met de egmonden Niet iedereen voor bebouwing Noordlob Jaap de Graaff onderscheiden KORT NIEUWS OERLEMANS STOFFIES Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 5 MEI 1976 Telefoon 02206-1789 Advertentietarief NUMMER 1244 losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Eigenlijk was alleen de VVD bg monde van mevrouw Tabernal er helemaal voor, dat de gemeente Eg- mond-Binnen ook 50.000,ter be schikking zal stellen om de bebou wing van de Noordlob te bestude ren. Voor aanvang van de vergade ring overhandigde de voorzitter haar een boeket rode rozen bg gelegen heid van haar verjaardag en hoe wel de kleur van de bloemen bg Harry Amerika, die tegenover haar zat, wel in de smaak moest vallen, ontpopte hg zich als grote tegen stander van het collegevoorstel. De bloemetjes waren ai lang weer vergeten, toen het voorstel aan de orde kwam, om genoemd bedrag te voteren. Ook tegen was de groep v.d. Ende en - hoewel ook niet he lemaal voor - ging Egmonds Belang wel mee, waardoor het besluit viel met 6 stemmen voor en 4 tegen. P. Bakker (groep v.d. Ende) was niet aanwezig. Bob v.d. Ende zei, dat men in Eg- mond aan Zee bij het CDA en PvdA feitelijk ook tegen was en dat gaf hem te denken en aangezien er in Egmond-Binnen alternatieven zijn, o.a. het plan Luilaantje, Val kering en Slot II, was zijn fraktie na een aanvankelijk vóór toch van mening niet mee te moeten werken. Ook Jan Apeldoorn van Egmonds Belang zag het niet zo zitten, hij vond het bij elkaar veel geld 100.000,en vroeg zich af wat er mee gebeurde. Wethouder Groot gaf daar enige uitleg over terwijl Egmonds Belang zich tenslotte toch achter het collegevoorstel schaarde. Harry Amerika zei, niet te be grijpen waar men mee bezig was. Hij zag het meer als een sponsoring van de sportclub FC Noordlob. Hij vond dat de bouw moest samen hangen met de behoefte aan wo ningen "en die weten we niet, inte gendeel, als er gebouwd moet wor den, dan zijn er alternatieven". Hij was er ontevreden over, dat er nog steeds geen woningbehoefte nota was, ondanks dat die verschillende keren was aangekondigd. Hij was bang, dat er pas aan het eind van het jaar enig overzicht was en mis schien wees de nota dan wel uit, dat er in de lob helemaal niet ge bouwd wordt. Daarom vond hij het beschikbaarstellen van zoveel geld een sprong in het duister en hij wenste er niet mee aan te werken. Mevrouw Tabernal (WD) zed, dat uit het voorstel een geest van voort varendheid sprak en haar fraktie "wenste nadrukkelijk de konse- kwenties van een eerder genomen raadsbesluit (tot aankoop) te aan vaarden". Zij wilde "de verdere ont wikkeling van de Noordlob niet vertragen, temeer daar de belasting betaler de hoge rente moet opbren gen". Wethouder Groot zei, de vrees wegnemend van Bob v.d. Ende, dat er absoluut sociale woningbouw zou worden gepleegd. Het bedrag van 50.000,was klein vergeleken bij de ontwikkeling, die vele malen meer zou gaan kosten. Door de felle tegenstand in de raad was burgemeester Bakker dui delijk geïrriteerd. Hij noemde het een schandaal, dat nu bijna 40 jaar na de oorlog er nog mensen zijn, die in krotten moesten wonen. De Noordlob is de enige grond, die in het bezit van de gemeente is, over alle andere gronden (Luilaantej, Valkering) moet eindeloos gepro cedeerd worden en dan is het ook nog mogelijk, dat men voor 55 cent porto een bouwplan in het belang van velen, ten eigen bate twee jaar kan ophouden „Een mus heeft zijn nest, aan mensen wordit een een voudig onderkomen onthouden". „U zou het later het gemeentebestuur kwalijk nemen, als het deze kans voorbij liet gaan" zei hij, terwijl GS zegt, dat wij minstens 45 woningen per jaar moeten bouwen en daarop liggen we ver achter. Hij vervolgde: „Er is een klein stukje grond ten zuiden van Eg mond-Binnen, daar zou wat mogelijk zijn maar dat is afgeketst op een moeilijkheid rond de sociale wo ningbouw". Harry Amerika wilde nog wel kwijt, dat ook de PvdA de zorg over de woningnood deelde, maar wen ste toch de bal terug te kaatsen. Als de behoefte aangetoond werd, kon hét altijd nog, waarop mevr. Tabernal zei, dat men dan weer een jaar verder was. Wethouder Ver stegen zag in het betoog van Ame rika, dat B en W zijn taak maar een half jaar moest verwaarlozen, zodat hij haar dat dan later kon verwijten. Maar het eind van hët liedje was, dat de raad toch, zij het met de PvdA en Lijst 4 (v.d. Ende) tegen, het voorstel van B en W aan nam. Het was een volslagen verrassing voor Jaap de Graaff, reeds meer dan 40 jaren werkzaam bg de postergen, toen hem in de morgen van de 29e april werd meegedeeld, dat hij dra ger was geworden van de bronzen medaille en de versierselen, ver bonden aan de orde van Oranje Nas sau. Wg waren er getuigen van toen de directeur van het postdistrikt Haarlem, mr. J. J. v.d. Goes hem de versierselen opspelde. Vele personeelsleden van het kan toor Egmond aan Zee, de direkteur R. Groefsema, de wnd. direkteur Alkmaar, de heer B. van Luin, de chef exp. bestelling J. Vissinga en de chef personeelszaken M. G. H. Schrijen waren allen aanwezig, om hun kollega Jaap de Graaff te feli citeren, die er wel wat ondersteboven van was. Zijn vrouw en dochter waren er ook bij, evenals de voorzitter van de schietvereniging Prins Hendrik, de heer K. Lampe, voor welke ver eniging Jaap zich ook al vele ja ren heeft ingespannen. Deze morgen was er koffie met gebak op het post kantoor en dat gebeurt ook niet elke dag. Het was een feestelijk sfeertje en de kollega's waren het er zondermeer over eens, dat als er iemand voor in aanmerking kwam, dan was het Jaap de Graaff. En zo geschiedde. WIJ VERNEMEN DAT er donderdag 6 mei of bg slecht weer op vrijdag 7 mei een sportdag zal worden gehouden op het Egmond'ia-terrein, waaraan alle basisscholen en de scholen van de medische tehuizen van Egmond aan Zee zullen deelnemen, 's Morgens is er hoogspringen, hardlopen enz. en 's middags zal er een voetbal- en handbaltourhöoi worden gehouden. DAT de adspiranten en pupillen van Egmond '74 op zaterdag 1 mei tijdens het Heerhugowaa rd-Tornado tournooi een tweede prijs behaalden. DAT op maandag 10 mei de 2e ontmoetingsavond voor de parochia nen van Egmond aan de Hoef zal plaats vinden, aanvang 8 uur in het dorpshuis. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij René Schoen, Prins Bernhardlaan 35, tel. 2837. DAT op zaterdag 8 mei a.s. te Egmond aan de Hoef de jaarlijkse grote kerkevedling weer plaatsvindt in Het Rode Hert, aanvang 8 uur. Voor ons ligt een ruim 400 nummers tellende catalogus, die wij pas van de week in handen kregen, zodat wij niet eerder aandacht aan deze veiling konden schenken, om de doodeenvoudige reden dat de re- dakfcie niet op de hoogte was van dit jaarlijks festijn. Maar wij geven graag via deze kolom algemeen be kendheid aan dit jaarlijks evene ment, temeer daar ook verschillende verenigingen van de opbrengst pro fiteren. DAT het bekende taxibedrijf van John Zagwijn, na 12'A jaar zijn trouwe diensten te hebben bewezen, v g^t overgedragen aan Taxi Zwart die noewel korter bestaand, over 'n grote, ervaring kan spreken. Beide ondernemers doen via dit blad me- d tling van deze overdracht. Het éi. Foedrijf van John Zagwijn spitst zich meer toe op de service voor de autobezitters; en om daar meer aan dacht aan te kunnen geven, wordt het taxibedrijf overgedragen. DAT Bertus Bosman, reeds 20 jaar .in Amerika wonend en broer van de "Echte Bakker" te Egmond aan Zee, even naar de lage landen is overgewipt. Al die tijd had hij geen fiets meer aangekeken, aan gezien dat vervoermiddel er in A- merika niet zo in zit als hier. Op Koninginnedag kreeg hij het wild in de benen, stapte na 20 jaar weer op de fiets en bleef de hele lange dag weg, om tenslotte laat in de avond weer terug te keren, na zo'n 150 km onder de wielen te hebben laten doorglijden. Hij wist weer hoe Noord-Holand er uit zag, want in dit kleine provincietje is het best mogelijk, om nog zo'n grote afstand af te leggen. Dat bleek. DAT het er op Koninginnedag in de drie Egmonden zeer feestelijk aan toe ging. Egmond-Binnen blonk uit met zijn volksfeesten en in Eg mond aan de Hoef was dat niet minder. Voor hen die zich in Eg mond aan Zee inspanden, om dit kinderfeest bij uitstek gestalte te geven, kunnen wij, zonder tekort te doen aan alle organisatoren in de Hoef en te Egmond-Binnen, mis schien nog meer respect opbrengen. Hier liet een Oranjecomité het vol komen afweten en het gevolg was, dat de wethouders Damstra en Gra- vemaker, daarbij geassisteerd door een aantal dames, de handen ineen sloegen. De twee wethouders, die tegenwoordig echt wel wat anders te doen hebben, stonden 's morgens om 5 uur ballonnen op te blazen en om 9 uur trok er een kleurrijke WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 optocht door het dorp van honder den kindertjes, vooraf gegaan door drumband Van Speyk. Het feest was er weer, inclusief poppekast en film later op de dag. DAT de kollekte voor de kinder bescherming te Egmond aan Zee het bedrag van 1068,49 opbracht. Het komitee is alle medewerkers en de schenkers zeer dankbaar voor dit mooie resultaat. DAT de heer H. Bisschop, post- commandant van de rijkspolitie te Egmond aan Zee met ingang van 1 mei is overgeplaatst naar Oost- flakkee. In hen zien zijn kollega's een punktueel en sympathiek mens en de volleybalvereniging 'Rapide' een goede trainer vertrekken. DAT de industriebond NW af deling Egmond aan Zee haar leden i.v.m. het 90-jarig bestaan van de bond in de gelegenheid stelt hun kadoo af te komen halen in het verenigingsgebouw op 12 en 13 mei van 19.00 tot 21.00 uur. De bon dient medegebracht te worden. EN NU WAT PUNTJES UIT DE RAAD VAN EGMOND AAN ZEE: DAT de bewoners van de 3e Oosterberg te Egmond aan Zee bij het gemeentebestuur bezwaren heb ben gemaakt tegen de voorgenomen bouw aldaar en grenzend aan en deels gelegen op het Dorus Rijkers- plein. Zoals bekend komen daar huizen voor onvolledige gezinnen in twee bouwlagen. Tegen deze hoogte protesteren de bewoners op grond van veranderende politieke inzich ten en wellicht beschikbaar komen van meer bouwgrond elders in de gemeente als gevolg van de toekom stige eenwording. Zij voeren drie alternatieven aan: a. de huidige groenstrook handhaven; b. bouwen van eengezinswoningen; c. bouwen van laagbouwwoningen. De brief is reeds in de raad behandeld, die zich, be halve de WD, niet helemaal met de bewoners konden verenigingen. Hoe het verdere verloop is, is nog niet bekend. DAT voor de bouw van de nieuwe ERB-loods 75.000,door de gemeente is uitgetrokken. De loods moet gebouwd worden op het terrein achter garage Kennemerland. De aannemer die daar voorheen de autoboxen bouwde was toen bereid, de loods op .te trekken voor 35.000 gld., reden waarom Ben Franke kanttekeningen plaatste. Piet Ver schuur mistte de zelfwerkzaamheid van de ERB-leden maar wethouder Damstra zei, dat hem bij monde van de voorzitter J. Zwart was gezegd, dat dat op enkele mensen neer kwam, ofschoon het dan 65.000, kostte. (vervolg zie elders in dit blad) Maandagmiddag a.s. is weer met zijn in café 't Haasje te Egmond-Binnen TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1