J met de egmonden KORT NIEUWS Rabobank Egmond aan de Hoef geopend Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact 14 APRIL 1976 NUMMER 1241 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon ©2206-1789 Advertentietarief losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Uit de volautomatische nachtkluis van de nieuwe Rabobank te Egmond aan de Hoef glijdt een cassette en na opening kwamen er 2 coupons uit, elk ter waarde van 750,die bij gelegenheid van de opening van het nieuwe bankgebouw cadeau werden gedaan aan het Rode Kruis- corps Egmond aan Zee, namens wel ke pastoor C. P. v.d. Berg aanwezig was en aan de EHBO in de gemeente ANDERS BEKEKEN Wordt een raadsvergadering vrijetijdsbesteding voor sommige afgevaardigden? Voor het publiek, voor hen dus, die hun belangstelling willen to nen vóór en mee willen leven mét het gemeentelijk gebeuren, wordt een raadsvergadering de laatste tijd een proeve van on eindig geduld. De vergaderingen duren steeds langer, ze zijn daar om vervelend, weinig construc tief en niet interessant meer. In plaats van de onderwerpen fris en puntig en zonder omhaal lek ker steekhoudend te benaderen, verliezen sommige raadsleden zich in een eindeloze soms trek kerige woordenreeks, waarnaar tenslotte geen mens meer luis tert. De afgevaardigde heeft dat zelf niet door want die hoort al leen zichzelf praten en dat is jammer. Tijdens de laatste raadsvergade ring heeft men o.a. in de ge meente Egmond-Binnen ruim een uur gepraat over de notulen, al vorens het volgende agendapunt werd aangepakt. In Egmond aan Zee was men na IV2 uur nog be zig met de binnengekomen en al dan niet te verzenden post. Sommige raadsleden praten te veel en zeggen te weinig, 'n an der wil ook wat zeggen maar maakt eveneens geen indruk en zeker niet op het publiek, de kiezers, 't Is allemaal weinig constructief, verre van opbou wend, zonde van de tijd en voor de notulist een ondoenlijke zaak. En door de uitgebreidheid van de gesprekken worden vele dagen aan de samenstelling van de no tulen besteed, want stél dat er een paar woorden niet juist zijn, dan kan dat aanleiding zijn tot een uur oponthoud. Over de kos ten van de samenstelling praten we maar niet. Na afloop van een raadsverga dering weet niemand meer waar het over ging, omdat het alle maal te nietszeggend was en de pers kan niet anders doen dan die verloren uren als nutteloos zijnde afschrijven, door er maar wéinig aandacht aan te schenken. Een blad moét tenslotte leesbaar blijven. G.A.B. 'Egmond-Binnen, vertegenwoordigid door de heer J. Weyers. Na over reiking in het nieuwe gebouw ver klaarde burgemeester A. G. Bakker de bank voor geopend. Daarvoor waren velen aanwezig in ,,'t Röde Hert, waar de voorzitter van hét bestuur, de heer J. Hop man de groei van de Rabobank schetste. Hij bracht dank aan al lel M werkers en bijzonder aan de VW, waar de bank tijdelijk onderkomen genoot. Burgemeester Bakker ging even terug naar de tijd, toen 's men sen bezit veilig gesteld werd in het roestige brandkastje van voorheen, terwijl bankzaken werden gedaar in het keukentje van de kassier,^ waartegenover hij nu het volledige dienstenpakket Stelde. Hij bracht de gelukwensen over van het gemeentebestuur Egmond- Binnen en Egmond aan Zee, namens welke wethouder G. Damstra aan wezig was. De vertegenwoordiger van de Centrale Bank, de heer J. Vreeswijk zéi, dat de vestigingen in de Egmonden een geweldige groei lieten zien en ver boven het lan delijk gemiddelde uitstaken. De architect, de heer M. Zeegers dankte de aannemer bouwbedrijf Tervoort b.v. en de onderaannemers Belleman Electro, san. installatie bedrijf Druiven en woninginrichting Theo Burger voor de prima samen werking terwijl hij van de direc teur, de heer A. Apeldoorn veel steun had ondervonden. De heer P. C. M. Simons sprak de gelukwensen uit namens het NKV en een zoon van de voorzitter, Jaap Hopman moest nog wel even kwijt, dat hij op dat plekje was ge boren, waarbij hij op humoristische wijze zijn gefingeerde teleurstelling uitte, omdat daarover niet werd ge praat. Voor het bankgebouw en in de hall zijn grote bloempartijen inge plant door Frans Hilbers. De kleur rijke bloemenpracht is een lust voor het oog. WIJ VERNEMEN DAT wanneer het stralende weer van de afgelopen dagen mocht aan houden, er overdrukke Paasdagen worden verwacht. Derhalve verzoe ken de VVV's Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef om opgave van nog extra vrije bedden DAT de heer F. Nieuwenhuizen te Egmond aan de Hoef door het ge meentebestuur van Egmond aan Zee tot marktmeester is aangesteld over de ter plaatse te houden dagmarkt, die in mei begint. Hij volgt hierme de de heer H. IJben op, die dit werk verschillende jaren heeft gedaan. DAT de 22-jarige Tim de Haan van de bekende bakkerij De Haan te Egmond-Binnen op een bakkers- manifestatie te Boskoop met vijf soorten tarwebrood een le prijs en met vijf soorten hardbrood een 2e prijs behaalde. DAT het jaarlijkse belcanto- concert in de St. Adelbertuskerk te Egmond-Binnen zal plaats vinden op 13 augustus. Zoals bekend, wordt dit concert georganiseerd door 'Eensgezindheid" BOEGZITTEN TE EGMOND AAN ZEE Op vrijdag 11 juni zal Egmond aan Zee het middelpunt worden van een opvallende happening. Dan zal aan de Zuiderstraat en op het plein tje tegenover Martin Gul een aan tal boten worden geplaatst op spe ciale stellingen, waarop Derpers,, Hoevers en Binders plaats zullen nemen, om er voorlopig niet meer af te komen. En aangezien zij niét languit in de boot mogen liggen, want dat kan je maanden volhouden, maar op de boeg van de boot moeten zit ten, gaat deze wedstrijd de naam "boegzitten" krijgen, als grote vari ant op het beroemde paaMtten dat vorig jaar het dorp Egmond-Binnen op stelten zétte.. De vloot wordt gevormd door on geveer dertig boten van verschillen de typen. De medewerking van de botenvereniging "De Werf" is dan ook onontbeerlijk maar daar zal het niet aan ontbreken. Rondom dit eve nement zullen in de sfeer van de zee en de boten verschillende andere attracties worden georganiseerd, waarvan op dit moment de bijzon derheden nog niet bekend zijn. De organisatie is in handen van de "Meerpaal", terwijl de VW, de Eendracht en vele anderen hun me dewerking verlenen. George Weij- ers, bekend van het paalzitten te Egmond-Binnen, zal eveneens al zijn ervaring ten tonele brengen, om dit spektakel tot een goed einde te brengen. DAT in de vijver op het Burg. Eymaplein te Egmond aan Zee twee zwanen zijn uitgezet. De dieren vor men een sieraad in dit plantsoen, dat momenteel klaargestoomd wordt om er tijdens het seizoen weer keu rig bij te liggen. DAT het sociaal café op woens dag 21 april bijeenkomt in de Boere- wagen te Egmond-Binnen. Pastoor Th. Horstman zal die middag de in leiding verzorgen met als onder werp: de begeleiding van sterven den. Zoals bekend is het sociaal ca fé een concerentie-samenkomst van artsen, geestelijkheid, sociaal werk(slt)ers en anderen op dit ge bied werkzaam. DAT in verband met riolerings werkzaamheden per 8 april 1976 de bushalten op de Herenweg tegen over de R.K. Kerk en het Gemeente huis te Egmond aan de Hoef gedu rende ca. 3 weken niet kunnen wor den benut. Reizigers die gewend zijn gebruik te maken van genoemde halten gelieven in- of uit te stappen bij de halten op de Nieuwe Egmon derstraatweg of Slotweg. DAT ook in verband met deze werkzaamheden het kruispunt He renwegSloitweg met ingang van maandag 12 april wordt afgesloten. De bushalte Slotweg komt te ver vallen. Op verzoek zal worden ge hanteerd op de volgende punten: a. Pr. Willem Alexanderlaan ter hoogte van de Hoeverweg; b. Herenweg ter hoogte van café Het Rode Hert. Duur der werkzaamheden pl.m. 1 week. DAT de SIMAVI-kollekte ge houden te Egmond aan Zee heeft opgebracht 1.981,74. Het bestuur van het SIMAVI-fonds dankt allen die aan deze kollekte hebben mee gewerkt. GAARTHUIS SUPERMARKT 400 m2 FAMILIEBEDRIJF Er staat niet voor niets "familie bedrijf" boven dit verhaal, dat wjj neerschrijven rond de heropening van Gaarthuis Supermarkt te Eg mond-Binnen, want ver in de vorige eeuw kon men op dit plekje al te recht voor klompen en groene zeep, groene en grauwe erwten, bruine bonen, gort, rijst en andere koloni ale waren, hoewel de betovergroot vader (zo heet dat) van de huidige Cor Gaarthuis, de toenmalige eige naar van het winkeltje van toen met de tingelingtingtingbel, Gerrit Hollander geheten, er nog wel wat by moest doen, o.a. schelpenvissen, om aan de kost te komen, hoewel dan 's avonds toch niet altijd het petroleumlampje kon branden, want dat was duur. Jan HA&atnder zetlte het winkeltje later v fdie het weer overgaf aan zijrf\iochter Kee, wélke trouw de met Gerrit Gaarthuis. Uit dat huwelijk stamt Siem Gaarthuis en die is weer de vader van de vijfde generatie, waarvan Cor deel uit maakt. Cor vond zijn vrouw Reino en die twee namen staan nu voor de telgen, die het huidige bedrijf leiden. Zo, dat stukje silbbekunde is er uilt. Het moest even, want als er ergens sprake is van een familie bedrijf, dan is hét wel hier. Walt er gegroeid is uit dat kleine groene-zeepwinkéltje van vroeger is onvoorstelbaar. We willen niet o- verdirijven maar men moét hét met eigen ogen zien, om de ruimte aan te voelen, die uitgedrukt wordt in een hoeveelheid van 400 m2, welke oppervlakte een verdubbeling is van dé vorige Winkél. Butter en Swart heeft het geheel in recordtijd uit de grond gestampt, schilder Henk Beukers gaf er kleur aan en Willem Butter deed de zaak in een zee van licht baden. Een bijzonder overzichtelijke op stelling - want dat kan gemakke lijk - van een rijk assortiment, schept een rustige winkelsfeer, ter wijl alle artikelen, inclusief non- food en voor diabetici er voorhan den zijn. Buitenlandse uitsnijkaas- soorten, élke dag vers brood en ge bak behoren tot het assortiment. Het is een gewéldige Stap, die Cor en Reino Gaarthuis gezet hebben en de belangstelling tijdens de openings uren van zeer velen, w.o. burge meester Bakker, die de zaak opende, collega's, spuitgasten en vele klan ten was groots voor dit jonge stel, dat bijzonder veel durft. Veel suc- WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE thet gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1