met de eg monden KORT NIEUWS ll ËÜJ Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 21 APRIL 1976 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1242 losse plaatsingen: 22 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. GEDEPUTEERDE STATEN EGMOND AAN ZEE MOET GELD KRIJGEN VOOR HERSTEL VAN DE STORMSCHADE By het Provinciaal Bestuur van Noord-IIolland stelt men alles in het werk, om voor Egmond aan Zee een byzonderc financiële uitkering bij het Rylc los te krygen.. Dit is een van de antwoorden, die het statenlid van de CDA, de heer P. Meinema kreeg op zijn vragen, die inhouden, dat niet alleen de gemeen te Egmond aan Zee mag opdraaien voor de geleden schade, temeer daar vele duizenden toeristen mede pro fiteren van de voorzieningen, die de gemeente moet treffen, om het strand en de Boulevard toegankelijk te houden. De heer Meinema heeft zich Eg mond aan Zee bijzonder aangetrok ken en de antwoorden op zijn vragen zijn zeer positief. Burgemeester en webhouders van Egmond aan Zee hebben inmiddels bij de minister president een verzoek ingediend en daarin suggesties gedaan voor het herstel. Naar aanleiding daarvan is er be zoek geweest van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat al'les ter plaatse nog eens heeft aangehoord en bekeken en weer naar huis (Den Haag) is gegaan met de gemeente begroting 1976 onder de arm, waar in zoals bekend niet zoveel ruimte zit, in ieder geval niet genoeg om daarmee weer een brede Boulevard en goede strandafgangen te maken. Inmiddels heeft het gemeentebe stuur provisorische voorzieningen getroffen. Het hek aan de Boulevard Het begin van de Boulevard te Egmond aan Zee, Er is slechts een trottoir over, het overige stuk duin is met helm beplant. GS vindt dat Egmond aan Zee extra geld moet krijgen om de geleden stormschade te kunnen herstellen. is zover terug geplaatst, dat er nog maar een smalle wandelgang over blijft, 'die, zoals tijdens het paas weekend bleek, veel te krap is. Maar al dit werk was niet in de ||groting opgenomen en is dus, hoe primitief ook, toch al een belang rijke aanslag op het gemeentelijk huishoudbudget. EMisschien zullen de vragen van heer Meinema, de reactie van GS, net streven van het gemeentebe stuur en de reactie van de zijde van het Rijk binnenkort merkbare ge volgen hebben. Egmond aan Zee kan het in ieder geval niet alleen, daar is men van overtuigd. WIJ VERNEMEN DAT de commissie sport, cultuur en recreatie van de gemeente Egm.- Binnen op donderdag 22 apriil 's avonds om 8 uur in openbare ver gadering bijeenkomt (in het gemeen tehuis. Er is één agendapunt, t.w. de herstructuering van het subsidie beleid. De voorzitter, drs. C. L. H. B. Verstegen zegt in zijn begeleidend schrijven, dat B en W gaarne van advies wordt gediend over het sub sidiebeleid in de toekomst. Zeer be langrijk dus voor alle instellingen die subsidie genieten. De agenda wordt vergezeld van een notitie over de subsidieverlening in het alge meen, een overzicht van de tot nu toe verleende subsidies en een aan tal verordeningen van andere ge meenten. DAT de gemeenteraad van Eg mond aan Zee vergadert op maan dag 26 april om 20.00 uur. In die vergadering zal de onderwijsnota worden behandeld, waarover elders in dit blad iets meer. De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen tot aankoop van het pand van mevr. Eeltink-Loos tot een be drag van 130.000,Tevens zal de raad beslissen tot het bouwen van een noodlokaal aan de De Ruyter- school, zijnde het negende en aan de Van Speykschool, zijnde het achtste lokaal. DAT de Egmondzeeër Reddings brigade op vrijdag 23 april verga dert in hets0.k. verenigingsgebouw. De brigade heeft haar bestaansrecht vorig jaar wel bewezen, zo blijkt uit het jae \rslag, al zouden de reddingen zfën slechts beperkt heb ben tot die van de moeder met vijf kinderen op een luchtbed uit een mui en de twee kinderen, een man VERVOLG zie elders in dit blad. EGMOND AAN ZEE EN HET ONDERWIJS Voor ons ligt een gedegen werk stuk van het gemeentebestuur van Egmond aan Zee over het onder wijs, de huidige situatie en de ver wachtingen voor de toekomst. Uit het stuk blykt, dat ten gevolge van het afnemend aantal geboorten, de kleuterscholen als eerste daarvan de gevolgen, een mindere bezetting, zul len ondervinden. Mede rekening houdend met de geringe nieuwbouw in de gemeente, zal daarin binnen kort geen verbetering te verwach ten zijn. De bijzondere scholen hebben mo- menteel genoeg ruimte, terwijl de beide openbare scholen binnenkort uitgebreid dienen te worden met een lokaal elk, hoewel dit een noodlo kaal wordt, waarvoor de raad een krediet beschikbaar moet stellen. Gedacht is aan huur, maar dat is op den duur te kostbaar. In Egmond aan Zee is geen peu terspeelzaal. De oprichting daarvan is niet aan de gemeente maar is par ticulier initiatief.- Een poging daar toe in het verleden is mislukt we gens te geringe belangstelling. Door het uitblijven van nieuwbouw zal ook hiervoor in de toekomst weinig mogelijkheid bestaan. Van oktober 109 geboorten van oktober 92 geboorten van oktober 77 geboorten van oktober 65 geboorten van oktober 46 geboorten '70 t/m september '71 - naar school in '77; '71 t/m september '72 - naar school in '78; '72 t/m september '73 - naar school in '79; '73 t/m september '74 - naar school in '80; '74 t/m september '75 - naar school in '81. Over heel Egmond aan Zee dus in 1981 slechts 46 nieuwe leerlingen voor het basisonderwijs. Het ligt voor de hand, dat de kleuterscholen reeds voor die tijd de klappen heb ben ontvangen en die zullen gevol gen hebben gehad voor het aantel leidsters. De onderwijsnotitie geeft veel ge gevens, die het bestuderen waard zijn. Het Met onmogelijk op korte termijn verandering ten goede te bewerken, wamit al zou er binnen redelijke termijn gebouwd worden in de noordlob, terwijl jonge gezin nen zich daar zuilen vestigen, dan nog zijn die dieptepunten onvermij delijk. Jonge gezinnen van elders met kinderen kunnen nog enige soulaas geven, maar de opzet is bouwen voor eigen inwoners, dus dat zit er niet in. Dan blijft de gezinsgrootte een belangrijke factor, die zijn onvermijdelijke invloed op de loop en samenstelling van de be volking zal blijven uitoefenen. De vergrijzing van de bevolking HOOG WATER zal ook zijn weerslag hebben op de bezetting van de basisscholen, die woensdag 21 9.13—21.51 in de eerste drie jaren nog wel zal donderdag 22 10.22—23.08 groeien maar dan een dieptepunt be vrijdag 23 11.49—12.20 reikt in 1981/82, terwijl de dalende (dood-tij) trent zich dan wel zal doorzetten. zaterdag 24 0.30—12.58 Hoe komt het gemeentebestuur zondag 25 1.37—14.02 maandag 26 2.27—14.45 aan zijn sombere voorspellingen dinsdag 27 3.04—15.21 Daarvoor hebben we alleen maar te woensdag 28 3.36—15.54 kijken naar het aamtal geboorten. donderdag 29 4.07—16.25 ZEEVOGELS KAMPIOEN Nog maar één winstpunt had Zee vogels nodig om de top te bereiken, maar met de vólle winst tegen Pur- merend zou het kampioenschap nog meer tot de verbeelding spreken. En dat was dan ook de afspraak, waarmee de jongens het veld in gingen en daar hebben ze zich ook aangehouden. Het werd twee-nul en beide doel punten kwamen van Hans de Waard, die voor zijn club deze middag een dikke streep zette onder het behaal de kampioenschap en onder de pro motie naar de KNVB, een promotie overigens, die Zeevogels al had be haald, want de drie hoogst geklas- seerden gaan automatisch over. Een dubbel succes dus. Tien jaar geleden moest Zeevogels zijn plaats in de 4e klasse KNVB prijs geven en in die tien jaar is het in de ver eniging op een neer gegaan, maar toch kunnen de jongens van de Hoe ver club terug zien op een goed ver blijf in de afdeling Noord-Holland. Ze waren ook steeds een gewaar deerd tegenstander en menige Club, die in-die afdeling blijft, zal met lede ogen aanvaarden, dat Zeevo gels een trapje hoger gaat voetbal len, ofschoon haar dat succes van harte gegund wordt. En dat wordt haar ook gegund door St. Adelbert en Egmondia, de beide andere Egmondse voetbalver enigingen, die reeds 'in de KNVB spelen. Want Zeevogels er weer bij betekent voor de toekomst weer die ouderwetse derbysfeer, die niet al leen gezellig is maar ook voor de kas van de Egmondse verenigingen zeer voordelig. Egmondia en Adelbert zullen zich wel realiseren, dat de achterhoede van Zeevogels de minst gepasseerde is in de hele competitie en dat houdt in, dat de aanvalskracht van ge noemde verenigingen groot moet zijn, willen zij met succes wat tegen Zeevogels uitrichten. Maar zo ver is het nog niet. Eerst wordt het kampioensfeest officieel gevierd en wel op zaterdag 15 mei. Op die dag zullen velen aanwezig zijn om Zeevogels te feliciteren en welkom te heten in de KNVB. Als voorproefje werden de Zeevogels jongens zondag tegen de avond fees telijk ingehaald, gezeten op een ver sierde wagen, die bestuurd door Cees Groot door het dorp werd gereden, voorafgegaan door Lamoraal' van Egmont. De regie was in handen van Piet Hof, die de optocht naar het ge meentehuis dirigeerde, alwaar een foto van de mannen van trainer Cees van Altena werd gemaakt, die hier met verzorger Herman Imming als de twee mannen, die belangrijk tot het succes hebben bijgedragen, bij hun elftal steat afgebeeld. Het eerste team van Zeevogels wordt gevormd door Clemens Klij- broek, Klaas Zwaan, Nico Pronk, Jan Ranzijn, Ad Hopman, Toon Klij- broek, Hans d. Waard, Jan d. Waard, Menno Mors (aanv.), Ton Schuit, Nol de Raadt,, Kick v. d. Linde, Eric Bout, Gerrie de Ridder, Wim Twisk, Siem Smit en Ruud de Raadt. MIER) WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1