i met de egmonden Rabobank RabobankS KORT NIEUWS Kennemerland bv Bewoners van Slotplan hebben andere plannen dan het gemeentebestuur Taxicentrale TERV00RT B. V. Egmond Tel. 3000 voor al uw bankzaken de egmonden Slijterij DE POMP Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 Smmf contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee Telefoon 02206 - 1789 17 SEPTEMBER 1975 Advertentietarief NUMMER 1211 losse plaatsingen: 22 ct. per mm. Bij kontrakt belangrijke reduktie Op bygaande foto een speels ge beuren. Een aantal kinderen op door de bewoners van Plan Slot I zelf ge plaatste speelattributen, die na ge reedkomen onmiddellijk in gebruik werden genomen. En dit is wat de bewoners van deze buurt graag zien: het omsloten niet bebouwde terrein gezellig maken, 'n soort dorpsbrink- je scheppen, met plantsoenaanleg en Spcelmogelijkhéden voor de kinderen van deze buurt. De bewoners verwachten door het plaatsen van de speelbouwsels geen moeilijkheden, daar het terrein voor lopig toch braak ligt. Plet terrein is van oorsprong bestemd voor open bare bebouwing, er zou een kleuter school komen maar daar is voorlo pig geen behoefte aan. Volgens de heer Van Beusekom van de Stichting Plan Slot I heeft het terrein nu een andere bestemming gekregen maar daarin willen de bewoners graag ge moeid worden. Daarover is al gepraat onder het vorige gemeentebestuur tijdens een hearing. Er was een afspraak ge maakt met het vorige college over de vorming van 'n kommissie waarin bewoners, technici en een afvaar diging van de gemeente zitting zou den hebben. De heer Van Beusekom JAN BURGER 90 JAAR Men is geneigd het niet te gelo ven, maar Jan Burger van de Eg- monderstraatweg is 90 jaar en daar mee de oudste inwoner van Egmond aan de Hoef. En temidden van zijn familie vertelt hij enthousiast, hoe het er vroeger aan toe ging. Hoe hij door de Hoevervaart heeft gevaren met zijn boten „Op hoop van wel vaart". „De twee gebroeders" en „De Voorwaarts". Hij bracht o.a. de dui zenden stenen naar Egmond aan de Hoef voor de Hoeverkerk, die met de hand per vijf gelijk geladen wer den en weer gelost. En tijdens een gezellig gesprek kwamen prompt de oude foto's op tafel. En nog altijd loopt Jan Burger fier rechtop en weet overal nog over mee te praten. Onze hartelijke felicitaties zegt, dat er in februari wel een ge sprek in die constellatie is geweest maar dat er over allerlei andere za ken is gesproken en passant ook nog even over deze zaak. Er kwam niets uit. Volgens hem wil wethouder Groot daar alleen maar laten bebouwen. Het gemeentebestuur zond een brief aan de stichting op 1 juni met het verzoek op korte termijn enkele sug gesties te doen. Door de vakantie periode werd uitstel verkregen tot 12 september maar de kommissie wijst elke vorm van bebouwing af, pleit voor plantsoenaanleg en kin derspeelruimte. De heer Van Beusekom zegt, dat men de bouw hier wel aardig vindt maar de omgeving is troosteloos. "Wij willen wat meer groen want behalve hier en daar een boompje is er vrijwel niets." Voor het gevoel van de bewoners van Slot I komt er momenteel te weinig tot stand, er zit peen schot in. terwijl het ge- iaeeiilebesiuur van mening verschilt over de bestemming van het terrein. Van de zijde van het gemeentebe stuur werd meegedeeld, dat het ter rein nog steeds bestemd is voor bij zondere bebouwing en ofschoon er nu geen behoefte is aan een kleuter school, kan er bebouwing plaatsvin den voor allerlei voorzieningen van openbare aard. De fa. De Moei, ei genaar van het terrein, wilde er aanvankelijk enkele bungalows bou wen maar dat gaat niet. Wel voelt het gemeentebestuur voor enkele woningen voor alleenstaandenof andere woonbebouwing. Hierover zijn suggesties gevraagd van de Stichting Slot I maar die zijn niet gekomen. De stichting is tegen bebouwing in alle vormen. Ook deelde men van gemeentezijde mee, dat er in het hele Slotplan ruimte voor de jeugd wordt gemaakt inclusief speelwerk- tuigen en dat plan is bij het stich tingsbestuur bekend. Uit een en an der blijkt, dat de toekomst van het terrein nog zeer onduidelijk is. WIJ VERNEMEN: DAT de reddingsboot Ubbo zaterdag morgen om half zeven werd ge lanceerd, daar er een man over boord was geslagen van een boot, die noordwestelijk vaarde. Het weer werd echter zo zwaar, dat het onmogelijk was koers te hou den, zonder dat boot en beman ning gevaar liepen. Ter hoogte van Petten besloot schipper Hen drik Visser terug te keren, nadat via de radio bericht was ontvan gen dat de drenkeling zich ter hoogte van Huisduinen moest be vinden, het zoekgebied van de Helderse boot. Het was toen 08.20 uur. Het weer werd toen zo slecht, dat het grote gevaren met zich mee zou brengen om Egmond aan Zee aan te lopen., met het gevolg dat de bemanning, bestaande uit de schipper Hendrik Visser, Ab. Stam, Karei Wijker, Cees Zwart en Sjaak de Waard besloot zuidwes telijk zee in te varen om tenslotte voor de zee af' IJmuiden binnen te varen. Door de zware zeeën brak onderweg de helmstok, zodat de Ubbo stuurloos was, maar met gro te nuchterheid werd dat manke ment opgelost. Tenslotte werd om 12.15 uur in IJmuiden afgemeerd. Ondertussen is de reddingsboot weer thuis, terwijl geconstateerd is, dat door de zware golven twee scheuren in de romp zijn ontstaan. De bemanning heeft veel respect voor het vakmanschap van de schipper Hendrik Visser, die de boot met vaste hand tijdens de hele trip heeft bestuurd. I DAT de Ned. Herv. Dames vereniging te Egmond aan de Hoef op zater dag 20 september van 8 tot 10 uur en zondag 21 september van 3-5 en van 7-9 uur een bazar houdt in het dorpshuis. Er zijn tal van at- trakties, terwijl op maandag 22 september om 8 uur een verloting wordt gehouden. DAT de bejaardensoos te Egmond aan Zee op donderdag 18 septem ber 's middags om 2 uur weer gaat beginnen in het o.k. verenigings gebouw aan de Julianastraat. Zij die jonger zijn en niet meer mogen werken, maar graag een kaartje leggen of biljarten, zijn ook van harte welkom. Zie ook onder ver- enigingsnieuws. DAT in het verzorgingshuis Heegc- munde te Egmond-Binnen op dins- W dag 23 september om 8 uur een amusementscocktail plaats vindt. Alle 65-plussers van Egmond-Bin nen en Egmond nan^de Hoef zijn welkom. Er is ook een verloting. jgj)AT de PvdA afd. Egmond-Binnen een openbare ledenvergadering houdt op donderdag 18 sept. om 20.00 uur in het dorpshuis te Eg mond aan de Hoef. DAT de stichting Dorpshuis Egmond Binnen op donderdag 18 sept. om 20.00 uur een bijeenkomst houdt in café 't Haasje. Tijdens deze a- vond hoopt het stichtingsbestuur op vele vragen antwoord te geven. DAT Vezostars de eerste grote kien- avond van dit seizoen houdt op vrijdag 20 sept. in café De Klok. Er zijn geweldige prijzen te win nen terwijl er een 5-daagse reis voor twee personen als extra prijs wordt uitgeloofd, maar hoe het daarmee zit, hoort u tijdens deze avond. DAT het terrein begrensd door de westelijke randweg, St. Alberts- weg en de Haagdoornlaan te Eg mond-Binnen als crossveld voor brommers wordt gebruikt. De be woners van die buurt hebben daar door veel geluidsoverlast en hoewel zij de jongelui hun plezier niet willen misgunnen, hebben zij zich tot het gemeentebestuur gewend, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen, terwijl zij ook willen praten over de mogelijkheid van speelterrein voor jongere leeftijdsgroepen. Het verzoek is ondertekend door 24 handtekeningen. DAT in de Kapberg te Egmond aan de Hoef een tentoonstelling is tot 12 oktober van keramiek van Joop Hobijn, tekeningen en schilderijen van Frans Witte, kleurpotloodte keningen en schilderijen van Ton- neke de Vré en wandtouwen van Cornelis Hoek. Heden overleed plotseling, nog voorzien van het H. Oliesel, onze innig geliefde zuster en tante JANS BRUINENBERG op de leeftijd van ruim 71 jaar. Venhuizen Amsterdam Castricum: L. Bruinenberg T. Bruinenberg - Meilink A. Klaver - Bruinenberg S. Bruinenberg C. Bruinenberg - Beukers Egmond aan de Hoef, 15 september 1975 Egmonderstraatweg 58 De H. Mis ter harer Uitvaart zal worden gehouden op donderdag 18 sep tember a.s., 's morgens om 10.30 uur in de kerk van O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, Wilhelminastraat te Egmond aan Zee, waarna de begrafenis in het familiegraf op het kerkhof te Egmond aan Zee. Rozenkransgebed woensdagavond om 19.30 uur in de parochiekerk te Egmond aan Zee, waarna gelegenheid tot condoleren en tevens na afloop van de begrafenis in het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5 te Egmond aan Zee. DANKBETUIGING De overstelpende belangstelling, die ik bij de viering van het 40-jarig jubileum van mijn zaak heb mogen ondervinden, maakt het mij onmo gelijk, eenieder persoonlijk te dan ken. De zeer vele cadeaus, de bloe men en planten en alle andere har telijke uitingen van waardering en belangstelling hebben mij zoveel goed gedaan, dat er een ontuitwisbare herinnering is achtergebleven, die mij veel vreugde geeft. Daarvoor zeg ik u allen, mede namens mijn kinderen, heel hartelijk dank. ANNIE EELTINK Egmond aan Zee, september 1975 Julianastraat 10 SIGARENROOKWEDSTRIJD VOOR NIEUWE UNIFORMEN Als er een vereniging is die plan nen niet in rook laat opgaan, dan is het Lamoraal van Egmont. Nog min der wil het bestuur van dit muzi kale gezelschap het roken stimule ren en zeker niet van sigaretten. Maar wetend dat velen hun roker tje toch niet kunnen laten liggen, gooien ze het by Lamoraal over een andere boeg. "Rook dan een sigaar tje" zeggen ze daar, "maar doe het dan goed". Ruik 'm, geniet 'm en doe het vooral op een kalme manier, dan zal er rust van uitgaan en dat is wat een mens vooral nodig heeft. Kijk, en van dat standpunt uit gaande zeggen ze bij Lamoraal van Egmont: "dan gaan wij dat de men sen bijbrengen en daarvoor kiezen we een gezellige methode, we maken er een wedstrijd van, een sigaren rookwedstrijd". Het eerlijke aroma van een si gaar moet je alleen maar ruiken, ei-varen, rustig genieten en dat moet je leren. Tegelijk wordt er bij La moraal noj*^n goed doel aan gekop peld en d-J^i het ondersteunen van het fonds voor de nieuwe uniformen. Daarom betalen de deelnemers aan de_wedstrijd een soort lesgeld, of .in schrijfgeld zo u wilt. Om de rust in de hand te werken, wordt van elke deelnemer verlangd, dat hij er lang mogelijk zijn si gaar in dt orand houdt terwijl de rustige instelling van een sigaren- roker nog meer tot uitdrukking komt door de tijdsduur waarin hij zijn as op de sigaar houdt. Het mooiste van dit alles is, dat er ook nog waarde volle prijzen mee zijn te verdienen. Deze rustige maar uit ervaring ge bleken zeer gezellige wedstrijd speelt zich af op zaterdag 20 september in het dorpshuis te Egmond aan de Hoef, al waar veel publiek wordt verwacht, temeer daar de toegang gratis is. Het inschrijven voor de sigarenrookwedstrijd kan gebeuren tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd aan de zaal van het dorpshuis. Aangezien zich ook reeds dames hebben opgegeven, besloot de wedstrijdkommissie tot het beschik baarstellen van een speciaal aantal prijzen voor dames. Dat zit wel goed daar bij Lamoraal van Egmont op zaterdag 20 septem ber in het dorpshuis, het wordt bij zonder gezellig. Deelnemers kunnen zich ook van te voren opgeven, voor de organisatie is dat beter. Hier ko men de adressen J. Twisk; Jac. Belleman, Julianaw.; S. Wittebrood, Egmonderstraatweg; Jac. Burger, „Oude Huis", Herenweg, allen te Egmond aan de Hoef; Egmond aan Zee: sigarenmagazijn „De Wonder schelp", Voorstraat; Egmond-Binnen bij kapper Dick Zentveld. Voor een gezellige avond: het dorpshuis te Egmond aan de Hoef op zaterdag 20 september En we zouden het bijna vergeten, u mag ook premies beschikbaar stel len. Nog een mededeling van het co mité: In de jury voor deze grote rookwedstrijd van zaterdagavond hebben wij versterking gekregen van mevr. Alleman, echtgenote van de dirigent,^ en de gemeentesecretaris Th. Broèrsen. Het startschot zal wor den gelost door iemand die veel met vuur en rook te maken heeft, de brandweerkommandant de heer Ant. Druiven. De eerste premies voor de langst- rokende en de langste as zijn reeds binnen. Wij hopen u zaterdagavond in grote getalen aanwezig te zien, ook al rookt u niet mee, u bent van harte welkom. De toegang voor be langstellenden en supporters is gra tis. S.W. STICHTING DORPSHUIS EGMOND-BINNEN HOUDT OPEN AVOND Egmond-Binnen Donderdag 18 september a.s. 's avonds om 8.00 uur zal het bestuur van de Stichting Dorpshuis in café 't Haasje een in formatie-avond houden over de bouw van het dorpshuis (sportakko- modatie in Egmond-Binnen). Deze week zijn ondermeer alle verenigingen uitgenodigd voor deze avond. Juist voor de verenigingen die in de toekomst zeer nauw bij de sportakkommodatie betrokken zul len zijn, is het van het allergrootste belang van deze gelegenheid gebruik te maken. Verder nodigt de Stichting alle andere belangstellenden uit deze avond bij te wonen. Op deze avond zal de reeds in aan bouw zijnde akkommodatie uitvoe rig worden besproken, waarbij de architekt N. J. Beemsterboer uit Alk maar één en ander zal toelichten. Grote aandacht zal worden besteed aan de vele mogelijkheden die dit komplex zal bieden. Verder hoopt de Stichting met de aanwezigen in te gaan op de nog te houden financiële akties en welke medewerking vooral de verenigin gen kunnen en willen bijdragen. Donderdag 18 september a.s. 20.00 uur in café 't Haasje te Egmond- Binnen. HOOG WATER Woensdag 17 2.09—14.37 Donderdag 18 2.52—15.14 Vrijdag 19 3.28—15.46 Zaterdag 20 3.57—16.15 Zondag 21 4.27—16.46 Maandag 22 4.57—17.14 (springtij) Dinsdag 23 5.24—17.41 Woensdag 24 5.55—18.12 Donderdag 25 6.27—18.43 Excuus. In onze vorige uitgave is een bericht geplaatst, dat mede door het late uur rechtstreeks in de drukkerij werd ontvan gen, waardoor de redaktie het niet onder ogen heeft gekre gen. Voor de publikatie van 't bericht, dat afkomstig is van enkele leden van schietvereni ging „De Vrijheid" en dat een van haar leden betreft, bieden wij onze excuses aan. De Redaktie TAXI TAXIBUSJES voor toestjes en clubs Informeer neer prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE"! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pomppleui 3 - Telefoon 1103 Wy bezorgen gratis I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1