met de egmonden KORT NIEUWS Mi LIDO Kennemerland bv Slijterij DE POMP Autobedrijf Wiihelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 12 NOVEMBER 1975 Telefoon 02286 - 1789 NUMMER 1219 losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie WIJ VERNEMEN DAT St. Nicolaas op zondag 16 no vember a.s. om ca. 14.00 uur in Egmond aan Zee zal arriveren. De kinderen van de kleuterscholen verzamelen zich bij de resp. scho len en maken dus onder leiding het hele gebeuren mee, zodat al heel veel ouders van een grote zorg zijn verlost en niet met hun kroost hoeven te zeulen en te dringen om een goed plaatsje te bemachtigen. Het punt van aan komst van de Sint is nog een beetje een verrassing maar de stoet gaat in ieder geval door de Voorstraat naar het Pompplein, alwaar de Sint om pl.m. 14.15 uur door de burgemeester wordt ont vangen. Medewerking wordt ver leend door drumband Van Speyk en Lamoraal van Egmont. Hierna is er een Sinterklaarsfeest in de sporthal, alwaar St. Nicolaas zal bekend maken welke klas het mooiste werkstuk heeft gemaakt. Men wordt verzocht om langs de route zoveel mogelijk te vlaggen. DAT de toneelgroep "Spiegel" van Egmond-Binnen op vrijdag 21 en de zaterdagen 15 en 22 november met het vrolijke blijspel "Op blote voeten in het park" komt. De uit voeringen vinden plaats in zaal Swart en beginnen om 8.15 uur. In dit stuk handelt het over een pas getrouwd jong stel, dat op een zolderkamertje op de hoogste ver dieping van een flatgebouw woont, omgeven" door allerlei vreemd soortige, buren. In hartjewinle$ bïij'ft hun verwarming koud. *Maar dit zalige verhaal is in staat om iedere toeschouwer te verwarmen, dus ga naar Spiegel, het zal u niet spijten. DAT het jeugdkoor zondag j.1. op aansprekende wijze de kerkdienst van 11.00 uur heeft begeleid in de r.k. kerk te Egmond aan Zee. De enthousiaste jongelui willen hun koor graag uitbreiden met wat jongens. Zij kunnen zich op geven bij Aad Baltus, Wilhelmina- straat 71-73. DAT fanfare Eensgezindheid op 23 november op concours gaat naar Hoorn. Daar gaat het corps het opnemen tegen de beste corpsen uit den lande. Supporters kunnen zich nog opgeven bij J. Baltus, Vennewatersweg 24, tel. 2168. DAT Arie Kool te Egmond aan de Hoef op 1 november 50 jaar melk rijder was. Een jubileum om over na te denken. Hij begon op 12- jarige leeftijd bij zijn vader P. Kool, toen nog met paard en wa gen. Later met de auto, die in de oorlog met een gasgenerator reed. Thans werken drie zoons in het bedrijf, die met modern materieel regelmatig trips maken naar n.a. Basel, Wenen en Neurenberg. Arie Kool zelf rijdt nog dagelijks melk naar de fabriek in Heiloo, terwijl hij die vroeger bracht naar Alk maar, Bergen, Stompetoren en Op meer. DAT velen zich nog de enthousiaste muziekgroep zullen herinneren die tijdens het paalzitten in Egmond- Binnen de hele gebeurtenis meer kleur gaven. Dat was de populaire Egmondse formatie „The Howling Hurricanes", waarin o.a. ook Remi Beukers uit Egmond-Binnen mee speelt. Voorts spelen er in Wibert Beukers, Rein Beukers en de pas aangetrokken bassist Jos Groot huizen, voorheen spelend in het zeer bekende "Broadway Combo'f^ De jongens hebben een grote fan'jfl club en iedereen die dat wil kan* zich daarvoor opafeven bij Carla Settéls, Gróenevïeg 1 te Heiloo. telef. 072-31827. Vandaar dit be richt. g V™ DAT de heer J. K. Klein te Egmond aan de Hoef, Pr. Irenelaan 26, door de Israëlische vice-premier Yigal Allon tijdens een bijeen komst in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam is onder scheiden namens de staat Israël. De heer Klein heeft zich in de tweede wereldoorlog bijzonder in gespannen voor het redden van Joodse medeburgers. Hem werd de ere-medaille en oorkonde van Jad Vashem uitgereikt. DAT men met een apart St. Nico- laascadeau ook 't christelijk blin dentehuis „Sonneheerd" steunt, door een LP te, kopen bij mevr. C. de Groot-Kooyman aan de To renstraat 13 te Egmond aan Zee (tel. 2497). Kosten 17,90. Op de LP is Corry van Looyengoed te beluisteren met o.a. "Ik ben een koninklijk kind", en de gezamen lijke mannenkoren van Haarlem, Broek op Langedijk en Alkmaar. DAT onder veel belangstelling vo rige week een hand werk tentoon stelling werd geopend in Toren duin. Pastoor Horstman ging in op de aktiviteiten van de bewo ners, die voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid veel waar de hebben. Ook werd wijlen me-, vrouw Van Pel herdacht, die door haar ijver en stimulans veel voor de bewoners van Torenduin heeft gedaan. DAT de begrafenisvereniging „Me mento Mori" (we schrijven het hier ook nog maar even) op za terdag a.s. haar 25-jarig bestaan viert met een receptie in De Klok van 16.00 tot 18.00 uur. VERVOLG "KORT NIEUWS" ZIE ELDERS IN DIT BLAD! Hoogwater woensdag 12 10.47—23.23 donderdag 13 11.59—12.20 (doodtij) vrijdag 14 0.38—13.09 zaterdag 15 1.35—13.58 zondag 16 2.20—14.35 maandag 17 2.52—15.07 dinsdag 18 3.28—15.41 woensdag 19 4.03—16.16 donderdag 20 4.38—16.50 PRINS CEES 1 HERKOZEN TOT HEERSER VAN EGMOND AAN ZEE De carnavalsvereniging ,,'t Alf El- fie" heeft zich weer een prins ge kozen. Het is wederom Prins Cees I, dezelfde heerser die ook vorig jaar zyn heerschappij over het groot Eg mondse ryk aan zijn onderdanen oplegde. Zyn mild bestuur moet aanleiding geweest zyn tot zijn her verkiezing. De bekendmaking daarvan werd hoogstpersoonlijk gedaan door de bisschop van Myra-Spanje, St. Ni colaas. Deze verklaarde zijn vroege aankomst door de belangrijke ge beurtenis, die er op die avond plaats moest vinden terwijl hij mede in "vloeiend Spaans" zijn politieke op stelling verklaarde in het conflict, dat zijn land heeft veroorzaakt en speciaal Nederland, waaraan hij nu een bezoek bracht, zo in beroering had gebracht. Regie en uitvoering van dit op treden was in handen van de heer A. Visser. Dit was klasse! Na het bekendmaken van de herverkiezing van Cees I werd de eed afgenomen van de Raad van Elf. Het waren plechtigheden, in aanwezigheid van zeer veel leden van de carnavals vereniging ,,'t Alf Elfie" en die plaatsvonden in 't Witte Huis van de heer Foeken. Het was een bijzonder gezellige avond, met een prima sfeer, die me de te danken was aan het optreden van het duo B en W, en speciaal aan St. Nicolaas en Prins Cees I. Een van de eerste opdrachten gaf hij aan zijn adjudant, die met de bus voor het Leger des Heils rond moest gaan, aangezien hij de man miste, die daarvoor doorgaans even langs wipte. ST. NICOLAAS OOK IN EGMOND-BINNEN Heden ontvingen de ondernemers van Egmond-Binnen het navolgende telegram: "Spanje - op uw aanvrage komen wy ook dit jaar weer by u in Egmond-Binnen - arriveren in uw dorp 29-11-1975 - zyn vergezeld van 7 Pieten - incl. Hoofdpiet - groot verlangen om al de kinderen weer te ontmoeten - de Sint". Naar aanleiding van bovenstaand telegram is het organiserend komi- tee van de gezamenlijke midden stand in Egmond-Binnen druk doen de om de bisschop en zijn knechten een waardig onthaal te geven. Aan gezien de Sint vrij laat 29 novem ber, arriveert, wordt hij en zijn knechten voor de nacht onderge bracht in de bekende Adelbertus- abdij. De volgende morgen om 11 uur zal hij dan feestelijk afgehaald worden van de ingang Vennewaters weg. Bij goed weer rijdt de Sint eerst door het dorp, gezeten op zijn paard en vergezeld van Eensgezindheid en de drumband. Omstreeks 12 uur ar riveert hij bij café Swart waar hij opgewacht zal worden door de bur gemeester en de pastoor. Voor de kleine kinderen zullen in de zaal speciale plaatsen worden gereser veerd. Het aktie-komitee zou graag wil len dat de kinderen liedjes instu deren en op aanvraag van de Sint zelf, veel tekeningen maken voor zien van hun naam zodat de goed heiligman wat aangeboden kan wor den. Sint Nicolaas heeft ons gezegd dat er voor elk aanwezig kind een pakje met inhoud ligt te wachten. Tot ziens dan op 30 november bij de Abdij aan de Vennewatersweg om 11 uur. Uitslag puzzelaktie georganiseerd door het Vrouwengilde ten bate van het dorpshuis Zoals u in het "Contact" van 29 oktober j.1. heeft kunnen lezen, is deze puzzelaktie teleurstellend ver- Lopen. Van de pl.m. 600 huisgezin nen in ons dorp zijn er maar 52 op lossingen ingeleverd, waarvan er 11 nog uit andere plaatsen kwamen, zelfsu it Maassluis. Van de kinder puzzel er 71 binnen gekomen, daarva**Jf van buiten het dorp, dus wel droevig. Oiidanks alles heeft 'he-. bestuur van het Vrouwengilde onder de goede oplossingen de prijzen ver loot. Dc^^lossing van de grote puz zel lui^|p>: "Na tien jaar eindelijk begonnen De prijzen zijn gewon nen door: mevr. Apeldoorn-Schuit, de heer R. de Vries en de heer P. Liefting. De uitslag van de kinderpuzzel was: "Eindelijk een dorpshuis". De prijzen zijn gewonnen door: Annette Castricum, Gorrnie Swart en Ernie Richardson. De prijzen worden thuis bezorgd. Bij deze willen wij tevens drukkerij Belleman heel hartelijk danken voor de prettige samenwer king en de ruimte die zij voor ons beschikbaar stelden in het Contact. Verder hopen wij dat andere akties t.b.v. het dorpshuis beter slagen als deze puzzelaktie. Na aftrek van alle onkosten mogen wij een bedrag van 190,overhandigen aan het be stuur van de Stichting Dorpshuis Egmond-Binnen. Bestuur Vrouwengilde St. Nicolaasaktie voor het dorpshuis De inwoners van Egmond-Binnen hebben afgelopen week kunnen ver nemen, dat de baten van de Sint Nicolaasaktie bestemd zijn voor het in aanbouw zijnde dorpshuis. Deze aktie is gestart op 10 november en er zijn veel prijzen te verdienen. Het Stichtingsbestuur wil deze ak tie van harte bij de bevolking aan bevelen, omdat op deze wijze ook weer een steentje wordt bijgedra gen aan het dorpshuis. Tevens kun nen wij mededelen, dat op dit mo ment overleg gaande is met een te vormen komitee, dat zal zorgdragen voor diverse akties om aan de be volkingsbij drage te komen. In de komende weken zullen wij U hier verder over informeren. Het Stichtingsbestuur ST. NICOLAAS AKTIE EGMOND AAN ZEE Uitslag weektrekking 10 november: 140 - 144 - 212 - 214 - 216 - 301 302 - 304 - 320 - 321 - 333 - 336 - 371 372 - 373 - 942 - 965 - 2025 - 2026 2501 - 2703 - 2706 - 3813 - 3880 - 3972 3986 - 4221 - 4310 - 4717 - 5201 13110 - 13486 - 14133 - 14142 - 14144 14401 - 14407 - 14611 - 14636 - 14638 14647 - 20199 - 20217 20346 - 20550 - 20554 - 30573 - 30986 31113 - 31117 - 31120 - 31613 - 32530 36574 - 37627 - 39512 - 40436 - 59238. Maandag a.s. van 1-5 uur in café 't Haasje, Herenweg te Egmond-Binnen: alweer voor de laatste keer dit seizoen MODESTOFFEN VERKOOP Fa. Oerlemans MODESTOFFEN EGMOND-BINNEN Egmond aan Zee - Telef. 1577 Voor al uw bruiloften, partij en, vergaderingen etc. Het ge hele jaar geopend. Bezoek ook onze nieuwe bar "Romanoff" RABOBANK EGMOND A.D. HOEF KANTOOR TIJDELIJK VERPLAATST NAAR VVV KANTOOR RAADHUISPLEIN zie advertentie in dit blad. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1