met de egmonden Rabobank RabobankB Kennemerland bv KORT NIEUWS Slijterij DE POMP voor al uw bankzaken Autobedrijf Wilheiminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Telefoon 02206- 1201 Egmond aan de Hoef Burg. Eymaplein 2a Egmond aan Zee 21 JANUARI 1976 Telefoon 02206-1789 Advertentietarief NUMMER 1229 losse plaatsingen: 22 cï. per mjn. Bij kontrakt belangrijke reduktie DE EENDRACHT DEELT F 5000,- UIT J Het bleek voor de afvaardigingen van de drie kleuterscholen van Egmond 3 aan Zee en voor de besturen van Achilles en drumband Van Speyk een grote verrassing, toen de voorzitter van De Eendracht, de heer G. Gravemaker, V tijdens een gezellige bijeenkomst in 't Vaatje bekend kon maken, dat er door de ondernemersvereniging 5000,werd uitgekeerd, aan elk van de vijf doelen dus 1000,Dit was mogelijk als gevolg van de St. Nicölaasaktie, die De Eendracht de laatste keer heeft gehouden. Daar er dit jaar een vijftal doelen waren ingezet, had niemand verwacht, dat de uitkering per school of vereniging zo hoog zou zijn. Men had met minder ook tevreden geweest en daar eigenlijk op gerekend. Daarom was de verrassing des te groter. Tijdens deze avond waren ook de twee hoofd prijswinnaars aanwezig, te weten de heer en mevrouw Visser en de heer en mevrouw Prins, die resp. de kleuren-t.v. en de 1000,woninginrichting hadden gewonnen. Namens het gemeentebestuur dankte wethouder van On derwijs, mevr. E. M. Jaspars-Schoomebeek het bestuur van De Eendracht voor de geste aan de kleuterscholen en de verenigingen. Het geld zal worden gebruikt voor allerlei doeleinden, die buiten het leer middelenpakket vallen terwijl de verenigingen er ook vele geschikte be- stemmingen aan kunnen geven. HET GEHEIM VAN DE HOFMAARSCHALK TROK VOLLE ZALEN In het dorpshuis te Egmond aan de Hoef was het tijdens het weekend büzonder gezellig by de uitvoeringen van „Het geheim van de hofmaar schalk", een leuke kinderoperette, die een sfeerrijke vertolking kreeg. Het is een sprookje, dat zich voor een groot deel afspeelt in een don ker bos, dat bijzonder mooi op het toneel werd gebracht. Een groot aan tal medewerkers, o.a. de leiding van de heer Aelbers, de vintuose bege leiding van Wim Noteboom en Theo de Vré, het dekorwerk van Cees Broersen, J. Burgers en anderen, die ook de verlichting voor hun rekening namen en niet te vergeten de sprook jesachtige kostuums, kreaties van de dames Rem, Verwayen en Bras, het zijn allemaal voorwaarden geweest om dit kinderfeest, dat aan een groot aantal volwassenen zeer veel plezier heeft verschaft, tot een bijzonder ge heel te maken. DAT de raad van Egmond a. Zee op dinsdag 27 januari gaat beslissen of Egmond 1 gemeente wordt of 2 gemeenten blyft. Zoals bekend heeft de gemeente Egmond-Binnen dit besluit reeds genomen. Het besluit houdt in wezen een verzoek aan Ged. Staten van Noord-Holland in om de nodige stappen ter voorbereiding van de eenwording te gaan nemen. Ditzelfde besluit wordt nu door Ben VV van Egmond aan Zee van de raad gevraagd. In dit Contact zyn weer verschillende kommentaren opgeno men naar aanleiding van een pam flet van de PvdA. Als de tekenen ons niet bedriegen, staan er politiek enkele spannende dagen voor de deur en staan wij aan de vooravond van een historische beslissing. Zie ook elders in dit blad. UITVOERING IN EGMOND AAN ZEE Aan dit kostelijke kinderspel werd door de kinderen van de Hoef een drachtig samengewerkt met kornuit jes uit Egmond aan Zee, waaronder Nieske Simoons en Anja Koster, die zondag 25 januari a.s. op eigen bo dem spelen in „De Vergulde Valk", waar, we zeggen het reeds van te voren, de zaal tot de laatste plaats bezet zal zijn. De aanvang is 's mid dags om 2 uur. De toegangsprijs is 2,en kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 1 uur aan de zaal. INGEZONDEN Commentaar van de WD-fraktie van Egmond aan Zee op de 2e Info van de PvdA over de samenvoeging van de Egmonden. INWONERS VAN EGMOND AAN ZEE! WIST U, DAT ondanks een aktde van de grote tegenstanders van de samen voeging van de Egmonden, de PvdA, slechts 23,8% van de stemgerechtig den tegen de samenvoeging heeft gestemd? DAT op 27 januari a.s. de gemeen teraad zal beslissen over deze kwes tie. De raad zal dan ook voor 53% thuisblijvers moeten beslissen. DAT juist tijdens de afgelopen twee raadsperioden, waarin de PvdA de absolute meerderheid had, projectontwikkelaars in Egmond a. Zee zijn binnengehaald? DAT juist deze gemeenteraad, waarin de PvdA géén meerderheid meer heeft, al het mogelijke heeft gedaan om de Kroon ervan te over tuigen dat de nog geplande hoogbouw aan de Kennedyboulevard niet door moet gaan DAT er ook voor de Noordlob géén hoogbouw gewenst wordt door de beide gemeenteraden. Doordat de grond in handen 'is van de beide gemeenten zelf kunnen er ook geen projectontwikkelaars optreden op de manier zoals de PvdA heeft toege laten langs de Kennedyboulevard en bij de bouw van de Sterflat. DAT na de beslissing van de ge meenteraad over de samenvoeging de kwesties die verband houden met de eenwording in gezamenlijk over leg mét de beide gemeenteraden en met een zo groot mogelijke inspraak geregeld zullen worden. Vooruitlo pen op deze zaken met het geven van allerlei negatieve voorstellingen, die nergens op gefundeerd zijn, is demagogisch DAT juist de ontwikkeling van de Noordlob, waarin opgenomen een strandafgang op het noordelijkste punt, de mogelijkheid biedt om de druk van de dagrecreanten op de dorpskern te verminderen met het doel de verblijfsrecreatie voor Eg mond aan Zee te behouden. Dit ver meldt de PvdA niet DAT een aanval op de integriteit van de persoon van de voorzitter van de Raad van Waterstaat, zoals gedaan in de Info van de PvdA be neden alle peil is DAT de WD hét volste vertrouw en heeft in de positieve krachten in de beide Egmonden, die zich geza menlijk zullen inzetten voor het wel zijn van alle Egmonders. Het is rond uit treurig te moeten constateren dat de PvdA wederom het partijbelang hoger aanslaat dan hét welzijn van de 11.000 Egmonders Fraktie van de WD van Egmond aan Zee. Fa. Oerlemans MODESTOFFEN EGMOND-BINNEN heeft maandag a.s. weer 'n geheel nieuwe kollektie I Komt u even kijken van 1-5 uur in café 't Haasje, He renweg, Egmond-Binnen. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE [het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis \de egmondeny &HJK3LB EGMOND AAN ZEE STAAT VOOR EEN HISTORISCHE BESLISSING Of dc gemeenteraad van Egmond aan Zee tydens de vergadering van volgende week dinsdag de 27 janu ari nog veel aandacht voor dc vol gende punten van de agenda kan opbrengen dan alleen voor punt nr. 4, is sterk te betwijfelen. We willen de andere punten beslist niet ver wijzen naar de categorie "huis-, tuin en keukengoed", maar zij verbleken wel by de inhoud van genoemd agendapunt, waar staat: "Voorstel van burgemeester en wethouders tot samenvoeging van de gemeenten Egmond-Binnen en Egmond aan Zee". Het college van BenW schrijft daarbij, dat de ingevolge het raads besluit van 3 december 1974 gehou den opiniepeiling teleurstellend is verlopen. Minder dan de helft van de kiesgerechtigden kwam op, slechts 1837 van de 3946, waarvan er 901 voor samenvoeging kozen en 933 tegen. "Aan de opiniepeiling kunnen wij dan ook minder waarde toekennen dan wij ons van te voren hadden voorgesteld", zegt BenW en vervol gens: "Nu de kiezers het in zo be langrijke mate hebben laten afwe ten, is naar ons inzicht de weg vrij voor u om zelfstandig op grond van zakelijke argumenten over het al dan niet samenvoegen van de Eg- mond-gemeen ten een besluit te ne men". Gedeputeerde Staten hadden in een brief van 20 mei 1974 reeds om een uitspraak gevraagd, daar zij samen voeging als een oplossing zagen voor een aantal problemen die zich in beide gemeenten voordoen, o.a. op het gebied van de ruimtelijke orde ning woningbouw, wegenaanleg =n daarmee verband houdend verleg ging van de dagrecreatie in het be lang van het behoud van de ver blijfsrecreatie, zoals in vorige stuk ken reeds beschreven. BenW voegt er aan toe, dat een efficientere dienstverlening en een grotere bestuurlijke kracht voor de toekomst meer perspectief bieden, o.a. brandweer, politie reiniging, ambulancevervoer, maatschappelijk dienstwerk enz. Ook zegt BenW dat hét karakter van de drie Egmond- dorpen bij de eenwording niet zal worden aangetast. LANGDURIG DEBAT Hoewel alle argumenten voor en tegen gedurende de achter ons lig gende jaren reeds op vele manieren door de verschillende politieke groe peringen uitputtend zijn uitgediept, ligt het voor de hand, temeer daar de meningsverschillen steeds zijn gebleven, dat het laatste woord hier over nog niet is gesproken en ook niet geschreven. Zoals bekend is de PvdA de grote tegenstander en zegt op grond van de uitslag van het referendum, dat de bevolking tegen is. De WD, CDA en Gemeentebelangen zeggen, dat het nu aan de raad is om te beslis sen. Wanneer we kijken naar de in houd van het voorstel van BenW, waarin dezelfde mening wordt uit gesproken, op grond van het feit dus, dat meer dan de helft van de be volking de beslissing aan de raad overlaat, dan zullen deze drie par tijen voor stemmen, daar zij een wording reeds in hun verkiezings program brachten. De PvdA heeft, dit wetend, een pamflet laten verschijnen, waarin aan de achterban van de partijen gevraagd wordt, druk op hun ver tegenwoordigers uit te oefenen, om daarmee alsnog hun mening te be ïnvloeden. Daar de kiezers voorheen hun vertegenwoordigers hebben ge kozen op grond van hun program, zal dit verzoek weinig effect hebben. Het is te verwachten, dat er nog wel enige reacties los komen, alvo rens de raadsvergadering plaats heeft en ook tijdens de vergadering zullen er wellicht harsig. woorden worden gezegd, a'1 darv^^et gefun deerd, want in de poli '..-e weet je het nooit. De fractievoorzitter van de PvdA, Ben Franke, heeft gezegd, dat er tijdens de raadsvergadering van zijn kant zeker het en ander op tafel gebracht zal den, hoe wel hij zich over de inhoud daar van nog niet uitliet. DAMESKAPSALON KLEINVELD IN HET NIEUW Na een interne vernieuwing is het interieur van dameskapsalon Kleinveld aan de Prins Bernhardstraat 12 te Egmond aan Zee ingrijpend veranderd en bijzonder smaakvol uit de verf gekomen. Fijne kleuren reflecteren in ovaal ronde spiegels en de uitvoering is zo uitgekiend, dat de dames die zich daar ter behandeling onder de nijvere handen van de heer en mevrouw Klein veld hebben gesteld, de gezelligheid ervaren van de warme tinten, die voor een damessalon lang niet altijd gezocht behoeven !te worden in rosé of zacht lila. 't Is anders en moeilijk op papier te omschrijven. U wordt aangeraden daar zelf eens te gaan kijken, dat is het beste om waar te nemen, wat de heer en mevrouw Kleinveld daar zelf uitgewerkt hebben. WIJ VERNEMEN DAT de tentoonstelling die de "Stichting Creativiteitscentrum Eg mond-Binnen" vorige week in het JOEB-gebouw hield, druk is be zocht. Velen hebben zich op de hoog te gesteld van de mogelijkheden en zich naar aanleiding daarvan voor de verschillende cursussen opgege ven. De cursussen zijn voor begin ners terwijl gevorderde pottenbak kers ook opgenomen kunnen worden. Er zijn bekwame leerkrachten, die omdat de groepen klein worden ge houden, aan elke leerling grondige aandacht kunnen besteden. Als u belangstelling hebt, neem dan kon takt op met de adressen St. Alberts- weg 22, tel. 3134 of Kruiskroft 18, tel. 1901. DAT de Industriebond NKV afd. de Egmonden er graag nog eens op wil wijzen en wellicht ten overvloe de, da't men bij de verschillende adressen, o.a. G. Abbo, Dom Huy- benlaan 21, tel. 3568 te Egmond-Bin nen en in Egmond aan de Hoef tel. nr. 3356 voor allerlei zaken te allen tijde terecht kan, o.a. met vragen en klachten op de vele gebiedén die door de vakbonden worden behar tigd. DAT de diverse verenigingen, die van liet gymnastieklokaal te Egmond aan Zee gebruik maken waarschijn lijk op 2 februari weer in het ge bouw terecht kunnen daar vertra ging in de werkzaamheden een eer dere openstelling niet mogelijk ma ken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1