met de egmonden CARNMAI IK £>e e«MOA/t»PW Kennemerland bv voor al uw bankzaken Slijterij DE POMP Autobedrijf Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 3 MAART 1976 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1235 losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktde. Duizenden kinderen waren op de been tijdens het carnaval in de drie dorpen van de Egmonden. Overal zag men vreemde figuren lopen, die al dan niet georganiseerd in optocht door de straten trokken, om één keer in het jaar aan de ouderen te laten zien, dat carnaval veel vreugde kan geven, wanneer dat op straat wordt gevierd. In de Egmonden zijn het de laatste jaren steeds kinderoptochten die de aandacht trekken terwijl in Egmond aan Zee, zij het wat langzaam, ook de ouderen mee beginnen te doen aan de straatscènes. Een prachtige groep, „Oud Egmond" uitbeeldend, was daarvan een sprekend bewijs. De ondememersver. „Eendracht", die zoals elk jaar weer de kinder optocht organiseert, kon er niet on deruit, om boven het beschikbare aantal prijzen voor de kinderen, voor deze groep een extra prijs uit te trek ken. Prins Cees 1, die met zijn Raad van Elf in de optocht meereed, kweet zich na afloop op carnavaleske wijze van zijn taak, om de prijzen bekend te maken. Oud Egmond In de groepen gingen de prijzen naar „De Schelpen visser", „Carna val in Rio", „Sjeik met harem' en een extra prijs naar „Oud Egmond". De parenprijzen werd gewonnen Carnaval in Heegemunde door „De Bintjes", „Wij hebben aan alles schijt', „Laurel en Hardy" en twee extra prijzen naar „De paal- zitters" en „De zee geeft en neemt'. Bij de enkelingen gingen de prijzen naar Afra Konijn met de Soesafoon, Martin Zwart als Oude Derper, Co- rina Burger als Vuurtorén terwijl de drie extra prijzen gingen naar de Mimosastruik (dochter Theo Wijker), drie Egmonden toch één, Lucas Bel leman en naar Snoep verstandig, eet meer fruit De muziekkorpsen Lamoraal van Egmont en drumband Van Speyk kweten zich uitstekend van hun taak door de optochten muzikaal met d'e juiste camavalsschlagers op te luis teren, daarbij gestoken in carna valskostuum, mede waardoor de sfeer tot hoogtepunten werd opge voerd. Het carnaval heeft in de. EgmorP- den overal om zich heen gegrepen, van de straat tot in nagenoeg alle horecabedrijven, van de scholen tot in de bejaardentehuizen, waarvan we o.a. een plaatje uit Heegemunde te Egmond-Binnen opnemen, waar van de boerenkapel van Eensgezind heid het feest versierde. ALCOHOLISME - OOK IN DE EGMONDEN - EEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM Het is louter toeval, dat dit arti kel verschijnt na de carnavalsdagen, die ook in de Egmonden steeds op vallender verlopen. Maar het onder werp „Alcoholisme" zou al eerder behandeld zjjn in het „Sociaal Café", ware het niet, dat het hoofd van het „Medisch Consultatiebureau voor al coholisme", de heer H. H. Kotterman verhinderd was eerder op de uit nodiging in te gaan om dit onder werp te behandelen. ER IS SPRAKE VAN GROTE ZORG Het gebruik van alcohol neemt schrikbarend toe en het ontaardt in veel gevallen tot drankmisbruik. In 1960 werd in Nederland per hoofd van de bevolking 1.4 liter sterke drank gedronken, 'in 1973 was dat al 2.55 lifter; het bierverbruik is in die tijd gestegen van 23.85 tot 73.2 liter en het verbruik van wijn van 1.80 tot 8.87 liter. Deze cijfers geven veel te denken. Komt deze sterke stijging ook in de Egmonden voor en wat is daaraan te doen? De vraag houdt reeds een consta tering in terwijl het tweede deel van die vraag nog niet beantwoord is. Het waren onderwerpen van gesprek tijdens de bijeenkomst van het „So ciaal Café", Waarin de artsen, de geestelijkheid en vertegenwoordigers van de medische en sociale diensten in de Egmonden met elkaar van ge dachten wisselden. Men vroeg zich zelfs af, of het drankmisbruik in de Egmonden gro tere vormen had aangenomen dan elders. Het lijkt er op, wanneer de verschillende uitwassen in aanmer king worden genomen. Er is sprake van een onrustbarende ontwikkeling maar of er ook gesproken kan wor den van een opvallend meerverbruik t.o.v. elders, dat blijft een open vraag. In ieder geval zijn er duide lijk waarneembare gevolgen en dat geeft te denken. Er was veel aanlei ding voor het „Sociaal Café", om dit verschijnsel nader te belichten. AANWIJSBARE OORZAKEN? De heer Kotterman benadrukte, dat drankmisbruik in alle lagen van de bevolking voorkomt en dat er geen aanwijsbaar verschil is als ge volg van maatschappelijke omstan digheden. Alcoholisme treedt op zonder en met duidelijke oorzaak, het kan een - schijnbare - vlucht zijn uit moeilijke omstandigheden. Het ontstaat als gevolg van huwe lijks- en andere moeilijkheden maar kan daarentegen ook oorzaak van die moeilijkheden zijn. „Er zit lijm op een barkruk" zei hij en dat is de tragiek van de men sen waarvoor hij werkt. „Er is geen sprake van een slappe wil want zwakwilligen komen ook voor onder niet-drinkers." Het aantal vrouwe lijke alcoholisten neemt schrikba rend toe. Pratend over motivaties vroeg de heer Kotterman zich af, of de spanningen voor de vrouw te groot zijn; is het een gevolg van de emancipatie, waardoor het vrouw zijn geweld wordt aangedaan; zijn er meer spanningen dan vroeger; is de welvaart de oorzaak? In aanleg en milieu kunnen oor zaken gevonden worden, er is dik- wij ls sprake van gewoonte, het ge bruik van een of twee borrels, ter wijl later dikwijls de grens vervaagt. Velen kunnen rustig van een glaasje genieten maar weten tijdig te stop pen. Soms is er 'n Sterke wil aanwe zig maar dikwijls ook een van na ture ingebouwde anti-reactie. Voor velen is het eerste glaasje echter fa taal, het schept de behoefte tot meer, niet alleen tijdens het drinken maar het kan bepalend worden voor de levensomstandigheden van degene die drinkt en van zijn onmiddellijke omgeving. Men kan tenslotte door de drank in zulke lichamelijke en geestelijke problemen komen, dat men niet meer in staat is zich te handhaven. Er zijn veel vrouwen, 'die wensten dat de echte beleving van de 40- daagse vasten er nog was. Het zou niet alleen rustiger zijn voor het ge zin, maar vroeger werd er dikwijls een gewoonte doorbroken door het laten staan van het borreltje, ter wijl de behoefte daarna er niet meer was of belangrijk minder. Eén op de honderd mensen in Nederland blijkt door de drank onmachtig te zijn ter wijl één op de twintig in moeilijk heden is gekomen. De omgeving rea geert daar laatdunkend op en dat is weer oorzaak tot meer drinken. Hoewel het moeilijk is, moet dik wijls geconstateerd worden, dat de vrouw het drinken van haar man ontactisch opvangt. „Schreeuwen heeft geen zin en heeft een tegen gestelde uitwerking" zei de heer Kotterman. „Beter is het, dat de man het besef krijgt, dat zijn vrouw hem helpen wil" maar di't geldt na tuurlijk ook andersom. Spreker ging ook in op de thera pieën, die aangewend worden door het Medisch Consultatiebureau, dat altijd openstaat voor iedereen, die daaraan behoefte heeft. Velen ko men uit vrije wil naar de „AA", een anonieme groep van alcoholisten, die er zelf géén heil meer in zagen en zich aan een vrijwillige behandeling onderwerpen. Daarmee worden zeer goede resultaten bereikt. Het bureau voor alcoholisme is gevestigd te Alkmaar, Van Eeverdingenstraat 4, tel. 16037. De artsen en de geestelijkheid in de Egmonden maken zich grote zor gen over de ontwikkeling en raden allen aan, die hoe dan ook in moei lijkheden zijn komen te verkeren, kontakt op te nemen met genoemd bureau, daar vrije wil de eerste en beste stap tot oplossing betekent. BOTENVERENIGING "EGMOND-BINNEN" OPGERICHT Tijdens een gezellige vergadering in café „St. Adelbert" van Cor en Ria Beers te Egmond-Binnen, werd de botenvereniging 'Egmond-Binnen' opgericht. Reden tot oprichtig wa ren o.a. de veiligheid van de boot- bezitters, het opstellen van een doel treffend reglement terwijl voorkomen moet worden, dat met boten even tueel overlast wordt veroorzaakt aan strandbezoekers. Een goede coördi natie is dan ook alleszins nuttig voor iedereen. jg Er was behoorlijk belangstelling voor deze bijeenkomst, wel niet alle maal botenbezitters, maar dat is ook niet een eerste vereiste, daar het volgens de voorlopige voorzitter raadzaam is, dat men steeds met z'n tweeën zee kiest om veiligheids redenen. In het bestuur werden gekozen de heren J. Hoevers voorzitter, A. M. Kramer secretaris en tot pening- meester H. Apeldoorn. Binnenkort hoopt de vereniging onder haar le den 11 bootbezitters te tellen. Het gemeentebestuur staat positief tegen over het plaatsen van een loods, hoewel men het over de voorgestelde 400 meter afstand vanaf de Midden wegafgang niet helemaal eens is. De heer P. v.d. Reep vond het juister, dat deze loods in de buurt van de tent van de reddingsbrigade stond, zodat in voorkomende geval len ook samengewerkt kan worden. Aanvankelijk zou die loods op een afstand van 1000 meter geplaatst mogen worden, maar die afstand Wordt voor de botenbezitters te be zwaarlijk terwijl elke bewakings mogelijkheid dan ontbreekt. Binnenkort hoopt men met meer afgeronde statuten en reglementen te komen, waarvoor als voorbeeld dient te brochure van botenvereni ging „De Werf" te Egmond aan Zee. Na afloop van deze vergadering bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen in café St. Adelbert. ^de egmonden TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Wij bezorgen gratis De Grobbebollen Lamoraal van Egmont 20 EN 27 MAART A.S. TONEELGROEP 'SPIEGEL' MET: 'BEN IK EEN MEISJE DAT HAAR MAN VERDRINKT?'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1