met de egmonden lbo bank «i W. Kennemerland bv KORT NIEUWS voor al uw bankzaken Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 Slijterij DE POMP contact 19 NOVEMBER 1975 NUMMER 1220 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan ie Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee Telefoon 02206 - 178» Advertentietarief losse plaatsingen: 22 cï. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reiuktie X^de egmonden bijeenkomt, 's avonds om 8 uur. Het voorstel tot invoering van onroe rend goed belasting staat op het programma. De agenda telt totaal 17 punten. DAT de raad van Egmond-Bin- nen verdeeld is over de vestiging van de bibliotheek, of te Egmond aan de Hoef, zoals door B en W voorgesteld of te Egmond-Binnen. Bob v. d. Ende en Jan Apeldoorn pleitten voor Egmond-Binnen, daar hier slechte kulturele voorzieningen zijn. De laatste vond de argumenten voor de Hoef niet steekhoudend, daar Egmond-Binnen reeds een ge bouw heeft, o.a. de voormalige land bouwschool terwijl de St. Vincentdus- vereniging 25.000,beschikbaar had. Harry Amerika wilde een ves tiging in beide dorpen. Men was het wel eens met de 15.000,subsidie voor Egmond aan de Hoef. DAT de raad het niet eens was met weer een vestiging van een bar te Egmond-Binnen, in dit geval aan de Abdijlaan naast het nieuwe pand van V.d. Molen. Men vond dat er genoeg waren. Bob v.d. Ende merkte op, zich richtend tot B en W: "U bent oud en wijs genoeg om in te zien, dat een aldus ontstaand cen trum "bepaalde" mensen aan gaat trekken. DAT de indrustriebond NKV 3 van haar leden heeft gehuldigd tij dens een feestelijke bijeenkomst in café 't Haasje te Egmond-Binnen. De heren N. Noort en N. Baltus kre gen de zilveren' speld wegens hun 25-jarig lidmaatschap, terwijl de hr. H. Leijen die eveneens ontving, daar hij 15 jaar een bestuursfunktie had vervuld. Ook de echtgenoten werden in de huldiging betrokken. Tijdens deze bijeenkomst is er ook gediskus- seerd over een federatie met het NW, met als gespreksleider de heer Krijgsman, nadat de voorzitter, de heer G. Abbo dit onderwerp in zijn opening reeds had ingeleid. Hoogwater woensdag 19 4.03—16.16 donderdag 20 4.38—16.50 vrijdag 21 5.14—17.25 (springtij) zaterdag 22 5.51—18.02 zondag 23 6.28—18.43 maandag 24 7.08—19.29 dinsdag 25 7.56—20.21 woensdag 26 8.54—21.24 donderdag 27 10.00—22.37 SINT NICOLAAS IS ER WEER Egmond aan Zee heeft Sint Nico- laas weer ingehaald. Duizenden men sen waren op de been om hem te verwelkomen. Lamoraal van Egmont zorgde op het Pompplein voor de echte stemming en drumband Van Speyk begeleidde de op een witte schimmel gezeten bisschop door de straten. Op het Pompplein werd St. Nicolaas verwelkomd door de voor zitter van „De Eendracht", de heer G. Gravemaker, die zich zichtbaar verheugd toonde, dat de Sint on danks alle troubles in zijn ïand toch was gekomen. Wethouder W. Gravemaker zei namens het gemeentebestuur, dat hij speciaal verheugd was voor de kin deren van Egmond aan Zee, die al leen maar keken naar de goedheid van een man als Sinterklaas. Ook verzocht hij de zieken niet te ver geten. Onder leiding van onderwijzend personeel en ouderkommissies wa ren honderden kinderen kleurrijk getooid, iets wat Sinterklaas bijzon der goed deed. Deze kleurige lint brok later door het dorp richting sporthal, waar feestelijke liederen, werden gezongen. i Sinterklaas bekeek hier de werk stukken, die gemaakt waren door de laagste klassen van de basisscholen, de kleuterscholen en de kinderte- huizen. De ondernemersvereniging^» „Eendracht" is bijzonder dankbaar voor de spontane reakties «van alle medewerkers en medewerksters en ook voor voor het belangeloos optre den van Lamoraal van Egmont en Wethouder W. Gravemaker spreekt Sint Nicolaas namens het gemeente bestuur. Aan de andere zjjde van de Sint de voorzitter van de onderne mersvereniging „Eendracht", de heer G. Gravemaker. drumband Van Speyk, welke laatste vereniging met Achilles zich even eens met de organisatie van deze dag had belast. Onder leiding van deze vereni- ging werd in de sporthal door de Zwarte Pieten een turndemonstra- tie gegeven. Aan het eind van het dankzij beide korpsen muzikale feest, werden al'le kinderen getrak teerd. De „Eendracht" dankt ook manege Groot en de familie Kuiper, beide te Egmond aan de Hoef, voor haar spontane medewerking. J „MEMENTO MORI" HULDIGDE HAAR MEDEWERKERS W De begrafenisvereniging „Memen to Mori" te Egmond aan Zee heeft haar 25-jarig bestaan voor de bui tenwereld zeer rustig gevierd. De receptie hoewel in het verloop daar van vrij goed bezocht, kenschetste zich in een stemmig samenzün maar was wel gezellig, daar de meesten tot het eind bleven. Wellicht verwachtten de aanwe zigen, dat er enige huldigingen zou den plaats vinden, zoals te doen ge bruikelijk tijdens een receptie, maar het bestuur had anders besloten. De ze huldigingen vonden later op de avond in intieme kring plaats. De voorzitter, de heer G. Gul, bracht dank aan de pioniers van de vereniging, mevrouw Koeman en de heren L. Dekker, C. de Groot, A. Eeltink en de voormalige voorzitter H. Roodhart. Zij allen mochten ca deaus in ontvangst nemen terwijl ook de echtgenoten niet werden vergeten. Voorzitter Gul benadrukte in zijn huldigingswoord het enthousiasme 9 van deze medewerkers en mede werksters. Dankzij hen had de ver eniging een goede naam gekregen en om dat £e benadrukken, over handigde hij een oorkonde, waarop in kunstzinnige uitvoering hun ver diensten stonden vermeld. Deze op iedere gehuldigde van toepassing gebrachte oorkonden waren ver vaardigd door pastoor C. P. van den Berg. Ook mevr. Heere werd in de huldiging betrokken. Met instemming van alle aanwe zigen werden mevrouw Koeman en de heer C. de Groot benoemd tot ere-leden. Mevrouw Damstra bracht namens haar vrouwelijke collega's dank aan de heer C. de Groot, zijn WIJ VERNEMEN DAT de toneelgroep Spiegel te Egmond-Binnen met haar eerste op voering van „Met blote voeten in het park" zeer veel sukses heeft ge oogst. Een goed gevulde zaal was getuige van de prestaties van deze enthousiaste amateurvereniging, die zich goed staande weet te houden ondanks alle konkurrentie. De re akties op de opvoering van dit stuk waren loffelijk en dat is reden, om u van een plaatsje te verzekeren voor de volgende opvoeringen, die plaats vinden op vrijdag en zaterdag a.s. in zaal Swart. U kunt op de be kende voorverkoopadressen reeds 'n plaatsje bespreken. DAT huize „Agnes" alweer bijna een jaar bestaat. Bij gelegenheid daarvan waren de 'Seesight-singers' uit Bergen naar Egmond aan Zee gekomen met pl.m. 45 personen, die in dit bejaardentehuis een prachtige avond gebracht hébben met allerlei soms uit oude tijden en van van daag. Dit optreden kreeg van de bewoners veel bijval. DAT de dameskrans van de Pr. Hendrik-Stichting een bazar houdt, die op zaterdag 29 november begint en voortduurt tot en met zondag 30 november. Openingstijden van 3-5 uur en van 7-9.30 uur. Het volgende rijmpje stuurden de dames ons toe: Wilt de bazar van onze krans ge denken, bij aankoop van Sinterklaas geschenken. Koopt loten dan kunt u prijzen winnen, dus niet lang wachten, meteen beginnen. Het is voor bejaarden van elke richting, steunt dus de bazar van de Prins Hendrik-Stichting. Zo, en daar hoe ven we jj^ts aan toe te voegen. DAT de o.k. mannenvereniging St. Jan te Egmond aan Zee op don derdag 20 november, 's avonds om 8 uur in het verenigingsgebouw de heer W. ifiddelbeek, hoofdredakteur van de Zwkmaarse krant zal ont vangen. nét onderwerp is: "De krant en de berichtgeving". Leden van St. Jan kunnen introducees meenemen. DAT de gemeenteraad van Eg mond aan Zee op maandag 24 nov. Verschillende medewerkers van „Memento Mori" werden na de re ceptie gehuldigd. Op deze foto me vrouw de Groot, voorzitter G. Gul en de heer C. de Groot, die binnen kort het werk neerlegt. echtgenote en aan allen, die steeds behulpzaam waren bij hun werk. Wethouder G. Damstra sprak na mens het gemeentebestuur zijn grote erkentelijkheid uit voor het wérk van „Memento Mori", dat toch ook de kunst verstond om naast droef heid de vreugde niet te vergeten. Daaraan werd, nadat de diverse ge- huldigden hun dank hadden uitge sproken, dan ook ruim aandacht be steed. AUTOBEDRIJF CHRIS BALTUS b.v. EGMOND-BINNEN: Herenweg 61-65, tel. 02206-2744 CASTRICUM: Stetweg 66, tel. 02518-54917 HEEMSKERK: J.v.Kuikweg 14, tel. 02510-39128 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1