met de egmonden K0W NIEUWS sjgR fw& Boegzitten een zonnig zitfeest somomo rm KOP KANTOOR DRUKKERIJ BELLEMAN De Vergulde Valk Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 16 JUNI 1976 NUMMER 1250 losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE WORDT GEVIERD IN 1977 Wanneer we 1977 tellen, het vol gend jaar dus, zal in Egmond aan Zee het duizend jarig bestaan van de plaats gevierd worden. De fees- telykheden concentreren zich in ju ni met eventueel uitlopers in de zo mermaanden daarop, maar in de uit voering moet nog tekening komen. Een inmiddels geformeerd bestuur en een aantal komitee-leden, hebben reeds enkele bouwstenen aangedra gen om aan het feest gesitalte te ge ven. In het bestuur hebben zitting: G. Gravemaker, voorzitter; H. J. Wiegers, sekretaris; M. B. Runia, penningmeesteresseG. A. Belleman, public relationsR. Zwemmer; A. Dekker, G. Damstra en J v.d. Berg. In het komiibee hebben afvaardigin gen zitting van Plattelandsvrouwen, gezamenlijke kerken, WV, scholen, sportverenigingen, Oud Egmond, on dernemersver. Eendracht, kommissie sport en rekretatie, botenverenilging De Werf enz. ER IS GELD NODIG Een van de belangrijkste middelen om een feest te vieren is het nodige geld. Het gemeentebestuur heeft een startsubsidie gegeven terwijl diverse aktiviteiten zijn besproken. Men denkt o.a. aan een verloting met aantrekkelijke prijzen, een kermis, waarvan de exploitatie (pachtgelden) in de kas van de "Stichting 1000 jaar Egmond" vloeien. De sfeer van het feest zou die moeten zijn, waaraan vele Egmon- ders nog de herinnering bewaren en hoewel die niet van 1000 jaar terug is, spreken hef hullet je, het bezuin- tje, de lange baaien rokken en de boezelaar nog het meest tot de ver beelding. Voor de mannen geldt het zelfde maar dan in de mannelijke uitdossing, desnoods met het "draeg- mankie" enz. Voor de uitvoering en patroonideeën zal met de dames ver enigingen worden gesproken, terwijl de Egmondse vrouwen met naald en draad en eenvoudige middelen veel kunnen bereiken. Gedacht wordt aan een zwemma- rathon, tentoonstellingen, marine- en luchtm.-kapel, sportwedstrijden, de monstraties E.R.B., drumband Van Speyk, brandweer (regio)wedstrijden ter plaatse, veel versiering aan hui zen, in tuinen, feestelijke verlichting, revue-avonden o.a. door de Fliere fluiters, een fotowedstrijd van de feestweken, bal-avonden en wellicht een openluchtmaaltijd op het Pomp- plein. Van de historische vissersvrouwen en mannenkostuums zijn iin het dorp prachtige voorbeelden aanwezig, zo als onlangs' tijdens het kinderka.rna- val en tijdens het boegzitten werd gedemonstreerd. Er wordt 'gedacht aan een visafslaig of markt, zoals die vroeger op het strand plaatsvond. WIE MAAKT HET VIGNET VAN HET 1000-JARIG EGMOND? Aan alle bewoners van Egmond aan Zee wordt met deze een oproep gericht om een vignet te ontwerpen, dat bij nagenoeg alles was met de jubileumviering heeft te maken, te rugkeert. Het is al nodig voor het briefpapier en de enveloppen, re- klame-affiches enz. Daarom vanaf deze plaats een uitnodiging aan alle mannen, vrouwen en kinderen, om het potlood ter hand te nemen en een stukje ^creativiteit op papier te zetten, dat aanspreekt. Lever dit ontwerp in vóór 1 juli ten gemeentehuize of geadresseerd aan postbus 1000. Hebt u suggesties voor de feestviering, vermeld die dan ook. Het komitee is u zeer dank baar. Het moet een echt Egmonds feest worden, dat iedereen aan spreekt, het komiitee kan het echter niet alleen maar rekent op elke in woner, die mee wil werken. KOLLEKTE RODE KRUIS Het Bestuur van de afdeling "De Egmonden" van het Nederlands Ro de Kruis maakt met grote dankbaar heid jegens gevers en kdl'lektanten bekend, dat de opbrengst van de twee weken geleden gehouden koï- lekte als volgt geweest is Egmond aan Zee 3.014,96 Egmond a/d Hoef 1.475,56 Egmond-Binnen 999,25 Totaal5.489,77 (Vorig jaar 5.444, Wij hopen, dat allen die beloofd heb ben via bank of giro te zullen be talen, hun woord zullen houden. On ze afdeling heeft een bankrekening bij de Rabo-bank (gironr. 348588 - Egmond-Binnen) PaStloor C. P. v.d. Berg, voorz. i jy^l ö»azr Een onvermoeibare organisatie, die elkaar in perfekte afwisseling het wer ken mogelijk maakte, heefi het gedurende een lang weekend geklaard, om dit voor Egmond aan Zee en voor elders volstrekt uniek gebeuren tot een goed eind te brengen. Toen burgemeester Bakker op vrijdagavond om 7 uur met een scheepstoeter het begin van de zittery aankondigde, klommen 26 mannen en 1 vrouw op hun schip, om er voorlopig niet meer af te komen. Het zag op dat moment zwart van het volk, er scheen een vrolijk avond zonnetje door de Zuiderstraat. De 27 boten stonden er allen feestelijk gepa- voiseerd bij. Dat was het begin van een evenement, dat een apart sfeertje schiep in Egmond aan Zee, waar tientallen scheepjes weliswaar een normaal verschijnsel zijn maar niet aan de Zuiderstraat. Een goed kapitein blijft op zijn schip en zo leken alle boegzifters er over ite 'denken, 'tofdat op gegeven moment, het was inmiddels zater dagmiddag, een premie van 100, werd uitgeloofd voor de eerste die er af zou springen en prompt ge beurde dat ook. Maar daar bleef het voorlopig bij, want de show moest verder gaan. Er werden vanaf dat moment al leen nog premies uitgeloofd doorr al lerlei ingezetenen, waaraan de voor waarde werd verbonden, dat er min stens een bepaalde tijd uigezeten moeslt worden of reeds verdiend was op het moment van beschikbaar stel len. Ondertussen schuifelden duizenden mensen langs de boten terwijl de boegzitters vanuit de hoogte op de menigte neerzagen. Aanvankelijk waren zij fris en monter en de kwinkslagen waren niet van de luchlt. Dait ging nog zo door gedu rende de eerste nacht. Maar als die voorbij is, zonder een oog dicht te doen, dain wordt de vitaliteit wat minder en als de tweedie nacht is verstreken, dan neemt dat nog meer af en inmiddels was het zondag. Er waren toen duidelijke ver moeidheidsverschijnselen en negen zifters meerden hun schip af en stapten aan wal. In de loop van de avond zouden er meer volgen. Be wondering was er alom voor de dappere Ischa Paulus, de enige vrouw in dit gezelschap. Zij kon echter rustig een uiltje knappen, terwijl ondertussen honderden be langstellenden langs haar trokken. Maandagmorgen zaten er nog 15. Was het een vlootShow aan de Zuiderstraat? De initiatiefnemer Jan Mooij van De Meerpaal zal waar schijnlijk zeggen, dat dait er ook ge rust in gezien mocht worden, want de scheepjes lagen er stuk voor stuk opgepoetst bij. Hij met zijn organi satie, w.o. George Weijers, afvaar digingen van verenigingen w.o. De Egmondzeeër Reddingsbrigade, het Rode Kruis, de Eendracht, de WV, de familie Gravemaker, waar de keuken was zodat het de zifters aan niets ontbrak, de speakers en de ad ministrateurs in de administratie- wagen, de botenvereniging De Werf, waarvan de leden hun boot b esc hik- |foaar stelden en nog vele anderen, zij Killen maakten een evenement, dat niet alleen in Egmond aan Zee maar ook in wijde omgeving' weerklank vond, terwijl het in •verschillende radio-uitzendingen nog meer ver maardheid kreeg. Peter de Graaff zat niet alleen op P^ijn schip, want zijn hond heeft hem dag en nacht gezelschap gehouden. Het dier sliep rustig in de boot en ging er alleen even uit voor ook zijn noodzakelijke sanitaire stop. Jan Eeltink zat premies bij elkaar voor de Egmondzeeër Reddingsbrigade, ondertussen rustig breiend aan een werkstuk, waarvan het end zoek was. Hij wil hét binnenkort tentoon stellen, met de 'automatische knoops gaten', want diie vielen er tot zijn stomme verbazing vanzelf in en niet eens op zo'n gekke plaats. Het leek (n) ergens op. Bij de boot van Jan Dekker, een van de organisatoren, die zelf ook zat, stond een statief van een haar- droogkap, die net hoog genoeg was om een gezellig potje schaak te spe len. Ergens anders werd gekaart. Het was bij elkaar een gezellige hap pening, waartussen de nettenboeter Engeltje Wijker (Schippertje) hele maal paste. Hij trok ook veel belang stelling. De organisatie en het toezicht was tot in de puntjes geregeld. Het was alleen voor de diverse standhouders een tegenslag, dat ze wat achteraf moesten staan. Beter was het ge weest, dat het Pompplein in het gebeuren was betrokken, wanit nu biedt het plaats aan tientallen moto ren, die weliswaar ook ergens moe ten staan, maar daarvoor is het par keerterrein. SCHOMMELZITTEN TOUWTREKKEN DRAVERIJEN Hebben de Egmonden een zittik gekregen? Het moet zo zyn. Was het vorig jaar het paalzitten in Egmond-Binnen, is net het boegzitten in Egmond aan Zee achter de rug, binnenkort, te beginnen op vrijdag 23 juli, s morgens om 11.00 uur begint in Egmond-Binnen weer een zitwedstrü'd. De deelnemers zitten dan niet op een paal, ook niet op een schip maar op een schommel, het zg. schommelzitten dus. Tussen de bomen aan de Abdijlaan worden staal draden gespannen, waaraan met touwen schommels worden bevestigd. En op deze losse zitjes nemen dertig schommelaars plaats. Er kan aan deelgenomen worden door dames en heren vanaf 16 jaar, die zich op kunnen geven bij George Weijers, Kloosterweg 7a, telef. 3260. Let wel, er kunnen er slechts dertig meedoen. Dit evenement is geheel hieuw en zal weer veel belangstel ling trekken. Maar dit is nog niet 'alles. Op dezelfde vrijdag beginnen 's middags om 1.00 uur kortebaanwedatrijden op de Herenweg vanaf café 't Haasje tot aan het dorpshuis. Voor dat doel zal op de Herenweg een laag zand EGMOND AAN ZEE Wegens vakantie is ons kantoor te Egmond aan Zee tot 3 juli gesloten. Schriftelijke advertentie- en druk werkopdrachten kunnen echter wel in de brievenbus gedeponeerd worden. Vermeld daarop s.v.p. uw tele foonnummer voor eventuele vragen. Gelieve voor te lefonische opdrachten en alle verdere inlichtingen ons nummer 1201 te bellen. Alle opdrachten worden in de periode normaal verwerkt. Ook Oud Egmond was by het boegzitten aanwezig. De vissersvrouwen en -man nen van toén wilden wel eens zien hoe de jeugd met schepen omging. gestrooid worden. Er nemen dertig renners aan deel. TOUWTREKKEN Tussen de drie Egmonden worden touwtrekwedstrijden gehouden waar voor per dorp 2 koppels van vier man plus een reserve per koppel kunnen inschrijven. Zij kunnen zich aanmelden bij Cor Tervoort, St. Al- berisweg 30, telefoon 2035 te Eg mond-Binnen. De koppels worden gewogen, want het gaat om gelijke kansen. Tijdens al deze evenementen is er een braderie van de plaatselijke za kenmensen, terwijl er ook opgetreden wordt door de Schager dansgroep, de Boerenkapel, een harmoniekorps en de bekende Howling Hurricanes. Nadere bijzonderheden volgen nog. En wat belangrijk is, al die evene menten kunnen waar gemaakt wor den, wanneer zich weer een aantal sponsors beschikbaar stellen, die alle bijzonderheden daarover kunnen ho ren bij George Weijers. WIJ VERNEMEN DAT jje kommissievergadering van Opei^fc'-e Werken te Egmond aan de PI<^K die vorige week in ons blad als openbaar werd aangekon digd, tenslotte niet openbaar was. Hoewel de vermelding juist was, bleek in de redaktie van de konvo- katie ten gemeentehuize een vergis sing gemaakt te zijn, waarvoor men zijn excuses aanbiedt. Enkele be langstellenden moesten aan de deur van het gemeentehuis het besloten karakter van de vergadering ver nemen. DAT een windhoos vorige week woensdag, juist op het moment dat de braderie te Egmorid aan Zee be gon, enige paniek veroorzaakte; Een geweldige regenbui barstte los en even daarna trok een slurfachtige wervelwind langs de Stallen, die ver schillende zeilen van de stallen ruk te en andere stallen vernielde. De goederen van de standhouders gin gen over de weg en werden tien tallen meters weggeslingerd. Overal lagen sieraden en andere voorwer pen verspreid. In enkele gevallen wisten jongelui zich van verschillen de artikelen meester te maken en verdwenen daarmee. Veel artikelen liep waterschade op. Leek het er aanvankelijk op, dat de braderie door dit gebeuren voor die avond voorbij was, herstelde het weer zich snel en zij, die hun handel toch nog bij elkaar hadden weten te houden, deden daarna toch nog goede zaken, terwijl er veel belangstelling was. DAT het bowlingcentrum Eg mond, dat wordt ingericht in het voormalige restaurant De Zeeparel te Egmond aan Zee, volgende week zaterdag waarschijnlijk zijn deuren zal openen. De eigenaren, de heren Van Galen en Kramer doen hun ui terste best, vele uren worden be steed aan de inrichting, waarvoor zeer veel komt kijken. De technische installatie van een bowlingbaan is geen kleinigheid, hoewel die voor bet publiek totaal onzichtbaar is. DAT vrüdag 18 juni a.s. in het dorpshuis te Egmond-Binnen. aan vang 8 uur, een aantal films ver toond wordt van het paailzitten van vorig jaar. Er zijn films beschik baar maar de organisatie zou het op prijs stellen, dat zij die eveneens WEEKMENU 18 - 25 juni: Cocktail van Krab en Meloen Varkenshaasje Mexicaine Diverse aardappelen - groenten - gem. salade IJs met chocoladesaus en slagroom 18,75 p.p. Voor vaderdag tafelreservering gewenst Keuken geopend de gehele week vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur; zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 23.00 uur. Zie onze uitgebreide spijskaart. VOORSTRAAT - TELEFOON 1291 - EGMOND A. ZEE jCHKBLER WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 over films beschikken (8 mm) met George Weijers konitakt opnemen. Dan kunnen ook die vertoond wor den, telefoon 3260. En u krijgt in het dorpshuis koffie aangeboden. De toegang is gratis. DAT de aanvangstyden van de missen in de r.k. kerk aan de Wii- helminastraat te Egmond aan Zee vanaf 20 juni zijn als volgt: half tien de Hoogmis en om 11.00 uur. Dit zijn weer de tijden van voorheen. De pastoor van de parochie verzoekt de gastgevers vriendelijk, dit aan hun gasten door te geven. DAT (e Egmond-Binnen elk jaar weer en deze keer op zondag 20 juni het feest wordt gevierd van St. Adel- bert op de aldaar gelegen St. Adel- bertusakker in de West. De misvie ringen zijn om 7.00 uur en 10.00 uur de Hoogmis, gezongen door de mon niken van de Abdij van Egmond. DAT te Castrieum 'n Jazzfestival wordt gehouden op 23, 24 en 25 juni in Club 538 aan de Dorpsstraat 22. lol.: snackbar Veronica en Electro- nica De Graaf te Castrieum. DAT het "Sociaal Café" de ko mende vakantiemaanden gesloten is. De eerstvolgende keer, dat het "So ciaal Café" weer voor de leden ge opend zal zijn, is op woensdag 22 september a.s. Nadere gegevens zul len t.z.t. volgen. TENTOONSTELLING IN PRINS HENDRIK-STICHTING In samenwerking met de Prins Hendrik-Stichting en de WV Eg mond aan Zee wordt een uitgebreide expositie over de hedendaagse Ne derlandse maritieme aktiviteiten ge organiseerd door de Marine-voor lichtingsdienst, K.N.Z.H.R.M. en het Nederlands Maritiem Instituut. Deze expositie is opengesteld van 11 tot en met 25 juni 1976, elke dag van 10-12 en 14-17 uur, op 25/6 alleen tot 12.00 uur. De toegang is vry. Vorige week werd de expositie op spektakulaire wijze officieel geopend door burgmeester A. G. Bakker, door het opentrekken van een zelf op blaasbaar rubber reddingsvlot. Deze expositie heeft ten doel in het kader van de algemene maritieme voor lichting het nederiandse publiek be kend en bewust te maken van de aktiviteiten en doelstellingen van de nederiandse zeescheepvaart in al zijn aspekten. Schóien voor voortgezet en hoger beroepsonderwijs zullen - in klasse- verband - in de gelegenheid gesteld worden onder deskundige begelei ding de tentoonstelling te bezoeken. Verzoeken daartoe kunnen gericht worden aan de Administratie van de Prins Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee, telefoon 02206-1224. OPRICHTING RODE KRUIS KORPS De afdeling "De Egmonden" van het Nederlandse Rode Kruis heeft sinds kort de beschikking over een eigen Rode Kruis Korps. Dit Korps is voor de eerste keer in aktie ge weest tijdens het Boegzitten te Eg mond aan Zee, dat in de afgelopen dagen heeft plaats gevonden. Korres- pondentie-adres van ons Rode Kruis Korps luidt: H. den Boer, Helmlaan 2 te Egmond aan Zee, (tel. 02206- 1991). Om in de (toekomst over een vol waardig, geüniformeerd Korps te kunnen beschikken, dat bij alle plaatselijke aktiviteiten akte de pré- sence kan geven, brengt evenwel nog vele financiële problemen met zich mee, die onze afdeling alleen helaas niet kan oplossen. Bovendien mag het Rode Kruis principieel geen o- verheidssubsidie ontvangen. We heb ben evenwel goede moed, dat "goede gevers" ons zullen gedenken. Pastoor C. P. v.d. Berg, voorz. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele Jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1