DEPOSITAIRE SHISEIDO DOE MEE AAN DE SIGAREN ROOKWEDSTRIJD GEMEENTE EGMOND-BINNEN EHBO-CURSUS OPEN AVOND MUZIEKVERENIGING „EENSGEZINDHEID" KOFFIE-GONGERT GOED TEHUIS TE KOOP #e ZOMERHUIS HUISH. HULP VERENIGINGS- NIEUWS De Egmondse Foto Amateur Te koop koop hoekwoning Te koop Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de belangstelling die wij onder- vonder) bij ons huwelijk. Het was voor ons een onvergetelijke dag. NICO EN EDITH KEMPS Egmond aan Zee, september 1975 Noorderstraat 35 Op vrijdag 26 september zijn onze lieve ouders en gootouders A. ZWANENBURG M. ZWANENBURG - STAM 25 jaar getrouwd Hun dankbare kinderen Ineke en Peter (Benno en Mando) Jan Receptie van 19.00 - 20,30 uur in Restaurant Speeltuin "De Egmonden" Egmond aan Zee, sepember 1975 Jacob Scholplantsoen 2 r4a SCHOONHEIDSSPECIALISTE MEVR. J. VAN INGEN SCHENAU - VAN DEN BERG Prinses Margrietlaan 4, Egmond aan de Hoef. telefoon 2950. Behandeling volgens afspraak. op zaterdag 20 september in het Dorpshuis te Egmond aan de Hoef, aanvang 8 uur. Organisatie: Lamoraal van Egmont. Opgave graag vooraf, zie de adressen in het artikel in dit blad, of tot een half uur voor aanvang der wedstrijd. Er wordt veel belangstelling verwacht. HOUDT DEZE AVOND VRIJ HET WORDT BIJZONDER GEZELLIG, DAT K AN NIET MISSEN Deelname aan de wedstrijd: 5,inschrijfgeld Belangstellenden gratis toegang. Burgemeester en wethóuders van Egmond-Bin- nen maken bekend, dat zij voornemens zijn, met toepassing van art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto art. 50, lid 8 van de Woningwet, vrijstelling te verlenen van de voorschriften, behorende bij het van kracht zijnde bestemmingsplan Visweg en vergunning te verlenen aan de heer M. M. Lobee, Fazan tenlaan 22 te Egmond-Binnen, voor het ver groten van zijn woning. Het bouwperceel is kadastraal bekend gemeen te Egmond-Binnen, sectie C, nr. 1639. Desbetreffend bouwplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 18 septem ber 1975, gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. algeme ne zaken. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn bezwaren tegen bo venstaand bouwplan kenbaar maken aan hun college. Egmond-Binnen, 12 september 1975 Burgemeester en wethouders voornoemd, A. G. Bakker, burgemeester Th. P. Broersen, secretaris E.H.B.O. EGMOND-BINNEN Dinsdag 28 september a.s. begint de nieuwe het Eenheidsdiploma in het Wit-Gele Kruis-gebouw te Egmond-Binnen. Opgave hiervoor bij: mevr. Hopman, Noord- velderweg 3A, tel. 1078; J. Weyers, Vennewa- weg 21, tel. 2333. (R-5A) OP 19 SEPTEMBER Mevr. Vieyra, lid van F.C. Alkmaar en lid van de landelijke kleurengroep, komt met eigen kleurendia's en zwart-witfoto's Toegang is voor een ieder geheel vrij. Aanvang 20.00 uur in pension „Golfzang", Boulevard de Vassy 19, Egmond aan Zee. (R-4G) GEEFT EEN op zondag 28 september a.s. in zaal Swart te Egmond-Binnen, aanvang 11.00 uur. Tijdens een gezellig sfeertje wordt het afgelo pen succesvolle evenementenseizoen nog eens herdacht, terwijl dit concert tevens als dank gezien moet worden aan alle medewerkers en belangstellenden. voor rood gestreept kater tje, 7 weken oud. P. Blok, Troelstraweg 36, Egmond aan Zee, tel. 1120. Bergmeubel, wit-wengé, 220-160. Marshallstraat 79, tel. 1384. (p) Spaans eethoek, rond mo del, 4 hoge stoelen met bie zen ziting. Werner, Mars hallstraat 73, Egmond aan Zee. (p) GARAGEBOX Tel. 1408. Egmond aan de Hoef. (R-4F) WvSI v»iSHAAKD. W. A. Verver, Slotweg 1 te Egmond aan de Hoef. (p) in Egmond aan de Hoef. Brieven onder nr. 2-C, bu reau van dit blad. T.e.a.b. gasgevelkachel Et- na, met thermostaat, 2500 cal. Parallelweg 6, telefoon 2055. (7) (p) Onderwijzeres vraagt voor perm. bewoning. H. Kuis, Sweelinckl. 44, Alkmaar. Tel. 072-23369 SNEB gaaswaas gevraagd voor een ochtend per week. Montgommerystraat 14 Egm. a. Zee. Tel. 2367 r5c BliCMiSl Mevr. ff. Stam Gedipl. voet- en schoen- kundig pedicure. Steunzolen naar maat. Blauwe Distellaan 10, Egmond aan Zee, tel. 2798. DANKBETUIGING Het is al weer enige tijd geleden, maar wij denken nog steeds met dankbaarheid terug aan allen, die ons door hun belangstelling en at tenties nog meer hebbén verblijd dan wij al waren met de geboorte van onze zoon Bart Jan. LUUK EN VICKY DUIN Egmond aan Zee, september 1975 Duinstraat 2 BLOEMENZEE, OP STEENWORP VAN DE NOORDZEE „Een mooie tuin, zo dicht bij zee? Onmogelijk!" Deze kreet hoort men vaak genoeg, maar zo onmogelijk blijkt het toch niet te zijn, want dat heeft de heer P. Punt met z'n tuin wel bewezen. Ongeveer vier jaar ge leden, toen de familie Punt haar wo ning aan de Boulevard Ir. de Vassy betrok, bestond de tuin slechts uit duinzand, begroeid met helm en dis tels. Met emmers tegelijk sjouwde de heer Punt vruchtbare zwarte aarde omhoog. Hij maakte zelfs een wa tervalletje dat trapsgewijs tussen de bloemen door omlaag kabbelt en uit komt in een vrolijk spuitend fon teintje. Bovendien legde hij nog een rotstuintje aan, waarvan sommige keien met twee man naar boven moesten worden gerold. „Het weer geeft nogals eens pro blemen" vertelt de heer Punt, „met die hitte van de afgelopen zomer moest er natuurlijk veel gesproeid worden". Ook als het gestormd heeft is hij er als de kippen bij om met een tuinslang het zand en het zout weg te spoelen. Maar het resultaat is beslist het bekijken waard geworden. En dat vond de siertuinvereniging ook, want de heer Punt heeft dit jaar wéér een eerste prijs en daarmee de wisselbe ker in de wacht gesleept! Gefelici teerd! - Sabelle ALARM VOOR DE "UBBO" Zaterdagmorgen vroeg werd de bemanning v. de reddingsboot Ubbo gealarmeer voor een aktie op zee. Zeer snel werd de boot gelanceerd en koers gezet naar de opgegeven positie waarbij in de peiling nabij Callantsoog een man overboord zou zijn geslagen. Ootornend tegen de zeer ruwe zee werd de omgeving afgezocht. Bij deze aktie waren ook vliegtuigen en helikopters betrokken, waarbij een helikopter er in slaagde de drenkeling te signaleren en aan boord te nemen. Door de zeer ruwe zee was het niet meer verantwoord om weer aan het strand van Egmond te landen, zodat koers werd gezet naar IJmuiden. De volgende dag werd de boot weer terug naar Eg mond gevaren en kon de schade aan de Ubbo, die flinke klappen water te verduren had gekregen, worden opgenomen. Z.V.V. KENNEMERLAND Een gehandicapt Kennemerland (1 speler in doel en één wisselspeler) heeft zich niet goed kunnen uitleven tegen een niet sterk spelend Kofa Snort. Het heeft zich voornamelijk met verdedigen bezig gehouden, om gelegenheidsdoelman Frans Sentveld niet al te veel werjc te geven. Via uitvallen moesten er doelpunten ge maakt worden, dit lukte in de 10e minuut door Gerard Duinmeijer. Kennemerland- moest 15 min. voor tijd toezien hoe Kofa Sport gelijk maakte. Verder kwamen de mannen van autobedrijf Kennemerland niet. PROGRAMMA: Woensdag 17 sept. sporthal Egmond: hotel Borst - Kennemerland 7.00 Vrijdag 26 sept. sporthal HH-waard: Kennemerland - HZV-Vierspr. 9.50 Vrijdag 3 okt. sporthal Egmond: Egmondia - Kennemerland 8.20 Belangrijk voor 65-plussers e.a.! STICHTING VOOR BEJAARDEN „DE EGMONDEN" Het bestuur van bovengenoemde Stichting organiseert elke donder dagmiddag om 2 uur een sociëteit voor bejaarden in hét o.k. vereni gingsgebouw, Julianastraat. Deze „Soos" gaat dus niet uit van een kerk, vereniging of bond. Het bestuur heeft besloten, om ie dere inwoner van Egmond aan Zee, die nog niet bejaard is, maar om de een of andere reden niet kan wer ken, ook tot de „Soos" toe te laten. Kontributie wordt niet gevraagd, want er zijn geen leden, u is bezoe ker en u betaalt alleen een klein be drag voor 2 koppen koffie of thee. Verder maakt het bestuur bekend, dat zii één uur per week de beschik king heeft over het zwembad. Zij, die het wensen, kunnen gratis per auto worden gehaald en thuis ge bracht. Nadere inlichtingen bij de sekretaris A. v.d. Steen, Trompen bergstraat 12, tel. 1353. BRIDGECLUB DE EGMONDEN Uitslag clubdrive 9 september j.L: A (gemiddelde 42): 1. Zwaan Gouda 50Ve 2 Siewertsen Nienhuis 47 3 J. Kareis Groot 42'/2 Gebr. Huiberts 42'A: 5 Nieuwenhuizen - Horio 41 Va 6 Heddes Vermeeren 4lVa 7 Apeldoorn Kareis 36 8 Linschoten sr. - Linschoten jr. 35 B (gemiddelde 36): 1 v.d. Molen Hopman 43 2 de Goede Gorse 40 3 familie de Roos 39Va 3 dms. Wittebrood - Huiberts 39 5 dms. Hoogland - de Jager 38 6 Bakker Liefting 35 7 Scholte N. Dekker 34 8 dms. Vermeeren - v. Eisen 32 9 dms. Hopman - v.d. Molen 24Va Volgende week jaarvergadering aan vang 8 uur. ST. ADELBERT EGMONDIA 0-1 In een door de regengoden rijk be giftigde wedstrijd lukte het Egmon dia in de laatste minuten om de bei de punten mee naar Egmond aan Zee te nemen door het doelpunt van G. de Lange. Egmondia was bereid om voor elke meter grond te knokken. Regelmatig werden de defensies van beide partijen op de proef gesteld, o.a. door Sj. Liefting van Adelbert maar werd door De Lange goed bewaakt. Voor rust waren de beide ploegen absoluut tegen elkaar opgewassen. Na rust ontstonden voor de doelen de vreemdste situaties en kon het weinige publiek genieten van de echte derbysfeer, waarbij dan de paal, dan weer de keener redding bracht. Vooral invaller Zwemmer schoot een paar maal zeer goed in, maar even fraai redde de keeper en eenmaal werd de bal uit het doel gekopt. Toen/ ieder zich reeds had verzoend met een 0-0 stand was het G. de Lange die met een verre trap de overigens uitstekende Ory wist te verschalken en Egmondia op een voorsprong zette, die niet meer werd losgelaten. Dit duel tussen de buurt genoten werd niet ontsierd door hard of grof spel. Z.V.V. DE TEDDY'S OVERTROEFT VEZOSTARS De Teddy's hebben een fel begeer de overwinning behaald op een niet geheel volledig Vezostars. Vezostars wist aanvankelijk de bal aardig in hun ploeg te houden, maar speelde te statisch. De Teddy's wisten door zeer snelle aanvallen wel kansen te scheppen maar eerst net voor rust brachten Joke Beets het op 1-0 voor De Teddy's. Vijf minuten na de wis seling maakte Marian Wessel uit 'n strafschop de stand gelijk, 1-1. Dit lieten De Teddy's niet op zich zitten en i nde daarop volgende aanval, waarbij Joke Beets op een harde manier kennis met de houten vloer maakte, was maar een beslissing mogelijk voor de goed leidende scheidsrechter: penalty, welke door Joke Beets zelf werd genomen, 2-1. Hierna nam Vezostars risico, waar door De Teddy's meer kansen kre gen, waaruit Joke Beets weer wist te scoren, 3-1. In deze stnad kwam tot grote vreugde van De Teddy's en aanhang geen verandering meer. Het is een sportieve wedstrijd ge worden. Het was zeer plezierig dat beide teams gezamenlijk nog wat na- gefeest hebben. Aan Jan Zwart har telijk dank voor z'n spontane EHBO. Vanavand, 17 sept., tijdcontrole- dienst door Alie en Greet Zomerdijk. Volgende week woensdag 24 sept. spelen De Teddy's thuis om 19.00 uur tegen Bistro. EGMONDS LUCHTPOST Uitslag St. Ghislain: N. Groot 1- 15; H. Liefting 2-3-5-6-14; A. Groot 4-13; W. Groot 7; D. A. Spit 8-9-10- 11-12; C. de Graaff 16; P. Dekker 17; Arno Kareis 18. Kampioenschappen: Vitesse: W. M. Groot; fond: D. A. Spit; jong: P. de Waard; na vlucht: N. Groot; gene raal: D. A. Spit. Zaterdag 20 september om 10.30 u. worden de leden in de wagen ver wacht om de zaken schoon te ma ken. Vervolg "Verenigingsnieuw" op laatste pagina, naast De Süar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 2