met de egmonden Vrijdag 21 mei a*s* gaat dorpshuis Egmond-Binnen open Zeevogels vierde het kampioensfeest 40-jarig jubileum pastoor Tromp Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 19 MEI 1976 Telefoon 02206-1789 Advertentietarief NUMMER 1246 losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Ml - Het begon allemaal in 1965, 'toen men in Egmond-Binnen het plan lan ceerde om een dorpshuis te gaan bouwen. Bij dat gesprek was ook Piet Bakker en hy is zo ongeveer nog de enige, die vanaf dat prille begin de vinger aan de pols heeft gehouden. Als secretaris van de Stichting Dorpshuis Egmond-Binnen zal hy in het komende weekend waar gemaakt zien, waar voor hij in de elf voorby gevlogen jaren steeds klaar heeft gestaan. In loop der jaren kreeg hij steun van vele anderen, waaruit nu het bestuiu(i j staande gebleven, dat bestaat uit E. de Groote - voorzitter, P. A. Bakker - secretaris, VV. J. Timan - penningmeester en leden van het bestuur J. B. Levering en J. C. Apeldoorn. Het dorpshuis wordt op 21 mei door de burgemeester van de ge meente Egmond-Binnen, de Weledel achtbare heer A. G. Bakker in ge bruik gesteld. Deze openingsceremo nie vangt aan om 16.45 uur. Om 21.00 uur zal de exploitant van de bar in het dorpshuis, de heer N. G. Tervoort te Egmond-Binnen, deze bar gaan openen. Eenieder wordt bij deze uitgenodigd. Aansluitend aan de ingebruikstel ling van het dorpshuis, zal in het weekend van 22 en 23 med a.s. open huis worden gehouden, waarbij di verse evenementen worden georga niseerd. De gehele bevolking wordt dan in de gelegenheid gesteld, het gehele gebouw te bezichtigen. PROGRAMMA OPEN HUIS: Zaterdag 22 mei van 8.3010.00 en 11.00—12.30 uur; van 13.30— 17.0GJ zaalvoetbaltournooien, georganiseerd door de jeugdafdeling van de voet balvereniging St. Adelbert; 10.00 11.00 uur: gymnastóekdemonstratie, georganiseerd door de gymnastiek vereniging Aktief; 12.3013.30 uur badmintonwedstrijd, georganiseerd door de badmintonvereniging De Hanebalken; 17.0018.00 uur tennis, georganiseerd door T.C. Egmond- Binnen; 19.0022.00 uur zaalvoet- baltournooi, georganiseerd door N. G. Tervoort. Aan dit .tournooi nemen de vier zaalvoetbalklubs van Egm.- Binnen deel. (Programma: 19.30 uur Kennemerland - Wedt Boys; 19.55 uur Chiis Baütus - Café Tervoort; 20.25 u. West Boys - Café Tervoort; 20.50 uur Chris Baitus - Kennemer land; 21.20 uur Café Tervoort - Ken nemerland; 21.45 uur West Boys - Chris Baitus; de prijsuitreiking zal om pl.m. half elf plaats vinden). Zondag 23 mei: vanaf 10.30 uur rondgang door het dorp met het tam- bourkorps van Eensgezindheid. Van 11.30 tot 13.30 uur koffieconcert, .te geven door muziekvereniging Eens gezindheid o.l.v. de heer F. Alleman. De verwachtingen omtrent de akoes tische kwaliteiten van de zaal zijn hoog gespannen. De fameuze Eg- mondse fanfare zal een aantrek kelijk eik-wat-wils programma uit voeren, o.a. de ouverture De Kalief van Bagdad, muziek uit Jesus Christ Superstar en uit Porgy and Bess. Dit koffieconcert zal plaatsvinden in de gemoedelijke en gastvrije sfeer, die zo bekend is van Eensgezind heid, dus met aanbieding aan de luisteraam van een gratis kopje kof fie en belegde broodjes. Tussentijds is er nog een optreden van het kin derkoor Jubal o.l.v. de heer P. C. M. Berdee. Tijdens open huis expositie door Egmondse amateurs. Het Stichtingsbestuur stelt dege nen die slecht ter been zyn in de gelegenheid naar het koffieconcert te komen, door vervoer beschikbaar te stellen. Wie daarvoor in aanmer king wensen te komen, dienen zich uiterlyk voor vrydag as. tot 14.00 uur op te geven by de bestuurs leden P. A. Bakker, Fanzantenlaan 9, tel. 2226 en J. C. Apeldoorn, Es doornlaan 24, tel. 1398. Tydens een feestelijke sfeer werd het behaalde kampioenschap van Zeevogels nog eens in alle toonaar den bezongen in het klubhuis van de vereniging aan de Hogedijk. Na mens de KNVB was daar de heer T. Bakker, die zei, dat het de laat ste dagen alles Egmond was wat de klok slaat, want Zeevogels 2 en 7 waren ook kampioen, terwijl er zeer goede prestaties zyn van het Eg mondse schoolvoetbal. Hij noemde o.a. Adelbert, maar de prestaties van heft team van De Ruy- terschool liegen er ook niet om, want dat werd kampioen van Noord-Hol land (zie elders in dit blad). Hij heette Zeevogels welkom in de KNVB en overhandigde de spelers allen een promotiespéldj e Namens het gemeente bestuur zei wethouder J. Hopman dat de gemeente in Zeevogels altijd goed vertegenwoordigd was en dat er zelfs nog een wethouder in het 7e elftal speelde, die nog wel eens een doelpunt maakt ook. Hij sprak zijn waardering uit voor bestuur en jeugdleiders terwijl het gemeente bestuur de vereniging zoveel als in haar vermogen ligt zal blijven steu nen. Hij bood de vereniging een nieuwe vlag aan, die binnenkort klaar zal zijn. Namens de Rabobank bood de heer Hopman een enveloppe met inhoud aan. Ook Egmondia in de persoon van de heer R. Zwemmer was er. Hij sprak zijn vreugde er over uit, dat Zeevogels nu in dezelfde afdeling zit en dat betekent voor de Egmond se verenigingen in de toekomst ver schillende kassuksessen. Hij hoopte op sportieve wedstrijden. De heer B. Wittebrood zei namens de bridgeclub - de kleinste vereni ging - tegen de grootste vereniging, dat ze gezamenlijke oprichters had den, o.a. G. Numan en J. Huiberts. Hij sprak de wens uit, dat Zeevo gels een goed figuur zou slaan in de KNVB, "eindigend net even boven Egmondia en Adelbert". Hij huldigde het werk van trainer Altena en vroeg aandacht voor o.a. de oud jeugdleider P. de Waard, die in het ziekenhuis ligt en de oud-Zeevogels man Henk Gouda. Een van de oudste supporters, de heer T. Walta zei, dat hij aan Zee vogels vijf zoons had geleverd en toonde zich verrast, dat het toch weer gelukt was, om kampioen te worden. Hij bood een bal aan, als Zeevogels in de bovenste helft van de komende kompetitie zal eindigen. G. Levering bood namens het jeugd- bestuur een foto aan van het kampi oenselftal. Tenslotte dankte trainer Altena voor de lovende woorden, evenals voorzitter J. Sprenkeling, die gretig inhaakte op de steun van het ge meentebestuur, want hij vond, dat een vereniging als Zeevogels staat of valt met de gemeente. Veel waar dering had hij voor het werk van trainer Altena, die in tijd van een jaar Zeevogels naar de top bracht. Van diverse kanten mocht heft be stuur bloemen in ontvangst nemen, een bal en de bekende enveloppen. Onwillekeurig dachten we aan het dagboek van een dorpspastoor, toen wy met in het verschiet het 40-jarïg priesterfeest van pastoor Tromp, met hem een praatje maakten. Een laag avondzonnetje speelde door het groene lover in de pastorietuin, waarop wy uitkeken vanuit de serre aan de achter kant van de pastorie. In de keuken was de huishoudster bezig met het vaat werk, dat met nijvere handen weer glanzend schoon in de kast werd gezet, terwyl flarden van een gesprek, dat zij voerde met vermoedelijk de pater assistent, een oud-missionaris, doordrongen tot in de serre. Als op dat mo ment nog het angelusklokje was gaan luiden, met muziek op de achtergrond, waarin wordt verteld, dat grootmoeder, zittend op de drempel het Onze Vader zit te bidden, dan zou de sfeer van weleer volmaakt geweest zijn. Maar dat was niet zo. De sfeer was goed, dat wel, maar die romantische gedachten werden al heel spoedig naar de achtergrond weggedrukt, omdat hier een pastoor aan het woord was, die met beide benen stevig op de grond staat, mid den in het volle leven van nu, met al zijn problemen maar gelukkig ook mooie kanten. In die veertig jaren heeft pastoor Tromp zo ongeveer de hele groei meegemaakt van een ontwikkeling, waarvan de invloed niet alleen de hele wereld omvatte maar ook de kerk. Tijdens zijn opleiding in de dertiger jaren werd gewezen op de fatale ontwikkelingen in nazi-Duits- land. Nog maar pas gewijd in 1936 kwamen enkele jaren daarna ook de katastrofale gevolgen over ons land en toen de "vrede" eenmaal daar was, de geweldige stroomversnelling, waarmee de kerken met al zijn be dienaren kregen te maken. Pastoor Tromp bleef op zijn post, hij werkte achtereenvolgens in Wad- dinxaryn, Heerhugowaard, De Haag, Alkmaar, werd daar bouwpastoor van de Pius X in het Hoefplan, ging weer even terug haar Heerhugo- ward om tenslotte op 7 maart 1970 te Ed^jnd aan de Hoef te worden benoéfïïd. De nu 65-jarige pastoor denkt er niet over, om al rust te nemen, „waarom zou ik" zegt hij, „ik ben gezond, nog nooit ziek geweest en het bevalt me hier goed". Wel kan hij zorgelijk praten wanneer hij zegt, dat er tegenwoordig zo weinig echte idealisten zijn, mensen die zich in zetten voor de ander. Ze zijn er ge lukkig wel, maar op die weinigen kan alles te veel gaan drukken en dan raak je die ook nog kwijt. Enthousiast praat hij over de kerk koren. „Het jongerenkoor is prach tig" zegt hij, „ze beschikken over zeer mooie teksten maar ze zijn nog mooier, als ze ook invloed hebben". „Ik zeg wel eens, maar wat maak je er van?" En als vanzelf krijgen we een gesprek over de grote verande ringen in de kerk. Daarover zegt hij „Men dreigt soms mét het badwater het kindje weg te gooien, maar dan zijn we op de verkeerde weg". En hij vervolgt: „Als we de kern van de zaak maar vast houden en dat betelcent naastenliefde, iets over heb ben voor de medemens, want de le venswaarde verandert niet, wel de verpakking". Daarom kan hij spreken van een liefdeloze benadering wanneer het gaat over de harde konservatieve kern in de kerk, die niet wenst rekening te houden met de noden van de mens, die nu leeft, die te maken heeft met allerlei verande rende opvattingen en als gevolg daarvan de problemen. Pastoor Tromp heeft het als pas toor van een dorpsparochie zeer druk, hy gunt zich nooit de tyd om eens even in zyn tuin te zitten, om zomaar eens even te luisteren naar de vogels, die het hoogste lied zin gen en toch is dat ook goed en bovendien gezond. Maar wat wil je, deze man is nooit ziek, hij gaat door, zijn leeftyd zegt hem niets, hy is nog te veel nodig en dan moet je er zyn. En dat is hij dan ook en tevens op de 6e juni, wanneer zijn parochie hem gaat huldigen met zijn 40-jarig jubileum. DANK VAN DE BEJAARDEN De bewoners van de Pr. Hendrik- Stichting en Huize Agnes hebben 'n dankwoordje ingestuurd, bestemd voor het bejaardenkomitee, dat hun zo'n fantastische reis heeft bezorgd. We vatten hun woorden samen in dit bericht. De bewoners van beide tehuizen zijn vol lof over de organi satie, de helpers en helpsters en ui ten ook hun bijzondere dank aan de burgerij, die dit weer mogelijk heeft gemaakt. Degenen die helaas niet meekonden, genieten van de enthou siaste verhalen. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Het geheel heeft bij de bejaarden veel respect afge dwongen. HOOG WATER Woensdag 19 7.5320.22 donderdag 20 8.48—21.21 vrijdag 21 9.50—22.24 zaterdag 22 10.55—23.28 zondag 23 11.59—12.20 (doodtij) maandag 24 0.35—13.08 dinsdag 2b 1.37—14.05 woensdag 26 2.23—14.45 donderdag 27 3.01—15.24 CHHELERl WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telet. 1203 Bezorging boven 50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1