met de egmonden Rabobank RabobankB KORT NIEUWS Kennemerland bv - "uil V Fa. Oerlemans Taxicentrale TERVOORT B. V. Egmond Tel. 3000 voor al uw bankzaken de egmondeny Slijterij DE POMP Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 24 SEPTEMBER 1975 Telefoon 02206- 1789 Nummer 1212 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per mjn. Bij kontrakt belangrijke reduktie VEEL INTERESSE VOOR DE INFORMATIE-AVOND VAN HET DORPS HUIS Afgelopen donderdag heeft de Stich ting Dorpshuis Egmond-Binnen een informatie-avond gehouden over het in aanbouw zijnde dorpshuis, waar bij van de 34 uitgenodigde vereni gingen er 25 aanwezig waren. Het Stichtingsbestuur, bestaande uit de heren E. de Groote (voorzitter), P. A. Bakker (sekretaris), W. J. Timan (penningmeester) en de leden J. B. Levering en J. C. Apeldoorn, kon dan ook aan het einde van de avond een suksesvolle bijeenkomst afsluiten. Nadat de voorzitter een historische uiteenzetting over het ontstaan en de realisering van het Dorpshuis had gegeven, waarbij uitvoerig werd be licht, dat de oorspronkelijke bedoe ling van het Stichtingsbestuur was geweest het bouwen van een dorps huis, wees hij er op dat er nu een sportzaal wordt gebouwd met kleed gelegenheid en een vergaderzaal. De ze verandering had te maken met een gewijzigd subsidiebeleid van de Rijksoverheid, bovendien kon de sportzaalafmeting geen 13x23 maar 16x28 meter worden. De heer J. B. Levering, die o.a. de bouwkundige zijde voor de Stich ting behartigt, gaf een toelichting op de gebruiksmogelijkheden van het gebouw. In de sportzaal kunnen drie badminton velden, een volley-, bas ket- en een tennisveld worden ge legd. De basketbalborden zijn in hoogte verstelbaar voor de jeugdige spelers en volley kan in oefenver- band in de breedte geschieden, waar door meer velden zijn aan te bren gen. Ook heeft men kennis kunnen ne men van de sportvloer, die van kunststof vervaardigd en z.g. multi- funktioneel is. Deze vloer is opge bouwd uit een 7 mm verende onder laag met een naadloze 2 mm toplaag. De tribune kan 150 mensen plaatsen en het gehele gebouw is voorzien van een luchtverwarmings- en ventilatie systeem. Ook is het gebouw geheel toegankelijk voor gehandikapten en naast het gebouw komt ruime par keergelegenheid voor zowel de be zoekers van de sportzaal als ook voor de bezoekers van de voetbalvereni ging St. Adelbert, die straks van de ze gelegenheid gebruiken dienen te maken, zodat de Herenweg en het Luilaantje op de zondagmiddag auto vrij kunnen blijven. Het geheel gaat anderhalf miljoen kosten, waarvan 1.141.000,wordt gedekt door subsidies, 300.000, wordt aan hypotheek opgenomen, zo dat de bevolking een ton bijeen moet brengen. De bevolking heeft in het verleden al 17.000,gegeven, van Hoogovens is ontvangen 7.500,en aan toezeggingen van de Kerk vijf- en-twintig duizend gulden, Heineken 5.000,—, blijft dus over ongeveer 50.000,dat nog moet worden bij eengebracht. De huur van de sport zaal is voorlopig gesteld op 18, en de vergaderruimte van 11x11 m. op 10,per uur. Nu de akkommodatie toch echt gaat komen, hebben zich al enige nieuwe verenigingen aangemeld voor het gebruik van de sportzaal o.a. 'n volleybalvereniging met als kontakt- adres de heer Th. Apeldoorn, Heren weg 40 en een tennisvereniging met als kontaktadres de heer R .de Vries, Duinroos 1 te Egmond-Binnen. Bui ten het gebouw komen geen tennis banen. Vanuit de verenigingen zijn reeds enige suggesties naar voren gekomen om aan het benodigde geld te ko men, o.a. het r.k. Vrouwengilde wil half oktober een grote kruiswoord- puzzelak'tie organiseren en George Weyers, bekend van het paalzitten, zal de spits afbijten door op 27 sep tember om 4 uur 's middags tot 2 uur 's nachts een vlotbrugfestijn te hou den. Tevens hoopt het Stichtingbe- stuur dat naast deze aktiviteiten een aktiekomitee zal komen die het be stuur zal bijstaan om het benodigde geld tijdig binnen te krijgen. De hror J. C. Apeldoorn (bestuurslid) gaarne hulp in ontvangst nemen.- Een Intertype-zetmachine hangt in de takels en wordt afgezet by ons bedryf. Het zware instrument is be langrijk voor de produktie van zet-' sel, dat verwerkt wordt in o.a. het Contact en vele andere drukwerken. HU staat nu opgesteld naast de an dere Intertype en met behulp van beide machines zyn wU in staat gro te hoeveelheden tekst in uiteenlopen de lettertypen te verwerken. De machines zien er zeer ingewikkeld uit maar voor de maehinczetters van drukkerü Belleman hebben ze geen geheimen. WIJ VERNEMEN: DAT het jongerenkoor te Egmond aan Zee met de repetities is be gonnen, terwijl het combo reeds eerder heeft geoefend. Een aantal jongens en meisjes oefent onder deskundige leiding terwijl het in bedoeling ligt, dat het koor bin nenkort in de kerken zal optreden met speciaal voor jongeren aan sprekende zang, anders dan beat, daar de bezetting van het orkest op een geheel andere leest ge schoeid is. Het koor is na lang streven van de grond gekomen en oefent elke maandagavond in de St. Jozefschool aan de Wilhelmina straat, alwaar belangstellenden zich ook op kunnen geven. DAT zondag a.s. door Eensgezind heid een koffieconcert zal worden gegeven in de zaal van Th. Swart te Egmond-Binnen. Het concert begint omstreeks 11.00 uur en is bedoeld als afsluiting van de eve nementen die te Egmond-Binnen hebben plaatsgevonden, terwijl on der het genot van een kopje en 'n glaasje daarover nog eens gezel lig zal worden nagekaart. Na af loop is er nog een gezellig muziek je toe. DAT de collecte voor de kankerbe strijding in de Egmonden een groot sukses is geworden. Gemiddeld werd per dorp 500,meer op gehaald dan vorig jaar. De op brengst in Egmond-Binnen was 1406,te Egmond aan de Hoef 2124, en te Egmond aan Zee 4248,50. Het komitee is allen die aan dit resultaat meewerkten zeer dankbaar. DAT pater Knibbeler, een missiona ris, werkend in Peruz, een buiten wijk van Sao Pa ulo (Brasilië) op de St. Jozefschool 10 vragen kreeg te beantwoorden, die hem door de kinderen werden gesteld. Voor elk goed antwoord kreeg hij 100, en daar hij alle tien vragen goed beantwoordde, mocht hij totaal 1000,in ontvangst nemen, zijn de de opbrengst van de in deze zomer gehouden fancy fair op het schoolplein. Voor dit geld koopt hij uniformpjes voor kinderen die naar school gaan want dat is daar staatsvoorschrift. Arme mensen kunnen die niet kopen dus dan ook geen onderwijs voor hun kinderen en dat systeem werkt dan ook per- fekt. DAT - en dit delen wjj even mee voor de Egmondse liefhebbers - de j A,apa j vi S k MEVROUW AMERIKA ZEGT DE RAAD VAARWEL Het was misschien het laatste waaraan de raadsleden van Egmond- Binnen en vele belangstellenden bui ten dit college gedacht hadden, dat" mevrouw Amerika, raadslid van de PvdA, haar zetel ter beschikking zou stellen. Zij gaat heen om gezond heidsredenen. Haar plaats wordt in genomen door haar echtgenoot Harry Amerika. Deze stond als nr. 12 op de kandidatenlijst, omdat hij toch geen zitting in de raad kon nemen, zolang zijn vrouw daar in zat. Een verkiesbare plaats had geen zin en zijn werkkring ten tijde van de ver kiezingsdagen liet dat niet toe. Maar dat is inmiddels ook veranderd en tijdens een algemene ledenvergade ring schaarde men zich algemeen achter het standpunt, dat Harry A- meri'ka zijn vrouw zal opvolgen. Niet het vele werk aan een raads lidmaatschap verbonden heeft mevr. Amerika tot haar besluit gebracht. Zij trok zich de gemeentelijke gang van zaken bijzonder aan en was dan ook zeer aktief. Maar zij is teleur gesteld. "Ik heb altijd met veel ple zier mogen werken" zegt zij, "maar de ergernis die nu onophoudelijk door het huidige college wordt ge geven, kan, wanneer je jezelf er nauw bij voelt betrokken, zeer na delig werken." En zij vervolgt: "Ik heb mij voorgenomen dat het niet ten koste mocht gaan van mijn ge zondheid en daardoor van mijn ge zin en het is daarom dat ik er mee stop." Zij weet dat zij het raadswerk zal missen, "ik vond het heerlijk om iemand te kunnen helpen" zegt zij, :'en daarom ben ik blij, dat mijn man het voortzet, zodat ik er niet hele maal naast sta." Harry Amerika wil zich voor 100ü/o inzetten om de op vattingen van zijn partij naar voren te br^gen. "Ik zal dezelfde koers vareinl^egt hij, "alleen zal de ma nier waarop verschillen". Hij vindt de huidige bestuurscon- steik'Je zorgwerkkend en vraagt zich af h'. ®ke bij de mensen overkomt. "Zij zich beschikbaar hebben ge steld, moeten als verstandige men sen met elkaar kunnen praten" zegt hij, "en wij willen dat met iedereen, behalve met de WD." Hij en zijn vrouw zijn er ook bij zonder slecht over te spreken, dat het ondertussen drie maanden is ge leden sinds de laatste raadsverga dering werd gehouden. "Uit bestuur lijk oogpunt gezien is dit een zorg wekkende situatie", aldus Harry A- merika, die binnenkort op de stoel van zijn vrouw zal plaats nemen. Oudorperpolderconcerten te Alk maar dit jaar beginnen op 26 sep tember aan de Merwedestraat 2 (basisschool "De Middelburg"). De eerste avond wordt verzorgd door de 24-jarige violiste Mieke Bies- ta. Kaarten verkrijgbaar o.a. bij Klooster en Kiebert. DAT het Prinses Beatrixfonds bin nenkort bij ulangs komt om een kleine steun voor uw gehandicapte medemens, voor mensen dus die evenveel recht op een beetje le vensgeluk hebben als u en ik, maar wat hulp nodig hebben en liefst zon der medelijden, omdat ze als een normaal mens behandeld willen worden. Zij kunnen zich echter door een bepaalde spierziekte niet goed bewegen maar wel met aller lei hulpmiddelen en daarvoor is geld nodig. DAT de rookwedstryd van Lamoraal v. Egmont ten bate van de nieuwe uniformen gezellig is verlopen. Bij de heren werd Klaas Peetoom, good old veteraan clubman van Lamoraal de winaar. Bij de dames ging mevrouw D.uinmeijer met die eer strijken. Belangrijker was nog, dat de avond in een zeer geani meerde stemming verliep, waar voor o.a. Siem Wittebrood zorgde en de brandweerkommandant An- ton Druiven. Of er voor het uni formenfonds ook iets is overgeble ven, zover reikt onze wetenschap niet. DAT de maatschappelijk werkster in de drie Egmonden. mevrouw W. H. Claveaux haar funktie wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd neerlegt. Haar plaats wordt ingenomen door me vrouw K. B. v.d. Enden, Huisweid 16 te Egmond-Binnen, tel. 1935. DAT pastoor Horstman van de o.k. kerk op dinsdag 30 september in het o.k. verenigingsgebouw aan de Julianastraat iets gaat vertellen over de o.k. parochie in Parijs en over het klooster Port-Royal des Champs. Dit in verband met de reis naar Parijs, die binnenkort zal plaatsvinden. DAT op vrijdag 26 september de be jaarden van Egmond a.d. Hoef een dagje uitgaan door Noord-Holland. Het vertrekuur zal zijn om 9.45 u. vanaf het Raadhuisplein. NIEUWE DISCOBAR "ROMANOFF" Lido te Egmond aan Zee opent op donderdag 2 oktober zijn nieuwe bar „Romanoff". Ton en Marijke van Kimmenaede hebben zich ondanks de drukte van het afgelopen zomer seizoen nog eens over de inrichting gebogen van de bar en zij kwamen tot de konklusie dat het veel beter kon en ook veel gezelliger. Het in terieur is nog niet helemaal klaar maar de radikaal andere sfeer is puur huiselijk, de verlichting is knus gezellig en prachtig plantwerk ge- kombineerd met de donkerkleurige tinten van het interieur zullen aan de smaak van het publiek meer be antwoorden. Discjockey Albert den Iseger zal zich donderdag 2 oktober voorstellen in zoverre hij nog niet bekend is. ■HOOG WATER «Woensdag ÏDonderdag ■Vrijdag ■Zaterdag ■Zondag ^Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 24 5.55—18.12 25 6.27—18.43 26 7.02—19.21 27 7.44—20.04 28 8.34—20.59 29 9.38—22.10 30 10.49—23.44 (doodtij) 1 12.32—0.20 2 1.62—13.36 Harry en Nannie Amerika, aan weerszoden van prachtig bloei ende dahlia's. NIEUWE NAJAARSTOFFEN A.s. maandag weer van 1-5 uur in café 't Haasje, Herenweg te Egmond-Binnen: VERKOOP MODESTOFFEN geheel nieuwe najaarkollektie MODESTOFFEN EGMOND-BINNEN TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1