met de egmonden Rabobank Pr. Hendrik Stichting 100 jaar RabobankS Autobedrijf Kennemerland bv jomos&j Wilhelminastraat 71-73 MÊf Egmond aan Zee 02206-1979 SmmM Slijterij DE POMP voor al uw bankzaken de egmonden contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 1 OKTOBER 1975 Telefoon 02206- 1789 Advertentietarief NUMMER 1213 losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie -■ J KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis dere bestemmingen heeft gekregen, o.a. kindertehuis en later weer te huis voor bejaarden. Het werd in 1880 met een vleugel uitgebreid en in 1885 kwam er een verdieping op. Het aantal verpleegden groeide ge stadig en men besloot tot de bouw van een nieuw tehuis dat in 1895 gereed kwam en stond in de tuin van de huidige Prins Hendrik Stich ting. De heer A. C. Wertheim was toen voorzitter nadat ds. Verlaer was overleden. De verpleegden, die kon den werken, moesten de handen uit de mouwen steken om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar eerst zij nog vermeld, dat de bouw van dat tehuis werd mogelijk gemaakt door een gift van de heer P. W. Janssen, die van het benodigde ka pitaal van 100.000,op zijn ver jaardag 70.000,schonk. Acht dagen later werd met de bouw be gonnen. De verpleegden vervaardigden zelf 200 stromatrassen, 100 paar gor dijnen en 100 stel beddegoed, 200 jassen en vesten, 300 broeken en 200 borstrokken, 200 stel baaien on dergoed en 200 paar kousen. Oud-timmerlieden zorgden voor ta fels en banken en de schilders on der de oudzeevaarders gaven alles een ooglijk aanzien. En op 8 juli 1895 kon het gebouw worden ge opend. We moeten grote sprongen door de geschiedenis maken want het ge bouw dat in 1895 werd betrokken, is ook al weer verdwenen. Nieuwe tijden dienden zich aan, er werden hogere eisen aan de verpleging ge steld en weer werd besloten tot de bouw van een nieuw tehuis. Het werd gebouwd rondom het oude gebouw en dat werd de hui dige Prins Hendrik Stichting, waar van het majestueuze middengedeel te pas zichtbaar werd, toen het oude huis was afgebroken. Op die plaats ligt nu de tuin en de vijver. In 1937 werd het in gebruik genomen en nu 'nog staat men versteld van de mo derne architectonische inzichten van de ontwerper, architeot Cornelis Elffers. TEHUIS VOOR ZEELIEDEN Het tehuis wordt bewoond door mensen, die eens allemaal iets met de zee te maken hebben gehad, ter wijl ook inwoners van Egmond worden opgenomen. Het is gegrond vest op hoge idealen, de sfeer is al tijd die van de zee geweest maar ondertussen is er wel het een en ander veranderd. VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD Helder wit ligt het majestueuze gebouw aan de Voorstraat te Eg mond aan Zee te schitteren in de ijle najaarszon. Een frisse zeewind waait over het dorp, dat zijn ontstaan en geschiedenis heeft te dan ken aan de zee, die haar stranden onophoudelijk overspoelt. Fijn duinzand waait door de straten en hoopt zich op en wanneer men senhanden het niet verwijderen, dan ontstaan er duinen midden in de straat. Over het hekje aan de Werf staan enkele oude zeelui ge bogen en turen naar de einder. Hun gesprek gaat over de zee, over de kracht van de wind en over de wolken, die zich nergens anders zo mooi en onstuimig tegen de Hollandse lucht aftekenen dan hier aan de Noordzeekust. Het zijn de bewoners van de Prins Hendrik Stichting, die daar met elkaar steeds weer de sfeer beleven van lang vervlogen dagen. week was niet toereikend, om in de zeer behoeftige omstandigheden te kunnen voorzien. De commissie ging snel aan het werk, hield verlotingen, schreef 'be delbrieven en legde bezoeken af, o.a. ook in Amsterdam, in die dagen een grote reis, plaatste artikelen in kranten om de nood van Egmond aan Zee bekend te maken en ten slotte kon men op. 15 september 1873 aan J. v.d. Plas te Egmond aan Zee opdracht geven om met de bouw 'te beginnen, nadat er van vele kanten geld werd ontvangen. Op 24 maart 1874 legde Pr. Hen drik de eerste steen en op die dag was het voor het 1500 zielen tellende Egmond aan Zee groot feest. Prins Hendrik werd bij het tolhek door het muziekkorps van de Alkmaarse schutterij begroet en daar er geen hotel in Egmond aan Zee was nam hij zijn intrek ten huize van de fa milie T uitsz en "hij verleende au- dienti an eenige genoodigden, on der wie de burgemeester van de Egmonden, de heer S. C. S. Hol land", zo staat er geschreven in de annalen. En de 7e oktober 1875 kwam I de gi, y dag van de officiële ope- Ining. in dat jaar werden 5 mensen opgenomen, want de schuldenlast van 2885,maakte verder werken nog niet mogelijk. In 1876 kwamen er drie bewoners bij want er waren niet meer gegadigden en dat kwam omdat men bang was, dat men zijn vrijheid kwijt was. In ieder geval was de Pr. Hendrik Stichting een feit geworden. Het ge bouw stond op de plaats, waar in middels het oude St. Agnesgebouw is verdwenen, het was hetzelfde ge bouw, dat in de loop der jaren an In de hal wordt dikwijls een gezellig gesprek gevoerd. Vele onderwerpen worden belicht en van stoer kommentaar voorzien. TV, kranten en het "Con tact" zijn daarvoor de bronnen. Elke weck weer ontvangen alle bewoners ons blad, dat in de Prins Hendrik Stichting eveneens een graag geziene gast Bibliothecaris R. L. Kalf, 85 jaar, beheert dagelijks de bibliotheek. Nauwkeurig houdt hij boek van de uitgeleende werken en het onmis bare trapje beklimt hjj tientallen keren, om alles weer recht te zet ten. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" BITTERE ARMOEDE Ganzen horen er ook bij. Zij geven aan de sfeer in en rond de PHS ex tra dimensie. Hun aanwezigheid stamt uit de tijd van dokter R. Buis man, een direkteur, die vele her vormingen in het huis doorvoerde. Met zijn diep respekt en liefde voor al wat leeft, probeerde hij het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Onder z'tfn beleid kwam ook de scheepsbar tot stand, waarvan veel gebruik wordt gemaakt. In de ze bar zwaait Douwe de Vries de scepter en hij weet precies wat het hebben kan. Zij profiteren nu van wat eens door onze voorvaderen tot stand werd gebracht, nu 100 jaar geleden. Want op de 7e oktober 1875 werd de hui dige Prins Hendrik Stichting ge grondvest. Het voorstel om iets te gaan doen voor arme en behoeftige zeelieden werd voor het eerst ge daan door een onvervalst Egmon- der, de diaken Albert Wijker. De predikant van de Ned. Herv. Kerk in die dagen, ds. A. van Laer, een zeer bewogen en idealistisch mens, werd voorzitter van de "Commissie tot oprichting van een gesticht voor ouden van dagen te Egmond a. Zee". De uitgave van een literair werkje ter ondesteuning van de aktie werd opgedragen aan Z.M. Prins Hendrik en dat werd de grondslag tot de naamgeving aan de Stichting. De keuken, een van de vitale afdelingen, alwaar Harry Stouten de schalen vult, waarmee Annemiek, Ellie, Alie, Joke, Henny en Gré naar de eetzaal gaan. De heer Knoppers, de chefkok was niet aanwezig. Hij en zijn mensen zorgen dagelijks voor een zeer gewaardeerde pot. Egmond aan Zee was een dorp vol tegenslagen. Het was er zelfs mee vertrouwd geraakt maar steeds weer wanneer jonge zee waren gezin werd in armoede gedompeld. Maar in de winter van 1870-71 was de ramp niet te overzien, het dorp werd getroffen door een typhus-epidemie en vooral vele jonge mannen wer den ten grave gedragen. Jonge gezinnen en inwonende ou den van dagen waarvoor zij even eens zorgden, bleven in ellende ach ter. Wanneer speciaal voor de laat- sten al iets gedaan zou kunnen wor- !den, dan werd het leed wat ver zacht. De commissie ging snel aan het werk om geld in te zamelen voor de bouw van een tehuis maar ondertussen moest er uit de kerke- kas, die ook arm was, gedeeld wor den. Maar het bedrag van 1,50 per De direkteur van de Prins Hendrik Stichting, de heer F. Ziek, neemt enige zaken door met de administratie, alwaar Piet Stam en Adri Groen vele ad ministratieve handelingen verrichten, om alles, het tehuis en haar bewoners betreffend op rolletjes te laten verlopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1