met de egmonden STOFFIES 25 schepen voor anker in de Zuiderstraat KORT NIEUWS OERLEMANS CYflickiel CornelisStam C. Klaver 40 jaar in het operhaar vervoer Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact 9 JUNI 1976 NUMMER 1249 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentietarief losse plaatsingen: 26 ct. per nun. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Vrijdagavond om 7 uur nemen zo'n 25 man plaats op de boeg van even veel boten, die opgesteld staan aan de Zuiderstraat te Egmond aan Zee. Dit is dus een laatste aankondiging. Dag en nacht zullen ze daar blij ven zitten en de volhouders heb ben een heel weekend voor de boeg. De boten staan vanaf het postkan toor tot en met het plein aan de Zuiderstraat bij de boerderij van Van der Pol. Vanuit een geluidswagen wordt het hele spektakel geleid en daar kan men premies aanbieden, die dan on middellijk bekend gemaakt worden. Sponsers kunnen zich nog opgeven bij café De Meerpaal, Zuiderstraat 41, telefoon 1004. Meegedeeld kan reeds worden, dat de le prijswinnaar een 8 - daagse reds wint naar Oostenrijk, Italië of Spanje; de 2e wint een draagbare tv en de 3e een radio. Reisbureau Noordzee stelt f 5, beschikbaar voor elk uur dat de langst zittende heeft gezeten. Bo vendien wint hij de reis. De burgemeester zal om 19.00 uur het boegzitten openen, terwijl de groep 'Oud Egmond' in oud-Egmond- se klederdracht aan de deelnemers bloemen zal overhandigen. Aan de wedstrijd neemt één meisje deel kwam men van gemeentewerken 't apparaat weer in werking stellen, toen men tot de ontdekking kwam, dat de sproeier van de slang was losgesneden en spoorloos was. Ge meentewerken is er alles aan gele gen, om het dorp te verfraaien en dat vraagt voor Egmond aan Zee veel meer moeite dan elders. Door veel extra zorgen ligt het Burg. Ey maplein er keurig bij maar op deze manier wordt het wel moeilijk. Het plantsoen trekt veel belangstelling, temeer daar er twee zwanen er hun domicilie hebben en twee moeder eenden er trots snaterend rondwag- gelen met hun donzig kroost, dat onvermoeibaar de hele dag in het water spettert en door het gras scharrelt op zoek naar eten; DAT op 21 en 22 juni op het strand te Egmond aan Zee weer op namen gemaakt worden van het Tros t.v. programma "Op losse groe ven". De artiesten en medewerkers kiezen weer domicilie in restaurant 'Lido" van waaruit de opnamen ge leid worden; DAT op donderdag 10 juni een maritieme tentoonstelling wordt ge opend in de Prins Hendrikstichting te Egmond aan Zee. De opening is om 16.00 uur, waarna de tentoon stelling eike dag is geopend van 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur; DAT de handbalvereniging Eg mond 74 het Pinkstertoumooi te Bergen twee eerste en een tweede prijs behaalde; DAT vanavond, donderdag 10 juni de commissie Openbare Werken van Egmond-Binnen bijeen komt ^..,in het gemeentehuis, aanvang 8 uur. Er wordt gesproken over het terrein ^Verzorgende bedrijven te Egmond aan de Hoef en over de huisvesting van Openbare Werken; j-PAT de bewoners van Slot 1 e Egmond aan de Hoef in hun wijk- "^krant worden opgewekt om te pro testeren tegen de voorgenomen be bouwing van het plein aan de Prins Berhardlaan. Het plan ligt ter visie en ofschoon men vindt, dat er aardi ge huisjes zijn geprojecteerd, blijft men zich verzetten tegen bebouwing. Zoals bekend hebben de bewoners daar speelwerktuigen geplaatst en vele bomen geplant. De Stichting Slot 1 gaat een uitgebreid bezwaar schrift indienen en vragen de bewo ners het mede te ondertekenen, DAT maandag 14 juni de jaarlijkse collectie wordt gehouden van het Anjerfonds in de gemeente Egmond- Binnen. Zoals bekend is het doel steun verlenen aan het culturele le ven; Ontwerp affiche Jaap Eeltink WIJ VERNEMEN 'ff DAT de volgende muziekmis- sen zullen worden uitgevoerd in de R.K. parochiekerk te Egmond a. d. Hoef, s morgens om 9.30 uur. Zon dag 13 juni: Missa in hon. St. Joan- nes de Deo, kleine orgelsolo Messe Joseph Haydn. Na de H. Mis Salvè Regina. Zondag 20 juni: Choral Mes- se van Anton Bruckner. Na de H. Mis: Locus Iste van Anton Bruck ner. Zondag 27 juni: Spatzenmesse van W. A. Mozart. Na de H. Mis Magnificat van H. Andriessen; DAT een kleine dertig bejaar den van de drie Egmonden een ont spannende vakantieweek hebben ge noten in het gebouw "Kerk en We reld" te Driebergen. Deze uitzending kwam tot stand door de zorgen van Mevr. Dekker-Pluimgraaff en de he ren Van den Berg en Krijnen, die de reizigers een heerlijk weekje uit bezorgden. Hun organisatie droeg er toe bij, dat de bejaarden onbezorgd genoten van het gebodene en daar voor zijn zij zeer dankbaar; DAT de brandweer van de ge meente Egmond-Binnen een kost bare portofooninstallatie vermist. In dit Contact doet de commandant een oproep om inlichtingen, die tot opsporing kunnen ledden. De appa ratuur is onmisbaar voor een snelle alarmering en het doorgeven van berichten en wordt node gemist. De commandant A. M. Druiven heeft te lefoonnummer 1903; DAT het gemeentebestuur van Egmond aan Zee een oproep heeft verzonden aan de besturen van kerk genootschappen en diverse instellin gen en 'verenigingen, om hun wen sen kenbaar te maken inzake de be bouwing van het terrein van het voormalige bejaardentehuis St. Ag- nes. De diverse fracties in de ge meenteraad bestuderen plannen voor deze bebouwing maar het is noodzakelijk gebleken, aldus het ge meentebestuur, dat er onderzocht wordt, in hoeverre er behoefte is aan zaalruimte en hoe groot die ruimte dan moet zijn; DAT de Egmondse afdeling van Tuinbouw en Plantkunde evenals vorige jaren een keuring houdt van sier tuinen bij haar leden. De eerste keuring van dit seizoen vindt plaats op zaterdag 12 juni. Uit een door het bestuur gehouden voorselectie blijkt dat er ongeveer 50 tuinen voor deze wedstrijd in aanmerking komen. De tweede keuring vindt plaats in au gustus. De bloembakken worden in augustus gekeurd; DAT de beide Hei-vormde da mesverenigingen te Egmond aan Zee op dinsdag, woensdag en donderdag 15, 16 en 17 juni weer hun jaarlijk se bazar houden in Het Gebouw naast de kerk aan de Trompstraat. Er zijn weer diverse attracties: w.o. het rad van avontuur. De opening is dinsdagavond om half acht. Op die dag en woensdag van 3 - 5 en 8 - 10 uur en donderdag van 3-5 uur kunt u er terecht terwijl op die a- vond om 8 uur de grote verloting plaatsvindt, 't Is er altijd gezellig, dus wat let u, om er even langs te wippen; DAT vanuit het plantsoen op het Burg. Eymaplein een segment sproeier is ontvreemd, 's Morgens Geboren: broertje van Daniël, zoon van Jaap en Nettie Eeltink Egmond aan Zee, 2 juni '76 Noorderstraat 5 Maandag a.s. is weer met zijn in café 't Haasje te Egmond-Binnen Na een langdurig, maar moedig gedragen lijden, is heden van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa op de leeftijd van 68 jaar. Egmond aan Zee Egmond aan Zee Verden (Duitsland) Egmond aan den Hoef Egmond aan Zee Egmond aan den Hoef Egmond aan Zee, 7 juni 1976 Voorstraat 35 A. Stam-van Pel G. Stam N. Stam-Dijkstra Simone en Arnold W. Borgsteijn-Stam B. M. C. Borgsteijn Geertje en Philippine H. Stam Y. G. M. Stam-Cedee Vibeke en Eva H. R. Stam R. Stam C. M. Stam-Eeken De overledene ligt opgebaard in de aula van de Prins Hendrik- Stichting (ingang Prins Hendrikstraat) te Egmond aan Zee. Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 10 juni van 19.00 tot 19.30 uur. Liever thuis geen bezoek. De begrafenis vindt plaats op vrijdag 11 juni om 11 uur op de Algemene Begraafplaats te Egmond aan Zee. Op verzoek van de overledene geen toespraken. Toen de heer Klaver, wonende aan de Karei Doormanlaan 17 te Egmond aan Zee, 40 jaar geleden als aanko mend jongeman kennis maakte met het personenvervoerbedrijf, bekend onder de naam NACO, was zijn loop baan een nog onbeschreven blad. En hy zag het in het begin ook helemaal niet zo zitten, want zijn voorbestem ming was de boekhoudkruk, waarop h\j een kollega van hem zo'n half jaar zag zitten, nagenoeg zonder er van af te komen. En dat was helemaal niets voor hem. Maar de direktie van toen, be staande uit de heren De Raadt en Kistemaker, had een andere baan voor hem. Hij kreeg een kontrole- rende taak langs de weg en met een hoededoosje op spaakwieltjes, dat nu een goed figuur zou slaan in The Old Veteran Carclub, reed hij langs 's heren wegen. Dat lag hem beter. Maar na enige tijd werd hij toch teruggeroepen naar het kantoor, want hij had wel zoveel ervaring opgedaan, dat hy opdracht kreeg de totale dienstregeling te leiden. In 1948 werd hij chef exploitatie en toen in 1972 de NACO fuseerde met de NZH werd hij distriktchef Noord, met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personen vervoer in al zijn onderdelen, ook wanneer zich stremmingen voor doen. Dan zorgt de heer Klaver er voor, dat alles zo goed mogelijk en zo geruisloos mogelijk verloopt. 't Is dynamisch werk, waarin hij over grote ervaring beschikt, stoe lend op zo'n 40 jaar. En dat wordt gevierd tijdens een receptie bij Koe kenbier te Alkmaar op dinsdag 15 juni, 's middags van 15.30 tot 17.30 uur, waar velen hem zullen felici teren, want men kent de heer Klaver in nagenoeg heel Noord-Holland. WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50,—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1