met de egmonden KORT NIEUWS Kennemerland bv Ga Slijterij DE POMP Autobedrijf Wilhelminastraat 71 -73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206 - 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 17 DECEMBER 1975 Telefoon 02206 - 1780 Advertentietarief NUMMER 1224 losse plaatsingen: 22 cf. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie DE HERVORMDE GEMEENTE HEEFT ZIJN KERK WEER, EGMOND AAN ZEE ZIJN MONUMENT Overkoepeld door een helder blau we lucht en bestraald door een win terse zon stond zondagmorgen de Nederlands Hervormde Kerk te Ég- mond aan Zee in het middelpunt van veler belangstelling, toen de kerkgangers langs de hoog aan de witte mast wapperende nationale vlag het kerkgebouw binnentraden, om de officiële dienst van de inge bruikstelling mee te vieren. "We hebben een monument ge red" zei ds. Martel, "een Egmonds monument, dat voor Egmond aan Zee net zo belangrijk is als de vuur toren Jan van Speyk, maar dit ge bouw betekent meer, het stelt ons in staat ons geestelijk monument te onderhouden, elke zondag weer en dat is een nog kostbaarder goed". Ds. Martel vond onder de vele aanwezigen een aandachtig gehoor. Kleurrijke bloemen stonden in het stralende zonlicht, dat overvloedig door de hoge kerkramen werd door gelaten, terwijl de in het tegenlicht zichtbare oude Egmondse vissers vaartuig, een schepping van Jan Sander, de Egmondse, aan zee ge bonden sfeer nog versterkte. In zijn preek liet spreker ondanks de verblijdende sfeer toch enige zor gelijke gedachten doorklinken, want zei hij, "is de zondagmorgen bestemd om ons geestelijk te trimmen, in veel gevallen gaat de training van liet lichaam tijdenp deze zelfde uren voor en het gevolg is, dat predikanten en diakens- dikwijls voor veel lege stoelen staan te praten". Hij vervolgde: "Een besluit tot afbraak van een kerk is in wezen een keihard oordeel over de christen gemeenschap er omheen". "Met le vende mensen kunnen wij een mo nument restaureren, met levende christenen restaureren wij een kerk een geestelijk monument". Bij de liturgie was een miniatuur bouwsteentje gevoegd als symbool van de bouwstenen, warop de kerk is gegrondvest. De president van de kerkvoogdij, de heer C. J. Luitjes, gaf een kort overzicht van de historie van de kerk, die in 1746 in gebruik werd genomen en gebouwd werd voor f 5000,00, voor die tijd overigens een groot bedrag. Voor de oude kerk, de kerk van Ste Agnes, werd in 1740 toestemming gevraagd tot restauratie, die twee jaar later werd gegeven, maar inmiddels had de kerkvoogdij een brief uit laten gaan, dat het niet meer nodig was, daar de kerk in zee was gestort. Aan de oostkant van het dorp werd op kosten van het rijk een nieuwe kerk gebouwd, het huidige gebouw, dat sindsdien wel is ver groot. Een grote sprong door de ge schiedenis makend vertelde hij, hoe in 1972 groot verval werd geconsta teerd, waarna de procedure op gang kwam tot het uiteindelijke resul taat van vandaag. Hij dankte alle medewerkers en de gehele Egmondse bevolking, het gemeentebestuur en de plaatselijke en regionale pers voor de aktuali- teit, die zij aan de noodzaak tot res tauratie hadden gegeven. Hij be trok ook de damesverenigingen in zijn dankwoord, daar de leden daar van steeds klaar stonden om waar dan ook te helpen. Dankwoorden richtte hij ook tot de andere Eg mondse kerken, speciaal tot de ge reformeerde gemeente, waar zij gastvrij onderdak hadden genoten. Hij deelde mee, dat een gever, die onbekend wenste te blijven, 5000,- had geschonken. Woorden van felicitatie werden ook gesproken door de architect Ir. Keesman" en ds. Firet namens de gereformeerde kerk. .Na de dienst, die door afvaardigingen van de an dere Egmondse kerken en vele an dere verenigingen en instellingen mede werd bijgewoond, kwam men in Het Gebouw bijeen tijdens een ongedwongen samenzijn en het ge not van een kop koffie. UITSLAG ST. NI COLA AS- AKTIE EG M ON D- B INNEN 5,— nr. 00422; 25,— nr. 07072; 5,— nr. 15235; 250,— nr. 17387; f 25,— nr. 19376; 50,— nr. 22163; 10,— nr. 22400; 5,— nr. 23070; f 25,— nr. 24297; 50,— nr. 24761; 5,— nr. 24953; 50,— nr. 33458; 10,— nr. 35312; 10,— nr. 35443; 25,— nr. 35460; 10,— nr. 36186; 5,— nr. 37232; 10,— nr. 38235; 5,— nr. 38961; 5,— nr. 41083; 10,— nr. 43147; 5,— nr. 44462; 25,— nr. 53702; 5,— nr. 54104; f 10,— nr. 57939; 10,— nr. 59402; 50,— nr. 66565; 25,— nr. 69194; 5,— rn. 80142; 10,— nr. 80321; f 10,— nr. 83016; 250,— nr. 85451. De waardebonnen zijn beschikbaar t.m. 10 februari 1976. Af te halen bij W. J. Apeldoorn, Herenweg 47, Egmond-Binnen. WIJ VERNEMEN DAT Egmond aan Zee op 29 en 30 december naar de stembus gaat om zijn stem uit te brengen over het voor of tegen eenworling van de Egmonden. Volgende week we ten we meer; DAT op zondag 21 december, 's middags om 5 uur, een oecume nische adventsdienst wordt gehou den in de o.k. kerk te Egmond aan Zee, met medewerking van ds Ho- mans, pastoor Tromp en pastoor v. d. Berg, de harmonie Caeciilia uit Heiloo en het jeugdkoor Jubal uit Egmond-Binnen. ZA DAT de gemeenteraad van Eg mond-Binnen donderdag 18 decem ber vergadert: in hét gemeentehuis te- Egmond aan de Hóef, aanvang 7.30 uur. Er is een voorstel tot het behandelen van de nota ruimtelijke .ordening, al of niet vdlledig. B en t— W stellen de raadsleden voor in de ze vergadering eventuele opmerkin gen te maken en vragen te stellen, waarop het college schriftelijk kan reageren en in een volgende verga dering zowel de noita alsmede de opmerkingen, vragen en reacties daarop te behandelen. Voor deze vergadering zal er een belangrijke tijdwinst geboekt worden. DAT de gemeenteraad van Eg mond aan Zee op maandag 22 de cember s middags om 2.00 uur bij eenkomt, in welke vergadering de nieuwe gemeentesecretaris, de heer D. T. den Hartog zal worden beëdigd. Velen zullen op dit tijdstip de ver gadering niet kunnen bezoeken en dus ook nog niet kennis kunnen maken met de nieuwe gemeente secretaris. Tijdens deze vergadering wordt ook gesproken over het ne men van een voorbereddingsbesluit voor het te renoveren gedeelte ten noorden van de Voorstraat terwijl ook de gemeentebegroting 1976 on der de loupe wordt genomen, een boekwerk, waarin de gehele ge meentelijke huishouding financieel wordt geregeld. STEENTJES LEGGEN VOOR 'T DORPSHUIS "Steenlegging bevolking, 13 de cember 1975", dat was de tekst, die zaterdagmiddag by stukjes en brok jes werd samengesteld tegen de muur van de bezoekersingang van het in aanbouw zijnde dorpshuis te Eg mond-Binnen. Burgemeester Bakker was de eerste die begon met het samenstellen van de eerste letter, de S, die aardig wat geld moest op brengen. De kosten bedroegen een gulden per centimeter en in dit ge val moest de metselaar in plaats van te vangen zyn knip open trek ken, om het door hem zelf gemet selde deel er nog eens op toe te leggen. Als belang geldt, dat de steen tjes ten .^^vwlgen dagen, in ieder geval zomïg als het gebouw be staat, op de muur blijven prijken en daar moet je ook wat voor over hebben. Als tweede metselaar ging de heer J. Hopman," directeur van de Rabobank aan het werk. Namens genoemde Aank legde hij de volgen de letter.^ e hij met een enveloppe met inhoud betaalde, waarin ver moedelijk een hoger bedrag dan het door hem gemetselde werk. In de loop van de middag gingen verschillende verenigingsbesturen aan het werk en tenslotte stond de hele tekst er op. Er bleken toen nog meer gegadigden te zijn, waarop werd besloten, de tekst nog eens te onderlijnen, welk deel ook nog eens geld in het laatje bracht. Ondertussen kon het in aanbouw zijnde dorpshuis worden bekeken. De voorzitter van de stichting, de heer E. de Groote, gaf in zijn ope ningswoord een kort overzicht van de ontwikkeling van de bouw waar na hij burgemeester Bakker uitno- digde met de steenlegging te begin nen. De anwezigen hebben van de ruimten, waarop bordjes waren aangebracht om de verschillende funkties te herkennen, een goede indruk kunnen krijgen. Vanuit de sportzaal was de blote hemel nog te zien, andere delen waren reeds verwarmd. Deze week nog komt men met het metselwerk van de sportzaal op de juiste hoogte, waarna het geheel door het aannemingsbedrijf Gebr. Apeldoorn waterdicht gemaakt zal worden. Het bedrijf hoopt het bouw werk in april op te leveren. Na de steenlegging begon in liet kader van de aktie Stichting Dorps huis het vlotbruggen in café Ter voort onder leiding van Sjors Weij- ers. Aanvankelijk een beétje traag op gang komend, begon het naar mate de uren verstreken drukker te worden, om uiteindelijk tot een sukses op te lopen. De opbrengst van deze dag was 2600,welk bedrag aan de pot zal worden toe gevoegd. DAT het "snertconcert" van Eensgezindheid te Egmond-Binnen veel belangstelling trok. De aanwe zigen konden tijdens het luisteren naar de welluidende muziek genie ten van een dampend kop snert, dat bijzonder goed in de smaak viel. Het orkest speelde de concourswerken en verschillende populaire num mers. De voorzitter, de heer G. Ter- voort huldigde de direkteur Frans Alleman en zijn vrouw met een schilderstuk, dat door de familie Alleman in grote dank werd aan vaard. DAT bij gymnastiekvereniging Achilles op alle lesuren nog inschrij- FEEST IN DE NOORDERSTRAAT Een praatje met het echtpaar Jac. Groen en P. Groen-v.d. Berg aan de Noorderstraat 31 te Egmond aan Zee is gezellig en vooral als het gaat over hun 55-jarig huwelyks- feest, dat donderdag 18 december wordt gevierd (morgen). In "De Klok" is de receptie van 5 uur tot half zeven. ,,'t Is 12 uur" zei de bruidegom toen we net binnen waren, "we moesten er meteen maar eentje nemen". En zo geschiedde. Ze hebben plannen om naar 'Agnes' te gaan, „want" cegt mevrouw Groen, "dat is beter zo en de verzorging bij de zusters is prima, dat weet iedereen". Ze moeten alleen nog op een plaatsje wachten. Maar in hun gezellige knusse huisje is het ook goed, dat merk je aan alles. Zij stellen geen hoge eisen, "waarom is dat nodig" zegt de bruid, "we hebben alles, bordjes, koppies en glasies, we zijn gelukkig en tevreden, wat wil een mens nog meer". En zij trokken een vergelijking met vroeger, waarin ze situaties hebben gekend, toen de heer Groen om gezondheidsredenen niet meer mocht werken, nadat hij totaal 45 jaar had gevaren. "We kregen geen cent onderstand maar dat is geluk kig allemaal goed gekomen." Vanaf zijn elfde jaar ging hij al mee met de zeillogger en maakte soms reizen van 13 weken lang, terwijl toen hij getrouwd was, zijn vrouw niet wist, of de boot nog eens ooit binnen zou komen of al lang met man en muis was vergaan. En dat kon gemak kelijk, want als je bij hét inhalen van het net heel voorzichtig met een bezemsteel de mijnen van de scheepsromp af moet duwen, dan hangt je leven wel aan een zijden draadje. Maar ze leven nog en ofschoon ouderdom wél enige gebreken met zich meebrengt, zijn zij bijzonder welgemoed en daarmee hou je het lang vol. Onze hartelijke felicitaties en hoewel de heer Groen zegt, dat hij nog wel zou willen varen, zou den wij willen zeggen: blijf maar lekke thuis, bak voorlopig je lekke re derper vissies en vier het feest dat de moeite waard is om te vie ren. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" vingen mogelijk zijn, vooral wat betreft de jongensuren. Gegevens over contributie en het rooster na de kerstvakantie vindt u onder het "verenigingsnieuws" in dit blad. Vervolg elders in dit blad! KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis AUTOBEDRIJF CHRIS BALTUS b.v. EGMOND-BINNEN: Herenweg 61-65, tel. 02206-2744 CASTRICUM: Stetweg 66, tel. 02518-54917 HEEMSKERK: J.v.Kuikweg 14, tel. 02510-39128

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 1