met de egmonden KORT NIEUWS Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact CJifgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymapledn 2 Egmond aan Zee 28 APRIL 1976 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1243 losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. KONINGINNEFEESTEN EGMOND-BINNEN Voor d'iit programma verwijzen wij naar het Contact van vorige week. EGMOND AAN DE HOEF Organisatie Stichting Jeugdbelan- gen. 10.00 uur: ballonoptoohit m.m.v. Lamoraal van Egmon't. Vertrek bij de St. Jozefschool. Opiaten der bal lonnen plein dorpshuis. Kaarten af halen op woensdag 28 en donderdag 29 april tussen 16.00 en 17.00 uur bij mevr. De Boer, Jullanaweg 45; mevr. Nofteboom, Pr. Marijkeln. 2. Om 14.00 uur in het dorpshuis: glazen zaal voor kinderen tolt 6 jaar, kinderva- riété; in de sportzaal voor kinderen vanaf 7 jaar de künderoperetite "Het geheim van die hofmaarschalk" door de Hanswijkertjes, zaal open 13.30 u. De Stichting Jeugdbelangen vraagt begeleiders (stersdaar het werk sterk toeneemt. Wie wi!l aan dit mooie werk meedoen? Graag even een berichtje aan mevr. Ria Note- boom, Marijkeüaan 2, tel. 2387. EGMOND AAN ZEE 1. Ballonnenwedstrijd voor de kinderen van de kleuter- en basis scholen t.m. de 3e klas. Ballonnen afhalen van 8.30 - 8.55 uur bij Ge meentewerken, P. Schotsmanstraat. Vanaf dit punt vertrek om 9.00 uur met drumband Van Speyk voorop. Ballonkaarten worden op de scholen uitgereikt. Aanbevolen wordt dat jonge kinderen door ouderen wor den vergezeld. Voor kinderen die buiten Egmond aan Zee op school gaan, kan morgen (donderdag) een kaart op het gemeentehuis worden afgehaald. 2. Poppenkas t voor de kleuters, aanvang 10.00 uur (tot ca. 11.30 u.) in het o.k. verenigingsgebouw. Or ganisatie via de kleuterscholen. 3. Filmvoorstelling. Vanaf 10.00 u. worden er in de filmzaal'van'resh De Vergulde Valk t.o. het gemeente huis voor de Egmondse j'eugd (vanaf de le klas basisschool) leuke films gedraaid. De kinderen krijgen hier over via de scholen nader bericht en een entreebewijs. Voor kinderen die elders naar school gaan, kan op donderdag 29 april een entreebewijs worden afgehaald op het gemeente huis. De laatste voorstelling zal on geveer om 17.00 uur eindigen. Na afloop van de filmvoorstellingen zal aan de kinderen een versnapering worden uitgereikt. Het organiserend komitee brengt met nadruk onder de aandacht dat voor de deelname aan de ballonnen wedstrijden en het bezoeken aan de filmvoorstellingen geen enkele ver antwoordelijkheid kan worden geno men. HERDENKING 4 MEI EGMOND AAN DE HOEF Hiervoor verwijzen wij naar de publikatie in de gemeente voorlich ting van het Contact van vorige week. EGMOND AAN ZEE Van 's avonds 18.00 uur tot zons ondergang zullen van allle openbare gebouwen de vlaggen halfstok han gen. Partikulieren worden verzooht deze gedragslijn te volgen. De Stille tocht naar het monument aan het begin van het dorp begint bij het gemeentehuis om 19.45 uur. Drum band Van Speyk zal de tocht bege leiden en geeft bij het monument aangekomen door trommel'geroffel hef begin van de twee minuten stil te, waarna mevr. Prinsen en mevr. Broek-Prins namens alle ingezete nen kransen zullen leggen, terwij'l eenieder in de gelegenheid is een bloemenhulde te brengen. Van 19.45 tot 30 seconden voor 20.00 uur zul len de klokken van alle kerken lui den. Over een eventueel gezamenlijk te houden kerkelijke herdenkings dienst waren geen berichten te ver krijgen. HOOG WATER woensdag 28 3.36—15.54 donderdag 29 4.07—16.25 vrijdag 30 4.39—16.57 zaterdag 1 5.09—17.27 (springtij) zondag 2 5.39—18.00 maanldag 3 6.12—18.35 dinsdag 4 6.47—19.11 woensdag 5 7.28—19.55 donderdag 6 8.16—20.50 EGMOND AAN ZEE GOOIT HET OVER EEN ANDERE BOEG Een aktief komitee buigt zich mo menteel over de zeer vreemde aan gelegenheden, die met boegzitten te maken hebben. In Egmond aan Zee fronst men het voorhoofd en men vraagt zich af, wat het heeft te be tekenen: boegzitten. Welnu, bijgaand plaatje laat het zien: Een in de verte starend persoon, zittend op de boeg van zijn schip, turend naar de hori zon of hij land kan ontdekken, daar bij bedachtzaam trekkend aan zijn PÜP- Op de 11e juni gaat het allemaal echt gebeuren, hoewel, een horizon is er dan niét want het vindt plaa/ts aan de Zuiderstraat en die is gauw te overzien. Het gaat er dan ook niet om, Wie het verst kan kijken maar wie het langst kan blijven zitten en dat kan enkele dagen en nachten duren. Egmo nd - Binnen heeft er weet van, toen het vorig jaar een aantal paai- zltters tussen het geboomte huis vestte. In Egmond aan Zee past men de situatie wat aan, de zee moet er bij betrokken worden want daar heeft het dorp veel mee te maken, dus een bootje ligt meer in de sfeer. Op de boeg zitten dus en zo lang mogelijk. Het komitee heeft nog geprobeerd de datum walt te verschuiven in verband met de kermi's 'ten bate van de bejaarden die de week daarop plaats vindt, maar dat bleek niet mogelijk. De weekwisseling, begin nend met vrijdag 11 juni in het be gin van de avond, zal dan ook vreemde verschijnselen in Egmond aan Zee teweeg brengen. Niemand had er nog van gehoord, wiie krijgt zoiets in zijn hoofd, je moet er voor in derp zijn, dan raak je aan alles gewend, ook aan boegzitten. De botten worden geplaatst aan de Zuiderstraat en tijdens die dagen kan er geen verkeer meer door, daar zorgt het publiek wel voor, dat in grote getale verwacht wordt. De horecabedrijven zijn dag en nacht geopend. Niet meer dan dertig deel nemers kunnen worden toegelaten, die allen gesponsord moeten worden, want er zijn kosten aan het evene ment verbonden. Sponsors kunnen bij de boot met zifter, die zij voor hun rekening nemen, reclame voor hun zaak ma ken. Opgave van deelnemers en sponsors bij J. Mooy,' Zuiderstraat 41, tel. 1004, alwaar ook alle inlich tingen zijn te bekomen. Het komitee wordt gevormd door Ben Franke, Jan Dekker, Douwe Gorter, Toon Zwart, Jan Mooy, Hes- sel d. Boer (EHBO), George Weijers (adviseur), Gerrit Gravemaker (De Eendracht), Jan EeMnk en Frits v.d. Akker (ERB) en Piet van der Schinkel (VVV). Zij die tijdens het evenement met een verkoopstand of attraktie wil len staan (hierbij wordt ook aan verenigingen gedacht), kunnen zich eveneens mélden. En dan is het voor de boegzitters aantrekkelijk, wan neer er premies binnenkomen. Dat kan nu al en tijdens het evenement zelf. Er is een bankrekening ge opend bij de Amro-bank te Egmond aan Zee ten name van D. N. Gorter (boegzitten) onder nr. 43.11.31.392. WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 WIJ VERNEMEN DAT autobedryf 'Kennemerland' b.v. van de heer A. Baltus te Eg mond aan Zee per 1 mei a.s. "Auto Alkmaar" te Alkmaar heeft over genomen. Dit bedrijf is momenteel nog gevestigd aan het Zeglis maar wordt binnenkort overgebracht naar een nieuw pand, dat in aanbouw is aan de Lorenzstraat, belendend aan de Nieuwe Schermerweg. Het bedrijf in Alkmaar gaat ook werken onder de naam "Kennemerland" en voert daar eveens de complete Chrysler/ Simca-stal, zoals het bedrijf in Eg mond aan Zee doet. Met deze uit breiding is het dealerschap vervijf voudigd en bestrijkt nu behalve de Egmonden ook het gebied groot Alkmaar. Op 30 april üis het 5 jaar geleden, dat de heer Baltus, toen ■nog in De Rijp, zijn autobedrijf be gon. Gezien deze korte tijd kan men dus spreken van een zeer snelle ont wikkeling. DAT het Nederlands Astmafonds haar kolletóte houdt in deze week. Wist u dat van elke 10 landgenoten er één aan deze aandoening lijdt en dat dit bij mannen boven de veertig zelfs één op elke drie is? Dat deze ziekte oorzaak is van 20% van alle ziekteverzuim en 13% van alle in validiteit? Dan wordt het tijd dat daar wat aan gedaan wordt. Er wor den nog kollektanten gevraagd, die zich kunnen meldten bij mevrouw Drost te Egmond-Binnen, Herenweg 26b, tel. 1890; te Egmond aan Zee bij mevr. Witkamp, ChurchM-laan 42, tel. 1010 en te Egmond a.d. Hoef bij mevr. Weeda, Pr. Beatrixlaan 37, •tel. 3141 en bij mevr. v.d. Braber, Pr. Beatrixlaan 33, 'tel. 3081. DA*^e^e kollekte voor de Kin derbescherming gehouden te Eg mond aan de Hoef en Egmond-Bin- rien f- 713,14 heeft opgebracht. Allen die (hieraan hebben meegewerkt, hartelijk dank DAYÜ de siertuinenvereniging meedoet aan de bloemschikwedsltrij- den te Trimmen in de „Valkeyhai". Van de Egmonden doen mee de dames M. Apeflldoorn-Zoon, C. Hop- man-Apeldoom, G. Groot-Dirkson, M. de Waard-Kuiper, B. de Waard, J. Konijn-v.d. Pol, J. Kamsitra-Smit, A. v.d. Pol-Adams, M. Sltuut-Zwart en A. Zwart-Wentiing. Zij zuilen zich in sierlijkheid meten met1 de 10 bes ten van Bergen, I-Iei'lOo en Enkhui zen. Op vrijdag 30 april staan alle bloemstukken tentoongesteld in de „Valkeyhai" en tijdens de mozaik- dagen. Dan is er ook een antiek beurs en schilderij enexposiltde. DAT de gemeenteraad van Eg mond-Binnen bijeen komt op don derdag 29 apri'l om 19.30 uur. De agenda vermeldt 7 punten en lijkt dus een peuleschil, maar dat zegt nog helemaal niets. Er is ook het voorstel tot het beschikbaar Stellen van een krediet van 50.000,ten behoeve van de ontwikkeling van de Noordlab en een krediet van 5.000,voor het onderhoud daar van. Vorige keer had al besloten moeten worden over htet krediet van 50.000,maar toen werd het te laat. Bij de agenda ligt een over zicht over de tot nu toe plaatsgev. hebbende aktivitedtten voor de bouw van een 10-klassige r.k. lagere school te Egmond-Binnen. AKTIE: "SPAAR DE RUGGEN VAN DE BEJAARDEN" Dank zij de volledige medewer king van alle banken in Egmond aan Zee is er tot vrijdag 23 april op de rekeningen met bovengenoemde naam een bedrag gestort van 410,-. Het bestuur van de sociëteit dankt alle gevers en geefsters van harte. Elke donderdag moet er door de bejaarden gesjouwd worden. Op 22 april j.1. moesten de biljarts van het toneel af. Het bestuur heeft zoveel vertrouwen in de inwoners van Eg mond aan Zee, dat het toestel be steld is en binnenkort, beladen met een schuld van 1300,den volke getoond kan worden. De banken helpen mee zoeken naar mensen die EENMAAL een bedrag van 5 gulden willen Storten op de rekening "Spaar de ruggen". DE BESTE SEIZOENDIA VAN JOOP GROOT Het seteoen loop ten einde. Op de voorlaatste avond vond traditioneel de verkiezing van de beste foto en dia van het seizoen plaats. Gerarti Bijwaard was aangetrokken de be slissing te nemen en uit te maken wie de beste amateurfotograaf van DEFA was. Hij vond het maar een moeilijke opgaaf, ondanks dat hij zeer veel van fotografie weet. Men kan zijn werk regelmatig bewonde ren in het Stedelijk Museum te Alk maar. Ook heeft hij zijn foto's meer dere keren in Panorama afgedrukt geziten en zelfs een prijs gewonnen in Japan. Joop Groot maakte de beste dia van het seizoen met een blauwe reiger op een achtergrond van on scherpe rietstengels. Rob de Rooy maakte de beste foto van het sei zoen. (Volgende week hopen wij de ze foto in ons blad te plaatsen, re- daiktie). Het nieuwe systeem bij DEFA slaat wel aan. Voorheen mochten alleen die foto's en dia's meedoen die in de kompetitie het hoogst werden geklasseerd. Nu echter mag elke kompetitiedeelnemer één van zijn foto's of dia's inzenden die hij zelf het beste acht. Wel moet de foto of dia dit seizoen in de kompe titie hebben meegedaan. Zo kan het gebeuren, dat b.v. Joop Groot in de kompetitie ergens onderaan staat en nu als eersite uit de bus komt, als gevolg ook van het feit, dat er een andere jury is dan ih de kompetitie. Langs deze weg wil het bestuur van DEFA de redaktite van het Con tact bedanken voor het Steeds maar weer belangeloos plaatsen van onze stukjes en foto's. Nogmaals hartelijk dank. GYMNASTIEKVERENIGING AKTIEF Op donderdag 6 mei a.s. houden wij weer onze jaarlijkse ledenver gadering, aanvang 20.30 uur. De ver gadering wordlt gehouden op Lom merweg 42. Wij dringen er bij onze diamesledten op aan hierbij vooral aanwezig te willen zijn. I.v.m. het zeer binnenkort te openen dorps huis zijn er voor u belangrijke zaken aan de orde, waarvan u middels een konvokatie reeds op de hoogte bent gesteld. Houdt u deze avond dus vrij voor AKTIEF. Het bestuur Bij de familie Prins aan de Plant soenstraat te Egmond aan Zee ont stond zondagmiddag, vermoedelijk als gevolg van kortsluiting, brand in de woonkamer. De brandweer, aanvankelijk zoekend waar de brand was, kon door snel optreden erger voorkomen maar de woonkamer werd door het vuur zwaar bescha digd. Een hond van de familie Prins heeft het niet overleefd terwijl een tweede rookvergiftigingsverschijnse len had. Fdto: Cor Mooy TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50,—-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1