met de egmonden fiabobanhS Kennemerland bv LIDO TERVOORT B.V. Egmond tel. 3000 voor al uw bankzaken de egmonden Slijterij DE POMP Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact 22 OKTOBER 1975 NUMMER 1216 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206-1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 cï. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie GEMEENTESECRETARIS C. LODDER NEEMT AFSCHEID Op vrijdag 31 oktober zal de gemeentesecretaris van Egmond aan Zee, de heer C. Lodder, officieel zijn taak neerleggen. Hem zal een afscheidsreceptie worden aangeboden in restaurant De Klok of De Vergulde Valk, dat is nog niet helemaal bekend. De heer Lodder wordt opgevolgd door de heer D. T. den Hartog uit Ouderkerk aan de Amstel, die twee weken geleden door de raad werd gekozen uit een voordracht van vier. De heer C. Lodder kwam naar Egmond aan Zee op 1 oktober 1964 als opvolger van mr. J. J. Spit. Bur gemeester Bakker was hier al enkele jaren werkzaam. De scheidende se cretaris heeft altijd de geur van gemeentehuizen of secretaries, zoals die vroeger veel werden genoemd, opgesnuifd. Hij begon als volontair te Heiloo in 1928 en werkte daar tot 1938, waarna hij naar de Haar lemmermeer vertrok. Hij heeft de aanleg van de Zee weg van Heiloo naar Egmond nog meegemaakt en weet er nog van dat de eerste boompjes langs de weg geplant werden. Dat was in 1935. Vanuit de Haarlemmermeer sollici teerde hij tenslotte op de vacature, die in 1964 in Egmond aan Zee ont stond. EGMOND AAN ZEE IS EEN PRETTIGE ERVARING Niet dat hij persé naar deze om geving terug wilde maar om het feit dat er een secretarisfunktie vacant was, waagde hij een kans. Dat het toevallig Egmond aan Zee betrof, was een gelukkige bijkomstigheid, want hij kende het dorp van haver tot gort. Op het zuiderstrand was hij o.a. een veel geziene gast, omdat hij daar zijn vakanties doorbracht. Hij wist waar hij terecht zou kun nen komen. Hij heeft hier dan ook altijd met plezier gewerkt en denkt in dit verband dankbaar aan de steun, die hij van zijn ambtenaren heeft ontvangen en aan de bijzonder goede samenwerking met burge meester Bakker. EGMOND AAN ZEE IN OPBOUW Toen hij hier kwam, moest plan Zuid II nog helemaal van de grond komen terwijl Zuid I nog lang niet vol gebouwd was. Hij heeft de plan nen rondom hem zien groeien. Toch waren de werkzaamheden in die tijd op het gemeentehuis lang niet zo omvangrijk. Op financiën zat bij voorbeeld maar één man en dat was Ab Blaauboer. Vroeger werd er wel eens een B en W-vergadering overgeslagen terwijl het aantal stukken zo gering waren, dat ze niet eens circuleerden. Nu gaan zware mappen wekelijks naar de wethouders, zodat zij voor elke B en W-vergadering goed ge- informeerd zijn. Ook de voorberei ding van de raadsvergadering is veel omvangrijker geworden. De stukken vragen een gedegen studie, zodat alles duidelijk is voor de raadsleden. Ondanks de volle daktaak, die het secretarisschap voor een gemeente met zich meebrengt en de daaraan gekoppelde funktie van chef secre tarie en personeelshoofd, vinden er veel lange avondlijke vergaderingen plaats, o.a. raadsvergaderingen, waar de secretaris altijd bij aanwezig is, terwijl hij niet zelden nog werk mee naar huis neemt, om het daar verder af te maken. Ook 's zater dags kon men hem soms op het ge meentehuis vinden. Door de grote toename van de werkzaamheden kon hij de laatste tijd meer delegeren en dat kwam ook voor zijn gezondheid ten goede. GEEN POLITIEKE OPSTELLING Hoewel lid van de PvdA heeft de heer Lodder zich in zijn funktie nooit politiek op willen stellen. Zijn werk zag hij volkomen los van dat lid maatschap. "Dat mag geen enkele rol spelen" vindt hij en dat zou ook niet juist zijn. Hij heeft in zijn pe riode hier verschillende raadssamen- stellingen meegemaakt terwijl de wisselingen in het college van bur gemeester en wethouders veel di recter was, daar hij in de dagelijkse praktijk daar veel meer mee te ma ken had. De B en W-vergaderingen, plaats vindend in veel kleiner verband, maakten een belangrijk stuk van zijn werk uit. Het ligt voor de hand, dat de samenstelling van zo'n college voor hem mede sfeerbepalend was en hij tekent daarbij aan, dat hij met de laatste samenstelling wel bijzonder plezierig werkt, terwijl hij het een pluspunt vindt, dat nu ook een vrouwelijke wethouder daarvan deel uitmaakt, daar geheel nieuwe inzichten een belangrijke rol kunnen gaan spelen, "omdat je als man sommige punten te eenzijdig nijgt te benaderen". Hij vindt het ook toe te juichen, dat ook meerdere vrouwen een ze tel in de raad innemen. Het begon met mevrouw Brak, later mevrouw Kemps en nu de dames S. Zwart- Schrier en mevrouw T. de Jong, terwijl mevrouw E. M. Jaspars- Schoonnebeek als wethouder haar plaats in het college van B en W in neemt. Hij heeft de B en W-colleges nog meegemaakt in de samenstellingen S. Zwart-H. Klaasen, toen P. Zwart- P. Verschuur met later mevr. Jas- pars, daarna zonder P. Verschuur, later aangevuld met W. Gravema- ker en na het aftreden van P. Zwart met G. Damstra. Voorheen waren het allemaal partijgenoten, de werk sfeer was prima en hij denkt daar aan met plezier terug maar wil voorop stellen, dat zijn eerste taak zijn secretarisschap was en dat hij in die sfeer tegen elke politieke op stelling was. „Je kunt voor of tegen samen voeging zijn, komen doet het toch". Op onze vragen, hoe hij dacht over de samenvoeging van de Egmonden, zei hij, dat het van de zakelijke kant bekeken niet anders kan. "Wil je het lokale bestuur waar maken, dan kan je geen kleine gemeente meer zijn, speciaal ook met oog*>p de re organisatie van het binnenlands be stuur". "Door de eenwording kan je uiteindelijk meer doen terwijl ook de lasten minder zwaar drukken, neem alleen maar die van het zwem- ■A~^ad en wat een moeite hebben we ;t piet gehad bij de aanleg van het - derde sportveld, dat voor een deel over de grenzen ligt." "Je kunt voor- of tegenstander zijn, komen doet het toch, het kan niet anders." - Gevoelsmatig zag hij het anders leggen, speciaal voor de oudere Eg- •SsRonders. Nu is er een eigen raad huis en andere voorzieningen maar hij stelde daartegenover, dat de dorpskernen, ondanks samenvoeging niet zullen veranderen. Egmond aan Zeee blijft echt Egmond aan Zee wel. Op vrijdag 31 oktober neemt de heer Lodder afscheid. Hij weet nog niet exact, wat hij dan met zijn vrije tijd gaat doen maar hij heeft een onvoorstelbare achterstand met le zen, terwijl hij een groot muziek liefhebber is. Hij denkt er zelfs over nog pianoles te gaan nemen, terwijl hij graag een mondorgel ter hand neemt. Hoe dan ook, het zal hem aan interesses niet ontbreken, ter wijl hij zijn belangstelling voor alles wat de gemeente Egmond aan Zee betreft zeker zal blijven behouden. "ACHILLES" BRACHT 50 JAAR GELEDEN DE GYMNASTIEK IN EGMOND AAN ZEE "Vreemde lui allegaar," zeiden ze vroeger in Egmond aan Zee, "'t lijke wel ape, ze angen an 'n touwtje en slingere ien en weer en make rare bewegingen en dat vinden ze ge zond." "Ze kenne beter an 't werk gaan, vreemde strangers". Alles wat nieuw is, werd vroeger niet zo gauw aanvaard en Egmond aan Zee had daar helemaal 'n broer tje aan dood. "Maar leet die lui d'r gang gaan, ze doen gien kwaad ook." En zo werd de gym in Egmond aan Zee al spoedig zo vertrouwd als de schelpekar op het strand. En toen Achilles op 2 november 1925 was opgericht, pakte men de zaken meteen voortvarend aan en de mede-oprichters, de heren C. J. van Pel, P. J. Hopman, G. Snoeks en Joh. Bosman zagen het helemaal zitten. De eerste twee kwamen later in het bestuur, en het is wel aan hun enthousiasme te danken, dat de ver eniging meteen al niet in die eerste jaren weer werd opgeheven. Inmiddels was de heer P. C. Dek ker voorzitter geworden, nadat de heer P. Bosschaert had bedankt. In dat eerste bestuur vinden we nog wat oude Egmondse namen terug, o.a. S. Bosschaert, D. Dekker, de dames E. de Graaff, M. van Eenen- naam en W. Gouda. Joh. Bosman was commissaris van materialen. De eerste directeur was de heer S. Bud- ding, destijds voorzitter van Turn- lust. Er werd begonnen met 65 leden en de vereniging had een moeilijk bestaan. De crisisjaren lieten hun invloed gelden maar men ging stug door. In 1932 gaf men zelfs een uit voering voor het crisiscomité waar van de baten 54,waren. In 1937 werd de heer Budding opgevolgd door L. van Bodegraven, de man die verantwoordelijk is voor de B in de bekende B&W-supermarkten. Achilles zat toen in de moeilijkste jaren van zijn bestaan maar onder krachtige leiding van het bestuur "worstelde men en kwam boven"' zoals in het jaarverslag staat. Dat was in 1939 maar luttele jaren later, in 1942, moesten de activiteiten he lemaal gestaakt worden door de oor log en de evacuatie en de toestellen werden opgeborgen op de turfzolder van Klaas de Graaff. In 1946 brak een nieuw tijdperk aan. Achilles ging naar een hoogte punt groeien en onder leiding van mej. A. Borjeson en de heer N. Schroor werd Achilles naar haar 25- jarig bestaan gevoerd ter gelegen heid waarvan in 1950 de jubileum- revue "Achilles Ahoy" werd ge bracht. En in die tijd, tot omstreeks 1955 telde de vereniging 400 leden, die vanaf dat jaar gebruik konden maken van het nieuwe gebouw ach ter de n.h. kerk. In 1957 brak er brand uit maar de lessen gingen door hoewel de leerlingen stinkend van de rook thuis kwamen. Toen de heer Schroor in 1957 ver trok, nam de heer P. Dekker, zoon van de toen presiderende voorzitter,, deze lesuren over. Hij had zich sinds 1946 al voor de vereniging verdien stelijk gemaakt. Na het vertrek van mej. Borjeson maakte de hr. Spaans zijn intrede en momenteel is de lei ding in handen van hem, mevrouw C. Groot en mej. Ory. P. C. DEKKER 37 JAAR LANG VOORZITTER Als er buiten alle andere idealisten van Achilles iemand is geweest, die zijn krachten onder het voortbestaan van deze vereniging heeft gezet, dan was het de heer P. C. Dekker, die vanaf 1929 tot aan zijn overlijden in 1966 voorzitter was. In 1964 ont ving hij de zilveren legpenning van Egmond aan Zee en werd lid van verdienste van de H.N.K.-turnkring terwijl hij daarvoor reeds de me daille van verdienste van het KNGV mocht ontvangen. Hij en de verschillende nog in le ven zijnde oprichters boven genoemd hebben aan Egmond aan Zee de mogelijkheid gegeven om reeds in een vroeg stadium onder deskundige leiding sport te kunnen beoefenen. Het dagelijks bestuur van nu, be staande uit o.a. de heren Tj. Garde nier voorzitter, P. Delver secretaris en G. K. Sloof penningmeester, bou wen voort op wat zij eens presteer den. Wanneer straks het feest gevierd zal worden op zaterdag 1 november tijdens een receptie in De Klok, die om 3.00 uur begint, dan zullen daar ook de ereleden C. J. van Pel, P. J. Hopman, H. M. N. Roodhart, P. Dek ker, mej. A. Borjeson en mevr. A. Stam-Stam, lid van verdienste, aan wezig zijn. Zij allen weten hoe het de vereni ging nu gaat en hoewel het leden tal onder invloed van het bestaan van zwembad en sporthal wat te ruggelopen is, bloeit de gym- en turnsport in Egmond aan Zee. Er zijn ook nog wel wat wensen, want het gymnastieklokaal moet van een nieuwe vloer worden voorzien, er moet een betere verlichting komen en er is nieuw materiaal nodig maar aangezien burgemeester Bakker be schermheer is, zullen er wat dat be treft wellicht niet zoveel problemen zijn. "ACHILLES", gefeliciteerd en een goede toekomst! RAAD EGMOND-BINNEN NIET ZO VOOR BEBOUWING NOORDLOB Met een weer complete PvdA- fractie door de bevestiging van Ilar- ry Amerika en een daarmee voltal lige raad besprak men in Egmond- Binnen de Noordlob, zoals dat een week daarvoor in Egmond aan Zee plaats vond. Mevr. Tabernal sprak de wens uit, dit onderwerp gezamen lijk te bespreken met Egmond aan Zee maar de voorzitter zei, dat eerst de afzonderlijke standpunten door elke raad afzonderlijk bepaald dien den te worden. Th. Apeldoorn vroeg zich af hoe het mogelijk was, dat er alleen so ciale woningbouw kon plaats vinden wanneer er geen duurdere woningen verrezen, die de grond van de ande re woningen betaalbaar zouden ma ken. L. van Els vroeg zich af of de bebouwing van dit duingebied wel zo noodzakelijk was en of er geen alternatieven waren en hij wilde duidelijke cijfers over de woning behoefte. Overigens wilde hij de be slissing tot al dan niet bouwen af laten hangen van het percentage soc. woningbouw ofschoon hij niet zover wenste te gaan als Egmond aan Zee. W. Timan dacht dat het college de kop in het zand stak, gezien de be volkingsprognoses na 1985. Hij gaf ook een mogelijkheid aan voor het bouwen van minstens zoveel wo ningen elders in de gemeente (Eg- mond-Binnen) en was helemaal niet voor bebouwing van onvervangbaar duinterrein. Hij vond dat de inves tering ongedaan kon worden ge maakt. De voorzitter zei het te betreuren, "dat men eerst besloot de grond te kopen om er te bouwen om plots klaps tot de ontdekking te komen, dat er struiken moeten groeien". „Vast staat" zei hij, "dat er wonin gen moeten komen, daarvoor heeft GS toestemming tot aankoop ver leend terwijl GS alleen huizenbouw wil voor eigen inwoners". Er zal gebouwd worden in fases terwijl daarbij een behoorlijke inspraak zal zijn. Wethouder Verstegen zei, dat de nota (naar aanleiding waarvan dit gesprek) een gevolg was van het besluit van de raad om te gaan bou wen. Hij was er blij mee, dat ook de PvdA mee wilde blijven denken als er voldoende soc. woningbouw komt en het duinterrein niet wordt geschaad. Binnenkort komt er een woningmarktonderzoek en aan de hand daarvan zal de bebouwings dichtheid worden vastgesteld. C. Belleman voorzag moeilijkhe den in de realisering als de Egmon den niet van te voren één worden. „Nu is het zo" zei hij, „Egmond aan Zee benoemt een nieuwe secretaris en Egmond-Binnen koopt een brand weerauto; Egmond aan Zee houdt een woningonderzoek, Egmond-Bin nen ook en dan over twee Egmon den." „Ik voorzie gekibbel" zei hij, „twee raden praten over verschil lende golflengten, gaan uit van ver schillende standpunten". „Waarom zouden we in de toekomst op lange tenen gaan staan?" „Ik voel daar niets voor en als je er lang op staat, voel je 't niet meer." „Misschien heeft Egmond a. Zee wel een duwtje nodig." FINANCIËLE COMMISSIE Op voorstel van Harry Amerika werd een financiële commissie be noemd, daar hij het voor een goede voortgang van het gemeentelijk be leid en een daarmee samenhangend goed financieel beheer onontbeerlijk vond. De raad was het hier helemaal mee eens en de leden gingen daar over praten tijdens een tijdelijke schorsing van de vergadering om tot een verantwoorde samenstelling te komen. 'T^T^OPEND VEE OP DE-OPENBARE WEG" De Rijkspolitie in de Egmonden doet een dringende oproep op alk- eigenaars van vee, om zodanige maatregelen te treffen dat het vee niet meer \t de weilanden kan ontsnappen. Het komt de laatste weken veelvuldig voor dat automo bilisten in de nachtelijke uren wor den gekonfronteerd met op de rij baan loslopende paarden en ander vee. Het is voor de gealarmeerde po litie, meestal erg moeilijk het los lopende vee te vangen en elders veilig onder te brengen. De Rijks politie verwijt de gemakzucht c.q. nonchelance van de eigenaars, om de afrastering tijdig te controleren of te repareren. De Zeeweg, tussen Heiloo en Egmond-Binnen en de Hoeverweg, tussen Alkmaar en Eg mond aan den Hoef en de Heren weg, tussen Bakkum en Egmond a.d. Hoef, zijn er gevaarlijker om ge worden. Recentelijk zijn er enkele ernstige verkeersongevallen door ontstaan. Gelukkig bleef de schade beperkt tot het material, doch de kans is groot dat er ook personen ernstig letsel kunnen oplopen. De politie zal er in het vervolg toe overgaan de betrokken eigenaar te verbaliseren. JEUGDKOOR TRAD VOOR HET EERST OP In verschillende nummers van het Contact hebben wij de oprich ting van een jeugdkoor beschreven en zondag j.1. trad dat voor het eerst op in de r.k. kerk aan de Wilhel- minastraat te Egmond aan Zee. Een enthousiast applaus, zeer ongewoon in een kerkdienst, klonk op aan het eind uit de volle kerk. Het jonge koor met combo had het gepresteerd de talrijke aanwezigen te boeien tij dens een sfeervolle viering. Een prachtig begin, dat veel be looft voor de toekomst. Hét koor wil graag nog jongensleden in haar gelederen opnemen en ook nog meis jes zijn welkom. Opgaven voor deel name bij Aad Baltus, Wilhelmina- straat 71-73. Egmond aan Zee - Telef. 1577 Voor al uw bruiloften, partij en, vergaderingen etc. Het ge hele jaar geopend. Bezoek ook onze nieuwe bar "Romanoff" HOOG WATER Woensdag 22 4.58—17.12 (springtij) Donderdag 23 5.3017.45 Vrijdag 24 6.05—18.19 Zaterdag 25 6.41—18.56 Zondag 26 7.21—19.39 Maandag 27 8.11—20.34 Dinsdag 28 9.11—21.44 Woensdag 29 10.30—23.11 Donderdag 30 11.59—12.20 (doodtij) TAXICENTRALE TAXI TAXIBUSJES voor feestjes en clubs Informeer naar prijzen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1