met de egmonden KORT NIEUWS Slijterij DE POMP Autobedrijf KENNEMERLAND bv contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 31 MAART 1976 Telefoon 62205-1789 NUMMER 1239 losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktóe. CHRYSLER STICHTING "HART VOOR EGMOND" (voorzichtig) optimistisch, maar vooral waakzaam Dezer dagen zat de Stichting 'Hart voor Egmond' officieel worden inge schreven. De nieuwe Stichting, die een voorlopig bestuur van vjjf per sonen en een vijftiental aanhangers "van het eerste uur" telt, heeft al de nodige aktiviteiten ontplooid en erkenning gekregen. Hoewel van oorsprong bestaande uit "Hoevers" bestrijken de belangstelling èn de doelstellingen van de nieuwe Stich ting het gebied Egmond in de ruim ste zin. Het doel van de Stichting wordt in de statuten formeel om schreven in een viertal punten. Kort samengevat: De Stichting wil dat de Egmonden hun karakter behouden en dat de bevolking daarover zijn zegje kan mee-zcggen. DUIDELIJKHEID. De Stichting wil haar doelstelling en verwezenlijken door intensief contact met gelijkgerichte groepe ringen, met overheidsinstanties en (vooral!) met de bevolking zelf, zo veel mogelijk informatie te verza melen en duidelijkheid te verkrijgen en te verschaffen, mét name waar het toekomstige ontwikkelingen, wensen en mogelijkheden betreft. Want, met alle liefde voor het ver leden, het gaat vooral om het Eg mond waarin wijzelf en onze kin deren straks willen leven. (En wil len leven is iets anders dan moeten leven!) De Stichting is - nog vóór de of ficiële oprichting - behoorlijk akti'ef geweest. Er werd materiaal verza meld en informatie ingewonnen bij specialisten op hét gebied van Mo numentenzorg en Ruimtelijke Orde ning. Er werden vergaderingen be legd, ideeën en plannen ontworpen, werkgroepen gevormd en contacten gelegd met "geestverwante" groe peringen en personen in en buiten Egmond. VOORZICHTIG OPTIMISME "Hart voor Egmond" gaf een eer ste levensteken - in de richting van B W - tijdens de hoorzitting, op 2 februari j.1., over de toekomst van de Slotweg, met als resultaat dat er, naast drie Slotwegbewoners, ook een afgevaardigde van de Stichting werd uitgenodigd om zitting te ne men in de Commissie die de Gemeen te over deze materie gaat adviseren. Eén van de doelstellingeneen goed samenspel met de overheid, lijkt liierdoor al enigszins verwezen lijkt. De eerste vergadering van de Commissie geeft althans reden tot een voorzichtig optimisme: men wil van Gemeentewege kennelijk luis teren naar en rekening houden met de inbreng van Slotwegbewoners en van de Stichting "Hart voor Eg mond", die wordit vertegenwoordigd door Mr R. van Vleuten. WAAKZAAMHEID Maar naast constructief samenspel staat Waakzaamheid hoog in het vaandel van de nieuwe Stichting geschreven. Zij wil voor de Egmon ders van vandaag en morgen het hart, maar vooral de ogen open hou den. "Hart voor Egmond" stelt Zich open voor alle Egmonders. Het is dan ook de bedoeling, zo spoedig mogelijk de Stichtingsvorm vaarwel te zeggen en een vereniging te wor den, opdat niet een klein groepje, maar zoveel mogelijk bewoners van de drie Egmonden, de oude doips- kernen en de nieuwe wijken, gaan meedenken over het karakter, het behoud én de toekomst van hun Eg mond. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een avond waarop de doelstellingen en ideeën van de Stichting worden ontvouwd, waarop zoveel mogelijk voorlichting en inzicht wordt verschaft over mo gelijkheden en toekomstplannen, maar bovenal een ontmoetings avond waarop de Egmonders zelf hun suggesties, vragen en wensen kwijt kunnen. Natuurlijk zal op veel vragen geen onmiddellijk antwoord mogelijk zijn, maar een inventarisatie van wat er leeft onder Egmonders is ai een be langrijk begin. Trouwens, ook het ontspannend element wordt op die avond niet vergeten. (Wie heeft er nog oude films en foto's over Eg mond?) Binnenkort zullen plaats, datum en programma van de avond op ruime schaal worden bekend ge maakt. Wie meer wil weten over de nieuwe Stichting, kan zich dagelijks (behal ve dinsdags) wenden tot mevrouw Hanny de Vries-Van Kasteel, Graaf Dirkplein 10, tel. 02206-1817. En wie zich bij "Hart voor Egmond" wil aansluiten kan nü al tien gulden storten op reknr. 3157.44.049 tai.v. de Stichting, by de Rabobank De Egmonden, onder vermelding "Con tributie Hart voor Egmond" (het gi ronummer van de bank is 348588). pand op de hoek Gravenstraat Voorstraat 136. Momenteel zijn er verbouwwerkzaamheden aan de gang. DAT kapsalon Herman Pronk te Egmond aan Zee op maandag 5 april zijn vernieuwde zaak als herenkap salon, parfumerie en kosmetika gaat heropenen. Burgemeester Bakker zal de plechtigheid 's avonds verrichten om 8 uur, waarna er een receptie is voor iedere belangstellende. Her man en Liza Pronk zullen u graag hun nieuwe zaak latten zien. DAT hotel-café ,,'t Witte Huis" op woensdag 7 april, 's avonds om 7 uur wordt heropend. Officieel is er een receptie van 19.00 tot 20.30 uur waarna eenieder wordt uitgenodigd met Tino en Mieke Tabak een glaas je op de opening te komen drinken. DAT de Simavi van 5-10 april in de Egmonden een kollekte houdt, waarvoor een aanbeveling eigenlijk overbodig is. Het géld wordt be stemd om mensen in nood zichzelf te leren helpen, maar daarvoor moe ten wel goede materialen ter be schikking staan en daarvoor is geld nodig. DAT de PPR de Egmonden op dinsdag 6 april om 20.00 uur een openbare vergadering houdt in het dorpshuis te Egmond aan de Hoef, waar o.m. ter sprake zal komen de voor de deur staande beslissingen in de Gemeenteraad met betrekking tot het ruimtelijk ordeningsbeleid. Zij die zich hierbij betrokken voe len, worden door de PPR welkom geheten. VERVOLG zie elders in dit blad. BINNENKORT OPENING DORPSHUIS EGMOND-BINNEN Het is alweer enige tijd geleden, dat omtrent de bouwaktïviteiten van het Dorpshuis in Egmond-Binnen t hen en ander is gepubliceerd. In *.aand hiermede kunnen wij u het volgende mededelen: BOUW. fa. Gebr. Apeldoorn is zover g', tjrderd, dat nu diverse installa- t I p bezig zijn met het afmonteren van de installaties, bovendien is een speciaal bedrijf begonnen met het aanbrengen van de onderlaag voor de sportvloer, die vervaardigd wordt uit een kunststof met een verende onderlaag. Het Stichtingsbestuur heeft voor deze vloer gekozen, om dat die ook voor andere doeleinden geschikt is, zonder de vloer af te dekken. De aannemer zal op 4 mei het gebouw opleveren, waarna met de inrichting kan worden begonnen. TERREIN WERKZAAMHEDEN De fa. Min uit Bergen is begonnen met de uitvoering van de terrein- werkzaamheden rond het dorpshuis. Extra aandacht wordt geschonken aan de toegangswegen, die gelijk vloers uitkomen op de entree's, zo dat b.v. een rolstoel zonder proble men naar binnen kan. BEHEER EN EXPLOITATIE VAN DE KANTINE. Het Stichtingsbestuur heeft ge sprekken gevoerd met de plaatselij ke horeca-ondernemers, om te ko men tot een gezamenlijke verpach ting van de kantine. Er is overeen stemming bereikt met de plaatselijke horeca-ondernemer, de heer N. G. Tervoort, die tevens het beheer van het gebouw op zich zal nemen. Om dat dit voor de heer Tervoort een uitbreiding van zijn bedrijf gaat betekenen, neemt hij hiervoor ie mand in dienst. De heer J. Houten- bos te Egmond-Binnen zal hiervoor worden aangesteld, die voor de be volking van Egmond-Binnen geen onbekende is. Het werk is niet vreemd voor hem, daar hij momen teel kantine-beheerder is in Am sterdam. BEZETTING DORPSHUIS. Tot 15 maart j.1. zijn alle vereni gingen en instellingen in de gelegen heid geweest sport- en vergader ruimte te huren. Het bestuur is be zag met de definitieve planning. Zo wel de sport- als vergaderzaal is voor een groot gedeelte reeds vol geboekt. De tarieven zijn voor 1976 vastgesteld op 18,per uur voor de sportzaal en 10,voor de ver gaderzaal. Er wordt naar gestreefd, om voor 15 april a.s. alle aanvragen af te handelen. OPENING. Het Stichtingsbestuur heeft beslo ten om op 21 mei a.s. het dorpshuis te openen. In het weekend van 22 en 23 mei zal de bevolking in de gelegenheid worden gesteld het ge bouw te bezichtigen. Tijdens dit weekend zullen diverse sporten en andere aktiviteiten in het gloed nieuwe gebouw worden georgani seerd. Een volledig programma zal t.z.t. uitvoerig worden gepubliceerd en békend gemaakt. Een onvoorstelbare hoeveelheid afval en ander vuil werd door Ge meentewerken Egmond aan Zee uit de vyver op 't Winkelmanplantsoen verwijderd. Toen we deze foto maak ten, waren reeds twee auto's vol af gevoerd. Voor Gemeentewerken blijft het schoonhouden een grote zorg. £elfs toen de mannen de vol gende dag terugkwamen, ontdekten ze, dat verschillende de vorige dag verwyderde voorwerpen weer in het basin lagen, inclusief loopplanken. WIJ VERNEMEN DAT Prins Claus donderdag morgen om 10.30 uur precies voor het gemeentehuis te Egmond aan Zee arriveert. Direct na aankomst zal hij met het gemeentebestuur koffie drinken in De Vergulde Valk, waar na een wandeling door hel dorp volgt. Zyn bezoek houdt verband met de ruimtelijke ordening in het kader van de eenwording van de Egmonden. Maandagmiddag stond een stukje duin in brand nabjj de sporthal te Egmond aan Zee. Het vuur was ken nelijk door kinderen aangestoken en toen de brandweer kwam, was e enaantal jongens reeds aan het blussen. De brandweer hoefde zelf niet veel meer te doen, hoewel door dit optreden uitbreiding van het vuur werd voorkomen. Voorzichtigheid met vuur in bos en duin bljjft ge boden, want het is droger dan men denkt. Aan allen die de bejaarden van Eg mond aan Zee willen helpen AKTIE: "SPAAR DE RUGGEN VAN DE BEJAARDEN Zoals u misschien weet beschikt de "bejaardensoos", die elke donder dagmiddag in -.^t o.k. Verenigings gebouw geho1 i wordt en door ie dere bejaarde ^ezocht kan worden, over twee afgesloten biljarts. Deze biljarts staan op het toneel en kun nen daar blijven staan, behalve wan neer één of meer feestavonden wor den gehouden. Dan waren er wel enkele bejaard-n, zonder rugklach ten, die de bil -ts kunnen verzetten. Maar op' 1 mei wordt begon nen met de verbouw van de zaal. Het toneel moet verdwijnen. De bil jarts komen dan in de zaal te staan en moeten elke week na afloop van de soos aan de kant worden gezet. Een biljartfabriek in Amsterdam kan ons een toestel leveren, waar mee, door middel van een olie-druk - pomp de biljarts worden opgetild en op vier zwenk wielen kunnen wor den weggereden. Zo'n toestel kost, met Inbegrip van B.T.W., 1700, Stel nu, dat dit toestel 15 jaar mee gaat. We hebben uitgerekend, dat in die 15 jaar de biljarts 1700 meter verplaatst moeten worden. Over 15 jaar gerekend, komt dat neer EEN GULDEN per meter. STEUNT DE AKTIE "SPAAR DE RUGGEN VAN DE BEJAARDEN" door mee te helpen 1700,bij el kaar te krijgen, zodat de biljarts verreden kunnen worden. Elke gul den, die u bijdraagt betekent één meter minder sjouwen voor de be jaarden. U kunt uw bijdrage stor ten op een rekening: "Spaar de rug gen van de bejaarden" bij alle ban ken in Egmond aan Zee en in con tanten bij de voorzitter J. J. Bosman, Voorstraat 117 en de wn. penning- meerster J. Konijn, Zeeweg 16. Elke week zal het bestuur in het Contact bekend maken hoe de stand is. Het bestuur Film over de Ruyterschool trok veel belangstelling I»e belangstelling voor de ouder avond van de Ruyterschool was overweldigend. Meer dan 200 ouders woonden deze avond bij, die door deze grote opkomst verplaatst moest worden van de aula op school naar het o.k. verenigingsgebouw. In een vlot tempo werd voor de pauze het huishoudelijk gedeelte van de jaar vergadering afgehandeld. Waarde rende woorden werden door de heer G. Hoogeboom, voorzitter van de oudercommissie, gesproken tot twee aftredende oudercommissieleden, de dames N. Aaldering en A. Wijker, waarvan laatstgenoemde meer dan tien jaar oudercommissielid is ge weest. (vervolg zie elders in dit blad) Honden van allerlei ras, honden van ondefinieerbare herkomst, grote en kleine en hele kleine hondjes, waarmee hun begeleiders naar het o.k. verenigingsgebouw gingen, om ze daar te laten inenten. Er is flink gevolg gegeven aan de oproep van het gemeentebestuur terwijl het voor de vele hondenbezitters gemakkelijk was, de inenting ter plaatse te laten verrichten. Na de inenting ontving men het desbetreffend bewijs en een penning, die de hond na 1 mei moet dragen. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50, WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 DAT leden van fanfare Eensge zindheid te Egmond-Binnen zater dagmorgen vanaf 11.00 uur in het dorp de ronde doen, om spullen op te halen voor de rommelmarkt. Als u het klaar zet, dan kan alles spoe dig verlopen. De meest ondenkbare dingen zijn bruikbaar, u komt er af en Eensgezindheid heeft er wat aan. DAT Dick v. Amstel te Egmond aan Zee aan de Voorstraat een deli catessenzaak gaat openen in het DAT de WV Egmond aan Zee haar leden verzoekt de zomerhuizen die vrij zijn voor de Paasdagen op het kantoor op te geven, liefst zo spoedig mogelijk zodat reserveringen vlot kunnen verlopen. DAT biljartvereniging ,,'t Witte Huis" op zaterdag 3 april in het ka der van het Topteam-biljarten in de eredivisie de zeer belangrijke eredivisie-wedstrijd Egmond a. Zee - Enschede houdt. Voor Enschede komt o.a. de veelvuldig Nederlands en Europees kampioen Chris van der Smissen aan het groene laken. Wanneer u biljarten wilt zien van wereldklasse, dan kan dat zaterdag middag vanaf 13.30 uur dicht bij huis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1