- te laag zou blijken te zijn". l.">cr het aanvqakelijk oponthoud heeft men toch schade geleden, niet alleen waar het de tijd betreft, maar ook daar voor het geleende gelt'^^i een hogere rente betaald moest den dan in eerste begin overeenge komen. "Het plan is fel omstreden" zegt de heer Dekker. "Je moet het' echter zien als een schaakspel, als je de koning en de pionnen kwijt bent, dan moet je ongelijk bekennen. maar desondanks deed de tegenpar tij dat niet." Docr al die wederwaardigheden kan de aannemer het plan eerst twee maanden later totaal opleveren, wat op zich al een verlies inhoudt. De heer Dekker sprak de wens uit, dat andere aspirantbouwers die tegen werking niet mee zouden maken "terwijl de vereniging van Huiseige naren Huis ter Duin haar ervaring graag in dienst wil stellen van hen, die ook bouwplannen hebben". In dit verband dacht hij o.a. aan hei plan Sportlaan, dat met onder linge -amenweskir.g voor d* toe komstige bewoners veel voordeel zou kunnen opleveren. Bijzonder te vreden was men over de extra's, die in de huizen zijn aangebracht, o.a. in de keuken een dubbele spoelbak, hardhouten plinten door 't hele huis, een meer luxueuze trap en een 20- pans dakvenster in plaats van het gewone dakraam. Binnen enkele we ken zijn alle huizen opgeleverd. WIJ VERNEMEN: DAT op donderdag 18 september in café 't Haasje te Egmond-Binnen een informatie-avond zal plaats vinden rondom de bouw van het dorpshuis. De avond begint om 8 uur terwijl iedereen welkom is. De verenigingbesturen krijgen hier over nog aparte informatie toege zonden. DAT de "kinderkerk" te Egmond a. Zee zondag a.s. weer gaat begin nen. Pastoor C. P. v.d. Berg van de o.k. kerk deelde pns mee, dat alle kinderen vanaf 4 jaar welkom zijn. De kinderkerk vindt plaats in liet o.k. verenigingsgebouw aan de Julianastraat 5 en begint om 10.00 uur. DAT men mevrouw W(jker van de Lamoraalweg 34 te Egmond aan de Hoef een groot plezier kan doen, wanneer Caballerorokers de afge- f beelde paardjes van het sigaret tenpakje voor haar opsparen en bij haar bezorgen. Zij ziet daarmee kans een invalidewagen bij elkaar te sparen. DAT de stichting Creativeitscentrum te Egmond-Binnen haar aktivitei- ten weer begint. Er wordt les ge- De afbeelding van dit werkstuk is geïnspireerd op een motief, uitgewerkt op een doek uit Paracas (schiereiland van Peru) en stelt een mens voor op een mensvogel gezien in duikvlucht, met een ceremoniele staf en een mes, versierd met een vis. Deze „God van de Inca's" kreeg in Egmond aan Zee gestalte door de vaardige handen van Engeltje Wijker. Vele uren heeft zij besteed aan dit kunstwerk. Het valt op door de kunstzinnige uitvoering terwül het kleurenspel het doek een warme gloed geeft. Over de bestemming van het werkstuk heeft zü nog geen besluit genomen. geven in weven, macrame, tekenen en schilderen, textiele werkvor men, pottenbakken, sieraden en emailleren, handenarbeid enz. Op maandag 8 en woensdag 10 sep tember 's avonds van 7 tot 8 uur kan men zich opgeven in het Joeb- gebouw, waar ook alle kursussen plaats vinden en als er nog plaats is voor de aanvang van de eerste les van de in de belangstelling staande kursus. Inlichtingen: St. Albertsweg 26, tel. 1047. DAT alle bestaande verenigingen hun aktiviteiten weer aanvangen en vermelden in dit blad. Wij ra den dan ook aan, de publikaties die vooral op de achterpagina van dit blad zijn te vinden, goed door te nemen. Ook worden er verschil lende mogelijkheden in diverse advertenties vermeld. In dit ver band verwijzen wij naar een pro gramma van De Meerpaal te Eg mond aan Zee, dat in dit nummer staat opgenomen. IDAT de ondernemersvereniging Eendracht te Egmond aan Zee binnenkort haar nieuwe St. Nico- laasaktie (u leest het goed) bekend maakt. In de voorjaarsvergadering is besloten, dat de baten van de aktie dit jaar afgedragen worden aan de drie kleuterscholen van Egmond aan Zee terwijl ook twee verenigingen in de opbrengst zul len delen. U hoort er meer over. DAT onder het motto "help ze 'n handje" landelijk grote aandacht zal worden besteed aan de veilig heid van het kind op de weg. De gemeentebesturen hebben een dringende oproep ontvangen, hun medewerking te verlenen. Onge twijfeld zullen er maatregelen aangekondigd worden om de vei ligheid van ook het Egmondse kind in het verkeer te bevorderen. Vei lig Verkeer Nederland onderstreept in haar brief aan de gemeentebe sturen, dat een goede verkeersop- voeding door ouders en via de scholen alleen niet voldoende is, maar dat ook "planologische en technische voorzieningen daarbij niet gemist kunnen worden". Ook in de Egmonden zijn die voorzie ningen dringend noodzakelijk en er wordt op aangedrongen, die maatregelen met meer spoed en op grotere schaal te gaan nemen. DAT de bewoners van het plan Slot I te Egmond a.d. Hoef met de ge meente van mening verschillen over het ^1 dan niet bebouwen van het ingesloten terrein, waar op voorheen een kleuterschool was geprojekteerd. Deze kleuterschool is niet meer nodig en de bewoners willen daar geen huizen maar eer der plantsoenaanleg en speelter rein. Wat er met het terrein gaat gebeuren, is nu in ieder geval een nog onbeantwoorde vraag. DAT donderdag 11 september te Eg mond-Binnen een huis aan huis- kollekte wordt gehouden t.b.v. het Anjerfonds. Dit fonds stelt zich ten doèl financiële steun te ver lenen aan het cuLturele leven. DAT de schietvereniging De Vrijheid maandag j.1. haar wekelijkse schietavond is begonnen in Speel tuin De Egmonden. Geïnteresseer den zijn van harte welkom. DAT de heer Piet Konijn, lid schiet- ver. De Vrijheid, sinds maandag 8 september j.1. in het bezit is van een kleuren-tv. Eventueel geïnte resseerden kunnen een kijkje ko men nemen in verband met Ne derland - Polen. DAT drumband Van Speyk op het concours te Hoogwoud een tweede prijs behaalde met 187 punten en dat de trekking van loterij t.b.v. het uniformenfonds vrijdag j.1. is verricht door de heer Vriesman. De prijzen zijn of worden, bij^de winnaars thuisbezorgd. DAT de VVV Egmond aan Zee haar leden verzoekt de LID-bonnen in te leveren i.v.m. het afsluiten van de boeken. DAT aan een der strandpaviljoens een bord hing met de tekst: "Wij wensen u allen gelukkige kerstda- gen^n een voorspoedig 1976!" D^ÖMnder stonden de namen van het^Hersoneel. 13 EN 14 SEPTEMBER A.S. FAIR VOL1» LYBAL VERENIGING RELAX Moet er nog óver geschreven wor den? Iedereen weet ervan. Het gaat weer gebeuren. 13 - 14 September - fancy fair - Relax - Rode Hert. Het wordt weer geweldig. Dat kan ge woon niet anders, want wat er nu weer te beleven valt! Een vliegend varken, een konij nenschijf. een visspel, een tijdpuzzel, een sportkwis, het rad van avontuur, doelschieten, vrolijke keuken, schiet tent, ballengooien enz. enz. Ach we kunnen wel gaan vertellen wat alles inhoudt, maar wat is er nu leuker dan het zelf gewoon meemaken en het zelf gewoon doen. Neem nu alleen de prijzen maar. Werkelijk te, gek! U kunt uw hele uizet komen samenstellen: een keu kenklok, een broodrooster, een ther- moskan, windschermen, rubberbo ten, houten schommels, de nodige drank en eetwaren, leren voetballen en nog vele andere prijzen. Het begint zaterdagmiddag om 3 uur en zondagmiddag om half drie. Beide dagen gaat het door tot laat in de avond, ofwel totdat de laatste mensen vertrokken zijn. Mogen we op u rekenen. E.R.B. REDDE TWEE KINDEREN Ondanks dat de leden van de red dingsbrigade al druk in de weer zijn om de op het strand aanwezige ma terialen weer in de winterberging op te slaan, blijven zij waakzaam. Dat dit nodig is bleek afgelopen zondag toen men er met moeite in slaagde twee kinderen van de verdrinkings dood te redden. Na de redding van de eerste, bleek nog een lid van de brigade in zee te zijn achtergebleven. Zwaar gehandicapt doér een tegen stribbelende drenkeling had hij de grootste moeite om weer op 't strand le komen. Uiteindelijk lukte dit met behulp van een aantal andere bri gadeleden. Opmerkelijk was dat de ouders van beide kinderen na de redding deden alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Ze deden de kinderen een droog zwempak aan en daarmee was de kous af. Met de redding van deze drenkelingen is het aantal geredden door de E.R.B. deze zomer op ruim 60 personen gekomen. HOOG WATER Woensdag 10 7.00—19.15 Donderdag 11 7.38—20.02 Vrijdag 12 8.32—21.01 Zaterdag 13 9.35—22.09 Zondag 14 10.56—23.41 (doodtij) Maandag 15 12.31 —.20 Dinsdag 16 1.07—13.44 Woensdag 17 2.09—14.37 Donderdag 18 2.52—15.14 TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN .,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplbtn 3 - Telefoon 1203 Wjj bezorgen gratis Medio september starten wü met clubles voor jongeren, gehuwden en gevorderden in café- rest. "Speeltuin De Egmonden", Sportlaan te Egm. a. Zee. Inschrijving dagelijks aan de zaal. Inlichtingen: tel. 072-19155 b.g.g. 072-23665 NEDERLANDSE BOND VAN DWStffiARBJ Lid Ned. Bond van Dansleraren - Erkend door Min. C.R.M. (R-23F)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1