met de egmonden /Rabobanbx RabebanbS KORT NIEUWS VERENKUNGS- NIEUWS Kennemerland bv voor al uw bankzaken Slijterij DE POMP Autobedrijf Wilheiminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact LAMORAAL VAN EGMONT IN HET NIEUW! Het jaarlykse donateursconcert, dat zaterdagavond door Lamoraal van Egmont in het dorpshuis te Egmond aan de Hoef werd gegeven, had deze keer een byzonder karak ter door het officieel in gebruik ne men van de nieuwe kostuums. Na mens de burgerij sprak burgemees ter Bakker daarbij een toepasselijk woord, waarna het korps het tweede deel van het concert vervolgde, dat in tegenstelling tot het programma van voor de pauze toen een zeer vrolijk karakter droeg. De zaal van het dorpshuis was geheel met belangstellenden gevuld, toen voorzitter R. Druiven zijn wel komstwoord sprak. Het deed hem bijzonder veel genoegen te mogerve l konstateren, dat er zoveel belang stelling voor Lamoraal bestond. Hij gaf een kort overzicht van het wel en wee van het korps, dat..„lqygnd midden tussen de burgerij zo'n go plaats wist in te nemen. Zoals gebruikelijk werd de avontJ^ geopend met het optreden van de^ drumband o.l.v. Piet Oorthuis en Rita Belleman. Deze keer was de band uitgebreid met enkele instru mentale medewerkers uit het orkest en dat gaf aan het géhele optreden een bijzonder goed effect. Burgemeester Bakker feliciteert voorzitter Druiven met het in gebruik nemen van de nieuwe kostuums en sprak daar zyn blijdschap over uit. naar het korps lang tijd had toe geleefd, het tonen van de nieuwe uniformen en later het optreden daarin. Burgemeester Bakker sprak daar bij zoals gezegd zijn blijdschap er over uit, dat het korps zich zo den volke kon tonen. Namens de Een dracht, welke ondernemersvereni ging van Egmond aan Zee door de heren J. Palsma en G. Gravemaker werd vertgenwoordigd, zei de laat ste, dat de „poorten van Egmond aan Zee nu wijd open stonden voor Lamoraal^van Egmont, al werd dat dan met 'een ,t' geschreven" en hij feliciteerde het korps met de nieuwe aanwinst. Hij nodigde het tegelijker tijd uit naar Egmond aan Zee te komen, om daar het kindercarnaval op zondag de 29e februari meer luister bij te zetten. Bovendien dacht hij namens de ondernemers van Eg mond aan Zee wel te kunnen zeg- I gen, dat het korps in de toekomst op nog meer steun kon rekenen. Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 18 FEBRUARI 1976 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1233 losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. wa-nii—jn.. CRIMINALITEIT HEET VAN DE NAALD Het is maandagmorgen en juist zouden we ons achter de" schrijfma chine zetten, om het eerste artikel voor het Contact van deze week aan het papier toe te vertrouwen, een artikel, dat moet gaan over de criminaliteit in de Egmonden, toen onze oudste dochter kwam zeggen, dat er een gat in het voorkamerraam zat. Een beetje afwezig reageerde ik, dat ze me' niet af moest leiden en dat ze het maar even moest laten maken, ofschoon ik wel vroeg, of het groot of klein was. Het was erg klein, dus veel warmteverlies was er niet. Bij nadere beschouwing kon het gat niet- door een steen veroorzaakt zijn, want daarvoor was het te rond en te klein, ongeveer 10 mm. Een kogel zou ook kunnen, maar wie heeft het nou op ons leven voorzien? Maar je kunt het niet bekijken, hoe wel een lukraak schot, in dit geval zeer waarschijnlijk 's nachts in het donker afgevuurd door een raam waarvoor overgordijnen hangen, nu niet bepaald de gunstigste omstan digheden vormen om doel te raken. Het zal dan ook wel niet de be doeling geweest zijn. Vernieling om welke reden dan ook is de reden geweest. Ons vermoeden van een kogel werd weldra bevestigd, want in de gordijnen hing het platgeslagen stukje lood, de resten van de kogel. Een blaadje van een plant hing in het schootsveld, want dat was keu rig geperforeerd. Enfin, we hebben de politie ge vraagd het verder uit te zoeken en toen bleek, dat ons huis niet het enige doel van de schutter was, want ook bij de familie P. Dekker aan de Zuiderstraat werd in de nacht van zondag op maandag een ruit door een kogel vernield. Ook daar behalve glasschade en een ge raakt schilderij lijstje geen verdere ongelukken. Maar het' had ook an ders af kunnen lopen en daarom zal aan die onverantwoordelijkheid wel een eind gemaakt moeten worden. Onverwacht vormt di)t gebeuren een toepasselijke inleiding op de lijst van crrminaliteiten, die de plaatse lijke politie ons ter publikatie toe stuurde van overtredingen, die al leen in de Egmonden gedurende één jaar plaatsvinden. De politie vindt, dat de criminaliteit verontrustend stijgt en was het in het verleden zo, dat die in het seizoen hoogtij vier de, nu blijkt dat er nagenoeg geen verschil meer is tussen seizoen en voor- en naseizoen en dat geeft te denken. Het jaarlijks overzicht geeft een stijgende lijn te zien, terwijl in onderstaande lijst niet het aantal overtredingen van de maximum snel heid is opgenomen. Hier volgt het gespecificeerd over- overzicht: diefstal door middel van braak 62; diefstal van- en uit auto's 48; overige diefstallen w.o. winkeldiefstallen 43; diefstallen van bromfietsen en on derdelen 38; vernieling beschadi ging auto's 20; verduistering c.q. he ling 8; diefstal fietsen 6; mishande ling 8; andere vernielingen 16; ove rige misdrijven, w.o. zeden, brand stichting, verboden vuurwapenbezit en verdrinkingsgevallen 15; ver keersongevallen met dodelijke af loop c.q. dronkenschap/doorrijden 23 (3 doden); overige aanrijdingen 153; overige processen betreffende overtredingen 330; kamperen 19; vermiste fietsen 78; betreffend fout parkeren werden bekeurd 920. Elk statistiek moet kritisch gele zen worden, maar trekken we van dit lijstje het aantal verkeerdpar- keerders en o.a. verdrinkingsgeval len af, dan blijven er toch zo'n klei ne 800 gevallen over, die voor een klein gebied als de Egmonden op vallend zijn. \de egmonden Het fanfare-orkest o.l.v. Frans Alleman had het zichzelf niet ge makkelijk gemaakt. Direkt in het begin was het gegeven uit Orion, een dramatische ouverture, een zware proeve van bekwaamheid, technisch zeker niet eenvoudig en voor dit concert een hoogstaand muzikaal ge beuren. De uitvoering stond op hoog niveau. In de volgende uitvoeringen van het Andante van Haydn en het An dante cantabile v. Tchakowski waren de solisten Leo Stam en Pieter van Diepen opvallende uitblinkers, niet alleen om hun solistisch optreden, danwel om hun techniek. Hoewel in het gehele optreden muzikale hoog tepunten waren te beluisteren, brak na de pauze een punt aan, waar- WIJ VERNEMEN DAT in Egmond aan Zee een p-oot kindercarnaval wordt gehouden op zondag 29 februari. Zegt het voort. Lees de raambiljetten. DAT de gemeenteraad van Eg mond aan Zee op maandag 23 febru ari om 20.00 uur een twintigtal pun ten af gaat handelen, waarvan er vele snel onder de hamer door zul len gaan. Het gaat om een aantal maatregelen in het kader van de normale school voorzieningen. Ook wordt er een voorbereidingsbesluit genomen ter bescherming van het zuidelijk duingebied, zodat daar niet zomaar dingen kunnen gebeuren, die de natuur aantasten. Ook zal er een besluit genomen worden over het renovatiegebied van het oude Eg mond ten zuiden van de Voorstraat, daar de kommissie nu zover is met de plannen, dat een maatregel ter voorkoming van ongewenste ont wikkelingen raadzaam is. Nabij het herstellingsoord Zwartendijk wordt een stuk grond aangekocht om daar een asfaltverharding aan te brengen. Aan de heer Lover te Alkmaar zul len de parkeerterreinen weer wor den verhuurd voor een bedrag van f 9.500,Dat is 500,hoger dan Het programma na de pauze was veel vrolijker en dat was wellicht ook zo gekozen, om daarmee de vreugde te uiten over het bezit van de nieuwe kostuums, dat in dit bij zonder goed muzikaal optreden dan ook wel tot uiting kwam. Zelfs kwam de carnavalssfeer er al in, toen het korps besloot met „Daar komen ze aan" van Adriaan Maas, in welke sfeer deze muzikale avond werd be sloten en nog werd voortgezet met de dansmuziek van The Narrows, die de voetjes nog lange 'tijd over de vloer van de grote dorpshuiszaal deed schuifelen. Dit donateursconcert mag wellicht als een der beste muzikale presta ties van Lamoraal van Egmont aan gemerkt worden. vorig jaar, ofschoon de oppervlakte van het grote parkeerterrein wel iets minder is door de grondafslag. DAT het vlotbruggen ook in Eg mond aan Zee zijn entree gaat ma ken. Was het in Egmond-Binnen een reeds zeer bekende sport, Egmond aan Zee gaat er nu ook kennis mee maken en wel op zaterdag 28 febru ari in café De Meerpaal, alwaar Sjors Weijers het spel zal introdu ceren bij de clubs van De Meerpaal. E en maand later, op 27 maart zal de reisvereniging ..De Beuk Er In" in café Het Witte Huis aan de Voor straat zich op het spel werpen. De kans is groot, dat daarna in Egmond aan Zee dit ook een van de bekende evenementen gaat worden. DAT „Sociaal Café" deze maand niet bijeenkomt op de derde maar op de vierde woensdag (25 februari) van de maand, 's middags om half vijf in „De Boerewagen" te Egmond- Binnen. Spreker is de heer Kotter- rnan over het onderwerp 'Alcoholis me'. DAT biljartclub „De Kromme Keu" zijn jaarlijkse feestavond houdt op zaterdag 21 februari in café ,,'t Haasje" te Egmond-Binnen met me dewerking van het duo „Strik en Stropdas", aanvang 20.30 uur. DAT de boksclub „EBC '64" nog nieuwe leden, in het bijzonder jeugd leden kan aannemen. De training vindt plaats door een gediplomeerd leraar en onder deskundige leiding. Inlichtingen bij C. de Graaff, telef. 1284. DAT Mr. H. E. Koning, de 2e man van de WD lid van de Tweede Kamer op maandag 1 maart a.s. op een openbare vergadering van de WD-afd. De Egmonden in hotel De Vergulde Valk zal spreken over het onderwerp „De politieke situatie van dit moment". Alle politieke par tijen in de Egmonden zullén voor deze avond worden uitgenodigd. Aanvang 8.15 uur. DAT de E.H.B.O. afd. Egmond- Binnen ter gelegenheid van het 10- jarig bestaan op zaterdag 6 maart distriktwedstrijden organiseert in de zaal van Swart te Egmond-Binnen. Momenteel zullen er 32 ploegen uit Noord-Holland aan deelnemen. Be langstellenden zijn van harte wel kom. DAT de veeverloskundige Jaap Tuyn, bij véle boeren in de omge ving van de Egmonden bekend, op 27 februari zijn 40-jarig jubileum viert. Wij hebben ons uit betrouw bare bron laten vertellen, dat hem op deze dag een groot feest zal wor den bereid. WIE VAN DE DRIE? Zondag 22 februari a.s. wordt er weer een jeugddienst georganiseerd door de herv. gemeente en de geref. kerk te Egmond aan Zee. In deze dienst zal voorgaan ds Wielsma met het thema „Wie van de drie?", waar o.a. gesproken wordt over de drie grootste geloven, het Boedisme, Mohammedaans en het Christendom. Verdere medewerking wordt ver leend door de groep „Exodus" uit Monnikendam. Dit wordt dus weer een goede dienst. Na afloop van de dienst 1^ Vien we napraten en een lekker ^rje koffie drinken. Wij re kenen op uw aanwezigheid. De jeugdiénst begint om 7 uur. BEET 45 Nog c*ix paar maanden en dan krijgen de scholieren anderhalve maand vakantie. Fijn 6 weken geen repetities, je kunt gaan doen wat je wilt. Echter WAT te gaan doen, is voor velen vaak een vraag. Mis schien kan dit bericht je op weg helpen. In ons land, maar ook in o.a. Frankrijk, Denemarken, Enge land en België worden door de NCSV te Zeist verschillende soorten kampen voor schollieren vanaf 12 jaar georganiseerd. Een 8 pagina's dikke krant, vol met interessante informatie over deze kampen is momenteel gratis verkrijgbaar bij de VW Egmond aan Zee. Kom eens zo'n krant halen en kijk of er iets voor je bij is. VW Egmond aan Zee Hoogwater woensdag 18 5.47—18.00 donderdag 19 6.29—18.47 vrijdag 20 8.17—19.36 zaterdag 21 8.03—20.25 zondag 22 8.53—21.23 maandag 23 9.56—22.35 dinsdag 24 11.13—23.58 (doodtij) woensdag 25 12.47—13.20 donderdag 26 1.33—14.01 JOEB - EGMOND-BINNEN Zondagmiddag 29 febr. organiseert JOEB een groot carnavalsfeest voor de jeugd tot 16 jaar, aanvang 2.30 uur en iedereen dient verplicht ver kleed te zijn om leuke prijzen in de wacht te slepen. De spel- en knut- sel-avond voor de jongere jeugd wordt veel te weinig bezocht, daar om delen wij nogmaals mede dat de jongeren elke donderdagavond voor 1 kwartje van 7 uur tot half 9 in het JOEB-gebouw kunnen kleien, schilderen, figuurzagen, sjoelen, bil jarten en nog veel meer. We delen de jeugd van 16 jaar en ouder mee, dat door de geringe op komst de wekelijkse disco's op zon dagmiddag voortaan lx in de twee weken gehouden zullen worden, aan plakbiljetten worden in het dorp op gehangen, meestal bij snackbar v.d. Molen en bloemenwinkel v.d. Berg, op De Krijt. De fanclubavond van de Howling Hurricanes is tot onze grote vreugde op 27 maart in het JOEB gebouw. Wij zullen er naar streven zo weinig mogelijk last te bezorgen aan de omwonenden. Het concert van de Howling Hurricanes zal om 12 uur afgelopen zijn. Het JOEB-bestuur K.V.G. Het bestuur van de kring Alk maar nodigt belangstellenden uit voor de jaarlijkse bezinningsdag op donderdag 4 maart a.s. in het kloos ter van de zusters Juliaantjes te Heiloo. Gaarne opgave vóór 20 fe bruari. De L.T.B. geeft ook dit jaar weer een studiedag in het land- bouwhuis voor de agrarische vrouw. Nadere informatie hoort u op 23 februari, wanneer wij onze kreatieve avond hebben onder leiding van He- lene Min. Voor de uitgaansdag naar Termeulen Post is nog plaats voor 6 dames, ook niet-leden mogen mee. v.v. Relax PROGRAMMA: woensdag 18 febr. sporth. HH-wrd. 20.15: dames Rood-Wit 3 - Relax 2 zaterdag 21 febr. sporthal Alkmaar: 20.15: heren Dinto 3 - Relax 4 dinsdag 24 febr. sporthal Egmond: 20.15: dames Schoorl 5 - Relax 3 20.15: dames Relax 2 - Rapide 3 21.15: heren Relax 1 - Rood-Wit 2 woensdag 25 febr. sporth. Warmenh.: 21.15: heren Schoorl - Relax 2 zaterdag 28 febr. sporthal HH-wrd.: 19.15: heren Schoorl 2 - Relax 3 20.15: dames Effect 2 - Relax 1 Sluitingsdatum copy maandag 23 februari. z.v. Vezo Stars PROGRAMMA: woensdag 18 febr. sporth. N-Scharw.: Vezo Stars 1 - Bistro 1 7.40 Sinds vorige week wordt er weer van 9-10 uur getraind in de gym zaal. Eventuele wijzigingen van de tijden worden u zo spoedig mogelijk medegedeeld. h.v. Egmond '74 PROGRAMMA: zaterdag 21 febr. veilinghal Alkm.: pup. 3: AOG - Egmond 14.30 zondag 22 febr. sporthal Egmond: pup. 1: Egmond - Alkmaar 10.00 sen.: Egmond - Victoria 16.00 zondag 22 febr. veilinghal: pup. 2: Foresters - Egmond 10.00 zondag 22 febr. de Meent Alkmaar: jun.: Berdos - Egmond 17.15 Vervolg „Verenigingsnieuws" op achterste pagina Fa. Oerlemans MODESTOFFEN EGMOND-BINNEN heeft maandag a.s. weer 'n geheel nieuwe kollektie Komt u even kijken van 1-5 uur in café 't Haasje, He renweg, Egmond-Binnen. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1