met de egmonden Dorpshuis "De Schulp" feestelijk geopend Autobedrijf KENNEMERLAND bv Boegzitten wordt een evenement apart Slijterij DE POMP contact UHgave Drukkerij Belleman B.V. Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg, Eymapledn 2 Egmond aan Zee 26 MEI 1976 Telefoon 02206-1789 Advertentietarief NUMMER 1247 losse plaatsingen: 26 ct. per rrun. Bij kontrakt belangrijke reduktie. CHRÏSLER SIMCft WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 Egmond-Binnen heeft zfln dorpshuis. Het hele dorp was In feestelijke sfeer, ;een stralende zon wierp zijn lichtbundels door de hoge vensters van het dominerende gebouw aan de noordkant van het dorp en een opgelucht stichtingsbestuur van het dorpshuis te Egmond-Binnen liep toch nog wat gespannen rond om de laatste puntjes op de i te zetten. Het was allemaal wat onwezenlijk voor deze bestuursleden, meer dan tien jaar hadden zy zich ingespannen om het zo ver te krijgen en nu stond het dorpshuis er. „Astublieft, jeugd van Egmond-Binnen" zei de voorzitter Ed de Groote en „dank u wel bevolking, gemeentebestuur en allen, die het mogelijk maakten, hier staat het, doe er wat mee". Overal in de Egmonden en ver daarbuiten komt men de blauwe affiches tegen, waarop hoog op de boeg van een schip een mannetje prykt, die er kennelijk lol in heeft, om daar uren en dagen te zitten. In werkelijkheid gaat dat gebeuren te Egmond aan Zee, op vrijdag 11 Ju ni te beginnen. De boten staan opgerijd aan de Zuiderstraat en allerlei attrakties zullen het evenement omlijsten. Ver enigingen krijgen alle kans, om daar een graantje mee te pikken voor hun kas, want er zijn verschillende standplaatsen, waarop ze hun zaken kunnen doen. De "Eendracht" zorgt wel voor stallen, daar hoéft men niét over in te zitten. Sponsors, zitters en verenigingen kunnen zich nog steeds melden bij J. Mooij (De Meerpaal), Zuiderstraat 41, telefoon 1004. Egmond aan Zee is tijdens die dagen helemaal in de sfeer van dit knettergekke evene ment, want het eind is er letterlijk en figuurlijk van zoek. Het hangt gewoon af van de zitters, hoe lang dit spektakel gaat duren en dat kan wel drie dagen zijn. Er is sprake van, dat op het Pomp- plein ook verschillende evenemen ten zullen plaats vinden en wellicht zal in de sfeer van dit feest daar ook de reddingsboot komen te staan, terwijl verschillende bemanningsle den over boot en werkwijze uitleg geven. Voor de KNZHRM is dat dan ook een uitstekende gelegenheid om "redders aan de wal" te werven. Het Pompplein zal dan ook een zeer goede funktie krijgen tijdens deze dagen, daar het anders niet denkbeeldig is, dat het vol staat met brommers en motoren. ZWEMDIPLOMA'S VOOR GEHANDICAPTEN De A.N.I.B. organiseerde in het zwembad te Egmond aan Zee weer een grandioze zwemmiddag voor de geestelijk gehandicapten, onder de bezielende leiding van mevr. V.d. Riet, mevr. Zwart, mevr. Wijker en de heer Rook. A-diploma's werden uitgereikt aan Hennny Maessen, An- kie v.d. Heijden, Hans v.d. Pol, Peter Prinsen, Jolanda Rook, Ilonka Nieuwboer, Th. Nïeuwboer, Gerda en Tineke Kraakman; B-diploma's aan: Johan Bellekom, Luis Kemps, Marti Zwaan, Ria en Ina Otton. Na veel inspanning, geduld en of fervaardigheid heeft de leiding de gehandicapten het zwemmen geleerd en dat dit van grote betekenis is, laat zich gemakkelijk raden. Ouders van gehandicapten die de zwem kunst niet machtig zijn, worden ver zocht zich in verbinding te stellen met de navolgende adressen: A. L. Bellekom, Kennemerstraatweg 324, Heiioo, tel. 33797; N. J. Kuijper, M. Stokelaan 267, Alkmaar, tel. 25449. Of zaterdags tussen 4-5 uur in het zwembad te Egmond aan Zee. Daar kunnen zij alle Inlichtingen verkrij gen. Burgemeester Bakker verrichtte de openingsceremonie ten aan- schouwe van zeer veel genodigden, door de klimtouwen naar het mid den van de zaal te trekken en aan die touwen werd de naam van het dorpshuis zichtbaar "De Schulp". De naam houdt de herinnering levendig aan de tijd, toen vanuit Egmond-Binnen de schelpenvissers langs de Schulpweg trokken naar zee, met hun hoog op de wielen staande schulpkarren, die getrokken werden door een schonkig paard. De heer Bakker vertelde hoe ruim tien jaar geleden het initiatief werd genomen en dat bij die initiatief nemers de naam Piet Bakker al voor kwam, de man die nu nog als secretaris deel uitmaakt van het stichtingsbestuur. Hij was de man met de langste adem, want dat er eindeloos geduld nodig was, is ge bleken. Tenslotte ging alles snel dankzij de economische depressie, waardoor werkeloosheid ontstond, werd er geld beschikbaar gesteld voor objekten, die arbeidsintensief waren, zoals o.a. dorpshuizen. Het rijk gaf de helft van de stichtings som, t.w. 600.000,—, dat was op 23 april 1975 en op 22 mei 1975 gaf de gemeente een subsidie van De naam "De Schulp" komt in zicht. Burgemeester Bakker han teert rechts in de hoek de instal latie. Dat was op dit plaatje, waar op de letters zich formeren, moeilijk tegelijk te vangen. We laten dan ook een moment zien van het zich voltrekkend ceremonieel tijdens welk de ontwikkelingsfase van het dorpshuis zich definitief afsloot. Th. Apeldoorn aan, die zei er tróts op te zijn, het dorpshuis in eigen plaats te hebben mogen bouwen. Hij zei, dat hem het gras nog niiet voor de voeten was weggemaaid en zeker niet toejjAj op de "punt" begon te bouwenSHPm het gras er nog "twee kontjes noog stond". Namens hem en de andere aannemers van het 5 dorpshuis, t.w. sanitair-installatie f Druiven, Electro W. J. Apeldoorn,! de fa. Boon en architekt Beemster-Ï beor bood hij een in de hal geplaatst H aquarium aan, dat door Piet BakkerH werd onthuld. In de loop van de avond werd in de hal de "Schulpenbar" geopend van Nic. Tervoort. Zowel voor deze opening als voor de evenementen, die in het kader van de feestelijke opening werden gehouden, was er zeer veel belangstelling. Een groot deel van Egmond-Binnen was ook te vinden in het dorpshuis, toen "Eensgezindheid" daar zondagmor gen zijn koffieconcert gaf onder lei ding van Frans Alleman en tijdens het optreden van het jeugdkoor Jubal o.'l.v. de heer Berdee. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50, Tussen de Pr. Irenelaan en de Pr. Bernhardlaan te Egmond aan de Hoef is een pad door de gemeente aangelegd van houtsnippers. By elk zuchtje wind waaien deze houtresten in de tuintjes van de bewoners en de kinderen maken er een ravage van. De bewoners in de omgeving hebben verschillende keren aan de gemeente gevraagd, de laatste keer met een handtekeningenaktie, om de houtsnippers te vervangen door te gels. Dit is tot op heden nog niet gelukt. Nu, na een paar jaar, heb ben ze zelf het initiatief genomen om tegels te kopen en een straten maker daar woonachtig heeft er een keurig tegelpad van gemaakt. "Dit is burgerlijke ongehoorzaam heid" aldus het gemeentebestuur, "de tegels moeten er uit, dit hadden ze niet mogen doen". Een dezer da gen, 's morgens om 7.30 uur kwam gemeentewerken met de opdracht, de tegels er uit te halen. Wat deden de bewoners? Ze kwamen met stoe len en gingen op het tegelpad zitten en daar het nog vroeg was waren verschillenden nog in nachtkleding gehuld. En daar hadden de mensen van gemeentewerken het niet op be grepen en ze lieten de bewoners zit ten en de tegels liggen. De procedure wordt opgeschort en in B en W zal een en ander worden besproken. Misschien komt er een oplossing, waarby de tegels geen stenen des aanstoots zullen zijn. 500.000,—. Bouwbedrijf Gebr. Apel doorn, dart de laagste inschrijver was, kon beginnen en heeft er bin nen de gestelde tijd een prachtig bouwwerk van gemaakt, dat ontwor pen is door de architekt Beemster- boer. Burgemeester Bakker zei: "Ont vangstruimten hebben we in Eg mond-Binnen genoeg, maar ook van dit gebouw zal veel gebruik worden gemaakt". "Het bestuur kan trots zijn op het verrichte werk" en hij dankte het voor de plezierige mede werking. Voorzitter Ed de Groote bood hier na het dorpshuis de bevolking aan. Zijn veelvuldig "dank u wel" gold o.a. Piet Bakker, de man met het grootste uithoudingsvermogen en techniker, die de geluidsinstallatie onder zijn persoonlijk beheer aan bracht; Joop Levering, die door zijn toezicht een zeer groot aandeel van de bevolking op zijn naam schreef; Jan Apeldoorn, uitvoerder tijdens het werk en als bestuurder het ver loop nauwlettend in de gaten hou dend; W. J. Timan, de lastige pen ningmeester, die het presteerde binnen de begroting te blijven. Piet Bakker trekt het laken weg, waaronder het aquarium schuil ging, dat de heer Apeldoorn namens alle aannemers aanbood aan de stichting dorpshuis. 1) Hij dankte de vele pro deo wer- i, kers, die o.a. de schoonmaak voor hun rekening namen. Tenslotte droeg hij het gebouw over aan allen, die er hun ontspanning kunnen vinden. De heer Th. Broersen, stichtings- bestuurder van het dorphuis te Eg mond aan de Hoef had jaren lang als een trotse aap rond gelopen in zijn dorpshuis maar kon nu een ze kere jaloersheid niet onderdrukken. Met de opening van dit dorpshuis zag hij een illussie ineen storten, want hij zag nu, wat het dorpshuis in Egmond aan de Hoef mistte. Zo somber als het hier staat was hij echter niet, want hij was enthou siast over het intensieve bezoek en hij hoopte, dat ook dit nieuwe dorps huis daarover zou kunnen spreken. Namens het kerkbestuur sprak pastoor Wijte de wens uit, dat het nieuwe tehuis voor de jeugd van Egmond-Binnen veel goeds zou in houden ter bevordering van een gezonde geest, terwijl de heer P. Berdee, hoofd der school zich in de zelfde betekenis uitliet, waarbij hij de nadruk legde op de gezelligheid, die het dorp Egmond-Binnen ken merkt. Tenslotte kondigde ceremonie meester George Weijers de bouwer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1